Проектонаредби

30.01.2024

СПРАВКА

по  чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Относно: Проект на Наредба за изменение на Наредба № 7 на Общински съвет Лозница за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лозница.

 1. Дата на публикуване на обществена консултация на интернет страницата на Община Лозница – рубрика  „ Проектонаредби” в съответствие с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове – 20.12.2023 г. със срок на  подаване на предложения и становища по проекта 30 дни.
 • В срока по чл. 26, ал. 4 от ЗНА в деловодството на община Лозница е постъпило предложение с рег № 94-А-8/19.01.2024 г. от Анифе Салиева, юрисконсулт в д-я „ФБ“ при Общинска администрация – Лозница по Проект на Наредба за изменение на Наредба № 7 на Общински съвет Лозница за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лозница.

    След запознаване с мотивите към предложението вносителят счита същото за основателно и го приема.

       Изготвил  справката:  /п/

       /Мехмед Билялов/

        Зам. – кмет на Община Лозница


30.01.2024

СПРАВКА

по  чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Относно: Проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 на Общински съвет Лозница за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 1. Дата на публикуване на обществена консултация на интернет страницата на Община Лозница – рубрика  „ Проектонаредби” в съответствие с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове – 22.12.2023 г. със срок на  подаване на предложения и становища по проекта 30 дни.
 2.  Постъпили предложения и становища  в срок до 23.01.2024 г.  включително – НЯМА.

       Изготвил  справката:  /п/

       /Анифе Салиева/

        юрисконсулт в д-я „ФБ“


22.12.2023

СПРАВКА

по  чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Относно:  Проект на Правилник за организация и дейност на Общински съвет  – Лозница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2023/2027 година  

 Дата на публикуване на обществена консултация на интернет страницата на Община Лозница – рубрика  „ Проектонаредби” в съответствие с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове – 20.11.2023 г. със срок на  подаване на предложения и становища по проекта 30 дни.

 • Постъпили предложения и становища  в срок до 22.12.2023 г.  включително – НЯМА.

      Изготвил  справката:  /п/

       /Анифе Салиева/ юрисконсулт в д-я „ФБ“


22.12.2023

МОТИВИ И ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО


20.12.2023

МОТИВИ И ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА


20.11.2023

МОТИВИ За приемане на Проект на Правилник за организация и дейност на Общински съвет  – Лозница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2023/2027 година

Проект: ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛОЗНИЦА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МАНДАТ 2023 / 2027 ГОДИНА


18.07.2023

СПРАВКА

по  чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Относно: Наредба за изменение на Наредба № 17 на Общински съвет Лозница за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет .

 1. Дата на публикуване на обществена консултация на интернет страницата на Община Лозница – рубрика  „ Проектонаредби” в съответствие с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове – 15.06.2023 г. със срок на  подаване на предложения и становища по проекта 30 дни.
 •  Постъпили предложения и становища  в срок до 17.07.2023 г.  включително – НЯМА.

       Изготвил  справката:  /п/

       /Анифе Салиева/ юрисконсулт в д-я „ФБ“


15.06.2023

МОТИВИ И ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ  ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ


26.04.2022

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Относно: Проект на Наредба за изменение на Наредба № 7 на Общински съвет Лозница за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лозница.

 1. Дата на публикуване на обществена консултация на интернет страницата на Община Лозница – рубрика  „ Проектонаредби” в съответствие с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове – 25.03.2022 г. със срок на  подаване на предложения и становища по проекта 30 дни.
 2.  Постъпили предложения и становища  в срок до 26.04.2022 г.  включително – НЯМА.

       Изготвил  справката:  /п/

       /Анифе Салиева/

        юрисконсулт в д-я „ФБ“


25.03.2022

МОТИВИ И ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА


23.02.2022

СПРАВКА по  чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Относно: Програма за овладяване  популацията на безстопанствените кучета на територията на община Лозница 2022-2027 г.

 1. Дата на публикуване на обществена консултация на интернет страницата на Община Лозница – рубрика  „ Проектонаредби” в съответствие с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове – 18.01.2022 г. със срок на  подаване на предложения и становища по проекта 30 дни.

 2. Постъпили предложения и становища  в срок до 23.02.2022 г.  включително – НЯМА.

Изготвил  справката:  /п/

/Анифе Салиева/ 

юрисконсулт в д-я „ФБ“


25.01.2022

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Относно: Наредба № 9 на Общински съвет Лозница за условията и реда за упражняване правата на собственост от Община Лозница в търговски дружества и публични предприятия с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества, както и за изпълнението на местни дейности и услуги чрез общински предприятия

 1. Дата на публикуване на обществена консултация на интернет страницата на Община Лозница – рубрика  „ Проектонаредби” в съответствие с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове – 22.12.2021 г. със срок на  подаване на предложения и становища по проекта 30 дни.
 2. Постъпили предложения и становища  в срок до 25.01.2022 г.  включително – НЯМА.

Изготвил  справката:  /п/

/Анифе Салиева/

юрисконсулт в д-я „ФБ“


18.01.2022

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА 2022 – 2027г.

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА 2022 – 2027 г.


30.12.2021

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по одобряване на План – сметка за разходите на община Лозница за извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 на ЗМДТ и определяне размера на такса за битови отпадъци за 2022 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на решение за одобряване на план-сметката за 2022 г. за всяка от услугите по чл. 62 от ЗМДТ заедно с проектите на доклад на вносителя и на план-сметката са публикувани на 22.11.2021 г. на интернет – страницата на Община Лозница за предложения и становища. (Екология)

В 30-дневния срок съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове за провеждане на обществени консултации с граждани и юридически лица НЕ са постъпили предложения и становища по изработения проект на решение за одобряване на план-сметката за 2022 г. за всяка от услугите по чл. 62 от ЗМДТ.

Изготвил: /п/

Анифе Салиева

Юрисконсулт в д-я „ФБ“


22.12.2021

МОТИВИ за изменение Наредба № 9 на Общински съвет Лозница за условията и реда за упражняване правата на собственост от Община Лозница в търговски дружества и публични предприятия с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества, както и за изпълнението на местни дейности и услуги чрез общински предприятия

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА, КАКТО И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ ЧРЕЗ ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ


26.11.2021

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Относно: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

 1. Дата на публикуване на обществена консултация на интернет страницата на Община Лозница – рубрика  „Проектонаредби” в съответствие с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове – 25.10.2021 г. със срок на  подаване на предложения и становища по проекта 30 дни.
 2. Постъпили предложения и становища  в срок до 25.11.2021 г.  включително – НЯМА.

Изготвил  справката:  /п/

/Анифе Салиева/

юрисконсулт в д-я „ФБ“


25.10.2021

МОТИВИ И ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА


30.03.2021

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

Проект на нормативен акт: Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ за Мандат 2019/2023 година

Дата на публикуване на проекта: 26.02.2021 г.

Постъпили възражения : НЯМА

Неприети предложения: НЯМА

Обосновка за неприетите предложения: НЯМА

Дата на публикуване на справката: 30.03.2021 г.


26.02.2021

ПРОЕКТ за изменение на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ за мандат 2019/2023 г