Заповеди

11.08.2021

Заповед 439/10.08.2021 – Одобряване проект за изменение на ПУП – План за регулация УПИ V-129, кв,55 с.Веселина, Община Лозница

23.06.2021

Заповед 318/23.06.2021 – Одобряване проект за изменение на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 24092.102.10


23.06.2021

Заповед 318/23.06.2021 – Одобряване проект за изменение на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 24092.102.10


09.06.2021

Заповед 251/19.05.2021 – Изработване на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 24092.102.10 местност „До селото“ с.Бели лом, Община Лозница

Заповед 222/10.05.2021 – Одобряване изменение на кадастрален план на гр.Лозница


02.06.2021

Заповед 271/02.06.2021 – Проект за изменение на ПУП – План за регулация на част от кв.53, гр.Лозница, в обхват УПИ I-461

18.05.2021

Заповед 2/18.05.2021 – изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения, състоящи се в следното: Промяна на конструкцията на сградата и изграждане на сутерен под гаража и склада.


08.04.2021

Заповед 175/30.03.2021 – Проект за изменение на ПУП – План за регулация на част от кв.53, гр.Лозница, в обхват УПИ I-461

Заповед 174/30.03.2021 – Проект за изменение на ПУП – План за регулация на част от кв.16, с.Сейдол, в обхват УПИ IX-111 и X-111