Постоянни комисии

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБС гр. ЛОЗНИЦА   

07. 09. 2023г. /четвъртък/

септември

Брой и състав на постоянни комисии към  Общински съвет гр. Лозница за мандат 2019 – 2023 г.

І.  КОМИСИЯ ПО СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 1. Севджан Мехмед – Председател 2. Али Булут – Секретар 3. Кадир Исмаил – Член 4. Нурхаят Осман – Член 5. Шаиб Шаиб  – Член  07. 09. 2023 г. от 09.00 ч.ІІ. КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО – СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНО – БИТОВО СТОПАНСТВО, ЖИЛИЩНА, ЕВРОИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ     1 Хасан Хасанов – Председател 2. Мехмед Бичков – Секретар 3. Нурхаят Осман – Член 4. Александър Калинов  – Член 5. Гюнер Ибрахим– Член 07. 09. 2023 г. от 11. 00 ч.
ІІІ. КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, КОНЦЕСИИ, КОНТРОЛ ПО ЦЕНИТЕ, МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНАТА     1 Кадир Исмаил – Председател 2. Айдън Шабанов – Секретар 3. Мехмед Ахмедов – Член 4. Муса Старков – Член   5. Иванка Панайотова – Член 07. 09. 2023 г. от 10.30 ч.  ІV . КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, МОЛБИ, ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ   1. Муса Старков – Председател – 2. Иванка Панайотова  – Секретар 3. Селиме Исмаилова – Член – 4. Гюнер Ибрахим – Член- 5. Мехмед  Мехмедов – член 07. 09. 2023 г. от 12. 00 ч.
V. КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА,ТУРИЗЪМ, ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ, ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ   1. Хасан Хасанов – Председател 2. Севджан Мехмед – Секретар 3. Селиме Исмаилова – Член 4. Мехмед Бичков – Член 5. Ниязи Ниязиев – Член 07. 09. 2023 г. от 09.30 ч.     VІІ. КОМИСИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА  ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 1.Севджан Мехмед  – Председател2. Айдън Шабанов  – Секретар3. Мехмед Мехмедов – Член4. Али Булут – Член5. Хасан Хасанов – Член07. 09. 2023 г. от 10.00 ч.   VІ.  КОМИСИЯ ПО СЕЛСКО, ГОРСКО, ВОДНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 1. Шаиб Шаиб  – Председател 2. Мехмед Ахмедов – Секретар 3. Александър Калинов – Член 4. Ниязи Ниязиев – Член 5. Гюнер Ибрахим – Член 07. 09. 2023 г. от 11. 30 ч.  

към Общински съвет гр. Лозница за мандат 2019 – 2023 г.

І. КОМИСИЯ ПО СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
1. Севджан Мехмед – Председател
2. Али Булут – Секретар
3. Кадир Исмаил – Член
4. Нурхаят Осман – Член5. Шаиб Шаиб  – Член
ІІ. КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО – СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНО – БИТОВО СТОПАНСТВО, ЖИЛИЩНА, ЕВРОИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ
1. Хасан Хасанов – Председател
2. Мехмед Бичков – Секретар
3. Нурхаят Осман – Член
4. Александър Калинов  – Член
5. Гюнер Ибрахим– Член
ІІІ. КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, КОНЦЕСИИ, КОНТРОЛ ПО ЦЕНИТЕ, МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНАТА
1. Кадир Исмаил – Председател
2. Айдън Шабанов – Секретар
3. Мехмед Ахмедов – Член
4. Муса Старков – Член
5. Иванка Панайотова – Член
ІV . КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, МОЛБИ, ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ
1. Муса Старков – Председател
2. Иванка Панайотова  – Секретар
3. Селиме Исмаилова – Член
4. Гюнер Ибрахим – Член
5. Мехмед Мехмедов – член
V. КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА,ТУРИЗЪМ, ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ, ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ
1. Хасан Хасанов – Председател
2. Севджан Мехмед – Секретар
3. Мехмед Ахмедов – Член
4. Мехмед Бичков – Член
5. Ниязи Ниязиев – Член
VІІ. КОМИСИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
1. Севджан Мехмед  – Председател
2. Айдън Шабанов  – Секретар
3. Мехмед Мехмедов – Член
4. Али Булут – Член
5. Хасан Хасанов – Член
VІ. КОМИСИЯ ПО СЕЛСКО, ГОРСКО, ВОДНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
1. Шаиб Шаиб  – Председател
2. Селиме Исмаилова – Секретар
3. Александър Калинов – Член
4. Ниязи Ниязиев – Член
5. Гюнер Ибрахим – Член