Достъп до информация

03.01.2024

Анализ на заявленията По ЗДОИ в Община Лозница през 2023 г.             

В Община Лозница през 2023г. са постъпили 22 заявления по Закона за достъп до обществена информация.Информация за управление на  права и законни интереси са поискани в 14 заявления , а за изразходване на публични средства са 8 броя.

Заявления по ЗДОИ от граждани са подадени 16 бр. , а от  неправителствени организации 6 броя.Няма заявления , които са оставени без разглеждане.Писмените заявления са 7 бр. ,  по електронна поща 14 бр. и чрез Платформата 1 броя.

За поисканата информация е издадено решение за предоставяне на информацията и няма нито един отказ или частичен ДОИ.

Всички заявления са получили отговор :веднага -4 бр. ;в 14-дневен срок – 18 бр. ; в законноустановения срок след удължаването му – 0 бр.

Изготвил:  Секретар на Община Лозница: /п/

/ Г. Еминова /


03.01.2023

Анализ на заявленията по ЗДОИ в Община Лозница през 2022 г.

В Община Лозница през 2022 г. са постъпили 9 заявления по Закона за достъп до обществена информация. Информация за управление на  права и законни интереси са поискани в 4  заявления, а за изразходване на публични средства са 5 броя.

Заявления по ЗДОИ от граждани са подадени 3 бр., а от  неправителствени организации 6 броя. Няма заявления, които са оставени без разглеждане. Писмените заявления са 1 бр.,  по електронна поща 6 бр. и чрез Платформата 2 броя.

За поисканата информация е издадено решение за предоставяне на информацията и няма нито един отказ или частичен ДОИ.

Всички заявления са получили отговор: веднага -2 бр.; в 14-дневен срок – 6 бр.; в законно установения срок след удължаването му – 1 бр.

Изготвил: Секретар на Община Лозница: /п/

/ Г. Еминова /


31.03.2022

НАРЕДБА № Н-1 ОТ 7 МАРТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТИВИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Издадена от министъра на финансите,Обн. ДВ. бр.22 от 18 Март 2022г.

Член единствен. С тази наредба се определят нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация съгласно приложението.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.

Приложение към член единствен

Вид на носителяКоличествоНорматив за разход
1.Хартия А41 лист0,01 лв.
2.Хартия А31 лист0,02 лв.
3.Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А41 стр.0,02 лв.
4.Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А31 стр.0,04 лв.
5.CD диск 700 MB1 бр.0,26 лв.
6.DVD диск 4,7 MB1 бр.0,30 лв.
7.DVD диск 8,5 MB1 бр.0,67 лв.
8.USBфлаш памет 4 GB1 бр.3,46 лв.
9.USB флаш памет 8 GB1 бр.5,72 лв.
10.USB флаш памет 16 GB1 бр.7,93 лв.
11.USB флаш памет 32 GB1 бр.9,47 лв.

4.01.2022 г.

Анализ на заявленията по ЗДОИ в Община Лозница през 2021 г. 

В Община Лозница през 2021г. са постъпили 17 заявления по Закона за достъп до обществена информация.Информация за управление на  права и законни интереси са поискани в 13  заявления , а за изразходване на публични средства са 4 броя.

Заявления по ЗДОИ от граждани са подадени 7 бр. , а от  неправителствени организации 10 броя.Няма заявления , които са оставени без разглеждане.Писмените заявления са 3 бр. ,  по електронна поща 10 бр. и чрез Платформата 4 броя.

За поисканата информация е издадено решение за предоставяне на информацията и няма нито един отказ или частичен ДОИ.

Всички заявления са получили отговор :веднага -6 бр. ;в 14-дневен срок – 10 бр. ; в законно установения срок след удължаването му – 1 бр.

Изготвил:

Секретар на Община Лозница: /п/

Г. Еминова


Анализ на заявленията По ЗДОИ в Община Лозница през 2020 г.