Заповеди

01.12.2022

Заповед 5/29.11.2022 – Одобряване на проект за промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешение за строеж N.14/04.07.2017


09.11.2022

Заповед 671/08.11.2022 – изработване на проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за електрозахранване на ПИ 44937.56.3 в стопански двор с.Ловско


31.10.2022

Заповед 647/31.10.2022 – за учредява възмездно право на строеж за срок от 40 (четиридесет)
години, на основание чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 62, ал. 2 от
Закона за енергетиката – без търг или конкурс в полза на „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“
ООД, ЕИК 206759116, за изграждане на фотоволтаична централа


28.09.2022

Заповед 4/27.09.2022 – Изменения в одобрен инвестиционен проект към Разрешение за строеж 7/28.05.2020

Заповед 598/28.09.2022 – Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.27 по плана на с.Чудомир


27.9.2022

Заповед 597/27.09.2022 – Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот 10759.72.340, с.Веселина

Заповед 596/27.09.2022 – Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот 35715.26.445, с.Каменар


31.08.2022

Заповед 529/30.08.2022 – Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.13, с.Градина, в обхват УПИ I-103

20.07.2022

Заповед 410/20.07.2022 – Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.33 по плана на с. Сейдол, в обхват УПИ XV-203 и УПИ XVI-202

Заповед 409/20.07.2022 – Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.43 по плана на с. Бели лом, в обхват УПИ X-170 и УПИ XI-171


13.06.2022

Заповед 3/12.07.2022 – Изменение в одобрен инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения – към разрешение за строеж N.9/12.04.2021


16.06.2022

Заповед 2/14.06.2022 – изменение в одобрен инвестиционен проект – Промяна в конструкцията и увеличаване на застроената площ в сграда


04.05.2022

Заповед 209/03.05.2022 – изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.27, с.Чудомир, в обхват УПИ XII-49 и УПИ III-49

29.03.2022

Заповед 148/29.03.2022 – Одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на част от кв.18, по плана на гр. Лозница, в обхват УПИ I-162

Заповед 147/29.03.2022 – Одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на част от кв.18, по плана на гр. Лозница, в обхват УПИ II-162


02.03.2022

Заповед 95/01.03.2022 – Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на част от кв.33, с.Сейдол, в обхват УПИ XV-203 и УПИ XVI-202


19.01.2022

Заповед 43/18.01.2022 – Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.16 по плана на с.Сейдол


16.12.2021

Заповед 642/16.12.2021 – Предвид постъпило заявление с вх. № 94-А-115/13.07.2021 г. от Леман ***** Арслан за учредяване право на преминаване през общински поземлени имоти за прокарване на Кабелно трасе за външно електрозахранване на БКТП в ПИ № 44166.24.14 по плана на гр. Лозница, с площ на сервитута 4475.48 кв. м., на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията, чл. 119, ал. 2 от Наредба № 2 на ОбС – Лозница, чл. 19, ал.3, т.11 от Наредба № 7 на ОбС – Лозница и Протокол № 1 от 14.12.2021 г.,  в изпълнение на Решение № 180 по Протокол № 33 от 30.09.2021 г. на ОбС – Лозница


15.12.2021

Заповед 639/14.12.2021 – Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.18 по плана на гр. Лозница, в обхват УПИ II-162


10.11.2021

Заповед 594/09.11.2021 – Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.53 по плана на гр. Лозница, в обхват УПИ II-897


10.11.2021

Заповед 593/09.11.2021 – Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.43, с.Бели лом в обхват УПИ VII-411,412,413; VIII-311,412,413 и УПИ IX-411,412,413


10.11.2021

Заповед 592/09.11.2021 – Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за външно електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 17066.20.15, местност „ЯЛАМУК“ в землището на с.Гороцвет


10.11.2021

Заповед 591/09.11.2021 – Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за външно електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 17066.20.21, местност „ЯЛАМУК“ в землището на с.Гороцвет


19.10.2021

Заповед 4/19.10.2021 – изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения, състоящи се в следното: Промяна в етапноста на Етап 2 „Силозно складово стопанство“, изразяващо се в разделянето му на два подетапа.


23.09.2021

Заповед 518/21.09.2021 – Одобряване проект за изменение на ПУП – План за регулация на част от кв.36, УПИ XIII, XVII-245 и XVIII-246,с.Сейдол, Община Лозница


11.08.2021

Заповед 439/10.08.2021 – Одобряване проект за изменение на ПУП – План за регулация УПИ V-129, кв,55 с.Веселина, Община Лозница


23.06.2021

Заповед 318/23.06.2021 – Одобряване проект за изменение на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 24092.102.10


23.06.2021

Заповед 318/23.06.2021 – Одобряване проект за изменение на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 24092.102.10


09.06.2021

Заповед 251/19.05.2021 – Изработване на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 24092.102.10 местност „До селото“ с.Бели лом, Община Лозница

Заповед 222/10.05.2021 – Одобряване изменение на кадастрален план на гр.Лозница


02.06.2021

Заповед 271/02.06.2021 – Проект за изменение на ПУП – План за регулация на част от кв.53, гр.Лозница, в обхват УПИ I-461

18.05.2021

Заповед 2/18.05.2021 – изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения, състоящи се в следното: Промяна на конструкцията на сградата и изграждане на сутерен под гаража и склада.


08.04.2021

Заповед 175/30.03.2021 – Проект за изменение на ПУП – План за регулация на част от кв.53, гр.Лозница, в обхват УПИ I-461

Заповед 174/30.03.2021 – Проект за изменение на ПУП – План за регулация на част от кв.16, с.Сейдол, в обхват УПИ IX-111 и X-111