Постоянни комисии

20.06.2024

Брой и състав на постоянни комисии към  Общински съвет гр. Лозница за мандат 2023 – 2027 г.

21. 06. 2024 г. /петък/

І.  КОМИСИЯ „СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ“ 1. Севджан Мехмед – Председател 2. Недялко Недялков – Секретар 3. Кадир Исмаил – Член 4. Нурхаят Осман – Член 5. Шаиб Шаиб  – Член 21. 06. 2024г. от 13.00 ч.ІІ. КОМИСИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО – СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНО – БИТОВО СТОПАНСТВО, ЖИЛИЩНА, ЕВРОИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ“     1 Гюлсевен  Сабри – Председател 2. Мехмед Бичков – Секретар 3. Нурхаят Осман – Член 4. Исмаил Исмаил  – Член 5. Гюнер Ибрахим– Член 21. 06. 2024 г. от 15.00 ч.
ІІІ. КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ, КОНЦЕСИИ, КОНТРОЛ ПО ЦЕНИТЕ, МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНАТА“     1 Кадир Исмаил – Председател 2. Айдън Шабанов – Секретар 3. Селиме Исмаилова– Член 4. Муса Старков – Член   5. Теодора Рангелова – Член  21. 06. 2024 г. от 14.30 ч.ІV . КОМИСИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, МОЛБИ, ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“   1. Муса Старков – Председател 2. Теодора Рангелова  – Секретар 3. Селиме Исмаилова – Член 4. Мехмед Капустрев – Член 5. Ниязи Ниязиев – член 21. 06. 2024 г. от 16.00 ч.
V. КОМИСИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА,ТУРИЗЪМ, ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ, ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ“   1. Селиме Исмаилова – Председател 2. Севджан Мехмед – Секретар 3.Мехмед Мехмедов – Член 4. Мехмед Бичков – Член 5. Ниязи Ниязиев – Член 21. 06. 2024 г. от 13.30 ч.  VІ.  КОМИСИЯ „СЕЛСКО, ГОРСКО, ВОДНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ 1. Шаиб Шаиб  – Председател 2. Нурхаят Осман – Секретар 3. Мехмед Капустрев – Член 4. Исмаил Исмаил – Член 5. Гюнер Ибрахим – Член   21. 06. 2024г. от 15.30 ч.
VІІ. КОМИСИЯ “ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА“   1.Недялко Недялков – Председател 2. Севджан Мехмед  – Секретар 3. Айдън Шабанов- Член 4. Мехмед Мехмедов – Член 5. Гюлсевен Сабри – Член 21. 06. 2024 г. от 14.00 ч.

07.06.2024

Протоколи от заседания и решения на комисиите

 • Протокол 7 от 28.05.2024 Постоянна комисия „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА„
 • Протокол 6 от 28.05.2024 Постоянна комисия „СЕЛСКО, ГОРСКО, ВОДНО СТОПАНСТВО И
  ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“
 • Протокол 5 от 28.05.2024 Постоянна комисия „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ТУРИЗЪМ, ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ, ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ“
 • Протокол 4 от 28.05.2024 Постоянна комисия „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, МОЛБИ , ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“
 • Протокол 3 от 28.05.2024 Постоянна комисия „БЮДЖЕТ, КОНЦЕСИИ, КОНТРОЛ ПО ЦЕНИТЕ, МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНАТА“
 • Протокол 2 от 28.05.2024 Постоянна комисия „ТЕРИТОРИАЛНО – СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО,КОМУНАЛНО – БИТОВО СТОПАНСТВО, ЖИЛИЩНА ЕВРОИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ“
 • Протокол 1 от 28.05.2024 Постоянна комисия „СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО И  ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ“

Брой и състав на постоянни комисии към  Общински съвет гр. Лозница за мандат 2023 – 2027 г.

28.05.2024 г. /вторник /

І.  КОМИСИЯ „СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ“ 1. Севджан Мехмед – Председател 2. Недялко Недялков – Секретар 3. Кадир Исмаил – Член 4. Нурхаят Осман – Член 5. Шаиб Шаиб  – Член 28. 05. 2024г. от 13.00 ч.ІІ. КОМИСИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО – СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНО – БИТОВО СТОПАНСТВО, ЖИЛИЩНА, ЕВРОИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ“     1 Гюлсевен  Сабри – Председател 2. Мехмед Бичков – Секретар 3. Нурхаят Осман – Член 4. Исмаил Исмаил  – Член 5. Гюнер Ибрахим– Член 28. 05. 2024 г. от 15.00 ч.
ІІІ. КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ, КОНЦЕСИИ, КОНТРОЛ ПО ЦЕНИТЕ, МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНАТА“     1 Кадир Исмаил – Председател 2. Айдън Шабанов – Секретар 3. Селиме Исмаилова– Член 4. Муса Старков – Член   5. Теодора Рангелова – Член . 28. 05. 2024 г. от 14.30 ч.  ІV . КОМИСИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, МОЛБИ, ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“   1. Муса Старков – Председател 2. Теодора Рангелова  – Секретар 3. Селиме Исмаилова – Член 4. Мехмед Капустрев – Член 5. Ниязи Ниязиев – член 28. 05. 2024 г. от 16.00 ч.
V. КОМИСИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА,ТУРИЗЪМ, ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ, ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ“   1. Селиме Исмаилова – Председател 2. Севджан Мехмед – Секретар 3.Мехмед Мехмедов – Член 4. Мехмед Бичков – Член 5. Ниязи Ниязиев – Член 28. 05. 2024 г. от 13.30 ч.  VІ.  КОМИСИЯ „СЕЛСКО, ГОРСКО, ВОДНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ 1. Шаиб Шаиб  – Председател 2. Нурхаят Осман – Секретар 3. Мехмед Капустрев – Член 4. Исмаил Исмаил – Член 5. Гюнер Ибрахим – Член   28. 05. 2024г. от 15.30 ч.
VІІ. КОМИСИЯ “ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА“   1.Недялко Недялков – Председател 2. Севджан Мехмед  – Секретар 3. Айдън Шабанов- Член 4. Мехмед Мехмедов – Член 5. Гюлсевен Сабри – Член 28. 05. 2024 г. от 14.00 ч.


Протоколи от заседания и решения на комисиите

 • Протокол 7 от 18.04.2024 Постоянна комисия „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА„
 • Протокол 6 от 18.04.2024 Постоянна комисия „СЕЛСКО, ГОРСКО, ВОДНО СТОПАНСТВО И
  ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“
 • Протокол 5 от 18.04.2024 Постоянна комисия „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ТУРИЗЪМ, ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ, ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ“
 • Протокол 4 от 18.04.2024 Постоянна комисия „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, МОЛБИ , ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“
 • Протокол 3 от 18.04.2024 Постоянна комисия „БЮДЖЕТ, КОНЦЕСИИ, КОНТРОЛ ПО ЦЕНИТЕ, МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНАТА“
 • Протокол 2 от 18.04.2024 Постоянна комисия „ТЕРИТОРИАЛНО – СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО,КОМУНАЛНО – БИТОВО СТОПАНСТВО, ЖИЛИЩНА ЕВРОИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ“
 • Протокол 1 от 18.04.2024 Постоянна комисия „СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО И  ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ“

Брой и състав на постоянни комисии към  Общински съвет гр. Лозница за мандат 2023 – 2027 г.

08.03.2024 г. /петък/

І.  КОМИСИЯ „СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ“ 1. Севджан Мехмед – Председател 2. Недялко Недялков – Секретар 3. Кадир Исмаил – Член 4. Нурхаят Осман – Член 5. Шаиб Шаиб  – Член 18. 04. 2024г. от 12.00 ч.ІІ. КОМИСИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО – СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНО – БИТОВО СТОПАНСТВО, ЖИЛИЩНА, ЕВРОИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ“     1 Гюлсевен  Сабри – Председател 2. Мехмед Бичков – Секретар 3. Нурхаят Осман – Член 4. Исмаил Исмаил  – Член 5. Гюнер Ибрахим– Член 18. 04. 2024 г. от 14.00 ч.
ІІІ. КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ, КОНЦЕСИИ, КОНТРОЛ ПО ЦЕНИТЕ, МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНАТА“     1 Кадир Исмаил – Председател 2. Айдън Шабанов – Секретар 3. Селиме Исмаилова– Член 4. Муса Старков – Член   5. Теодора Рангелова – Член . 18. 04. 2024 г. от 13.30 ч.  ІV . КОМИСИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, МОЛБИ, ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“   1. Муса Старков – Председател 2. Теодора Рангелова  – Секретар 3. Селиме Исмаилова – Член   4. Мехмед Капустрев – Член 5. Ниязи Ниязиев – член 18. 04. 2024 г. от 15.00 ч.
V. КОМИСИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА,ТУРИЗЪМ, ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ, ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ“   1. Селиме Исмаилова – Председател 2. Севджан Мехмед – Секретар 3.Мехмед Мехмедов – Член 4. Мехмед Бичков – Член 5. Ниязи Ниязиев – Член 18. 04. 2024 г. от 12.30 ч.  VІ.  КОМИСИЯ „СЕЛСКО, ГОРСКО, ВОДНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ 1. Шаиб Шаиб  – Председател 2. Нурхаят Осман – Секретар 3. Мехмед Капустрев – Член 4. Исмаил Исмаил – Член 5. Гюнер Ибрахим – Член 18. 04. 2024г. от 14.30 ч.
VІІ. КОМИСИЯ “ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА“   1.Недялко Недялков – Председател 2. Севджан Мехмед  – Секретар 3. Айдън Шабанов- Член 4. Мехмед Мехмедов – Член 5. Гюлсевен Сабри – Член 18. 04. 2024 г. от 13.00 ч.

21.03.2024

Протоколи от заседания и решения на комисиите

 • Протокол 7 от 12.02.2024 Постоянна комисия „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА„
 • Протокол 6 от 12.02.2024 Постоянна комисия „СЕЛСКО, ГОРСКО, ВОДНО СТОПАНСТВО И
  ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“
 • Протокол 5 от 12.02.2024 Постоянна комисия „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ТУРИЗЪМ, ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ, ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ“
 • Протокол 4 от 12.02.2024 Постоянна комисия „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, МОЛБИ , ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“
 • Протокол 3 от 12.02.2024 Постоянна комисия „БЮДЖЕТ, КОНЦЕСИИ, КОНТРОЛ ПО ЦЕНИТЕ, МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНАТА“
 • Протокол 2 от 12.02.2024 Постоянна комисия „ТЕРИТОРИАЛНО – СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО,КОМУНАЛНО – БИТОВО СТОПАНСТВО, ЖИЛИЩНА ЕВРОИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ“
 • Протокол 1 от 08.03.2024 Постоянна комисия „СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО И  ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ“

06.03.2024

Брой и състав на постоянни комисии към  Общински съвет гр. Лозница за мандат 2023 – 2027 г.

08.03.2024 г. /петък/

І.  КОМИСИЯ „СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ“ 1. Севджан Мехмед – Председател 2. Недялко Недялков – Секретар 3. Кадир Исмаил – Член 4. Нурхаят Осман – Член 5. Шаиб Шаиб  – Член 08. 03. 2024г. от 13.00 ч.ІІ. КОМИСИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО – СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНО – БИТОВО СТОПАНСТВО, ЖИЛИЩНА, ЕВРОИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ“     1 Гюлсевен  Сабри – Председател 2. Мехмед Бичков – Секретар 3. Нурхаят Осман – Член 4. Исмаил Исмаил  – Член 5. Гюнер Ибрахим– Член 08. 03. 2024 г. от 15.00 ч.
ІІІ. КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ, КОНЦЕСИИ, КОНТРОЛ ПО ЦЕНИТЕ, МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНАТА“     1 Кадир Исмаил – Председател 2. Айдън Шабанов – Секретар 3. Селиме Исмаилова– Член 4. Муса Старков – Член   5. Теодора Рангелова – Член . 08. 03. 2024 г. от 14.30 ч.  ІV . КОМИСИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, МОЛБИ, ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“   1. Муса Старков – Председател 2. Теодора Рангелова  – Секретар 3. Селиме Исмаилова – Член 4. Мехмед Капустрев – Член 5. Ниязи Ниязиев – член 08. 03. 2024 г. от 16.00 ч.
V. КОМИСИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА,ТУРИЗЪМ, ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ, ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ“   1. Селиме Исмаилова – Председател 2. Севджан Мехмед – Секретар 3.Мехмед Мехмедов – Член 4. Мехмед Бичков – Член 5. Ниязи Ниязиев – Член 08. 03. 2024 г. от 13.30 ч.  VІ.  КОМИСИЯ „СЕЛСКО, ГОРСКО, ВОДНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ 1. Шаиб Шаиб  – Председател 2. Нурхаят Осман – Секретар 3. Мехмед Капустрев – Член 4. Исмаил Исмаил – Член 5. Гюнер Ибрахим – Член 08. 03. 2024г. от 15.30 ч.
VІІ. КОМИСИЯ “ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА“   1.Недялко Недялков – Председател 2. Севджан Мехмед  – Секретар 3. Айдън Шабанов- Член 4. Мехмед Мехмедов – Член 5. Гюлсевен Сабри – Член 08. 03. 2024 г. от 14.00 ч.

Протоколи от заседания и решения на комисиите

 • Протокол 7 от 12.02.2024 Постоянна комисия „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА„
 • Протокол 6 от 12.02.2024 Постоянна комисия „СЕЛСКО, ГОРСКО, ВОДНО СТОПАНСТВО И
  ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“
 • Протокол 5 от 12.02.2024 Постоянна комисия „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ТУРИЗЪМ, ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ, ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ“
 • Протокол 4 от 12.02.2024 Постоянна комисия „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, МОЛБИ , ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“
 • Протокол 3 от 12.02.2024 Постоянна комисия „БЮДЖЕТ, КОНЦЕСИИ, КОНТРОЛ ПО ЦЕНИТЕ, МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНАТА“
 • Протокол 2 от 12.02.2024 Постоянна комисия „ТЕРИТОРИАЛНО – СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО,КОМУНАЛНО – БИТОВО СТОПАНСТВО, ЖИЛИЩНА ЕВРОИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ“
 • Протокол 1 от 12.02.2024 Постоянна комисия „СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО И  ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ“

Брой и състав на постоянни комисии към  Общински съвет гр. Лозница за мандат 2023 – 2027 г.

26. 01. 2024 г. /петък/

ЯНУАРИ

І.  КОМИСИЯ „СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ“ 1. Севджан Мехмед – Председател 2. Недялко Недялков – Секретар 3. Кадир Исмаил – Член 4. Нурхаят Осман – Член 5. Шаиб Шаиб  – Член 26. 01. 2024г. от 13.00 ч.ІІ. КОМИСИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО – СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНО – БИТОВО СТОПАНСТВО, ЖИЛИЩНА, ЕВРОИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ“     1 Гюлсевен  Сабри – Председател 2. Мехмед Бичков – Секретар 3. Нурхаят Осман – Член 4. Исмаил Исмаил  – Член 5. Гюнер Ибрахим– Член 26. 01. 2024 г. от 15.00 ч.
ІІІ. КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ, КОНЦЕСИИ, КОНТРОЛ ПО ЦЕНИТЕ, МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНАТА“     1 Кадир Исмаил – Председател 2. Айдън Шабанов – Секретар 3. Селиме Исмаилова– Член 4. Муса Старков – Член   5. Теодора Рангелова – Член . 26. 01. 2024 г. от 14.30 ч.  ІV . КОМИСИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, МОЛБИ, ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“   1. Муса Старков – Председател 2. Теодора Рангелова  – Секретар 3. Селиме Исмаилова – Член 4. Мехмед Капустрев – Член 5. Ниязи Ниязиев – член 26. 01. 2024 г. от 16.00 ч.
V. КОМИСИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА,ТУРИЗЪМ, ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ, ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ“   1. Селиме Исмаилова – Председател 2. Севджан Мехмед – Секретар 3.Мехмед Мехмедов – Член 4. Мехмед Бичков – Член 5. Ниязи Ниязиев – Член 26. 01. 2024 г. от 13.30 ч.  VІ.  КОМИСИЯ „СЕЛСКО, ГОРСКО, ВОДНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ 1. Шаиб Шаиб  – Председател 2. Нурхаят Осман – Секретар 3. Мехмед Капустрев – Член 4. Исмаил Исмаил – Член 5. Гюнер Ибрахим – Член 26. 01. 2024г. от 15.30 ч.
VІІ. КОМИСИЯ “ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА“   1.Недялко Недялков – Председател 2. Севджан Мехмед  – Секретар 3. Айдън Шабанов- Член 4. Мехмед Мехмедов – Член 5. Гюлсевен Сабри – Член 26. 01. 2024 г. от 14.00 ч.

Брой и състав на постоянни комисии към  Общински съвет гр. Лозница за мандат 2023 – 2027 г.

19. 12. 2023г./ вторник/

ДЕКЕМВРИ

І.  КОМИСИЯ „СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ“
1. Севджан Мехмед – Председател
2. Недялко Недялков – Секретар
3. Кадир Исмаил – Член
4. Нурхаят Осман – Член
5. Шаиб Шаиб  – Член
19. 12. 2023г. от 13.00 ч.
ІІ. КОМИСИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО – СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНО – БИТОВО СТОПАНСТВО, ЖИЛИЩНА, ЕВРОИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ“    
1 Гюлсевен  Сабри – Председател
2. Мехмед Бичков – Секретар
3. Нурхаят Осман – Член
4. Исмаил Исмаил  – Член
5. Гюнер Ибрахим– Член
19. 12. 2023г. от 15.00 ч.
ІІІ. КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ, КОНЦЕСИИ, КОНТРОЛ ПО ЦЕНИТЕ, МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНАТА“  
1 Кадир Исмаил – Председател
2. Айдън Шабанов – Секретар
3. Селиме Исмаилова– Член
4. Муса Старков – Член  
5. Теодора Рангелова – Член
19. 12. 2023г. от 14.30 ч.  
ІV . КОМИСИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, МОЛБИ, ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“  
1. Муса Старков – Председател
2. Теодора Рангелова  – Секретар
3. Селиме Исмаилова – Член
4. Мехмед Капустрев – Член
5. Ниязи Ниязиев – член
19. 12. 2023г. от 16.00 ч.
V. КОМИСИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА,ТУРИЗЪМ, ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ, ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ“  
1. Селиме Исмаилова – Председател
2. Севджан Мехмед – Секретар
3.Мехмед Мехмедов – Член
4. Мехмед Бичков – Член
5. Ниязи Ниязиев – Член
19. 12. 2023г. от 13.30 ч.     

VІІ. КОМИСИЯ “ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА“ 
1.Недялко Недялков – Председател
2. Севджан Мехмед  – Секретар
3. Айдън Шабанов- Член
4. Мехмед Мехмедов – Член
5. Гюлсевен Сабри – Член
19. 12. 2023г. от 14.00 ч.  
VІ.  КОМИСИЯ „СЕЛСКО, ГОРСКО, ВОДНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“
1. Шаиб Шаиб  – Председател
2. Нурхаят Осман – Секретар
3. Мехмед Капустрев – Член
4. Исмаил Исмаил – Член
5. Гюнер Ибрахим – Член
19. 12. 2023г. от 15.30 ч.


Постоянни комисии към Общински съвет гр. Лозница за мандат 2023 – 2027 г.

І.  КОМИСИЯ „СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ“
1. Севджан Мехмед – Председател
2. Недялко Недялков – Секретар
3. Кадир Исмаил – Член
4. Нурхаят Осман – Член
5. Шаиб Шаиб  – Член  
ІІ. КОМИСИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО – СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНО – БИТОВО СТОПАНСТВО, ЖИЛИЩНА, ЕВРОИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ“    
1 Гюлсевен  Сабри – Председател
2. Мехмед Бичков – Секретар
3. Нурхаят Осман – Член
4. Исмаил Исмаил  – Член
5. Гюнер Ибрахим– Член  
ІІІ. КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ, КОНЦЕСИИ, КОНТРОЛ ПО ЦЕНИТЕ, МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНАТА“    
1 Кадир Исмаил – Председател
2. Айдън Шабанов – Секретар
3. Селиме Исмаилова– Член
4. Муса Старков – Член  
5. Теодора Рангелова – Член
ІV . КОМИСИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, МОЛБИ, ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“  
1. Муса Старков – Председател
2. Теодора Рангелова  – Секретар
3. Селиме Исмаилова – Член
4. Мехмед Капустрев – Член
5. Ниязи Ниязиев – Член
V. КОМИСИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА,ТУРИЗЪМ, ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ, ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ“  
1. Селиме Исмаилова – Председател
2. Севджан Мехмед – Секретар 3.Мехмед Мехмедов – Член
4. Мехмед Бичков – Член
5. Ниязи Ниязиев – Член  
VІ.  КОМИСИЯ „СЕЛСКО, ГОРСКО, ВОДНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“
1. Шаиб Шаиб  – Председател
2. Нурхаят Осман – Секретар
3. Мехмед Капустрев – Член
4. Исмаил Исмаил – Член
5. Гюнер Ибрахим – Член  

VІІ. КОМИСИЯ “ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА“

1.Недялко Недялков – Председател

2. Севджан Мехмед  – Секретар

3. Айдън Шабанов- Член

4. Мехмед Мехмедов – Член

5. Гюлсевен Сабри – Член

19. 12. 2023г. от 14.00 ч.


Постоянни комисии към Общински съвет гр. Лозница за мандат 2019 – 2023 г.

І. КОМИСИЯ ПО СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
1. Севджан Мехмед – Председател
2. Али Булут – Секретар
3. Кадир Исмаил – Член
4. Нурхаят Осман – Член5. Шаиб Шаиб  – Член
ІІ. КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО – СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНО – БИТОВО СТОПАНСТВО, ЖИЛИЩНА, ЕВРОИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ
1. Хасан Хасанов – Председател
2. Мехмед Бичков – Секретар
3. Нурхаят Осман – Член
4. Александър Калинов  – Член
5. Гюнер Ибрахим– Член
ІІІ. КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, КОНЦЕСИИ, КОНТРОЛ ПО ЦЕНИТЕ, МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНАТА
1. Кадир Исмаил – Председател
2. Айдън Шабанов – Секретар
3. Мехмед Ахмедов – Член
4. Муса Старков – Член
5. Иванка Панайотова – Член
ІV . КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, МОЛБИ, ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ
1. Муса Старков – Председател
2. Иванка Панайотова  – Секретар
3. Селиме Исмаилова – Член
4. Гюнер Ибрахим – Член
5. Мехмед Мехмедов – член
V. КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА,ТУРИЗЪМ, ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ, ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ
1. Хасан Хасанов – Председател
2. Севджан Мехмед – Секретар
3. Мехмед Ахмедов – Член
4. Мехмед Бичков – Член
5. Ниязи Ниязиев – Член
VІІ. КОМИСИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
1. Севджан Мехмед  – Председател
2. Айдън Шабанов  – Секретар
3. Мехмед Мехмедов – Член
4. Али Булут – Член
5. Хасан Хасанов – Член
VІ. КОМИСИЯ ПО СЕЛСКО, ГОРСКО, ВОДНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
1. Шаиб Шаиб  – Председател
2. Селиме Исмаилова – Секретар
3. Александър Калинов – Член
4. Ниязи Ниязиев – Член
5. Гюнер Ибрахим – Член