Социална услуга „Асистентска подкрепа“

29.02.2024

ОБЯВЛЕНИЕ

Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

Община Лозница в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 28.02.2024 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи: (Изтегли формуляри)

 1. Заявление – декларация (по образец):
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;
 5. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);
 6. Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори, като един „социален асистент“ ще предоставя подкрепа в зависимост от индивидуалните потребности на   потребителите.

Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 28.02.2024 г. в сградата на Община Лозница, стая 201, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Лозница на адрес: www.loznitsa.bg.

За допълнителна информация  на тел.  08475/25 51


10.01.2024

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с организирането и предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, Община Лозница в качеството си на доставчик на социалната услуга

ОБЯВЯВА:

І. Процедура за подбор на служители за длъжността „Социален работник“ в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Лозница при следните условия:

1.1. Място на работа в административната сграда на Община Лозница, ул. „Васил Левски“ № 6;

1.2. Свободни позиции 1 /една/ щатна бройка. Трудовото правоотношение възниква на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда, с продължителност на работното време – 8 часа;

1.3. Характер на работата и основни дейности за длъжността:

– Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност и на деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. Социалната услуга се предоставя от лица назначени на длъжност „Социален асистент“.

– Координира предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“;

– Предоставя информация и консултира всички заинтересовани лица относно социалните услуги на територията на Община Лозница и в частност социалната услуга „Асистентска подкрепа“;

– Поддържа работни взаимоотношения с Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Разград, РЗИ, НПО, клубове на пенсионера и инвалида, доставчици на социални услуги и други;

– Извършва индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите;

– Изготвя индивидуален план за подкрепа на одобрените кандидати;

– Води и съхранява документацията, съпътстваща услугата.

1.4. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

– Образование – висше;

– Образователно – квалификационна степен „Бакалавър“

– Област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки – професионално направление „Социални дейности“,  „Икономика“ и „Технически науки“.

– Професионален опит – не се изисква, опитът се счита за предимство;

– Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;

– Професионален опит не се изисква, опитът се счита за предимство;

– Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;

– Допълнителни квалификации са предимство.

ІІ. Необходими документи за кандидатстване:

– Заявление по образец /Приложение 1/; Формат Word / Формат PDF

– Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема определена позиция по образец /Приложение 2/; Формат Word / Формат PDF

– Автобиография /Приложение 3/; Формат Word / Формат PDF

– Документ за завършено образование – копие;

– Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата;

– Копие на документи доказващи допълнителна квалификация;

III. Оценката на кандидатите ще се извърши на два етапа:

Първи етап – административно съответствие (допускане по подадени документи);

Втори етап – събеседване.

IV. Място и срок на подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа в сградата на община Лозница, Област Разград, гр. Лозница, ул. „Васил Левски” № 6, ет. 2, ст. № 201, в периода 10.01.2024 г. до 15.01.2024 г.  включително.

Списъците с допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на информационното табло и на сайта на Община Лозница.

За информация: 08475/ 25 51 Лица за контакти: Юмер Мехов


28.01.2021 –  Социална услуга „Асистентска подкрепа“

Община Лозница стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Община Лозница в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 01.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

 • Заявление-декларация /по образец/; (ИЗТЕГЛИ БЛАНКА)
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;
 • Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 01.02.2021 г. в сградата на Община Лозница, стая 201, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа, по тел.08475/25 51 или на мейл: obshtina@loznitsa.bg

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от тук:

Заявление-декларация /по образец/

За допълнителна информация тел. 08475/25 51


Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

Община Лозница в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 01.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

 1. Заявление – декларация (по образец):
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;
 5. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);
 6. Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори, като един „социален асистент“ ще предоставя подкрепа в зависимост от индивидуалните потребности на   потребителите.

Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 01.02.2021 г. в сградата на Община Лозница, стая 201, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от тук:

ЗАЯВЛЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ

За допълнителна информация на тел. 08475/25 51