Банкови сметки и кодове за вид плащане

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

БАНКА: ИНВЕСТБАНК АД -ФЦ РАЗГРАД

BIG: IORTBGSF                 

IBAN: BG39 IORT 8116 3101 0000 00 – БЮДЖЕТНА ПРИХОДНО-РАЗХОДНА СМЕТКА                                  

IBAN: BG28 IORT 8116 3201 0000 20 – ИЗВЪНБЮДЖЕТНА ПРИХОДНО-РАЗХОДНА СМЕТКА ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС                                          

IBAN: BG30 IORT 8116 3301 0000 00 – НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА ЗА ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ

IBAN: BG59 IORT 8116 8401 0001 00 – БЮДЖЕТНА СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ,ТАКСИ И УСЛУГИ                     

Вид плащанеКод
Окончателен годишен (платен) данък44 14 00
Данък върху недвижими имоти44 21 00
Данък върху наследства44 22 00
Данък върху превозни средства44 23 00
Такси за битови отпадъци44 24 00
Данък при придоб. На имущества по дарения и възм. Начин44 25 00
Туристически данък-дължи се от 01.01.2011г.44 28 00
Други данъци44 34 00
Вноски от приходи на общиснки предприятия и институции44 37 00
Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция44 40 00
Приходи от наеми на имущество44 41 00
Приходи от наеми на земя44 42 00
Приходи от лихви по текущи банкови сметки44 43 00
Приходи от лихви по срочни депозити44 44 00
Дивидент44 48 00
Конфискувани средства и приходи от продажба на конф. Вещи44 49 00
Дарения, помощи и други безв. Получени суми от стр.44 51 00
Дарения, помощи и други безв. Получени суми от чужбина44 52 00
Приходи от продажби на дълготрайни материали активи44 55 00
Приходи от продажби на земя44 56 00
Приходи от концесии44 57 00
Приходи от ликвидиране на общински предприятия44 58 00
Приходи от продажби на нематериални активи44 59 00
Глоби, санкции и неустойки, нак. Лихви, обезщетения и начети44 65 00
Други неданъчни приходи44 70 00
Такси за технически услуги44 80 01
Такси за ползване на детски градини44 80 02
Такси зса ползване на детски ясли и други по здрав.44 80 03
Такси за ползване на детски лагери и др. по соц. Отдих.44 80 04
Такси за ползване на дом. Соц. Патронаж и други соц. Услуги44 80 05
Такси за административни услуги44 80 07
Такси за ползване на пазари, тържища и др.44 80 08
Такси за ползване на полудневни детски градини44 80 09
Такси за ползване на общежития  и други по образов.44 80 10
Такси за гробни места44 80 11
Туристически тайсу- внасят се по райони / до 2010г./ 
Такси за притежаване на куче44 80 13
Други общински такси44 80 90
Приходи по Закона за опазване на околната среда44 80 81