Заповеди

10.11.2021

Заповед 594/09.11.2021 – Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.53 по плана на гр. Лозница, в обхват УПИ II-897


10.11.2021

Заповед 593/09.11.2021 – Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.43, с.Бели лом в обхват УПИ VII-411,412,413; VIII-311,412,413 и УПИ IX-411,412,413


10.11.2021

Заповед 592/09.11.2021 – Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за външно електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 17066.20.15, местност „ЯЛАМУК“ в землището на с.Гороцвет


10.11.2021

Заповед 591/09.11.2021 – Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за външно електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 17066.20.21, местност „ЯЛАМУК“ в землището на с.Гороцвет


19.10.2021

Заповед 4/19.10.2021 – изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения, състоящи се в следното: Промяна в етапноста на Етап 2 „Силозно складово стопанство“, изразяващо се в разделянето му на два подетапа.


23.09.2021

Заповед 518/21.09.2021 – Одобряване проект за изменение на ПУП – План за регулация на част от кв.36, УПИ XIII, XVII-245 и XVIII-246,с.Сейдол, Община Лозница


11.08.2021

Заповед 439/10.08.2021 – Одобряване проект за изменение на ПУП – План за регулация УПИ V-129, кв,55 с.Веселина, Община Лозница


23.06.2021

Заповед 318/23.06.2021 – Одобряване проект за изменение на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 24092.102.10


23.06.2021

Заповед 318/23.06.2021 – Одобряване проект за изменение на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 24092.102.10


09.06.2021

Заповед 251/19.05.2021 – Изработване на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 24092.102.10 местност „До селото“ с.Бели лом, Община Лозница

Заповед 222/10.05.2021 – Одобряване изменение на кадастрален план на гр.Лозница


02.06.2021

Заповед 271/02.06.2021 – Проект за изменение на ПУП – План за регулация на част от кв.53, гр.Лозница, в обхват УПИ I-461

18.05.2021

Заповед 2/18.05.2021 – изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения, състоящи се в следното: Промяна на конструкцията на сградата и изграждане на сутерен под гаража и склада.


08.04.2021

Заповед 175/30.03.2021 – Проект за изменение на ПУП – План за регулация на част от кв.53, гр.Лозница, в обхват УПИ I-461

Заповед 174/30.03.2021 – Проект за изменение на ПУП – План за регулация на част от кв.16, с.Сейдол, в обхват УПИ IX-111 и X-111