Общ устройствен план

12.01.2024

Становище по екологична оценка N. РУ 1-1/2024 – Проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Лозница


26.10.2023

Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на общия устройствен план на Община Лозница за 2022 г.


19.09.2023

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

Община Лозница съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че в изпълнение на изискванията на чл.19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и  програми (Обн. ДВ. бр. 57 от 2 юли 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 70 от 7 август 2020 г.), във връзка със Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на:

1. „Изменение на ОУП на Община Лозница в обхват ПИ с идентификатори 35715.31.5 и 35715.29.4 находящи се в землището на с. Каменар, общ. Лозница“;

2. „ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 35715.29.4 по КККР на с. Каменар, местност „Хайвалък“, общ. Лозница“;

3. „ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 35715.31.5 по КККР на с. Каменар, „Хайвалък“,  общ. Лозница“;

4. „Изменение на ОУП на Община Лозница в обхват ПИ с идентификатори 35715.16.309 в землището на с. Каменар, общ. Лозница и ПИ с идентификатори 10759.26.343, 10759.25.383 в землището на с. Веселина, общ. Лозница“;

5.  „Изменение на ОУП на Община Лозница в обхват ПИ с идентификатори 10759.23.385, 10759.35.313, 0759.38.314 в землището на с. Веселина, общ. Лозница“,

Както и разработена Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица.

Пълният текст на представените документи е на разположение на заинтересованите лица в Община Лозница, всеки работен ден от 8,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч. в дирекция „МРЕУТСД“, стая 203 и стая 310.

Писмени становища, мнения и/или предложения по постъпилите документи могат да се представят на адрес: 

Община Лозница, област Разград

Пълен пощенски адрес: 7290 гр. Лозница, ул. “Васил Левски“ № 6

Телефон/факс/е-поща (е-mail): 08475/2551; 08475/2403;

е-mail: obshtina@loznitsa.bg , в срок до 30 дни считано от 19.09.2023 г. Общинска администрация град Лозница


10.05.2023

ОБЯВА

за среща за обществено обсъждане

         На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Община Лозница съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на дата 12.06.2023 г. от 13 часа в заседателната зала на Община Лозница ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА в обхват ПИ с идентификатор 17498.47.2, м. „Алатла“ в землището на село Градина, община Лозница.

Текстовите и графичните материали на проекта за изменение на Общ устройствен план на Община Лозница може да видите тук.


06.03.2023


20.02.2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Лозница – гр. Лозница ,съобщава, че съгласно  чл.127 ал. 6  от Закона за устройство на територията  / ЗУТ/,  в  брой  16 на  Държавен вестник / ДВ/  бр.16 от 17.02.2023 г. е публикувано решение  на Общински съвет- гр. Лозница за одобряване частично изменение на Общия устройствен план на землището на община Лозница в обхвата Поземлени имоти с идентификатори 35715.25.329, 35715.25.458, 35715.26.449, 35715.26.450, 35715.26.451, 35715.26.452, 35715.26.453, 35715.26.454, 35715.26.455 и 35715.26.456, земл. с. Каменар, общ. Лозница.

 Решението за одобряване на частичното изменение на Общият устройствен план може да се обжалва по реда на чл. 215, ал.1 от Закона за устройство на територията в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на акта за одобряването, съгласно разпоредбите на чл.127, ал.12 от /ЗУТ/.


16.02.2023

Проект за изменение на Общ устройствен план в обхват: ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 35715.25.329, 35715.25.458, 35715.26.449, 35715.26.450, 35715.26.451, 35715.26.452, 35715.26.453, 35715.26.454, 35715.26.455 и 35715.26.456, земл. с. КАМЕНАР, общ. ЛОЗНИЦА

Решение РУ-15-ЕО/2023 на РИОСВ за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за частично изменение на общ устройствен план на Община


16.12.2022

ОБЯВА

за среща за обществено обсъждане

            На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Лозница съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на дата 20.01.2023 г. от 13,30 часа в заседателната зала на Община Лозница ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА в обхват:

Поземлени имоти с идентификатори 35715.25.329, 35715.25.457, 35715.25.458, 35715.26.449, 35715.26.450, 35715.26.451, 35715.26.452, 35715.26.453, 35715.26.454, 35715.26.455 и 35715.26.456, земл. с. Каменар, общ. Лозница.

Текстовите и графичните материали на проекта за изменение на Общ устройствен план на Община Лозница може да видите тук


07.12.2022

Решение РУ-62-ЕО/2022 на РИОСВ за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за частично изменение на общ устройствен план на Община Лозница


09.08.2022

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Лозница – гр. Лозница ,съобщава, че съгласно  чл.27 ал. 6  от Закона за устройство на територията  / ЗУТ/,  в  извънредния брой на  Държавен вестник / ДВ/  бр.63 от 06.08.2022 г. е публикувано решение  на Общински съвет- гр. Лозница за частично изменение на Общия устройствен план на землището на община Лозница в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № ПИ 35715.25.443, местност „Яса козу“, ПИ 335715.26.445 местност “Кьоклюк овасъ“ по Кадастралната карта  на с. Каменар, поземлени имоти с идентификатори, ПИ 10759.72.338 местност „Кеклик“,  ПИ 10759.72.339 местност „Кеклик“ по Кадастралната карта на с. Веселина  и поземлен имот с идентификатор 47038.14.225  местност „ Тюлю кору“ по Кадастралната карта  на с. Манастирско.

Решението за одобряване на частичното изменение на Общият устройствен план може да се обжалва по реда на чл. 215, ал.1 от Закона за устройство на територията в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на акта за одобряването, съгласно разпоредбите на чл.127, ал.12 от /ЗУТ/.


02.08.2022

Решение N.278 от 29.06.2022 г. на Общински съвет Лозница за одобряване на проект за изменение на общ устройствен план /ОУП/ на община Лозница


06.06.2022

Решение РУ-25-ЕО-/2022 на РИОСВ за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за частично изменение на общ устройствен план на Община Лозница


Проект за изменение на общ устройствен план

ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане 

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Лозница съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на 20.06.2022 г. /Понеделник/ от 13,00 часа в заседателната зала на Община Лозница ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА в обхват:

  • Поземлени имоти 35715.25.443 и 35715.26.445 в землище. с.Каменар и поземлени имоти 10759.72.339 и 10759.72.338 в землище с.Веселина, общ.Лозница.
  • Поземлен имот с идентификатор 47038.14.225 в землище на с.Манастирско, общ.Лозница.

Текстовите и графичните материали на проекта за изменение на Общ устройствен план на Община Лозница може да видите тук.


Годишен доклад ОУП 2020


Обяснителна записка на Общ устройствен план на Община Лозница


ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА – ПЪЛЕН ОБЕМ (4.14 GB ZIP)