Проектонаредби

30.03.2021 г.

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

Проект на нормативен акт: Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ за Мандат 2019/2023 година

Дата на публикуване на проекта: 26.02.2021 г.

Постъпили възражения : НЯМА

Неприети предложения: НЯМА

Обосновка за неприетите предложения: НЯМА

Дата на публикуване на справката: 30.03.2021 г.


26.02.2021

ПРОЕКТ за изменение на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ за мандат 2019/2023 г