Устройство на територията

Изменения на общ устройствен план

ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане /публикувано на 15.05.2022/

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Лозница съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на 20.06.2022 г. /Понеделник/ от 13,00 часа в заседателната зала на Община Лозница ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА в обхват:

  • Поземлени имоти 35715.25.443 и 35715.26.445 в землище. с.Каменар и поземлени имоти 10759.72.339 и 10759.72.338 в землище с.Веселина, общ.Лозница.
  • Поземлен имот с идентификатор 47038.14.225 в землище на с.Манастирско, общ.Лозница.

Текстовите и графичните материали на проекта за изменение на Общ устройствен план на Община Лозница може да видите тук.


Разрешения за строеж

Заповеди

Уведомления

Общ устройствен план