Заповеди

16.02.2024

Заповед N.73/16.02.2024 – Одобрена поправка на кадастрален план на гр.Лозница, поземлен имот 44, кв.6


14.02.2024

Заповед N.68/13.02.2024 – Одобряване проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.18, гр.Лозница


17.01.2024

Заповед N.35/16.01.2024 – Одобряване проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.65, гр.Лозница – Проект

Заповед N.34/16.01.2024 – Одобряване проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.61. с,Веселина – Проект

Заповед N.33/16.01.2024 – Допускане да се изработи проект за Подробен устройствен план – План-схема за присъединяване на ФЕЦ в УПИ I, кв.101, гр. Лозница


29.11.2023

Заповед N.761/28.11.2023 – Проект за изменение на ПУП-ПР на част от кв.18, гр.Лозница, в обхват УПИ II-162, XIV-162 и XV-162

Заповед N.760/28.11.2023 -Проект за изменение на ПУП-ПР на част от кв.29, с.Чудомир, в обхват УПИ I-123, II-123, VII-123, VIII-123, IX-123, X-123 и III-226


20.11.2023

Заповед N.746/14.11.2023 – Изменение на  границите на  ПИ 665 в кв. 65 по кадастралния план на гр. Лозница, одобрен със Заповед № 443/1978 година, съгласно приложен проект от геодезическа фирма


15.11.2023

Заповед N.745/14.11.2023 – Одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на част от кв.40, с.Бели лом, в обхват ПИ 114

Заповед N.744/14.11.2023 – Одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на част от кв.35, с.Ловско, в обхват УПИ IV-124 и УПИ V-124

Заповед N.743/14.11.2023 – Одобрен проект за ПУП-ПР на част от кв.59, гр.Лозница, в обхват УПИ XII-567


10.11.2023

Заповед N.736/09.11.2023 – Учредяване право на прокарване на отклонения на техническата инфраструктура през имоти – общинска собственост , на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията, чл. 119, ал. 2 от Наредба № 2 на ОбС – Лозница, чл. 19, ал.3, т.11 от Наредба № 7 на ОбС – Лозница и Протокол № 2 от 09.11.2023 г.,  в изпълнение на Решение № 446 по Протокол № 65 от 18.10.2023 г. на ОбС – Лозницаазград, общ. Разград


06.10.2023

Заповед N.661/05.10.2023 – Учредяване в полза на „АГРОСТИЛ“ ООД, ЕИК 826045455 със седалище и адрес на управление гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, бул. „България“ № 1, вх. Б, ет. 2, ап.13, представлявано от Иван Илиев Новаков,възмездно право на прокарване на нова МКРУ/ междинна компактна разпределителна уредба/  в сервитута на съществуващ СРС /стоманорешетъчен стълб/ и нов Кабел 20 kV от МКРУ до нов БКТП /бетонен комплектен трансформаторен пост/ ситуиран в имот с идентификатор 10759.70.391 за присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична електрическа централа с номинална изходна мощност 530 Kw с местонахождение имот с идентификатор 10759.70.391 с. Веселина, общ. Лозница, обл. Разград, през общински поземлени имоти…


04.10.2023

Заповед N.656/04.10.2023 – Одобряване на проект за ПУП- Парцеларен план на нова МКРУ в сервитута на съществуващ СРС и нов кабел 20kV от МКРУ до нов БКТП в имот 10759.70.391, фотоволтаична централа 530 kW, с. Веселина, Община Лозница


29.09.2023

Заповед N.636/26.09.2023 – Одобряване на ПУП- Парцеларен план за техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираните територии за обект : „Разкъсване на двоен въздушен електропровод /ВЕ/ 110 kV „Развигор-Топола“ и изграждане на 4 бр. електропроводни отклонения 110 kV, всяко на самостоятелна стълбова линия, изпълнени с проводник  ACO 400 mm2, от мястото на разкъсване на двоен  ВЕ 110 kV „Развигор-Топола“ до възлова станция /ВС/ 110 kV с обхват ПИ 3571525.443, 35715.20.133 и 35715.20.1  по КККР на землището на с. Каменар, община Лозница.


07.09.2023

Заповед N.591/05.09.2023 – изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на имот с идентификатор 24092.501.114 по КК на с. Бели лом


30.08.2023

Заповед N.562/30.08.2023 – Одобрен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план – План схема за трасе на кабел 20kV за присъединяване към електроразпределителната мрежа на обект „Фотоволтаична електрическа централа с мощност 4500kW“ в ПИ 17498.47.276 и ПИ 17498.47.277, с.Градина, местност „Алатла“

Заповед N.561/30.08.2023 – Одобрен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на ПИ 17498.47.276 и ПИ 17498.47.277 с.Градина, местност „Алатла“


25.07.2023

Заповед 3/25.07.2023 г. – допускане изменения в одобрен инвестиционен проект „Рехабилитация и реконструкция на път RAZ 3081 /I-2 Разград – П.К. Бели лом – яз. Бели лом, към Разрешение за строеж N.5/01.03.2022 г


28.06.2023

Заповед 395/28.06.2023 – Учредяване възмездно право на строеж за срок до 15.11.2062 г. /петнадесети ноември, две хиляди шестдесет и втора година/, в полза на „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД, върху поземлени имоти


06.06.2023

Заповед 332/06.06.2023 – Одобрен проект за ПУП-ПЗ на ПИ 44166.10.381, местност „Омаркьой“, гр. Лозница


31.05.2023

Заповед 314/30.05.2023 – Одобрен проект за ПУП-ПР на част от кв.2, с. Гороцвет, в обхват УПИ VII-16 и УПИ VIII-16


17.05.2023

Заповед 266/16.05.2023 – Одобрен проект за изменение на ПУП – ПР на част от кв.7, с. Ловско, в обхват ПИ 38


11.05.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията  и във връзка с чл.131 от ЗУТ съобщаваме на  всички заинтересовани лица, че със  Заповед № 256 /11.05.2023  год. на Кмета на Община ЛОЗНИЦА за одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на обект: „Кабелна линия с напрежение до 35kV между поземлени имоти с идентификатори 35715.26.445, 35715.25.329 и 35715.25.443, с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград.“
Възложител: „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД.

ПУП и горецитираната заповед са на разположение в сградата на Общинска администрация – ЛОЗНИЦА, ДИРЕКЦИЯ „МРЕУТСД“ – етаж 2, стая 203 /всеки работен ден/.

На основание чл.129, ал.2 и чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването или от датата на получаване на съобщение за издадената заповед може да се подаде жалба чрез Община Лозница до Административен съд – Разград.

Заповед № 256 / 11.05.2023  г.

Телефон за справка: 084 75 25 39

Гл.архитект
арх. Е. Проданов

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията  и във връзка с чл.131 от ЗУТ съобщаваме на  всички заинтересовани лица, че със  Заповед № 255 /11.05.2023 год. на Кмета на Община ЛОЗНИЦА, за одобряване на проект за ПУП – План за застрояване за обект: Поземлени имоти с идентификатори 10759.70.224, 10759.72.186, 10759.72.220, 10759.72.221, с. Веселина, общ. Лозница, обл. Разград, Възложител: „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД.                                                                                                                                                                               

ПУП и горецитираната заповед са на разположение в сградата на Общинска администрация – ЛОЗНИЦА, ДИРЕКЦИЯ „МРЕУТСД“ – етаж 2, стая 203 /всеки работен ден/.

На основание чл.129, ал.2 и чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването или от датата на получаване на съобщение за издадената заповед може да се подаде жалба чрез Община Лозница до Административен съд – Разград.

Заповед № 255/11.05.2023 г.

Телефон за справка: 084 75 25 39

Гл.архитект
арх. Е. Проданов

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията  и във връзка с чл.131 от ЗУТ съобщаваме на  всички заинтересовани лица, че със  Заповед №254/ 11.05.2023 год. на Кмета на Община ЛОЗНИЦА за одобряване на проект за ПУП – План за застрояване за обект: Поземлени имоти с идентификатори 35715.25.443, 35715.25.458, 35715.25.329, 35715.25.145, 35715.39.146, 35715.40.133, 35715.20.133, 35715.17.133, 35715.26.445, 35715.26.449, 35715.26.450, 35715.26.451, 35715.26.452, 35715.26.453, 35715.26.454, 35715.26.455, 35715.26.456 и част от 35715.17.129, с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград. Възложител: „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД.

ПУП и горецитираната заповед са на разположение в сградата на Общинска администрация – ЛОЗНИЦА, ДИРЕКЦИЯ „МРЕУТСД“ – етаж 2, стая 203 /всеки работен ден/.

На основание чл.129, ал.2 и чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването или от датата на получаване на съобщение за издадената заповед може да се подаде жалба чрез Община Лозница до Административен съд – Разград.

Заповед № 254/11.05.2023 г.

Телефон за справка: 084 75 25 39

Гл.архитект
арх. Е. Проданов


Заповед 142/28.03.2023 – Одобрен проект за изменение на ПУП – ПР на част от кв.71, гр. Лозница, в обхват ПИ 656

Заповед 141/28.03.2023 – Одобрен проект за ПУП – ПЗ на ПИ 44166.10.381, местност „Омаркьой“, гр. Лозница

Заповед 140/28.03.2023 – Одобрен проект за изменение на ПУП – ПР на част от кв.22, с.Ловско, в обхват УПИ VII-51 и УПИ VIII-51

Заповед 1/28.03.2023 – Допускане изменения в одобрен инвестиционен проект „Автоработилница без тенекеджийски услуги“ – промяна на носещата конструкция от стоманобетонова в стоманена и на ограждащите стени от тухлена зидария в термопанели


22.02.2023

Заповед 95/21.02.2023 – Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.3, с. Трапище, в обхват УПИ X-30


15.02.2023

Заповед 77/14.02.2023 – изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.71, гр.Лозница, в обхват 656


08.02.2023

Заповед 68/07.02.2023 – изработване на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.7, с.Ловско, имот 38


01.12.2022

Заповед 5/29.11.2022 – Одобряване на проект за промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешение за строеж N.14/04.07.2017


09.11.2022

Заповед 671/08.11.2022 – изработване на проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за електрозахранване на ПИ 44937.56.3 в стопански двор с.Ловско


31.10.2022

Заповед 647/31.10.2022 – за учредява възмездно право на строеж за срок от 40 (четиридесет)
години, на основание чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 62, ал. 2 от
Закона за енергетиката – без търг или конкурс в полза на „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“
ООД, ЕИК 206759116, за изграждане на фотоволтаична централа


28.09.2022

Заповед 4/27.09.2022 – Изменения в одобрен инвестиционен проект към Разрешение за строеж 7/28.05.2020

Заповед 598/28.09.2022 – Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.27 по плана на с.Чудомир


27.9.2022

Заповед 597/27.09.2022 – Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот 10759.72.340, с.Веселина

Проект ПУП с.Веселина


Заповед 596/27.09.2022 – Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот 35715.26.445, с.Каменар

Проект ПУП с.Каменар


31.08.2022

Заповед 529/30.08.2022 – Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.13, с.Градина, в обхват УПИ I-103

20.07.2022

Заповед 410/20.07.2022 – Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.33 по плана на с. Сейдол, в обхват УПИ XV-203 и УПИ XVI-202

Заповед 409/20.07.2022 – Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.43 по плана на с. Бели лом, в обхват УПИ X-170 и УПИ XI-171


13.06.2022

Заповед 3/12.07.2022 – Изменение в одобрен инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения – към разрешение за строеж N.9/12.04.2021


16.06.2022

Заповед 2/14.06.2022 – изменение в одобрен инвестиционен проект – Промяна в конструкцията и увеличаване на застроената площ в сграда


04.05.2022

Заповед 209/03.05.2022 – изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.27, с.Чудомир, в обхват УПИ XII-49 и УПИ III-49

29.03.2022

Заповед 148/29.03.2022 – Одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на част от кв.18, по плана на гр. Лозница, в обхват УПИ I-162

Заповед 147/29.03.2022 – Одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на част от кв.18, по плана на гр. Лозница, в обхват УПИ II-162


02.03.2022

Заповед 95/01.03.2022 – Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на част от кв.33, с.Сейдол, в обхват УПИ XV-203 и УПИ XVI-202


19.01.2022

Заповед 43/18.01.2022 – Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.16 по плана на с.Сейдол


16.12.2021

Заповед 642/16.12.2021 – Предвид постъпило заявление с вх. № 94-А-115/13.07.2021 г. от Леман ***** Арслан за учредяване право на преминаване през общински поземлени имоти за прокарване на Кабелно трасе за външно електрозахранване на БКТП в ПИ № 44166.24.14 по плана на гр. Лозница, с площ на сервитута 4475.48 кв. м., на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията, чл. 119, ал. 2 от Наредба № 2 на ОбС – Лозница, чл. 19, ал.3, т.11 от Наредба № 7 на ОбС – Лозница и Протокол № 1 от 14.12.2021 г.,  в изпълнение на Решение № 180 по Протокол № 33 от 30.09.2021 г. на ОбС – Лозница


15.12.2021

Заповед 639/14.12.2021 – Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.18 по плана на гр. Лозница, в обхват УПИ II-162


10.11.2021

Заповед 594/09.11.2021 – Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.53 по плана на гр. Лозница, в обхват УПИ II-897


10.11.2021

Заповед 593/09.11.2021 – Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.43, с.Бели лом в обхват УПИ VII-411,412,413; VIII-311,412,413 и УПИ IX-411,412,413


10.11.2021

Заповед 592/09.11.2021 – Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за външно електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 17066.20.15, местност „ЯЛАМУК“ в землището на с.Гороцвет


10.11.2021

Заповед 591/09.11.2021 – Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за външно електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 17066.20.21, местност „ЯЛАМУК“ в землището на с.Гороцвет


19.10.2021

Заповед 4/19.10.2021 – изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения, състоящи се в следното: Промяна в етапноста на Етап 2 „Силозно складово стопанство“, изразяващо се в разделянето му на два подетапа.


23.09.2021

Заповед 518/21.09.2021 – Одобряване проект за изменение на ПУП – План за регулация на част от кв.36, УПИ XIII, XVII-245 и XVIII-246,с.Сейдол, Община Лозница


11.08.2021

Заповед 439/10.08.2021 – Одобряване проект за изменение на ПУП – План за регулация УПИ V-129, кв,55 с.Веселина, Община Лозница


23.06.2021

Заповед 318/23.06.2021 – Одобряване проект за изменение на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 24092.102.10


23.06.2021

Заповед 318/23.06.2021 – Одобряване проект за изменение на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 24092.102.10


09.06.2021

Заповед 251/19.05.2021 – Изработване на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 24092.102.10 местност „До селото“ с.Бели лом, Община Лозница

Заповед 222/10.05.2021 – Одобряване изменение на кадастрален план на гр.Лозница


02.06.2021

Заповед 271/02.06.2021 – Проект за изменение на ПУП – План за регулация на част от кв.53, гр.Лозница, в обхват УПИ I-461

18.05.2021

Заповед 2/18.05.2021 – изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения, състоящи се в следното: Промяна на конструкцията на сградата и изграждане на сутерен под гаража и склада.


08.04.2021

Заповед 175/30.03.2021 – Проект за изменение на ПУП – План за регулация на част от кв.53, гр.Лозница, в обхват УПИ I-461

Заповед 174/30.03.2021 – Проект за изменение на ПУП – План за регулация на част от кв.16, с.Сейдол, в обхват УПИ IX-111 и X-111