Постоянни комисии

към Общински съвет гр. Лозница за мандат 2019 – 2023 г.

І. КОМИСИЯ ПО СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
1. Севджан Мехмед – Председател
2. Али Булут – Секретар
3. Кадир Исмаил – Член
4. Нурхаят Осман – Член5. Шаиб Шаиб  – Член
ІІ. КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО – СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНО – БИТОВО СТОПАНСТВО, ЖИЛИЩНА, ЕВРОИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ
1. Хасан Хасанов – Председател
2. Мехмед Бичков – Секретар
3. Нурхаят Осман – Член
4. Александър Калинов  – Член
5. Гюнер Ибрахим– Член
ІІІ. КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, КОНЦЕСИИ, КОНТРОЛ ПО ЦЕНИТЕ, МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНАТА
1. Кадир Исмаил – Председател
2. Айдън Шабанов – Секретар
3. Мехмед Ахмедов – Член
4. Муса Старков – Член
5. Иванка Панайотова – Член
ІV . КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, МОЛБИ, ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ
1. Муса Старков – Председател
2. Иванка Панайотова  – Секретар
3. Селиме Исмаилова – Член
4. Гюнер Ибрахим – Член
5. Мехмед Мехмедов – член
V. КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА,ТУРИЗЪМ, ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ, ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ
1. Хасан Хасанов – Председател
2. Севджан Мехмед – Секретар
3. Мехмед Ахмедов – Член
4. Мехмед Бичков – Член
5. Ниязи Ниязиев – Член
VІІ. КОМИСИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
1. Севджан Мехмед  – Председател
2. Айдън Шабанов  – Секретар
3. Мехмед Мехмедов – Член
4. Али Булут – Член
5. Хасан Хасанов – Член
VІ. КОМИСИЯ ПО СЕЛСКО, ГОРСКО, ВОДНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
1. Шаиб Шаиб  – Председател
2. Селиме Исмаилова – Секретар
3. Александър Калинов – Член
4. Ниязи Ниязиев – Член
5. Гюнер Ибрахим – Член