Общ устройствен план

06.06.2022

Решение РУ-25-ЕО-/2022 на РИОСВ за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за частично изменение на общ устройствен план на Община Лозница


Проект за изменение на общ устройствен план

ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане 

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Лозница съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на 20.06.2022 г. /Понеделник/ от 13,00 часа в заседателната зала на Община Лозница ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА в обхват:

  • Поземлени имоти 35715.25.443 и 35715.26.445 в землище. с.Каменар и поземлени имоти 10759.72.339 и 10759.72.338 в землище с.Веселина, общ.Лозница.
  • Поземлен имот с идентификатор 47038.14.225 в землище на с.Манастирско, общ.Лозница.

Текстовите и графичните материали на проекта за изменение на Общ устройствен план на Община Лозница може да видите тук.


Годишен доклад ОУП 2020


Обяснителна записка на Общ устройствен план на Община Лозница


ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА – ПЪЛЕН ОБЕМ (4.14 GB ZIP)