Наредби

НАРЕДБА 1 – ПОДДЪРЖАНЕ ХИГИЕНАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ОПАЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОХРАНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

(Приета с Решение № 21 от 29.12.1999 г.,изм. с Решение №  256   от 29.01.2002 г., изм. с Решение № 21 от 23.12. 2011 г., изм. с Решение № 104 от 03.11.2004 г., изм. с Решение № 21 от 23.12.2011 г., изм. с Решение № 413 от 07.10.2015 г. на Общински съвет, изм. с реш. № 223 от 31. 07. 2017г. на Общински съвет)


НАРЕДБА 2 – ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

(Приета с Решение № 297 от 14.11.2014 г., Доп. Решение № 33 от 29.01.2016 г., Изм. и доп. Решение № 72 от 14.04.2016 г., Изм. и доп. Решение № 293 от 26.03.2018 г., Изм. и доп. Решение № 343 от 29.09.2018 г. ,Доп. Решение № 53 от 13.04.2020 г. на Общински Съвет Лозница, Изм. с Решение № 24 от 31.01.2024 г.)


НАРЕДБА 3


НАРЕДБА 4 – ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

(Приета с Решение № 19 от Протокол № 6/30.12.2019 год., изм. и доп. с Решение № 63 по Протокол  № 14/29.06.2020 г. на Общински съвет – Лозница)


НАРЕДБА 5 – ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, РЕДА И КОНТРОЛА НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

(Приета с Решение № 97 по Протокол № 8/04.05.2000 г., изм. с Решение № 111 по Протокол № 20/06.12.2012 г., изм. с Решение № 35 по Протокол № 8/27.02.2020 г. на Общински съвет Лозница, изм. и доп. с Решение № 81 по Протокол № 17/28.07.2020 г. на Общински съвет Лозница)


НАРЕДБА 6 – ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

(Приета с Решение № 219 по Протокол № 29/31.07.2017г., изм. с Решение № 82 по Протокол № 17/28.07.2020 г. на Общински съвет Лозница) 


НАРЕДБА 7 – ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

(Приета – Реш. № 344 от 06.03.2003 год., вл. в сила от 15.03.2003 год., Изм. – Реш. № 63 от 04.06.2004 год., Изм. – Реш. № 82 от 27.07.2004 год., Изм. – Реш. № 124 от 27.12.2004 год., Изм. – Реш. № 194 от 19.08.2005 год., Изм. – Реш. № 247 от 20.02.2006 год., Изм. – Реш. № 321 от 05.10.2006 год., Изм. – Реш. № 417 от 01.08.2007 год., Изм. – Реш. № 27 от 29.02.2008 год., Изм. – Реш. № 112 от 16.09.2008 год., Изм. – Реш. № 170 от 23.01.2009 год., Изм. – Реш. № 189 от 27.03.2009 год., Изм. – Реш. № 226 от 22.05.2009 год., Изм. – Реш. № 323 от 27.06.2010 год., Изм. – Реш. № 340 от 21.10.2010 год., Изм. – Реш. № 372 от 31.01.2011 г., Изм. – Реш. № 410 от 30.06.2011 год., Изм. – Реш. № 439 от 21.09.2011 год., Изм. и доп. – Реш. № 96 от 28 .09.2012 год., Изм. – Реш. № 226 от 24.01.2014 год., Изм. – Реш. № 372 от 31.01.2011 год., Изм. – Реш. № 262  от 09.07.2014 год., Изм. – Реш. № 295 от 13.10.2014 год., Изм. – Реш. № 358 от 28.04.2015 год., Изм. – Реш. № 24 от 28.12.2015 год., Изм. – Реш. № 270 от 31.01.2018 год., Изм. и доп. – Реш. № 303 от 27.04.2018 год., Изм. и доп. – Реш. № 360 от 28.11. 2018 год., Доп. с Реш. № 54 от 13.04.2020 г. , Изм. с Реш.№ 122 от 28.01.2021г. Изм. с Реш. №201 от 29.11.2021 г., Изм. с Реш. № 256 от 27.04.2022г. Изм. с Реш. № 25 от 31.01.2024 г.)


НАРЕДБА 8 – ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

(приета с Решение № 60 / Протокол № 8 от 04.06.2004г и влиза в сила от датата на приемане. Настоящата наредба е актуализирана с РЕШЕНИЕ №  23/17.01.2008 год. по Протокол № 5 на Общински съвет на Община Лозница, Изменение с Решение № 28 протокол №6 от 10. 02. 2012 г.на Общински съвет,Изменение с решение№129 от протокол № 23 /15.02.2013г. на Общински съвет)


НАРЕДБА 9 – за условията и реда за упражняване правата на собственост от Община Лозница в търговски дружества и публични предприятия с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества, както и за изпълнението на местни дейности и услуги чрез Общински предприятия

(приета с Решение № 216 по Протокол № 37/26.01.2022 г. на Общински съвет Лозница)


ОТМЕНЕНА !

НАРЕДБА 9 – ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА   ЛОЗНИЦА ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ И ЧРЕЗ ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

(приета с Решение № 208 по Протокол № 21/27.04.2009 г. на Общински съвет Лозница)


НАРЕДБА 10 – ЗА СИМВОЛИКАТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

(Приета с Решение № 91/02.09.2004 г. на Общински съвет, влязла в сила на 02.09.2004 г.)


НАРЕДБА 11 – ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ЖИЛИЩНИТНЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД  НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

(Тази наредба се приема на основание чл. 45а и чл. 47, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС)

Настоящата наредба е приета с Решение № 156 по протокол № 17 / 29.04.2005г. на Общински съвет гр. Лозница и влиза в сила от деня на публикуването й в регионален вестник. Изм. с РЕШЕНИЕ № 210/2.04.09 год., по Протокол № 21,  Актуализирана с РЕШЕНИЕ № 227/22.05.2009 год. по Протокол № 22. ,Изменение с решение № 298 от 14.11.2014 по Протокол 51, нов , изм. и доп. с реш. № 288 /27.02. 2018г.)


НАРЕДБА 12 – ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

(Приета с Решение № 26/29.02.2008 г., изм. Решение № 171/23.01.2009 г., изм. Решение № 279/28.12.2009 г., изм. с Решение № 373/31.01.2011 г., изм. Решение № 227/24.01.2014 г., изм. Решение № 412/07.10.2015 г. , изм. с Решение №  59/21.03.2016 г.,  нов с Решение №  276/27.02.2018 г.; изм. и доп. с Решение № 371/30.01.2019 г.)


НАРЕДБА 13 – ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИТЕ ПО ЧЛ. 196, АЛ. 3 ОТ ЗИД НА ЗУТ

(Приета с Решение № 145 Протокол № 15/24. 11. 2008 г от Заседание на Общински съвет – Лозница  и влиза в сила от деня на обявяването на решението в таблото на ОА – Лозница.)


НАРЕДБА 14 – ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

(Приета с РЕШЕНИЕ № 310/30.04.2010 г. по Протокол 32 на Общински съвет Лозница и влиза в сила  от деня на обявяването и)


НАРЕДБА 15 – ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА И МЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

(Приета с Решение № 385/28.03.2011 г. на ОбС Лозница)


НАРЕДБА 16 – ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

(Приета с Решение № 141/22.03.2013 г. на ОбС Лозница)


НАРЕДБА 17 – ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

(Приета с Решение № 191 по Протокол  № 34 от 04.11.2013 г., поправена с Решение № 208 по Протокол № 36 от 18.12.2013 г., изм.и доп. с Решение № 134 по Протокол № 18 от 28.10.2016 г. на Общински съвет Лозница), изм. и доп. с Решение № 277 по Протокол № 39 от 27.02. 2018 г. на Общински съвет Лозница, изм. и доп. с Решение № 419 по Протокол № 61 от 17.07. 2023 г. на Общински съвет Лозница )


НАРЕДБА 18 – ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

Настоящата наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и на чл. 225а, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) с Решение № 357 по Протокол № 59/28.04.2015 г. на Общински съвет Лозница


НАРЕДБА 19 – ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ДАННИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

(Приета с Решение № 147/30.11.2017 г. на ОбС Лозница)


НАРЕДБА 20 – ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

(Приета с Решение № 193/27.04.2017 г. на ОбС Лозница)


НАРЕДБА 21 – ЗА ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

(Приета с Решение № 374/30.01.2019 г., доп. с Решение № 83 по Протокол №17/28.07.2020 г. на Общински съвет Лозница)