Проект „Грижа в дома в Община Лозница“

18.09.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с изпълнение на Проект BG05SFPR002-2.001-0026 „Грижа в дома в община Лозница” по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Община Лозница обявява прием на документи за извършване на подбор на персонал по проект: BG05SFPR002-2.001-0026 „Грижа в дома в община Лозница”, във връзка с утвърдена процедура за подбор.

Информация за провеждане на процедура за подбор за всички кандидати:

1. Работодател: Община Лозница

2. Място на работа: Община Лозница, домовете на потребителите на здравно-социални услуги, социални услуги.

3. Характер на работата: Осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на грижи в дома на възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги.

Обявява се подбор за следните длъжности:

 • Психолог – 1 бр. на трудов договор, пълно работно време – 8 часа;
 • Медицинска сестра, домашни грижи – 1 бр. на трудов договор, пълно работно време – 8 часа;
 • Домашен санитар – 6 бр. на трудов договор, пълно работно време – 8 часа;
 1. Домашен санитар – 6 бр.

Кратко описание на длъжността: – Извършване на социално-битови дейности в домовете на потребителите.

Изисквания за заемане на длъжността:

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

   Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен– основно образование;
 • професионален опит – не се изисква.

            Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • професионална област – социални дейности;
 • организационни умения.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • Ориентация към резултати.
 • Работа в екип.
 • Комуникационна компетентност.
 • Професионална компетентност.

Начин на провеждане:

Вид трудов договор

–           За определен срок, съгласно проекта – 3 месеца

Работно време: Пълно (8 часа)

Начин на провеждане на подбора:

 1. Подбор по подадените документи

 2. Интервю

Необходими документи за кандидатстване:

 1.  Заявление по образец.

 2.  Автобиография.

  3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност.

4.  Копия от документите за придобита допълнителна квалификация (при наличие).

5. Копия  от документи   удостоверяващи продължителността на професионалния опит (при наличие).

2. Психолог

       Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Психолог“:

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Психолог”;
 • професионален опит не се изисква;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравната и социална грижа на възрастни и лица с увреждания;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са в конфликт на интереси;

     Описание на длъжността:

1. Предоставят психологическа подкрепа на потребителите в домашна среда.

2. Предоставяне на психологически услуги в съответствие с нормативната база.

3. Осъществяват психологическо консултиране – решаване на проблеми, свързани с възрастовите характеристики на целевата група; организиране на свободното време;

4. Участват при разработването на индивидуалните планове за грижи на всеки потребител от целевата група;

5. Участват в осъществяването на дейности, свързани с взаимодействие с всички заинтересовани страни по проблемите на хората с увреждания, възрастните хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация;

6. Водене на необходимата документация и отчетност;

7. Изготвят месечен отчет за дейността си;

8. Поддържат връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на потребителите и техните семейства;

9. Отговарят за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговарят, съгласно изискванията за информиране и публичност на Програма ”Развитие на човешките ресурси”.

 1. Медицинска сестра, домашни грижи – 1 бр.

Кратко описание на длъжността: – Предоставя и събира здравна информация за потребителите; измерва витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура); извършва здравни услуги и манипулации по домовете за възрастни хора и хора с увреждания; разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите; участва в изработването на оценки и индивидуални планове на потребителите; участва в мобилната работа на екипа; участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите.

Изисквания за заемане на длъжността:

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър /полувисше, специалист/ или висше, бакалавърска степен;
 • професионален опит – не се изисква, но се счита за предимство.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • професионална област – медицина;
 • организационни умения.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • Ориентация към резултати.
 • Работа в екип.
 • Комуникационна компетентност.

Вид трудов договор

За определен срок, съгласно проекта – 3 месеца

Кандидатите подават необходимите документи за участие в подбора – лично или чрез упълномощено за това лице с нотариално заверено пълномощно.  Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса.

Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати. В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването.

Информацията се публикува на сайта на Община Лозница, на видни и достъпни места в общината.

Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа в сградата на община Лозница, Област Разград, гр. Лозница, ул. „Васил Левски” № 6, ет. 2, ст. № 201, в периода 18.09.2023 г. до 21.09.2023 г.  включително. Документи за кандидат потребители за услугата ще се приемат през целия период на изпълнение на проекта.

Формуляри за кандидатстване

За информация: 08475/ 25 51

Лица за контакти: Юмер Мехов


10.02.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с изпълнение на Проект BG05SFPR002-2.001-0026 „Грижа в дома в община Лозница” по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Община Лозница обявява прием на документи за извършване на подбор на персонал по проект: BG05SFPR002-2.001-0026 „Грижа в дома в община Лозница”, във връзка с утвърдена процедура за подбор.

Информация за провеждане на процедура за подбор за всички кандидати:

1. Работодател: Община Лозница

2. Място на работа: Община Лозница, домовете на потребителите на здравно-социални услуги, социални услуги.

3. Характер на работата: Осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на грижи в дома на възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги.

Обявява се подбор за следните длъжности:

 • Домашен санитар – 2 бр. на трудов договор, непълно работно време – 4 часа;
 1. Домашен санитар – 2 бр.

Кратко описание на длъжността: – Извършване на социално-битови дейности в домовете на потребителите.

Изисквания за заемане на длъжността:

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

   Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен– основно образование;
 • професионален опит – не се изисква.

            Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • професионална област – социални дейности;
 • организационни умения.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • Ориентация към резултати.
 • Работа в екип.
 • Комуникационна компетентност.
 • Професионална компетентност.

Начин на провеждане:

Вид трудов договор

–          За определен срок, съгласно проекта – 12 месеца

Работно време: Непълно (4 часа)

Начин на провеждане на подбора:

 1. Подбор по подадените документи

 2. Интервю

Необходими документи за кандидатстване:

 1.  Заявление по образец.

 2.  Автобиография.

  3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност.

4.  Копия от документите за придобита допълнителна квалификация (при наличие).

5. Копия  от документи   удостоверяващи продължителността на професионалния опит (при наличие).

Кандидатите подават необходимите документи за участие в подбора – лично или чрез упълномощено за това лице с нотариално заверено пълномощно.  Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса.

Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати. В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването.

Информацията се публикува на сайта на Община Лозница, на видни и достъпни места в общината.

Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа в сградата на община Лозница, Област Разград, гр. Лозница, ул. „Васил Левски” № 6, ет. 2, ст. № 201, в периода 09.02.2023 г. до 14.02.2023 г.  включително. Документи за кандидат потребители за услугата ще се приемат през целия период на изпълнение на проекта.

За информация: 08475/ 25 51

Лица за контакти: Юмер Мехов


25.01.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

СТАРТИРА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“

Община Лозница стартира реализирането на проект „Грижа в дома в община Лозница” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR002-2.001-0026-C01, по процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА”, финансирана от Европейския социален фонд плюс +, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Общата стойност на проекта е в размер на 368 144,23 лева. Срокът на изпълнение на проекта е 13 месеца от 28.11.2022 г. до 28.12.2023 г. Териториален обхват на проекта – община Лозница. Основната цел на проекта e да се осигури подкрепа в домашна среда за лица от община Лозница, които са с увреждания, както и възрастни хора, зависими от грижа. И още: разширяване на възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на различни епидемични ситуации.

Чрез изпълнението на проекта ще бъдат постигнати и следните специфичните цели:

1. да се надгради моделът за почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в община Лозница;

2. да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в община Лозница, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда;

3. превенция на институционализиране и хоспитализиране на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и на хора с увреждания.

Целеви групи по проекта:

 • възрастни хора в невъзможност за самообслужване
 • хора с увреждания.

При изпълнението на проекта ще се подсигури предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно–социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, включително доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки и други /със средства на потребителите/, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите от/до домовете на лицата. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на социално значими заболявания. Осигуряване на обучения и супервизия на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани  здравно–социални услуги в домашна среда. По проекта се предвижда предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в рамките на 12 месеца, при заложен брой на потребителите минимум 67 лица. Услугите ще се предоставят почасово на база на идентифицираните нужди на лицата от целевите групи, в резултат на извършена оценка на индивидуалните потребности и подбор на потребителите. За предоставяне на  почасови мобилни интегрирани здравно–социални услуги са назначени 20 лица на длъжности: координатор, дейности, социален работник, социален сътрудник, шофьор, 2 медицински сестри и 14 домашни санитари. Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда


30.11.2022

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

На 28.11.2022 г., Община Лозница подписа Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0026-С01 „Грижа в дома в Община Лозница“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на 368 144,23 лв.

Проектните дейности стартираха, считано от 28.11.2022 г. и са за период от 13 месеца.

В изпълнение на дейностите по проекта ще бъде осигурена грижа в домашна среда на над 67 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

Основната цел на Проект „Грижа в дома в Община Лозница“ е да продължи осигуряването на подкрепа в домашна среда за възрасти хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението. Изпълнението на дейностите ще разшири възможностите за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на евентуални пандемични ситуации.

Чрез изпълнението на дейностите по проекта се цели да се достигне до най-уязвимите групи от населението, които ще получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, чрез предоставяне на богат спектър от услуги в домашна среда, в т.ч.:

 – Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;

– Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);

 – Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост;

– Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

За осъществяване на заложените дейности се предвижда да бъдат назначени около 25 лица, в т.ч. координатор, социален работник, социален сътрудник, медицински сестри, шофьор и домашни санитари.

www.eufunds.bg

Проект BG05SFPR002-2.001-0026 „Грижа в дома в община Лозница”, договор № BG05SFPR002-2.001-0026 -С01, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс


Обявление за подбор на служители на длъжности „Координатор, дейности“, „Социален работник“, „Социален сътрудник“, „Медицинска сестра“, „Шофьор“ и „Домашен санитар“

Документи за кандидатстване

.

Обявление за набиране на кандидат – потребители

Документи за кандидатстване на потребители