Заседания

25.05.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

           На 31. 05. 2023 г. /сряда/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов –Председател на Общински съвет – Лозница, Относно: Отпускане на еднократна помощ на ученик с изявени дарби.

2. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на Общински съвет – Лозница, Относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Разград за мандат 2024 г. – 2027 г., определяне на правила за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора.

3. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на Общински съвет – Лозница, Относно: Допълнение на Решение № 386/26.04.2023 г. и Решение № 387/26.04.2023 г. по Протокол № 56/26.04.2023 г. на Общински съвет – Лозница.

4. Докладна записка от Мехмед Билялов –Зам. Кмет на Община Лозница, Относно: Продажба на УПИ V в кв. 28, находящ се в с. Чудомир, общ. Лозница, обл. Разград.

5. Докладна записка от Мехмед Билялов –Зам. Кмет на Община Лозница, Относно: Продажба на УПИ VI в кв. 28, находящ се в с. Чудомир, общ. Лозница, обл. Разград.

6. Докладна записка от Мехмед Билялов –Зам. Кмет на Община Лозница, Относно: Продажба на

придаваемото по регулация място с. Ловско – частна общинска собственост. 

7. Докладна записка от Мехмед Билялов –Зам. Кмет на Община Лозница, Относно: Продажба на

придаваемото по регулация място с. Веселина – частна общинска собственост. 

8. Докладна записка от Мехмед Билялов –Зам. Кмет на Община Лозница, Относно: Продажба на УПИ I в кв. 21, находящ се в с. Манастирци, общ. Лозница, обл. Разград.

9. Докладна записка от Мехмед Билялов –Зам. Кмет на Община Лозница, Относно: Продажба на УПИ II в кв. 21, находящ се в с. Манастирци, общ. Лозница, обл. Разград.

10. Докладна записка от Мехмед Билялов –Зам. Кмет на Община Лозница, Относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Крояч, общ. Лозница, обл. Разград, ул. „ Витоша“ № 1.

11. Докладна записка от Мехмед Билялов –Зам. Кмет на Община Лозница, Относно: Отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост, находящ се в с. Каменар, ул. ,,Витоша“ №1

12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ                                                                                                    

Председател на Общински съвет – Лозница


05.05.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

           На 11. 05. 2023 г. /четвъртък/ от 13.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Одобряване на проект за ПУП – План за застрояване за обект: Поземлени имоти с идентификатори 10759.70.224, 10759.72.186, 10759.72.220, 10759.72.221, с. Веселина, общ. Лозница, обл. Разград.

2. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Одобряване на проект за ПУП – План за застрояване за обект: Поземлени имоти с идентификатори 35715.25.443, 35715.25.458, 35715.25.329, 35715.25.145, 35715.39.146, 35715.40.133, 35715.20.133, 35715.17.133, 35715.26.445, 35715.26.449, 35715.26.450, 35715.26.451, 35715.26.452, 35715.26.453, 35715.26.454, 35715.26.455, 35715.26.456 и част от 35715.17.129, с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград.

3. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на обект: „Кабелна линия с напрежение до 35kV между поземлени имоти с идентификатори 35715.26.445, 35715.25.329 и 35715.25.443, с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград.“

4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


20.04.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

           На 26. 04. 2023 г. /сряда/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Ибрахим Мехмедов Ахмедов – Председател на Общински съвет Лозница, относно:Отпускане на еднократна помощ на ученик с изявени дарби.

2.Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Приемане на Генерален план за организация на движението (ГПОД) в населените места от Община Лозница.

3. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Предоставяне на земеделски земи под аренда, собственост на Община  Лозница.

4. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Отдаване под наем на общински  имот – чрез търг с явно наддаване, находящ се в с. Манастирско , ул. „Бели Лом“ № 3.

5. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост, находящ се в с. Манастирско, ул. „Бели Лом“ № 18

6. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Отдаване под наем на общински имот – чрез търг с явно наддаване.

7. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Безвъзмездно предоставяне на общински помещения за дейността на политическите партии  на територията на Община Лозница отговарящи на условията предвидени в Закона за политическите партии.

8. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ                                                                                                    

Председател на Общински съвет – Лозница


24.03.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

        Комисиите към Общински съвет ще заседават на 27. 03. 2023 г. /понеделник / от 09:00ч.,  09:30ч,. 10:00ч., 10:30ч., 11:00ч., 11: 30ч. и 12:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 31. 03. 2023 г. /петък/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на територията на община Лозница, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планиране на социални услуги на общинско о областно ниво

2.Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Допълване състава на Съвет по въпросите на социалните услуги.

3. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Предоставяне под аренда, без търг за срок от 10 / Десет /  стопански години на  общински земеделски земи с НТП – Овощни  градини в землището на село Градина, село Манастирци и село Чудомир.

4. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Отдаване под наем на общински имоти – чрез търг с явно наддаване.

5. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Продажба на жилищен имот- частна общинска собственост.

6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ                                                                                                    

Председател на Общински съвет – Лозница


08.03.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

        Комисиите към Общински съвет ще заседават на 10. 03. 2023 г. /петък / от 09:00ч.,  09:30ч,. 10:00ч., 10:30ч., 11:00ч., 11: 30ч. и 12:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 14. 03. 2023 г. /вторник/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Изработване на ПУП – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на обект: „Кабелна линия с напрежение до 35kV между поземлени имоти с идентификатори 35715.26.445, 35715.25.329 и 35715.25.443, с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград.“

2. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Изработване на проект за ПУП – План за застрояване за обект: Поземлени имоти с идентификатори 35715.25.443, 35715.25.458, 35715.25.329, 35715.25.145, 35715.39.146, 35715.40.133, 35715.20.133, 35715.17.133, 35715.26.445, 35715.26.449, 35715.26.450, 35715.26.451, 35715.26.452, 35715.26.453, 35715.26.454, 35715.26.455, 35715.26.456 и част от 35715.17.129, с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград.

3. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Изработване на проект за ПУП – План за застрояване за обект: Поземлени имоти с идентификатори 10759.70.224, 10759.72.186, 10759.72.220, 10759.72.221, с. Веселина, общ. Лозница, обл. Разград.

4. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Отчетнаформа за 2022 г. за предоставяне на информация относно изпълнението на програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Лозница

5. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда” и „Програма за управление на дейностите по отпадъците” за 2022 година.

6. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на „План за интегрирано развитие на община Лозница 2021 -2027 г.“ за периода 01.01.2022 – 31.12.2022г.

7. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Отдаване под наем на общински имоти – чрез търг с явно наддаване .

8. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


08.02.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация,

                   На 13. 02. 2023 г. /понеделник / от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Даване на предварително съгласие за изработване на ПУП за застрояване и промяна предназначение на имоти общинска собственост, във връзка с инвестиционно намерение на „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС 2“ ООД, град Шумен.

2. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Определяне на представител и начин на гласуване на проектите на решения посочени в Писмо с вх. № 04-00-17/31.01.2023 г. и Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „ Св. Иван Рилски – Разград“

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


17.01.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

        Комисиите към Общински съвет ще заседават на 19. 12. 2023 г. /четвъртък / от 08:00ч.,  08:30ч,. 09:00ч., 09:30ч., 10:00ч., 10: 30ч. и 11:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 25. 01. 2023 г. /сряда/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1.Докладна записка от Ибрахим Ахмедов –Председател на  Общински съвет Лозница, Относно: Отчет  за дейността  на Общински съвет и неговите комисии.

2. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов –Председател на  Общински съвет Лозница, Относно: Отмяна на решение № 343 по протокол № 50 от 22. 12. 2022г. на Общински съвет Лозница

3.Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Съгласие за издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична собственост в землището на с. Сейдол, общ. Лозница.

4. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Отчет за състоянието  на Общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове  и категории обекти за 2022г.

5. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Приемане на „Програма  за управление  и разпореждане с имоти – общинска  собственост за 2023г.“

6. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница и председател на МКБППМН, Относно: Приемане на Отчета  за дейността  на местната комисия за борба срещу  противообществените  прояви  на малолетните и непълнолетните  на община Лозница през 2022г.

7. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Предоставяне на земеделски земи под аренда , собственост на Община Лозница за 6 /шест/ години.

8. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Предоставяне на Общински пасища, мери и ливади.

9. Разглеждане на молби постъпили до Общински съвет, относно отпускане на еднократна парична помощ.

10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


12.12.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

        Комисиите към Общински съвет ще заседават на 15. 12. 2022 г. /четвъртък / от 9:00ч.,  09:30ч,. 10:00ч., 10:30ч., 11:00ч., 11: 30ч. и 12:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 22. 12. 2022 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1.Докладна записка от Ибрахим Ахмедов –Председател на  Общински съвет Лозница, Относно:

Изменение на решение  № 327 по  Протокол  № 49 от 30.11. 2022г.на Общински съвет – Лозница.

2. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Програма за енергийната ефективност на Община Лозница.

3.Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната  дейност на територията на Община Лозница  за 2023г.

4. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно:  Кандидатстване на Община Лозница по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. с проектно предложение „Бъдеще за децата в община Лозница“

5. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Кандидатстване на Община Лозница с проектно предложение „Укрепване на общинския капацитет в Община Лозница“, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. 

6. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Промяна на начина на трайно ползване на 3 / Три / броя Общински имоти.

7. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Предоставяне на земеделски земи под аренда собственост на Община  Лозница за 6 / Шест/ години.

8. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Предоставяне право на безвъзмездно ползване на имоти представляващи публична общинска собственост:

9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


23.11.2022 – Заседание на 30.11.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

        Комисиите към Общински съвет ще заседават на 25. 11. 2022 г. /петък / от 9:00ч.,  09:30ч,. 10:00ч., 10:30ч., 11:00ч., 11: 30ч. и 12:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 30. 11. 2022 г. /сряда/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1.Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Актуализация  на бюджета на Община Лозница за 2022г.

2. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Издаване на Акт за възлагане от Кмета на община Лозница за осъществяване на услуга от общ икономически интерес – Грижа в дома за възрастни хора и лица с увреждания, която ще се предоставя в рамките на проект BG05SFPR002-2.001-0026 „Грижа в дома в община Лозница”, Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

3.Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Приемане на Годишен план за ползване на дървесина за 2023г. от горите , собственост на Община Лозница .

4. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно:  Приемане на Енергийната ефективност на Община Лозница за 2023 година и годишен отчет за 2022г.

5. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно:  Преименуване на улица в гр. Лозница.

6. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Предоставяне на земеделски земи за / Реколтиране на орехови насаждения / под аренда собственост на Община  Лозница.

7. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Отдаване под аренда на земеделски земи, представляващи  пасища, мери  и пасища  с храсти за създаване на ниви, трайни насаждения и друга селскостопанска територия, чрез публично оповестен търг и определяне условията на търга.                                   

8. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Безвъзмездно предоставяне на общински помещения за дейността на политическите партии на територията на община Лозница отговарящи на условията предвидени в Закона за политическите партии.

9. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Прекратяване на съсобственост между община Лозница  и физически лица чрез продажба частта на общината.

10. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Продажба на поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград.

11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ   

Председател на Общински съвет – Лозница


20.10.2022 – Заседание на 31.10.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

        Комисиите към Общински съвет ще заседават на 24. 10. 2022 г. /понеделник / от 8:30ч.,  09:00ч,. 9:30ч., 10:00ч., 10:30ч., 11: 00ч. и 11:30 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 31. 10. 2022 г. /понеделник/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов –Председател на общински съвет – Лозница, Относно: Отмяна на Решение № 309 прието с Протокол № 47 от 14.10.2022г. на Общински съвет Лозница.

2.Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Определяне размера на основните месечни заплати на кмет на община ,кметове на кметства и кметски наместници

3.Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Увеличаване на щата в ЦПЛР-ОДК  град Лозница, ул. „Ивайло“ № 1

4.Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Кандидатстване на Община Лозница с проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.001 – „Грижа в дома“, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, Специфична цел 3: „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

5.Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Даване съгласие за кандидатстване на Община Лозница с проектно предложение по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2, от Закона за социално подпомагане

6. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Отдаване под наем на общински имоти – чрез търг с явно наддаване

7. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Продажба на УПИ X в кв. 94, находящ се в гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград.

8. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Продажба на УПИ IX в кв. 94, находящ се в гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград.

9. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Продажба на УПИ V в кв. 28, находящ се в с. Чудомир, общ. Лозница, обл. Разград.

10. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Продажба на УПИ VI в кв. 28, находящ се в с. Чудомир, общ. Лозница, обл. Разград.

11. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Продажба на ПИ с идентификатор 17066.93.120, находящ се в с. Гороцвет, общ. Лозница, обл. Разград.

12. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Продажба на ПИ с идентификатор 73002.14.1, находящ се в с. Трапище, общ. Лозница, обл. Разград.

13. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Продажба на ПИ с идентификатор 73262.29.5, находящ се в с. Тръбач, общ. Лозница, обл. Разград.

14. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Продажба на ПИ с идентификатор 73262.29.7, находящ се в с. Тръбач, общ. Лозница, обл. Разград.

15. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


07.10.2022 – Заседание на 14.10.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Комисиите към Общински съвет ще заседават на 11. 10. 2022 г. /вторник / от 8:30ч.,  08:45ч,. 9:00ч., 09:15ч., 09:30ч., 09: 45ч. и 10:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 14. 10. 2022 г. /петък/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1.Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Учредяване на възмездно право на строеж за срок от 40 (четиридесет) години върху поземлени имоти с идентификатори 35715.26.445, област Разград, община Лозница, с. Каменар, м. „Кьоклюк Овасъ“ и 10759.72.340, област Разград, община Лозница, с. Веселина, местност „Кеклик“ – публична общинска собственост.

2. Докладна записка от Мехмед Билялов   – зам. Кмет на община Лозница, Относно: 1.Обявяването за частна общинска собственост на поземлени имоти поради промяна в начинът им на трайно ползване от пасища, мери и пасища с храсти  за други земеделски нужди – ниви, трайни насаждения и др.

2. Отдаване под аренда на земеделски поземлени имоти, представляващи пасища, мери и пасища с храсти за създаване на ,,Ниви“, ,,Трайни насаждения“ и ,,друга селскостопанска територия“, чрез  публично оповестен  търг и определяне условията на търга.                                    

3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


10.09.2022 – Заседание на 16.09.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Комисиите към Общински съвет ще заседават на 13. 09. 2022 г. /вторник / от 8:30ч.,  09:00ч,. 9:30ч., 10:00ч., 10:30ч., 11: 00ч. и 11:30 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 16. 09. 2022 г. /петък/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Лозница към 30. 06. 2022г.

2. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Разпределение на средствата за капиталови  разходи, предоставени с писмо на Министерството на финансите № ФО 46 от 11. 08. 2022г.  в изпълнение на чл. 1 , т. 1 на Постановление на Министерски  съвет от 29. 07. 2022г.

3. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно:  Одобряване на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ № 35715.26.445 в землището на с. Каменар, Община Лозница.

4. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Одобряване на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ № 10759.72.340 в землището на с. Веселина, Община Лозница.

5. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Относно: Изменение на ОУПО на Община Лозница и изработване на ПУП – План за регулация и застрояване на ПИ 17498.47.2,    с. Градина, Община Лозница.

6. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница, Относно:

Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот общинска собственост  на „ЗДРАВЕ  – СТОЯНОВИ И   С- Е – МЕДИКО ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ“ СД.

7. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Отдаване под наем на общински имоти – чрез търг с явно надаване .

8. Разглеждане на молби постъпили до Общински съвет, относно отпускане на еднократна парична помощ.

9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


23.08.2022 – Заседание на 30.08.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Комисиите към Общински съвет ще заседават на 23. 08. 2022 г. /вторник / от 8:30ч.,  09:00ч,. 9:30ч., 10:00ч., 10:30ч., 11: 00ч. и 11:30 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 30. 08. 2022 г. /вторник/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Общия устройствен план на община Лозница за 2021год. 

2. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Предоставяне под наем без търг за стопанската 2022/2023 година на Общински земеделски земи, които представляват маломерни имоти.

3. Разглеждане на молби постъпили до Общински съвет, относно отпускане на еднократна парична помощ.

4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


18.07.2022 – Заседание на 29.07.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Комисиите към Общински съвет ще заседават на 21. 07. 2022 г. /четвъртък / от 8:30ч.,  09:00ч,. 9:30ч., 10:00ч., 10:30ч., 11: 00ч. и 11:30 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 29. 07. 2022 г. /петък/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1.Докладна записка от Ибрахим Мехмедов Ахмедов  – Председател на Общински съвет Лозница , Относно: Отмяна на Решение № 279 прието с Протокол № 42 от 29.06.2022г. на Общински съвет Лозница.

2.Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Приемане на уточнения годишен план на бюджета за 2021 г. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г.  Приемане на  отчет за капиталовите разходи за 2021 г.

Приемане на отчет за състоянието на общинския дълг за 2021 г.

3. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот в полза на Синдикат на българските учители /СБУ/ за осъществяване на дейността на Общински кординационен съвет на Синдикат на българските учители в Община Лозница, обл. Разград.

4. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград.

5. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Продажба на ПИ с идентификатор 39949.43.4, находящ се в гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград.

6. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Продажба на ПИ с идентификатор 39949.48.8, находящ се в с. Крояч, общ. Лозница, обл. Разград.

7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


18.07.2022 – Заседание на 21.07.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

           На 21. 07. 2022 г. /четвъртък/ от 08.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Ибрахим Мехмедов Ахмедов  – Председател на Общински съвет Лозница , Относно: Отмяна на Решение № 274 прието с Протокол № 42 от 29.06.2022г. на Общински съвет Лозница.

2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


18.05.2022 – Заседание на 26.05.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Комисиите към Общински съвет ще заседават на 19.05.2022 г. /четвъртък/ от 8:30ч.,  09:00ч,. 9:30ч., 10:00ч., 10:30ч., 11: 00ч. и 11:30 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 26. 05. 2022 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница , Относно: Провеждане на заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр.Разград.

2. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница , Относно: Определяне на представител на Община Лозница в областната комисия за изработване на областна здравна карта

3. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница , относно: Възлагане управлението на услугата „Патронажна грижа +” като услуга от общ икономически интерес (УОИИ)

4. Докладна записка от Мехмед Билялов Хюсеинов – Зам. Кмет на Община Лозница, относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот –частна общинска  собственост за нуждите на Дирекция „Социално Подпомагане“.

5. Докладна записка от Мехмед Билялов Хюсеинов – Зам. Кмет на Община Лозница, относно: Предоставяне на земеделски земи / Реколтиране на орехови насаждения/ под аренда собственост на Община  Лозница.

6. Докладна записка от Мехмед Билялов Хюсеинов – Зам. Кмет на Община Лозница, относно: Предоставяне на земеделски земи под аренда собственост на Община  Лозница.

7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


21.04.2022 – Заседание на 27.04.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Комисиите към Общински съвет ще заседават на 21.04.2022 г. /четвъртък/ от 9:00ч.,  09:30ч,. 10:00ч., 10:30ч., 11:00ч., 11: 30ч. и 12:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 27. 04. 2022 г. /сряда/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на общински съвет гр. Лозница ,относно: Отмяна на Решение № 244 и Решение № 245 приети с Протокол № 39 от 31.03.2022г. на Общински съвет Лозница.

2. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на общински съвет гр. Лозница ,относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Разград за мандат 2023 г. – 2026 г., определяне на правила за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора.

3. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на общински съвет гр. Лозница , относно: Избор на член на Комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета на децата (консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето).

4. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет  на община Лозница , относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кмет на община и кметове на кметства

5. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница , относно: Закриване на Основно училище „Кирил и Методий“ с.Трапище, община Лозница.

6. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница , относно: Закриване  на Основно  училище „Иван Вазов” с. Веселина, община Лозница 

7. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница , относно: Наредба за изменение на Наредба № 7 на Общински съвет – Лозница за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лозница.

8. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница , относно: Одобрение на проект на решение на Кмета на Община Лозница за даване на съгласие за замяна на концесионер с правоприемник по Договор за концесия от 18.08.2005г. за предоставяне на концесия върху обект, публична  общинска собственост, а именно яз. „Сейдол“, намиращ се в землището на с. Сейдол.

9. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница , относно: Отдаване под наем на общински имот – чрез търг с явно наддаване

10. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница , относно: Предоставяне на земеделски земи под аренда собственост на Община  Лозница.

11. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница , относно: Предоставяне възмездно  право на  ползване върху  имот  –  Общинска частна собственост, находящ  се в землището на с. Крояч за устройване на пчелин.

12. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница , относно: Продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Гороцвет, общ. Лозница, обл. Разград.

13. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница , относно:  Продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Тръбач, общ. Лозница, обл. Разград.

14. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница , относно:  Застраховка на имоти частна общинска собственост.

15. Докладна записка от Гюкчан Ахмед – зам. Кмет на община Лозница , относно:  Даване на съгласие за изплащане на незаплатена такса към ДПЛФУ – с. Ловско, общ. Лозница от Вейсал Ахмедов Мустафов – потребител.

16. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


21.03.2022 – Заседание на 31.03.2022

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Комисиите към Общински съвет ще заседават на 24.03.2022 г. /четвъртък/ от 9:00ч.,  09:30ч,. 10:00ч., 10:30ч., 11:00ч., 11: 30ч. и 12:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 31.03.2022 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно : Приемане на  бюджета за 2022г.,индикативния годишен разчет за сметките за средства от европейския съюз  и актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023г. – 2025г./

2. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно : Одобряване на технически задания и изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Лозница /ИОУП/, одобрен с Решение № 5 от 21.11.2019 г. на

Общински съвет – Лозница

3. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно : Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр.Разград.

4. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно : Отчетнаформа за 2021 г. за предоставяне на информация относно изпълнението на програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Лозница

5. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда” и „Програма за управление на дейностите по отпадъците” за 2021 година.

6. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на „План за интегрирано развитие на община Лозница 2021 -2027 г.“ за периода 01.01.2021 – 31.12.2021г.

7. Докладна записка от Мехмед Билялов  – Зам. –  кмет на община Лозница относно: Промяна статута на недвижим имот и вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в с. Бели Лом.

8. Докладна записка от Мехмед Билялов  – Зам. –  кмет на община Лозница относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в   с. Бели Лом, общ. Лозница, обл. Разград.

9. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем на  без търг или конкурс на части от недвижим имот общинска собственост, за здравни дейности на ЕТ „Д-р Роза Милушева – АПМП“

10. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Предоставяне на земеделски земи под аренда собственост на Община  Лозница.

11. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Изработване на проект ПУП –  План  за застрояване на ПИ  44166.10.381, местност  „Омаркьой „, замлище Лозница по ККИР- Лозница.

12. Разглеждане на молби постъпили до Общински съвет, относно отпускане на еднократна парична помощ.

13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


18.02.2022 – Заседание на 28.02.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Комисиите към Общински съвет ще заседават на 21.02.2022 г. /понеделник/ от 9:00ч.,  09:30ч,. 10:00ч., 10:30ч., 11:00ч., 11: 30ч. и 12:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 28.02.2022 г. /понеделник/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на Общински съвет – Лозница относно:  Допълнение на Решение № 221/26.01.2022 г. и Решение № 223/26.01.2022г. по Протокол № 37/26.01.2022 г. на Общински съвет – Лозница.
 2. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно : Отмяна на Решение № 222/26.01.2022 г. по Протокол № 37/26.01.2022 г. на Общински съвет – Лозница.
 3. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно : Даване на съгласие за изключване, респективно включване на поземлени имоти  – земеделски земи в обхвата на специализирания слой „Постоянно затревени площи“.
 4. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно : Приемане на План за развитие на социалните услуги в община Лозница през 2023 г.
 5. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно : Кандидатстване на Община Лозница с проект „Обзавеждане и оборудване на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с. Ловско”  за осигуряване на финансиране от ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” към Министерството на труда и социалната политика.
 6. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Изразяване напредварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план / ПУП – ПП/ за обект : АМ „Хемус“ , участък от км 265+600 от идейния проект на НКСИП / след пътен възел „Ковачевско Кале“ , пресичане с път II-51/ до км 310+940 в землищата на с. Паламарца, гр. Попово, с. Кардам и с. Дриново, община Попово, обл. Търговище, с. Голямо Ново, с. Кръшно, с. Маково, с. Голямо Соколово, с. Бистра, с. Съединение и с. Макариополско, община Търговище, област Търговище, с. Чудомир, гр. Лозница и с. Манастирци, община Лозница, област Разград, с който се засягат поземлени имоти собственост на община Лозница, находящи се в землищата на с. Манастирци и гр. Лозница.
 7. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Съгласие за издаване на разрешително за водовземане от воден обект – публична собственост в землището на с. Сейдол, общ. Лозница.
 8. Докладна записка от Ферди Ахмедов – Зам. –  кмет на община Лозница относно: Приемане на Програма за овладяване  популацията на безстопанствените кучета на територията на община Лозница 2022-2027г.
 9. Докладна записка от Мехмед Билялов – Зам. –  кмет на община Лозница относно: Предоставяне на земеделски земи под аренда собственост на Община  Лозница.
 10. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград.
 11. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем на общински имоти – чрез търг с явно наддаване.
 12. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Даване на съгласие за разделяне на ПИ с идентификатор 24092.254.63 , находящ се в землището на с. Бели Лом, община Лозница.
 13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


17.01.2022 – Заседание на 26.01.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Комисиите към Общински съвет ще заседават на 20.01.2022 г. /четвъртък/ от 9:00ч.,  09:30ч,. 10:00ч., 10:30ч., 11:00ч., 11: 30ч. и 12:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 26.01.2022 г. /сряда/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на Общински съвет – Лозница относно: Отмяна на Решения № 212 прието с Протокол № 36 от 31.12.2021 г. на Общински съвет Лозница.
 2. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на Общински съвет – Лозница относно: Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии
 3. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно :  Приемане на Наредба № 9 на Общински съвет Лозница за условията и реда за упражняване правата на собственост от Община Лозница в търговски дружества и публични предприятия с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества, както и за изпълнението на местни дейности и услуги чрез общински предприятия.
 4. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно : Ползването на прогнозното количество дървесина за 2021г. от горски територии, собственост на Община Лозница
 5. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от нейното управление през 2021г.
 6. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно: Приемане Отчета за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на Община Лозница през 2021 год.
 7. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 година”.
 8. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Предоставяне на  общински пасища, мери и ливади.
 9. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Даване на съгласие за изключване/включване на имоти в обхвата на слой „Постоянно затревени площи“
 10. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем на част от общински имот – чрез търг с явно наддаване.
 11. Докладна записка от Гюкчан Ахмед – зам. – кмет на община Лозница относно: Предоставяне за безвъзмездно управление и ползване на урегулиран поземлен имот – общинска собственост.
 12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


20.12.2021 – Заседание на 31.12.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Комисиите към Общински съвет ще заседават на 23.12.2021 г. /четвъртък/ от 8:00ч.,  08:30ч,. 09:00ч., 09:30ч., 10:00ч., 11: 00ч. и 11:30 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

На 31.12.2021 г. /петък/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно :  Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г. на територията на Община Лозница
 2. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно :  Приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия в община Лозница за периода 2021 – 2025 г..
 3. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно : Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Лозница за 2022 г .
 4. Докладна записка от Севгин Шукри –  за кмет на община Лозница относно : Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр.Разград.
 5. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем на общински имоти – чрез търг с явно наддаване
 6. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот общинска собственост за здравни дейности на ЕТ,,Д-р Альоша Горельов АПМП“
 7. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот общинска собственост за здравни дейности на ,,Д-р Решид Кехайов – АПМП-ИПДМ“ ЕООД
 8. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот общинска собственост на „Български пощи“ ЕАД.
 9. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Тръбач, общ. Лозница, обл. Разград.
 10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


22.11.2021 – Заседание на 29.11.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Комисиите към Общински съвет ще заседават на 24.11.2021 г. /сряда/ от 8:00ч.,  08:30ч,. 09:00ч., 09:30ч., 10:00ч., 11: 00ч. и 11:30 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

На 29.11.2021 г. /понеделник/ от 09.00 часа в ОДК – ЦПЛР – Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно :  Приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Лозница за 2020 г.
 2. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно :  Приемане на Годишен план за ползване на дървесина за 2022г.от горите, собственост на Община Лозница .
 3. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно : План за Енергийна ефективност на Община Лозница за 2022 година и годишен отчет за 2021г.
 4. Докладна записка от Севгин Шукри –  за кмет на община Лозница относно : Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 7 на Общински съвет Лозница за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лозница.
 5. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем на общински имоти – чрез търг с явно наддаване
 6. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се с. Каменар, общ. Лозница.
 7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


20.10.2021 – Заседание на 29.10.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Комисиите към Общински съвет ще заседават на 25.10.2021 г. /понеделник/ от 8:00ч.,  08:30ч,. 09:00ч., 09:30ч., 10:00ч., 11: 00ч. и 11:30 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

На 29.10.2021 г. /петък/ от 09.00 часа в ОДК – ЦПЛР – Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна записка от Гюкан Ахмед Ахмед –  за кмет на община Лозница съгласно Заповед № 542/11.10.2021 г. относно :  Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови разходи за 2021 г.
 2. Докладна записка от Гюкан Ахмед Ахмед –  за кмет на община Лозница съгласно Заповед № 542/11.10.2021 г. относно :  Партньорство на Община Лозница в проектно предложение с водещ бенефициент Община Ветово по Процедура BGENVIRONMENT-4.004 – Открита покана №3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
 3. Докладна записка от Гюкан Ахмед Ахмед –  за кмет на община Лозница съгласно Заповед № 542/11.10.2021 г. относно :  Програма за опазване на околната среда на община Лозница 2021-2027 г., включително раздел „Лечебни растения” и Програма за управление на отпадъците на община Лозница 2021-2027 г., включително Програма за управление на утайките от ПСОВ.
 4. Докладна записка от Гюкан Ахмед Ахмед –  за кмет на община Лозница съгласно Заповед № 542/11.10.2021 г. относно : Приемане на Доклад за последваща оценка на изпълнението на общински план за развитие на община Лозница  (2014-2020 г.) 
 5. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : 1.Обявяването за частна общинска собственост на поземлени имоти поради промяна в начинът им на трайно ползване от пасища, мери и пасища с храсти  за други земеделски нужди – ,друга селскостопанска територия“ 2. Отдаване под аренда на земеделски земи, представляващи пасища, мери и пасища с храсти за създаване на ,,друга селскостопанска територия“, чрез  публично оповестен  търг и определяне условията на търга.                                   
 6. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Разделяне и промяна на начина на трайно ползване (НТП)  –на поземлен имот, находящ се в землището на село Бели лом.
 7. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Предоставяне   възмездно  право на  ползване върху  имот  –  общинска частна собственост, находящ  се в землището на с. Градина за устройване на пчелин.
 8. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал. 6 от ЗОС
 9. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящи се в                               с. Каменар, общ. Лозница.
 10. Разглеждане на молби постъпили до Общински съвет, относно отпускане на еднократна парична помощ.
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ                                                                                                    Председател на Общински съвет – Лозница


22.06.2021 – Заседание на 30.06.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Комисиите към Общински съвет ще заседават на 24.06.2021 г. /четвъртък/ от 9:00ч. , 9:30ч., 10:00ч,. 10:30ч., 11:00ч., 11:30ч., 12:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

На 30.06.2021 г. /сряда/ от 09.00 часа в ОДК – ЦПЛР гр. Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно: Предоставяне на общински пасища, мери и ливади чрез публичен търг за стопанската  2021 / 2022  година.
 2. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно: Предоставяне   възмездно  право на  ползване върху  имот  –  общинска частна собственост , находящ  се в землището  на с. Ловско за устройване на пчелин
 3. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Тръбач и с. Чудомир.
 4. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Каменар.
 5. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост , чрез търг с явно наддаване.
 6. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно: Отдаване под наем на общински имоти чрез търг с явно наддаване.
 7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ                                                                                                    Председател на Общински съвет – Лозница


17.06.2021 – Заседание на 21.06.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 21.06.2021 г. /понеделник/ от 9.00 часа в ЦПЛР – ОДК гр. Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна – записка от Ибрахим Ахмедов –  Председател на Общински съвет –  Лозница относно: Отмяна на Решения № 157, № 158 и  № 159 приети с  Протокол № 29 от 28.05.2021 г. на Общински съвет Лозница.
 2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


17.05.2021 – Заседание на 28.05.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Комисиите към Общински съвет ще заседават, както следва: На 20.05.2021 г. /четвъртък/ от 09.00 ч., 09.30 ч., 10.00ч., и на 21.05.2021 г.  /петък/ от 13.00ч., 13.30ч. , 14.00ч. и 14.30ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

На 28.05.2021 г. /петък/ от 15.00 часа в гр. Банско, обл. Благоевград ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Предоставяне на общински пасища, мери и ливади чрез публичен търг за стопанската  2021 / 2022  година.
 2. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Предоставяне   възмездно  право на  ползване върху  имот  –  общинска частна собственост , находящ  се в землището  на с. Ловско за устройване на пчелин
 3. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Тръбач и с. Чудомир.
 4. Разглеждане на молби постъпили до Общински съвет, относно отпускане на еднократна парична помощ.
 5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


10.05.2021 – Заседание на 14.05.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 14.05.2021 г. /петък/ от 9.00 часа в ЦПЛР – ОДК гр. Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на Общински съвет – Лозница относно: Приемане на Решение за провеждане на заседание извън територията на община Лозница.
 2. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, чрез търг с явно наддаване
 3. Отговор на питания на Александър Калинов – общински съветник
 4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


19.04.2021 – Заседание на 29.04.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

     На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 22.04.2021 г. /четвъртък/ от 09.00 ч., 09.30 ч., 10.00ч., 10.30ч., 11.00ч., 11.30ч., 12.00ч. в Заседателната зала на Общинска администрация – Лозница ще се проведе заседание на комисиите към Общински съвет – Лозница. 

      На 29.04.2021 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в ЦПЛР – ОДК гр. Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Приемане на План за развитие на социалните услуги в община Лозница през 2022г.
 2. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Издаване на Акт за възлагане от Кмета на община Лозница за изпълнението на обществената услуга от общ икономически интерес – „Патронажна грижа +“, която ще се предоставя в рамките на проект BG05M9ОP001-6.002-0101 „Патронажна грижа + в община Лозница“, Процедура BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна грижа +“, финансирана от ОП ,,РЧР“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 3. Докладна записка от Гюкчан Ахмед – зам. Кмет на община Лозница относно: Разпределение на общинските жилища в съответните групи.
 4. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Бели Лом, общ. Лозница, обл. Разград.
 5. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница относно: : Отдаване под наем на общински имот, гр. Лозница – частна общинска собственост, чрез търг с явно наддаване
 6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


19.03.2021 – Заседание на 31.03.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 24.03.2021 г. /сряда/ от 08.00 ч., 08.30 ч., 09.00ч., 09.30ч., 10.30ч., 11.00ч., 11.30ч. в Заседателната зала на Общинска администрация – Лозница ще се проведе заседание на комисиите към Общински съвет – Лозница.

На 31.03.2021 г. /сряда/ от 9,00 часа в ЦПЛР – ОДК гр. Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда” и „Програма за управление на дейностите по отпадъците” за 2020 година.
 2. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Приемане на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020г. на община Лозница за периода 01.01.2020 – 31.12.2020г.
 3. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Приемане на План за интегрирано развитие на община Лозница за периода 2021-2027 г.
 4. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Разпореждане с имот общинска собственост в гр. Лозница, община Лозница.
 5. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2020 г.
 6. Докладна записка от Гюкчан Ахмед – зам. Кмет на община Лозница относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ за мандат 2019/2023 г. на територията на община Лозница.
 7. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, находящ се в с. Бели Лом, общ. Лозница.
 8. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, чрез търг с явно наддаване.
 9. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница относно: Застраховка на имоти частна общинска собственост.
 10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


19.02.2021 – Заседание на 23.02.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

     На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 23.02.2021 г. /вторник/ от 09.00 ч. в Заседателната зала на ЦПЛР – ОДК гр. Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет – Лозница при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна – записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на общински съвет – Лозница относно: Отмяна на Решение № 125 по Протокол № 24 на Общински съвет – Лозница.
 2. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Приемане на проектобюджета на община Лозница за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г.
 3. Докладна-записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Трансформиране на длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Финанси и бюджет“ в длъжността „Главен счетоводител“.
 4. Докладна – записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно: Провеждане на редовно заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр.Разград.
 5. Докладна – записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно: : Одобрение на проект на решение на Кмета на Община Лозница за даване на съгласие за замяна на концесионер с правоприемник по Договор за концесия от 18.08.2005г. за предоставяне на концесия върху обект, публична  общинска собственост, а именно яз. „Сейдол“, намиращ се в землището на с. Сейдол.
 6. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Отчетна форма за 2020 г. за предоставяне на информация относно изпълнението на програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Лозница.
 7. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: План за Енергийна ефективност на община Лозница за 2021 година и годишен отчет за 2020 г.
 8. Докладна – записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно: Промяна на статута на недвижим имот, находящ се в с. Ловско, общ. Лозница .
 9. Докладна – записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно: Кандидатстване на Община Лозница с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
 10. Докладна – записка от Гюкчан Ахмед – зам. кмет на община Лозница относно: Разпределение на общинските жилища в съответните групи.
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


16.02.2021 – Заседание на 19.02.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 19.02.2021 г. /петък/ от 08.00 ч., 8.30 ч., 09.00ч., 09.30ч., 10.30ч., 11.00ч., 11.30ч. в Заседателната зала на Общинска администрация – Лозница ще се проведе заседание на комисиите към Общински съвет – Лозница при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна – записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на общински съвет – Лозница относно: Отмяна на Решение № 125 по Протокол № 24 на Общински съвет – Лозница.
 2. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Приемане на проектобюджета на община Лозница за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г.
 3. Докладна-записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Трансформиране на длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Финанси и бюджет“ в длъжността „Главен счетоводител“.
 4. Докладна – записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно: Провеждане на редовно заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр.Разград.
 5. Докладна – записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно: : Одобрение на проект на решение на Кмета на Община Лозница за даване на съгласие за замяна на концесионер с правоприемник по Договор за концесия от 18.08.2005г. за предоставяне на концесия върху обект, публична  общинска собственост, а именно яз. „Сейдол“, намиращ се в землището на с. Сейдол.
 6. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Отчетна форма за 2020 г. за предоставяне на информация относно изпълнението на програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Лозница.
 7. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: План за Енергийна ефективност на община Лозница за 2021 година и годишен отчет за 2020 г.
 8. Докладна – записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно: Промяна на статута на недвижим имот, находящ се в с. Ловско, общ. Лозница .
 9. Докладна – записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно: Кандидатстване на Община Лозница с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
 10. Докладна – записка от Гюкчан Ахмед – зам. кмет на община Лозница относно: Разпределение на общинските жилища в съответните групи.
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ                                                                                       Председател на Общински съвет – Лозница


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 21.01.2021 г. /четвъртък/ от 08.00 ч., 09.00 ч., 10.00ч., 11.00ч., 12.00ч., 13.00ч., 14.00ч. в Заседателната зала на Общинска администрация – Лозница ще се проведе заседание на комисиите към Общински съвет – Лозница. 

      На 28.01.2021 г. /четвъртък/ от 9,00 часа в ЦПЛР – ОДК гр. Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна – записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на Общински съвет – Лозница относно: Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии;
 2. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №  7 на ОбС Лозница за определяне размера на таксата за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена на територията на община Лозница;
 3. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно:  Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд  като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси;
 4. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно:  Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана дейност;
 5. Докладна – записка от Гюкчан Ахмед – зам. кмет на община Лозница относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ за мандат 2019/2023 г. на територията на община Лозница;
 6. Докладна – записка от Гюкчан Ахмед – зам. кмет на община Лозница относно: Разпределение на общинските жилища в съответните групи;
 7. Докладна – записка от Гюкчан Ахмед – зам. кмет на община Лозница относно: Актуализация на наемната цена на общинските жилища;
 8. Докладна – записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно: Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 година”;
 9. Докладна – записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно: Приемане  Отчета за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на Община Лозница през 2020 год;
 10. Докладна – записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал. 6 от ЗОС;
 11. Отговор на постъпило питане от Александър Калинов – общински съветник;
 12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница