Заседания

17.04.2024

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация,

                    Комисиите към Общински съвет ще заседават на 18 .04.2024 г. /четвъртък/ от 12:00ч.,  12:30ч,. 13:00ч., 13:30ч., 14:00ч., 14: 30ч. и 15:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

 На 22. 04. 2024 г. /понеделник/ от 13.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1.Докладна записка от Ибрахим Мехмедов Ахмедов – Кмет на Община Лозница, Относно: Определяне на член на Комисия   за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета на децата ( консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето).

2. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница, Относно: Актуализация на бюджета на Община   Лозница , инвестиционната програма и поименния списък на обектите за капиталови разходи с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови разходи за 2024г.

3. Докладна записка от Севгин Шукри   –  Кмет на Община Лозница, Относно: Одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН (ПУП-ПП) за елементите на транспортната техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТЕН ПЛАН КЪМ ПУП-ПП на обект: Поземлени имоти с идентификатори 35715.17.129, 35715.40.129, 35715.17.263, 35715.17.132, 35715.19.143 и  35715.19.264 по КККР на с. Каменар, общ. Лозница.

4. Докладна записка от Севгин Шукри  – Кмет на Община Лозница, Относно: Одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН (ПУП-ПП) за елементите на транспортната техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на обект: Поземлени имоти с идентификатори 35715.39.146, 35715.25.145, 35715.40.133 и 35715.20.133 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Каменар, общ. Лозница.

5. Докладна записка от Севгин Шукри  –  Кмет на Община Лозница, Относно: Одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН (ПУП-ПП) за елементите на транспортната техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на обект: Поземлени имоти с идентификатори 10759.70.224, 10759.72.342, 10759.72.344 и 10759.72.346 по КККР на с. Веселина, общ. Лозница.

6. Докладна записка от Севгин Шукри  –  Кмет на Община Лозница, Относно: Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване на Обект: „Поземлен имот с идентификатор 35715.25.459 по КККР на с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград

7. Докладна записка от Севгин Шукри  –  Кмет на Община Лозница, Относно: Изработване на Подробен устройствен план – Пацеларен план на обект : „Стълбовидни линии 110 Kv  от двоен ВЕ 110 Kv „ Развигор-  Топола“ до нова ВС 110 Kv, за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа в поземлени имоти с идентификатори 35715. 25. 459, 35715. 25. 329 и 35715.. 26. 457 , с. Каменар, общ. Лозница и 10759.72.340, с. Веселина, общ. Лозница към преносната електрическа мрежа . 

8. Докладна записка от Севгин Шукри   – Кмет на Община Лозница, Относно: Преобразуване чрез отделяне на базите за обучение „Пролет“ с.   Веселина, „ Здравец“ с. Гороцвет ,  „Детелина „  с. Трапище и „ Славейче“ с. Сейдол  от ДГ „ Веселие“ Лозница  и обособяване на три самостоятелни  детски градини на територията на община Лозница както следва : ДГ „ Веселие“ гр. Лозница с база за обучение „ Весело детство“  с. Синя вода, самостоятелна Детска градина „Пролет“ с. Веселина с база за обучение  „ Здравец“  с. Гороцвет , ДГ „Славейче“ с. Сейдол с база  за обучение  „Детелина“  с. Трапище в съответствие  с чл. 311, ал.1 от Закона за предучилищното образувание (ЗПУО)

9. Докладна записка от Севгин Шукри   – Кмет на Община Лозница, Относно: Отчет за състоянието на Общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2023г.

10. Докладна записка от Севгин Шукри   – Кмет на Община Лозница, Относно: Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на „План за интегрирано развитие на община Лозница 2021 -2027 г.“ за периода 01.01.2023 – 31.12.2023 г.

11. Докладна записка от Севгин Шукри   – Кмет на Община Лозница, Относно: Проект на

Общинска дългосрочна програма на Община Лозница за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2024 – 2034 г.

12. Докладна записка от Севгин Шукри   – Кмет на Община Лозница, Относно: Проект на

Краткосрочна програма на Община Лозница за насърчаване използването на енергия от

възобновяеми източници и биогорива за периода 2024 – 2027 г.

13. Докладна записка от Севгин Шукри   – Кмет на Община Лозница, Относно: Отчетнаформа за 2023 г. за предоставяне на информация относно изпълнението на програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Лозница.

14. Докладна записка от Севгин Шукри   – Кмет на Община Лозница, Относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда” и „Програма за управление на дейностите по отпадъците” за 2023 година.

15. Докладна записка от Мехмед Билялов  – зам.  Кмет на Община Лозница, Относно: Отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, находящи се в гр.  Лозница и с. Манастирско общ. Лозница, обл. Разград.

16. Докладна записка от Мехмед Билялов  – зам.  Кмет на Община Лозница, Относно: Отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост, находящо се в гр.  Лозница  общ. Лозница, обл. Разград.

17. Докладна записка от Мехмед Билялов  – зам.  Кмет на Община Лозница, Относно: Съгласие за учредяване на право на прокарване на кабелна линия с напрежение до 35 kV между поземлени имоти с идентификатори 35715.26.445, 35715.25.329, и 35715.25.443 с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград в полза на „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД.

18. Докладна записка от Мехмед Билялов  – зам.  Кмет на Община Лозница, Относно: Съгласие за учредяване на право на прокарване на водопровод за захранване на склад за съхранение на селскостопанска продукция, гр. Лозница, общ. Лозница, УПИ XVIII, кв. 82 в полза на „Агростил“ ООД, гр. Разград. 

19. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ                                                                                                 

Председател на Общински съвет – Лозница


06.03.2024

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация,

 Комисиите към Общински съвет ще заседават на 08.03.2024 г. /петък/ от 13:00ч.,  13:30ч,. 14:00ч., 14:30ч., 15:00ч., 15: 30ч. и 16:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

 На 13.03.2024 г. /сряда/ от 13.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1.Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница, Относно: Приеманe на бюджетната прогноза  на община Лозница за периода 2025-2027 г.

2. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница, Относно: Удължаване на дейностите по договори, сключени по операция BG05SFPR002- 2.001 „Грижа в дома“,  договор № BG05SFPR002-2.001-0026-С02 „Грижа в дома в община Лозница“

3. Докладна записка от Мехмед  Билялов   – зам. Кмет на Община Лозница, Относно Провеждане на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр.Разград.

4. Докладна записка от Мехмед  Билялов   – зам. Кмет на Община Лозница, Относно: Съгласие за прокарване на трасе за Обект: „Ел. присъединяване към електроразпределителната мрежа с Кабел 20  kV и БКТП 10/0,4 kV, 250 kVA на „ Фотоволтаична електрическа централа с мощност 200 kW  в УПИ III – 380, кв. 31. с. Веселина, общ. Лозница, обл. Разград.“

5. Докладна записка от Мехмед  Билялов   – зам. Кмет на Община Лозница, Относно: Отдаване под наем на части  от терени – публична общинска собственост, находящ се в гр. Лозница и с. Трапище общ. Лозница, обл. Разград.

6. Докладна записка от Мехмед  Билялов   – зам. Кмет на Община Лозница, Относно: Предоставяне под аренда на земеделски земи, собственост на Община  Лозница, находящи се в с. Ловско за срок от 10 / десет / години.

7. Докладна записка от Мехмед  Билялов   – зам. Кмет на Община Лозница, Относно: Предоставяне под аренда на земеделски земи, собственост на Община  Лозница, находящи се в с. Каменар за срок от 10 / десет / години.

8. Докладна записка от Мехмед  Билялов   – зам. Кмет на Община Лозница, Относно: Предоставяне на земеделски земи под аренда, собственост на Община Лозница за 10/ десет/ години.

9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация,

                    Комисиите към Общински съвет ще заседават на 12.02.2024 г. /понеделник/ от 13:00ч.,  13:30ч,. 14:00ч., 14:30ч., 15:00ч., 15: 30ч. и 16:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

 На 16. 02. 2024 г. /петък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1.Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница, Относно: Поемането на краткосрочен дълг от Община Лозница през 2024 г.

2. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница, Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Лозница за 2024 година.

3. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница, Относно: Приемане на бюджета и индикативния годишен разчет на сметките за средства  от Европейския съюз  за 2024 г. на община Лозница.

4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ                                                                                                   

Председател на Общински съвет – Лозница


25.01.2024

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация,

                    Комисиите към Общински съвет ще заседават на 26.01.2024 г. /петък/ от 13:00ч.,  13:30ч,. 14:00ч., 14:30ч., 15:00ч., 15: 30ч. и 16:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

 На 31. 01. 2024 г. /сряда/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1.Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница, Относно: Одобрява изменение на Общ устройствен план на Община Лозница в обхвата на ПИ 35715.31.5 и ПИ 35715.29.4, одобряване на ПУП-ПЗ на ПИ 35715.31.5 и ПУП-ПЗ на ПИ 35715.29.4, м. „Хайвалък“, с. Каменар, общ. Лозница.

2. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница, Относно: Даване на съгласие за изключване, респективно включване на поземлени имоти – земеделски земи в обхвата на специализирания слой „Постоянно затревени площи“.

3. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница, Относно: Одобряване на задание за изработване на ПУП – Парцеларен план  за обект „Пускова и приемна камери на ГО Разград DN300, етап: Пускова камера на очистно съоръжение

4. Докладна записка от Мехмед   Билялов –зам.  Кмет на Община Лозница, Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 2 на Общински съвет Лозница за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

5. Докладна записка от Мехмед   Билялов –зам.  Кмет на Община Лозница, Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 7 на Общински съвет Лозница за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лозница.

6. Докладна записка от Мехмед   Билялов –зам.  Кмет на Община Лозница и Председател на МКБППМН гр.Лозница, Относно: Приемане  Отчета за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на Община Лозница през 2023 год.

7. Докладна записка от Мехмед   Билялов –зам.  Кмет на Община Лозница, Относно : Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 година”.

8. Докладна записка от Мехмед   Билялов –зам.  Кмет на Община Лозница, Относно: Предоставяне под аренда, без търг за срок от 10 / десет /  стопански години на общински земеделски земи с НТП – Овощни  градини в землището на село Чудомир.

9. Докладна записка от Мехмед   Билялов –зам.  Кмет на Община Лозница, Относно : Предоставяне на Общински пасища, мери и ливади.

10. Докладна записка от  Гюкчан Ахмед – зам.  Кмет на Община Лозница, Относно: Одобряване на партньорство по Операция „ Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социална подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.

11. Докладна записка от  Гюкчан Ахмед – зам.  Кмет на Община Лозница, Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление и ползване на урегулиран поземлен имот – общинска собственост.

12. Разглеждане на молби постъпили до Общински съвет, относно отпускане на еднократна парична помощ.

13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


15.12.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация,

                    Комисиите към Общински съвет ще заседават на 19.12.2023 г. /вторник/ от 13:00ч.,  13:30ч,. 14:00ч., 14:30ч., 15:00ч., 15: 30ч. и 16:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

 На 22. 12. 2023 г. /петък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов  –   Председател  на Общински съвет Лозница, относно : Приемане на Правилник за организацията  и дейност на общински съвет – Лозница, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – мандат  2023/2027 година.

2. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница, Относно: Актуализация на бюджета на община Лозница,инвестиционната програма и поименния списък на обектите за капиталови разходи с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови разходи за 2023 г.

3. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница, Относно: Изменение на структурата на общината в частта брой кметове.

4. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница, Относно: Определяне размера на основните месечни заплати на кмет на община и кметове на кметства

5. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница, Относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност  на територията на Община Лозница за 2024г.

6. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница, Относно: Актуализиране на Годишен план за ползване на дървесина за 2023г. от горите, собственост на Община Лозница .

7. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница, Относно: Утвърждаване на  ценоразпис за  цена за продажба  на дървесината от склад добити от  горски територии, собственост на Община Лозница.

8. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница, Относно: Удължаване на дейностите по договори, сключени по операция BG05SFPR002- 2.001 „Грижа в дома“,  договор № BG05SFPR002-2.001-0026-С01 „Грижа в дома в община Лозница“

9. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница, Относно: Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна  ефективност съгласно чл. 12 от  ЗЕЕ и за управлението на енергийна ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2023г.

10. Докладна записка от Мехмед   Билялов –зам.  Кмет на Община Лозница, Относно: Предоставяне на собствеността върху имот от общинския поземлен фонд на наследниците на Тодор Стефанов Лазаров и Мария Цанкова Лазарова.

11. Докладна записка от Мехмед   Билялов –зам.  Кмет на Община Лозница, Относно: Отдаване под наем на общински имот – чрез търг с явно наддаване.

12. Докладна записка от Мехмед   Билялов –зам.  Кмет на Община Лозница, Относно: Отдаване под наем за здравни дейности без търг или конкурс на обособена част от общински недвижим имот.

13. Докладна записка от Мехмед   Билялов –зам.  Кмет на Община Лозница, Относно: Предоставяне на право на безвъзмездно ползване на недвижим имот – частна общинска собственост.

14. Докладна записка от Мехмед   Билялов –зам.  Кмет на Община Лозница, Относно: Продажба на поземлени имоти, находящи се в землищата на с. Веселина и с. Манастирци, общ. Лозница, обл. Разград.

15. Докладна записка от Мехмед   Билялов –зам.  Кмет на Община Лозница, Относно: Продажба на Гараж – частна общинска собственост на наемател,  настанен по  административен ред.

16. Докладна записка от Мехмед   Билялов –зам.  Кмет на Община Лозница, Относно: Продажба на поземлен имот –частна общинска собственост, находящ се в с. Синя вода общ. Лозница,  обл. Разград, ул. „Александър Стамболийски“ № 24.

17. Докладна записка от Мехмед   Билялов –зам.  Кмет на Община Лозница, Относно: Съгласие за прокарване на трасе за Кабел  СрН от СРС към имот с ПИ 24092.501.114, с. Бели Лом, ул. „Васил Левски“ № 10, общ. Лозница, обл. Разград.

18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ                                                                                                   

Председател на Общински съвет – Лозница


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация,

           На 29. 11. 2023 г. /Сряда/ от 15.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов  – Председател на Общински съвет –Лозница относно :Определяне  на броя и състава на Постоянните  комисии към Общински съвет – Лозница.

 2. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов  – Председател на Общински съвет –Лозница относно :Определяне  на броя и състава на Постоянните  комисии към Общински съвет – Лозница.

3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


Със заповед № РД – 20 – 35 от 06.11.2023 г., Областният управител на Област Разград – Владимир Димитров, свиква Общински съвет – Лозница на първо заседание за мандат 2023 – 2027 година. Първото заседание ще се проведе на 07.11.2023 г. (вторник) от 10.00ч. в гр. Лозница, ул. „Ивайло“ № 1, в сградата на ЦПЛР – ОДК – зала 201, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва от общинските съветници, кмета на общината и кметовете на кметства по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА

2. Избор на председател на Общински съвет – Лозница

3. ДругиО Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация,

           На 18.10.2023 г. /сряда/ от 09.00 часа в  Заседателната зала на Общински съвет Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов  –   Председател  на Общински съвет Лозница, относно :  Избиране на временно изпълняващи длъжностите „кмет на община“ и „кмет на кметство“ във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


26.09.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация,

           На 29.09.2023 г. /петък/ от 09.00 часа в  Заседателната зала на Общински съвет – Лозница. ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов  –   Председател  на Общински съвет Лозница, относно :  Избиране на временно изпълняващи длъжностите „кмет на община“ и „кмет на кметство“ във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2. Докладна записка от Севгин Шукри –   Кмет на община Лозница, относно : Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на обект: „Разкъсване на двуверижен въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV “Развигор-Топола“ и изграждане на четири броя електропроводни отклонения 110 kV, всяко на самостоятелна стълбова линия, изпълнени с проводник АСО 400 mm2, от мястото на разкъсване на двоен ВЕ 110 kV „Развигор-Топола“ до възлова станция (ВС) 110 kV“,  землище с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград“.

3. Докладна записка от Севгин Шукри –   Кмет на община Лозница, относно : Кандидатстване на Община Лозница по процедура, чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции към МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА, НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, КОМПОНЕНТ 4 „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“, ИНВЕСТИЦИЯ C4.I3 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“.

4. Докладна записка от Севгин Шукри –   Кмет на община Лозница, относно : Кандидатстване на Община Лозница за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“ по приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. „Tехническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в Община Лозница”

5. Докладна записка от Севгин Шукри –   Кмет на община Лозница, относно : Промяна на броя на потребителите на социални услуги „Асистентска подкрепа“ в община Лозница от 31 на 60, считано от 01.11.2023 г.

6. Докладна записка от Севгин Шукри –   Кмет на община Лозница, относно : Ползването на прогнозното количество дървесина за 2023г. от горски територии, собственост на Община Лозница  и ползването на дървесина предоставена на Община Лозница от АПИ „Областно пътно управление“ гр. Разград, с писмо входящ №15-00-126/19.06.2023г.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ                                                                                                    Председател на Общински съвет – Лозница


04.09.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Комисиите към Общински съвет ще заседават на 7.09.2023 г. /четвъртък к/ от 9:00ч.,  9:30ч,. 10:00ч., 10:30ч., 11:00ч., 11: 30ч. и 12:30 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 12.09.2023 г. /вторник/ от 09.00 часа в  Заседателната зала на Общински съвет – Лозница. ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Севгин Шукри –   Кмет на община Лозница, относно :  Приемане на бюджета ,индикативния годишен разчет на сметките за средства  от Европейския съюз  за 2023 г.и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. на община Лозница.

2. Докладна записка от Севгин Шукри –   Кмет на община Лозница, относно : Информация за отчет за касовото изпълнение и сметките за средства от Европейския съюз на Oбщина Лозница към 30.06.2023 г.

3. Докладна записка от Севгин Шукри –   Кмет на община Лозница, относно :  Трансформиране на длъжността „Старши експерт Об.С” в Дирекция „Местно развитие и екология,устройство на територията и стопански дейности” в длъжност „Вътрешен одитор”

4. Докладна записка от Севгин Шукри –   Кмет на община Лозница, относно : Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Общия устройствен план на Община Лозница за 2022 год.

5. Докладна записка от Севгин Шукри –   Кмет на община Лозница, относно : Подпомагане на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Лозница, кандидатствали по процедура BG-RRP-4.023 – ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост.

6. Докладна записка от Севгин Шукри –   Кмет на община Лозница, относно : Съгласие за прокарване на трасе за нов Кабел 20 kV от МКРУ до нов БКТП ситуиран в имот с идентификатор 10759.70.391 за присъединяване към електроразпределителната мрежа на Фотоволтаична електрическа централа с номинална изходна мощност 530 kW с местонахождение имот с идентификатор 10759.70.391, с . Веселина, общ. Лозница, обл. Разград в полза на „ АГРОСТИЛ“ ООД, гр. Шумен.

7. Докладна записка от Севгин Шукри –   Кмет на община Лозница, относно :

Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с пълняемост подминималния   брой ученици в училищата от община Лозница за учебната 2023/2024 г., утвърждаване на групи в Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс Лозница и Детска градина „Веселие” гр. Лозница

8. Докладна записка от Севгин Шукри –   Кмет на община Лозница, относно : Относно: Изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план  /ПУП-ПП/ за обект „Нова МКРУ в сервитута на съществуващ СРС и нов Кабел 20kV от МКРУ до нов БКТП ситуиран в имот с идентификатор 10759.70.391 за присъединяването към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична електрическа централа с номинална изходна мощност 530kW с местонахождение имот с идентификатор 10759.70.391 с. Веселина, община Лозница, област Разград“.

9. Докладна записка от Гюкчан Ахмед Ахмед –  за кмет на община Лозница , относно: Изменение наПрограма за реализиране на обществено полезен труд от лица и семейства, подпомагани по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане на територията на община Лозница.

10 . Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


28.08.2023

Д О К Л А Д

   Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение № 395 по Протокол № 58/31.05.2023 г. на Общински съвет – Лозница,

    С писмо от Окръжен съд – Разград с изх.№ 863 от 19.04.2023 г. Председателят на Общински съвет – Лозница бе уведомен, че след проведено Общо събрание на съдиите в Окръжен съд – Разград, на основание чл.67а от ЗСВ е утвърдена численост от 40 (четиридесет) съдебни заседатели за Районен съд – Разград от които 3 броя са за община Лозница.

     С Решение № 395 по Протокол № 58/31.05.2023 г. Общински съвет – Лозница откри процедура по избор на съдебни заседатели и избра временна комисия за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели  в състав:

 Председател: Шаиб Шаиб

 Членове:

 1. Севджан Мехмед
 2. Хасан Хасанов
 3. Кадир Исмаил
 4. Муса Старков

    В изпълнение на чл.68, ал.1 от ЗСВ процедурата беше публикувана на интернет страницата на Общинска администрация –  Лозница, съгласно правилата приети с решение на Общински съвет, кандидатите следваше да представят в срок до 28.07.2023г. документите, посочени в чл.68 ал.3 от Закона за съдебната власт. Съгласно процедурата, утвърдена и приета с Решение № 395 по Протокол № 58/31.05.2023 г. изслушването на допуснатите кандидати следваше да се проведе на 16.08.2023г. 

На 31.07.2023г. от 10,00 часа в присъствието на членовете на временната комисия по избор на кандидати за съдебни заседатели се проведе заседание за разглеждане на постъпилите до посочения срок в деловодството на Общински съвет – Лозница документи на кандидати за съдебни заседатели.

След като бяха разгледани документите на всеки един от кандидатите Комисията одобри списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели:

 1. Елис Мехмедова Насуфова 

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 бяха публикувани на 01.08.2023г. на интернет страницата на Общинска администрация – Лозница, също така кандидатите бяха уведомени.

На 16.08.2023г. от 10:00 часа се проведе второ заседание на временната комисия, относно публично изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели.

Заседанието по изслушването беше открито и ръководено от Шаиб Шаиб – Председател на Временната комисия , който обяви, че на основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 са публикувани на 01.08.2023г. на интернет страницата на Общинска администрация – Лозница.

Заседанието премина при следния

         ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели.
 2. Изготвяне на доклад до Общински съвет – Поморие, на основание чл.68а, ал.3 от ЗСВ.

По 1-ва точка от дневния ред г-н Шаиб Шаиб се обоснова, че изслушването се извършва на основание  чл.68а, ал.1 от Закона за съдебната власт, като в срока по чл.68а, ал.2 от същия Закон до започване на изслушването не са постъпили становища или въпроси от граждани, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност.

 На проведеното събеседване се даде възможност на кандидата да изложи мотивите за кандидатурата си.

След изслушванията временната комисия взе решение да бъдат предложени за гласуване от Общински съвет – Лозница, следните кандидати за съдебни заседатели:

 1. Елис Мехмедова Насуфова

По 3-та точка от дневния ред Временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели изготви доклад до Общински съвет – Поморие, относно проведената процедура, утвърдена с Решение № 395 по Протокол № 58/31.05.2023 г. на Общински съвет – Лозница, Предлага за определяне от общинския съвет кандидати за съдебни заседатели, 

Настоящият доклад е съставен на 16.08.2023г. на основание чл.68а, ал.3 от Закона за съдебната власт.

 Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение № 395 по Протокол № 58/31.05.2023 г. на Общински съвет – Лозница

Присъствали:

1.         Шаиб Шаиб  – ……………………….

2.         Севджан Мехмед – ……………………….

3.         Кадир Исмаил – ……………………….

4.         Муса Старков – ……………………….


28.08.2023

П Р О Т О К О Л от 16.08.2023 г.

    Днес, 16.08.2023г. от 10:00 часа Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение № 395 по Протокол № 58/31.05.2023 г. на Общински съвет – Лозница, проведе заседание, относно публично изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Разград за мандат 2024 г. – 2027 г.

На заседанието присъстваха членовете на комисията в състав:

 1. Шаиб Шаиб
 2. Севджан Мехмед
 3. Кадир Исмаил
 4. Муса Старков

По уважителни причини отсъства Хасан Хасанов.

Заседанието бе открито и ръководено от Шаиб Шаиб– Председател на Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение № 395 по Протокол № 58/31.05.2023 г. на Общински съвет – Лозница, който обяви, че на основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, списъкът на допуснатите до участие кандидати заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи са публикувани на 01.08.2023 г. на официалната интернет – страницата на Общинска администрация – Лозница.

    Г-н Шаиб Шаиб предложи следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изслушване на допуснатите до събеседване кандидати за съдебни заседатели.
 2.  Изготвяне на доклад до Общински съвет – Лозница, на основание чл.68а, ал.3 от ЗСВ.

Временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели с 4 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 4-ма присъстващи членове, прие така предложения дневен ред.

Заседанието премина при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

ПО ПЪРВА ТОЧКА: Изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели.

Г-н Шаиб се обоснова, че изслушването се извършва на основание  чл.68а, ал.1 от Закона за съдебната власт, като в срока по чл.68а, ал.2 от същия Закон до започване на изслушването не са постъпили становища или въпроси от граждани, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност.

   До определения краен срок за подаване на документи в деловодството на Общински съвет Лозница са постъпили 1 бр. заявления от кандидати за съдебни заседатели. На 31.07.2023 година е проведено заседание на Временната комисия, която след разглеждане на документите на постъпилите заявления, допусна до участие и одобри списък на допуснатите кандидати, а именно:

 1. По заявление с вх. № 1456/19.07.2023 г. от Елис Мехмедова Насуфова.

По заявление с вх. № 1456/19.07.2023 г. от Елис Мехмедова Насуфова.

Студентката по право осъзнава каква голяма отговорност поема . Това, обаче не я спира, а напротив, мотивира я повече да се кандидатира и да работи в полза на обществото. На въпроси от комисията г-жа Насуфова сподели за трудностите по казуси, които са решавали в университета и че това да имаш отношение по решаване съдбата на някого е емоционално трудно, от чисто човешка гледна точка. Но ползите за обществото от работата ѝ като съдебен заседател ще надделеят, защото мнението на съдебния заседател се уважава и се взема предвид от съответния съдебен състав. Смята кандидатурата като свой граждански дълг и отговорност, държи на законността и справедливостта.

Има интерес към работата на правосъдната ни система и желае да е част от нея, тъй като така ще придобие опит и знания.

След изслушванията временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели с 4 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 4-ма присъстващи членове, прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

Предлага Общински съвет – Лозница да определи и предложи за съдебни заседатели следните кандидати:

 1. Елис Мехмедова Насуфова

ПО ВТОРА ТОЧКА: Изготвяне на доклад до Общински съвет – Поморие, на основание чл.68а, ал.3 от ЗСВ.

РЕШЕНИЕ:

Временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели  изготви доклад до Общински съвет – Лозница, относно проведената процедура, утвърдена с Решение № 395 по Протокол № 58/31.05.2023 г. на Общински съвет – Лозница и предлага за определяне от общинския съвет кандидати за съдебни заседатели  за Районен съд – Разград за мандат 2024 г. – 2027 г.

След приключване на изслушванията и дебатите заседанието бе закрито от  Председателя на Временната комисия в 11,00 часа.

 Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение № 395 по Протокол № 58/31.05.2023 г. на Общински съвет – Лозница

Присъствали:

1.         Шаиб Шаиб  – ……………………….

2.         Севджан Мехмед – ……………………….

3.         Кадир Исмаил – ……………………….

4.         Муса Старков – ……………………….


18.08.2023

Д О К Л А Д

   Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение № 395 по Протокол № 58/31.05.2023 г. на Общински съвет – Лозница,

    С писмо от Окръжен съд – Разград с изх.№ 863 от 19.04.2023 г. Председателят на Общински съвет – Лозница бе уведомен, че след проведено Общо събрание на съдиите в Окръжен съд – Разград, на основание чл.67а от ЗСВ е утвърдена численост от 40 (четиридесет) съдебни заседатели за Районен съд – Разград от които 3 броя са за община Лозница.

     С Решение № 395 по Протокол № 58/31.05.2023 г. Общински съвет – Лозница откри процедура по избор на съдебни заседатели и избра временна комисия за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели  в състав:

 Председател: Шаиб Шаиб

 Членове:

 1. Севджан Мехмед
 2. Хасан Хасанов
 3. Кадир Исмаил
 4. Муса Старков

    В изпълнение на чл.68, ал.1 от ЗСВ процедурата беше публикувана на интернет страницата на Общинска администрация –  Лозница, съгласно правилата приети с решение на Общински съвет, кандидатите следваше да представят в срок до 28.07.2023г. документите, посочени в чл.68 ал.3 от Закона за съдебната власт. Съгласно процедурата, утвърдена и приета с Решение № 395 по Протокол № 58/31.05.2023 г. изслушването на допуснатите кандидати следваше да се проведе на 16.08.2023г. 

На 31.07.2023г. от 10,00 часа в присъствието на членовете на временната комисия по избор на кандидати за съдебни заседатели се проведе заседание за разглеждане на постъпилите до посочения срок в деловодството на Общински съвет – Лозница документи на кандидати за съдебни заседатели.

След като бяха разгледани документите на всеки един от кандидатите Комисията одобри списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели:

 1. Елис Мехмедова Насуфова 

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 бяха публикувани на 01.08.2023г. на интернет страницата на Общинска администрация – Лозница, също така кандидатите бяха уведомени.

На 16.08.2023г. от 10:00 часа се проведе второ заседание на временната комисия, относно публично изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели.

Заседанието по изслушването беше открито и ръководено от Шаиб Шаиб – Председател на Временната комисия , който обяви, че на основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 са публикувани на 01.08.2023г. на интернет страницата на Общинска администрация – Лозница.

Заседанието премина при следния

         ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели.
 2. Изготвяне на доклад до Общински съвет – Поморие, на основание чл.68а, ал.3 от ЗСВ.

По 1-ва точка от дневния ред г-н Шаиб Шаиб се обоснова, че изслушването се извършва на основание  чл.68а, ал.1 от Закона за съдебната власт, като в срока по чл.68а, ал.2 от същия Закон до започване на изслушването не са постъпили становища или въпроси от граждани, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност.

 На проведеното събеседване се даде възможност на кандидата да изложи мотивите за кандидатурата си.

След изслушванията временната комисия взе решение да бъдат предложени за гласуване от Общински съвет – Лозница, следните кандидати за съдебни заседатели:

 1. Елис Мехмедова Насуфова

По 3-та точка от дневния ред Временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели изготви доклад до Общински съвет – Поморие, относно проведената процедура, утвърдена с Решение № 395 по Протокол № 58/31.05.2023 г. на Общински съвет – Лозница, Предлага за определяне от общинския съвет кандидати за съдебни заседатели, 

Настоящият доклад е съставен на 16.08.2023г. на основание чл.68а, ал.3 от Закона за съдебната власт.

 Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение № 395 по Протокол № 58/31.05.2023 г. на Общински съвет – Лозница

Присъствали:

1.         Шаиб Шаиб  – ……………………….

2.         Севджан Мехмед – ……………………….

3.         Кадир Исмаил – ……………………….

4.         Муса Старков – ……………………….


18.08.2023

П Р О Т О К О Л  от 16.08.2023 г.

    Днес, 16.08.2023г. от 10:00 часа Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение № 395 по Протокол № 58/31.05.2023 г. на Общински съвет – Лозница, проведе заседание, относно публично изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Разград за мандат 2024 г. – 2027 г.

На заседанието присъстваха членовете на комисията в състав:

 1. Шаиб Шаиб
 2. Севджан Мехмед
 3. Кадир Исмаил
 4. Муса Старков

По уважителни причини отсъства Хасан Хасанов.

Заседанието бе открито и ръководено от Шаиб Шаиб– Председател на Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение № 395 по Протокол № 58/31.05.2023 г. на Общински съвет – Лозница, който обяви, че на основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, списъкът на допуснатите до участие кандидати заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи са публикувани на 01.08.2023 г. на официалната интернет – страницата на Общинска администрация – Лозница.

    Г-н Шаиб Шаиб предложи следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изслушване на допуснатите до събеседване кандидати за съдебни заседатели.
 2.  Изготвяне на доклад до Общински съвет – Лозница, на основание чл.68а, ал.3 от ЗСВ.

Временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели с 4 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 4-ма присъстващи членове, прие така предложения дневен ред.

Заседанието премина при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

ПО ПЪРВА ТОЧКА: Изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели.

Г-н Шаиб се обоснова, че изслушването се извършва на основание  чл.68а, ал.1 от Закона за съдебната власт, като в срока по чл.68а, ал.2 от същия Закон до започване на изслушването не са постъпили становища или въпроси от граждани, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност.

   До определения краен срок за подаване на документи в деловодството на Общински съвет Лозница са постъпили 1 бр. заявления от кандидати за съдебни заседатели. На 31.07.2023 година е проведено заседание на Временната комисия, която след разглеждане на документите на постъпилите заявления, допусна до участие и одобри списък на допуснатите кандидати, а именно:

 1. По заявление с вх. № 1456/19.07.2023 г. от Елис Мехмедова Насуфова.

По заявление с вх. № 1456/19.07.2023 г. от Елис Мехмедова Насуфова.

Студентката по право осъзнава каква голяма отговорност поема . Това, обаче не я спира, а напротив, мотивира я повече да се кандидатира и да работи в полза на обществото. На въпроси от комисията г-жа Насуфова сподели за трудностите по казуси, които са решавали в университета и че това да имаш отношение по решаване съдбата на някого е емоционално трудно, от чисто човешка гледна точка. Но ползите за обществото от работата ѝ като съдебен заседател ще надделеят, защото мнението на съдебния заседател се уважава и се взема предвид от съответния съдебен състав. Смята кандидатурата като свой граждански дълг и отговорност, държи на законността и справедливостта.

Има интерес към работата на правосъдната ни система и желае да е част от нея, тъй като така ще придобие опит и знания.

След изслушванията временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели с 4 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 4-ма присъстващи членове, прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

Предлага Общински съвет – Лозница да определи и предложи за съдебни заседатели следните кандидати:

 1. Елис Мехмедова Насуфова

ПО ВТОРА ТОЧКА: Изготвяне на доклад до Общински съвет – Поморие, на основание чл.68а, ал.3 от ЗСВ.

РЕШЕНИЕ:

Временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели  изготви доклад до Общински съвет – Лозница, относно проведената процедура, утвърдена с Решение № 395 по Протокол № 58/31.05.2023 г. на Общински съвет – Лозница и предлага за определяне от общинския съвет кандидати за съдебни заседатели  за Районен съд – Разград за мандат 2024 г. – 2027 г.

След приключване на изслушванията и дебатите заседанието бе закрито от  Председателя на Временната комисия в 11,00 часа.

 Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение № 395 по Протокол № 58/31.05.2023 г. на Общински съвет – Лозница

Присъствали:

1.         Шаиб Шаиб  – ……………………….

2.         Севджан Мехмед – ……………………….

3.         Кадир Исмаил – ……………………….

4.         Муса Старков – ……………………….


18.08.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

           На 24.08.2023 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно : Даване съгласие за сключване на предварителен договор за учредяване на възмездно право на строеж с „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС 2“ ООД с ЕИК 207207780 за срок от 40 (четиридесет) години върху поземлени имоти с идентификатори 10759.26.343, 10759.25.383, 10759.23.385, 10759.35.313, 10759.38.314 с. Веселина, и 35715.16.309 с. Каменар, общ. Лозница,  област Разград – публична общинска собственост.
 2. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно : Одобряване на техническо задание за изменение на Общ устройствен план на Община Лозница /ИОУП/, одобрен с Решение № 5 от 21.11.2019 г. на Общински съвет – Лозница, ДВ бр. 96 от 06.12.2019 г., посл. изм. с Решение № 354 от 25.01.2023 г. на Общински съвет Лозница, ДВ бр.16 от 17.02.2023 г., влязло в сила на 04.03.2023 г.
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


01.08.2023

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

    На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение № 395 по Протокол № 58/31.05.2023 г. на Общински съвет – Лозница публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

 1. Елис Насуфова – вх. №  1456/19.07.2023г.

Изслушването на допуснатите кандидати ще се проведе на 16.08.2023 г. (сряда) от 10:00ч. по предварително изготвен списък, в зала № 301, ет. 3, Община Лозница, ул.                          „Васил Левски“ № 6

 Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на  общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Лозница становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Шаиб Шаиб,

Председател на Временната комисията за избор на съдебни заседатели


11.07.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

                    Комисиите към Общински съвет ще заседават на 13.07.2023 г. /четвъртък/ от 9:00ч.,  09:30ч,. 10:00ч., 10:30ч., 11:00ч., 11: 30ч. и 12:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

 На 17. 07. 2023 г. /понеделник/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница, Относно: Одобряване изменение на Общ устройствен план на Община Лозница /ИОУП/ в обхват ПИ с идентификатор 17498.47.2 в землището на село Градина, община Лозница. 

2. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница, Относно: Обявяване от публична в частна собственост на имоти и части от имоти и даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собствеността в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“ на имоти общинска собственост, находящи се в гр. Лозница и с. Манастирци за изграждане на обект на техническата инфраструктура: Автомагистрала „Хемус“, участък  от км 299+000 до км 310+940

3. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница, Относно: Ползването на дървесина предоставена на Община Лозница от АПИ „Областно пътно управление“ гр. Разград, с писмо входящ №15-00-126/19.06.2023г.

4. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница, Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 17 на Общински съвет Лозница за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет .

5. Докладна записка от Мехмед   Билялов –зам.  Кмет на Община Лозница, Относно: Предоставяне на общински пасища, мери и ливади чрез публичен търг за стопанската  2023 / 2024 година.

6. Докладна записка от Мехмед   Билялов –зам.  Кмет на Община Лозница, Относно: Предоставяне на земеделски земи под аренда, собственост на Община Лозница за 10 / десет / стопански години.

7. Докладна записка от Мехмед   Билялов –зам.  Кмет на Община Лозница, Относно: Предоставяне под наем, без търг за стопанската 2023 / 2024 година на Общински земеделски земи, които представляват маломерни имоти.

8. Докладна записка от Мехмед   Билялов –зам.  Кмет на Община Лозница, Относно: Предоставяне правото на безвъзмездно управление върху недвижим имот, представляващ частна общинска собственост.

9. Разглеждане на молби постъпили до Общински съвет, относно отпускане на еднократна парична помощ.

10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ                                                                                                    

Председател на Общински съвет – Лозница


19.06.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Комисиите към Общински съвет ще заседават на 22.06.2023 г. /четвъртък/ от 9:00ч.,  09:30ч,. 10:00ч., 10:30ч., 11:00ч., 11: 30ч. и 12:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

 На 26. 06. 2023 г. /понеделник/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница, Относно: Приемане на уточнения годишен план на бюджета за 2022 г           Приемане на  отчет за капиталовите разходи за 2022 г.   Приемане на отчета за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за 2022 г.  Приемане на отчет за състоянието на общинския дълг за 2022 г.

2. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница, Относно: Договор за кредит с”Фонд за органите на местното самоуправление в България”-„ФЛАГ” ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг за реализацията на проект”Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „ Александър Стамболийски” гр.Лозница по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-3.002-0046-C01 по Оперативна програма”Региони в растеж” 2014-2020

3. Докладна записка от Мехмед   Билялов –зам.  Кмет на Община Лозница, Относно: Отдаване под наем на общински, имоти, гр. Лозница – публична  общинска собственост, чрез търг с явно наддаване.

4. Докладна записка от Мехмед   Билялов –зам.  Кмет на Община Лозница, Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот общинска собственост за психологически консултации на г-н Огнян Станчев.

5. Докладна записка от Мехмед   Билялов –зам.  Кмет на Община Лозница, Относно: Продажба на ПИ с идентификатор 47041.17.6, находящ се в с. Манастирци, общ. Лозница, обл. Разград.

6. Докладна записка от Мехмед   Билялов –зам.  Кмет на Община Лозница, Относно: Продажба на недвижим имот, находящ се в с. Тръбач, общ. Лозница, обл. Разград.

7. Докладна записка от Мехмед   Билялов –зам.  Кмет на Община Лозница, Относно: Продажба на придаваемото по регулация място с. Гороцвет – частна общинска собственост. 

8. Докладна записка от Мехмед   Билялов –зам.  Кмет на Община Лозница, Относно: Продажба на урегулиран поземлен имот находящ се в гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград.

9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ                                                                                                    

Председател на Общински съвет – Лозница


Брой и състав на постоянни комисии към  Общински съвет гр. Лозница за мандат 2019 – 2023 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБС гр. ЛОЗНИЦА   

22. 06. 2023г. /четвъртък/

Юни

І.  КОМИСИЯ ПО СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 1. Севджан Мехмед – Председател 2. Али Булут – Секретар – отсъства 3. Кадир Исмаил – Член 4. Нурхаят Осман – Член 5. Шаиб Шаиб  – Член  22. 06. 2023 г. от 09.00 ч.ІІ. КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО – СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНО – БИТОВО СТОПАНСТВО, ЖИЛИЩНА, ЕВРОИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ     1 Хасан Хасанов – Председател 2. Мехмед Бичков – Секретар 3. Нурхаят Осман – Член 4. Александър Калинов  – Член 5. Гюнер Ибрахим– Член 22. 06. 2023 г. от 11. 00 ч.
ІІІ. КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, КОНЦЕСИИ, КОНТРОЛ ПО ЦЕНИТЕ, МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНАТА     1 Кадир Исмаил – Председател 2. Айдън Шабанов – Секретар 3. Мехмед Ахмедов – Член 4. Муса Старков – Член   5. Иванка Панайотова – Член 22. 06. 2023 г. от 10.30 ч.  ІV . КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, МОЛБИ, ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ   1. Муса Старков – Председател – 2. Иванка Панайотова  – Секретар 3. Селиме Исмаилова – Член – 4. Гюнер Ибрахим – Член- 5. Мехмед  Мехмедов – член 22. 06. 2023 г. от 12. 00 ч.
V. КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА,ТУРИЗЪМ, ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ, ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ   1. Хасан Хасанов – Председател 2. Севджан Мехмед – Секретар 3. Селиме Исмаилова – Член 4. Мехмед Бичков – Член 5. Ниязи Ниязиев – Член 22. 06. 2023 г. от 09.30 ч.     VІІ. КОМИСИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА  ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 1.Севджан Мехмед  – Председател2. Айдън Шабанов  – Секретар3. Мехмед Мехмедов – Член4. Али Булут – Член5. Хасан Хасанов – Член22. 06. 2023 г. от 10.00 ч.   VІ.  КОМИСИЯ ПО СЕЛСКО, ГОРСКО, ВОДНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 1. Шаиб Шаиб  – Председател 2. Мехмед Ахмедов – Секретар 3. Александър Калинов – Член 4. Ниязи Ниязиев – Член 5. Гюнер Ибрахим – Член 22. 06. 2023 г. от 11. 30 ч.  

09.06.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

           На 13. 06. 2023 г. /вторник / от 13.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница, Относно: Изграждане трета клетка на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“.

2. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница, Относно: Изработване на ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, връзка с осигуряване на транспортен достъп по чл. 21 от ЗОЗЗ  на бъдещ  фотоволтаичен парк в поземлен имот с идентификатор 35175.25.443, с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград

3. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница, Относно: Учредяване на възмездно право на строеж за срок от 40 (четиридесет) години върху поземлени имоти с идентификатори 35715.25.443, 35715.25.458,  м. „Яса Кузу“ и 35715.26.455, 35715.26.456, 35715.26.453, 35715.26.454, 35715.26.452, 35715.26.451, 35715.26.450, 35715.26.449,  35715.25.329, м. „Кьоклюк Овасъ“, с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград – публична общинска собственост. 

4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ                                                                                                    

Председател на Общински съвет – Лозница


25.05.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

           На 31. 05. 2023 г. /сряда/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов –Председател на Общински съвет – Лозница, Относно: Отпускане на еднократна помощ на ученик с изявени дарби.

2. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на Общински съвет – Лозница, Относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Разград за мандат 2024 г. – 2027 г., определяне на правила за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора.

3. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на Общински съвет – Лозница, Относно: Допълнение на Решение № 386/26.04.2023 г. и Решение № 387/26.04.2023 г. по Протокол № 56/26.04.2023 г. на Общински съвет – Лозница.

4. Докладна записка от Мехмед Билялов –Зам. Кмет на Община Лозница, Относно: Продажба на УПИ V в кв. 28, находящ се в с. Чудомир, общ. Лозница, обл. Разград.

5. Докладна записка от Мехмед Билялов –Зам. Кмет на Община Лозница, Относно: Продажба на УПИ VI в кв. 28, находящ се в с. Чудомир, общ. Лозница, обл. Разград.

6. Докладна записка от Мехмед Билялов –Зам. Кмет на Община Лозница, Относно: Продажба на

придаваемото по регулация място с. Ловско – частна общинска собственост. 

7. Докладна записка от Мехмед Билялов –Зам. Кмет на Община Лозница, Относно: Продажба на

придаваемото по регулация място с. Веселина – частна общинска собственост. 

8. Докладна записка от Мехмед Билялов –Зам. Кмет на Община Лозница, Относно: Продажба на УПИ I в кв. 21, находящ се в с. Манастирци, общ. Лозница, обл. Разград.

9. Докладна записка от Мехмед Билялов –Зам. Кмет на Община Лозница, Относно: Продажба на УПИ II в кв. 21, находящ се в с. Манастирци, общ. Лозница, обл. Разград.

10. Докладна записка от Мехмед Билялов –Зам. Кмет на Община Лозница, Относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Крояч, общ. Лозница, обл. Разград, ул. „ Витоша“ № 1.

11. Докладна записка от Мехмед Билялов –Зам. Кмет на Община Лозница, Относно: Отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост, находящ се в с. Каменар, ул. ,,Витоша“ №1

12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ                                                                                                    

Председател на Общински съвет – Лозница


05.05.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

           На 11. 05. 2023 г. /четвъртък/ от 13.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Одобряване на проект за ПУП – План за застрояване за обект: Поземлени имоти с идентификатори 10759.70.224, 10759.72.186, 10759.72.220, 10759.72.221, с. Веселина, общ. Лозница, обл. Разград.

2. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Одобряване на проект за ПУП – План за застрояване за обект: Поземлени имоти с идентификатори 35715.25.443, 35715.25.458, 35715.25.329, 35715.25.145, 35715.39.146, 35715.40.133, 35715.20.133, 35715.17.133, 35715.26.445, 35715.26.449, 35715.26.450, 35715.26.451, 35715.26.452, 35715.26.453, 35715.26.454, 35715.26.455, 35715.26.456 и част от 35715.17.129, с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград.

3. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на обект: „Кабелна линия с напрежение до 35kV между поземлени имоти с идентификатори 35715.26.445, 35715.25.329 и 35715.25.443, с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград.“

4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


20.04.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

           На 26. 04. 2023 г. /сряда/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Ибрахим Мехмедов Ахмедов – Председател на Общински съвет Лозница, относно:Отпускане на еднократна помощ на ученик с изявени дарби.

2.Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Приемане на Генерален план за организация на движението (ГПОД) в населените места от Община Лозница.

3. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Предоставяне на земеделски земи под аренда, собственост на Община  Лозница.

4. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Отдаване под наем на общински  имот – чрез търг с явно наддаване, находящ се в с. Манастирско , ул. „Бели Лом“ № 3.

5. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост, находящ се в с. Манастирско, ул. „Бели Лом“ № 18

6. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Отдаване под наем на общински имот – чрез търг с явно наддаване.

7. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Безвъзмездно предоставяне на общински помещения за дейността на политическите партии  на територията на Община Лозница отговарящи на условията предвидени в Закона за политическите партии.

8. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ                                                                                                    

Председател на Общински съвет – Лозница


24.03.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

        Комисиите към Общински съвет ще заседават на 27. 03. 2023 г. /понеделник / от 09:00ч.,  09:30ч,. 10:00ч., 10:30ч., 11:00ч., 11: 30ч. и 12:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 31. 03. 2023 г. /петък/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на територията на община Лозница, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планиране на социални услуги на общинско о областно ниво

2.Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Допълване състава на Съвет по въпросите на социалните услуги.

3. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Предоставяне под аренда, без търг за срок от 10 / Десет /  стопански години на  общински земеделски земи с НТП – Овощни  градини в землището на село Градина, село Манастирци и село Чудомир.

4. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Отдаване под наем на общински имоти – чрез търг с явно наддаване.

5. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Продажба на жилищен имот- частна общинска собственост.

6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ                                                                                                    

Председател на Общински съвет – Лозница


08.03.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

        Комисиите към Общински съвет ще заседават на 10. 03. 2023 г. /петък / от 09:00ч.,  09:30ч,. 10:00ч., 10:30ч., 11:00ч., 11: 30ч. и 12:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 14. 03. 2023 г. /вторник/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Изработване на ПУП – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на обект: „Кабелна линия с напрежение до 35kV между поземлени имоти с идентификатори 35715.26.445, 35715.25.329 и 35715.25.443, с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград.“

2. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Изработване на проект за ПУП – План за застрояване за обект: Поземлени имоти с идентификатори 35715.25.443, 35715.25.458, 35715.25.329, 35715.25.145, 35715.39.146, 35715.40.133, 35715.20.133, 35715.17.133, 35715.26.445, 35715.26.449, 35715.26.450, 35715.26.451, 35715.26.452, 35715.26.453, 35715.26.454, 35715.26.455, 35715.26.456 и част от 35715.17.129, с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград.

3. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Изработване на проект за ПУП – План за застрояване за обект: Поземлени имоти с идентификатори 10759.70.224, 10759.72.186, 10759.72.220, 10759.72.221, с. Веселина, общ. Лозница, обл. Разград.

4. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Отчетнаформа за 2022 г. за предоставяне на информация относно изпълнението на програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Лозница

5. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда” и „Програма за управление на дейностите по отпадъците” за 2022 година.

6. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на „План за интегрирано развитие на община Лозница 2021 -2027 г.“ за периода 01.01.2022 – 31.12.2022г.

7. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Отдаване под наем на общински имоти – чрез търг с явно наддаване .

8. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


08.02.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация,

                   На 13. 02. 2023 г. /понеделник / от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Даване на предварително съгласие за изработване на ПУП за застрояване и промяна предназначение на имоти общинска собственост, във връзка с инвестиционно намерение на „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС 2“ ООД, град Шумен.

2. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Определяне на представител и начин на гласуване на проектите на решения посочени в Писмо с вх. № 04-00-17/31.01.2023 г. и Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „ Св. Иван Рилски – Разград“

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


17.01.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

        Комисиите към Общински съвет ще заседават на 19. 12. 2023 г. /четвъртък / от 08:00ч.,  08:30ч,. 09:00ч., 09:30ч., 10:00ч., 10: 30ч. и 11:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 25. 01. 2023 г. /сряда/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1.Докладна записка от Ибрахим Ахмедов –Председател на  Общински съвет Лозница, Относно: Отчет  за дейността  на Общински съвет и неговите комисии.

2. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов –Председател на  Общински съвет Лозница, Относно: Отмяна на решение № 343 по протокол № 50 от 22. 12. 2022г. на Общински съвет Лозница

3.Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Съгласие за издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична собственост в землището на с. Сейдол, общ. Лозница.

4. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Отчет за състоянието  на Общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове  и категории обекти за 2022г.

5. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Приемане на „Програма  за управление  и разпореждане с имоти – общинска  собственост за 2023г.“

6. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница и председател на МКБППМН, Относно: Приемане на Отчета  за дейността  на местната комисия за борба срещу  противообществените  прояви  на малолетните и непълнолетните  на община Лозница през 2022г.

7. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Предоставяне на земеделски земи под аренда , собственост на Община Лозница за 6 /шест/ години.

8. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Предоставяне на Общински пасища, мери и ливади.

9. Разглеждане на молби постъпили до Общински съвет, относно отпускане на еднократна парична помощ.

10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


12.12.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

        Комисиите към Общински съвет ще заседават на 15. 12. 2022 г. /четвъртък / от 9:00ч.,  09:30ч,. 10:00ч., 10:30ч., 11:00ч., 11: 30ч. и 12:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 22. 12. 2022 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1.Докладна записка от Ибрахим Ахмедов –Председател на  Общински съвет Лозница, Относно:

Изменение на решение  № 327 по  Протокол  № 49 от 30.11. 2022г.на Общински съвет – Лозница.

2. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Програма за енергийната ефективност на Община Лозница.

3.Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната  дейност на територията на Община Лозница  за 2023г.

4. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно:  Кандидатстване на Община Лозница по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. с проектно предложение „Бъдеще за децата в община Лозница“

5. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Кандидатстване на Община Лозница с проектно предложение „Укрепване на общинския капацитет в Община Лозница“, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. 

6. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Промяна на начина на трайно ползване на 3 / Три / броя Общински имоти.

7. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Предоставяне на земеделски земи под аренда собственост на Община  Лозница за 6 / Шест/ години.

8. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Предоставяне право на безвъзмездно ползване на имоти представляващи публична общинска собственост:

9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


23.11.2022 – Заседание на 30.11.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

        Комисиите към Общински съвет ще заседават на 25. 11. 2022 г. /петък / от 9:00ч.,  09:30ч,. 10:00ч., 10:30ч., 11:00ч., 11: 30ч. и 12:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 30. 11. 2022 г. /сряда/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1.Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Актуализация  на бюджета на Община Лозница за 2022г.

2. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Издаване на Акт за възлагане от Кмета на община Лозница за осъществяване на услуга от общ икономически интерес – Грижа в дома за възрастни хора и лица с увреждания, която ще се предоставя в рамките на проект BG05SFPR002-2.001-0026 „Грижа в дома в община Лозница”, Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

3.Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Приемане на Годишен план за ползване на дървесина за 2023г. от горите , собственост на Община Лозница .

4. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно:  Приемане на Енергийната ефективност на Община Лозница за 2023 година и годишен отчет за 2022г.

5. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно:  Преименуване на улица в гр. Лозница.

6. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Предоставяне на земеделски земи за / Реколтиране на орехови насаждения / под аренда собственост на Община  Лозница.

7. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Отдаване под аренда на земеделски земи, представляващи  пасища, мери  и пасища  с храсти за създаване на ниви, трайни насаждения и друга селскостопанска територия, чрез публично оповестен търг и определяне условията на търга.                                   

8. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Безвъзмездно предоставяне на общински помещения за дейността на политическите партии на територията на община Лозница отговарящи на условията предвидени в Закона за политическите партии.

9. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Прекратяване на съсобственост между община Лозница  и физически лица чрез продажба частта на общината.

10. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Продажба на поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград.

11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ   

Председател на Общински съвет – Лозница


20.10.2022 – Заседание на 31.10.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

        Комисиите към Общински съвет ще заседават на 24. 10. 2022 г. /понеделник / от 8:30ч.,  09:00ч,. 9:30ч., 10:00ч., 10:30ч., 11: 00ч. и 11:30 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 31. 10. 2022 г. /понеделник/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов –Председател на общински съвет – Лозница, Относно: Отмяна на Решение № 309 прието с Протокол № 47 от 14.10.2022г. на Общински съвет Лозница.

2.Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Определяне размера на основните месечни заплати на кмет на община ,кметове на кметства и кметски наместници

3.Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Увеличаване на щата в ЦПЛР-ОДК  град Лозница, ул. „Ивайло“ № 1

4.Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Кандидатстване на Община Лозница с проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.001 – „Грижа в дома“, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, Специфична цел 3: „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

5.Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Даване съгласие за кандидатстване на Община Лозница с проектно предложение по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2, от Закона за социално подпомагане

6. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Отдаване под наем на общински имоти – чрез търг с явно наддаване

7. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Продажба на УПИ X в кв. 94, находящ се в гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград.

8. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Продажба на УПИ IX в кв. 94, находящ се в гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград.

9. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Продажба на УПИ V в кв. 28, находящ се в с. Чудомир, общ. Лозница, обл. Разград.

10. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Продажба на УПИ VI в кв. 28, находящ се в с. Чудомир, общ. Лозница, обл. Разград.

11. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Продажба на ПИ с идентификатор 17066.93.120, находящ се в с. Гороцвет, общ. Лозница, обл. Разград.

12. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Продажба на ПИ с идентификатор 73002.14.1, находящ се в с. Трапище, общ. Лозница, обл. Разград.

13. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Продажба на ПИ с идентификатор 73262.29.5, находящ се в с. Тръбач, общ. Лозница, обл. Разград.

14. Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Продажба на ПИ с идентификатор 73262.29.7, находящ се в с. Тръбач, общ. Лозница, обл. Разград.

15. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


07.10.2022 – Заседание на 14.10.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Комисиите към Общински съвет ще заседават на 11. 10. 2022 г. /вторник / от 8:30ч.,  08:45ч,. 9:00ч., 09:15ч., 09:30ч., 09: 45ч. и 10:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 14. 10. 2022 г. /петък/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1.Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Учредяване на възмездно право на строеж за срок от 40 (четиридесет) години върху поземлени имоти с идентификатори 35715.26.445, област Разград, община Лозница, с. Каменар, м. „Кьоклюк Овасъ“ и 10759.72.340, област Разград, община Лозница, с. Веселина, местност „Кеклик“ – публична общинска собственост.

2. Докладна записка от Мехмед Билялов   – зам. Кмет на община Лозница, Относно: 1.Обявяването за частна общинска собственост на поземлени имоти поради промяна в начинът им на трайно ползване от пасища, мери и пасища с храсти  за други земеделски нужди – ниви, трайни насаждения и др.

2. Отдаване под аренда на земеделски поземлени имоти, представляващи пасища, мери и пасища с храсти за създаване на ,,Ниви“, ,,Трайни насаждения“ и ,,друга селскостопанска територия“, чрез  публично оповестен  търг и определяне условията на търга.                                    

3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


10.09.2022 – Заседание на 16.09.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Комисиите към Общински съвет ще заседават на 13. 09. 2022 г. /вторник / от 8:30ч.,  09:00ч,. 9:30ч., 10:00ч., 10:30ч., 11: 00ч. и 11:30 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 16. 09. 2022 г. /петък/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Лозница към 30. 06. 2022г.

2. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Разпределение на средствата за капиталови  разходи, предоставени с писмо на Министерството на финансите № ФО 46 от 11. 08. 2022г.  в изпълнение на чл. 1 , т. 1 на Постановление на Министерски  съвет от 29. 07. 2022г.

3. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно:  Одобряване на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ № 35715.26.445 в землището на с. Каменар, Община Лозница.

4. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Одобряване на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ № 10759.72.340 в землището на с. Веселина, Община Лозница.

5. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Относно: Изменение на ОУПО на Община Лозница и изработване на ПУП – План за регулация и застрояване на ПИ 17498.47.2,    с. Градина, Община Лозница.

6. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница, Относно:

Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот общинска собственост  на „ЗДРАВЕ  – СТОЯНОВИ И   С- Е – МЕДИКО ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ“ СД.

7. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Отдаване под наем на общински имоти – чрез търг с явно надаване .

8. Разглеждане на молби постъпили до Общински съвет, относно отпускане на еднократна парична помощ.

9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


23.08.2022 – Заседание на 30.08.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Комисиите към Общински съвет ще заседават на 23. 08. 2022 г. /вторник / от 8:30ч.,  09:00ч,. 9:30ч., 10:00ч., 10:30ч., 11: 00ч. и 11:30 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 30. 08. 2022 г. /вторник/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Общия устройствен план на община Лозница за 2021год. 

2. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Предоставяне под наем без търг за стопанската 2022/2023 година на Общински земеделски земи, които представляват маломерни имоти.

3. Разглеждане на молби постъпили до Общински съвет, относно отпускане на еднократна парична помощ.

4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


18.07.2022 – Заседание на 29.07.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Комисиите към Общински съвет ще заседават на 21. 07. 2022 г. /четвъртък / от 8:30ч.,  09:00ч,. 9:30ч., 10:00ч., 10:30ч., 11: 00ч. и 11:30 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 29. 07. 2022 г. /петък/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1.Докладна записка от Ибрахим Мехмедов Ахмедов  – Председател на Общински съвет Лозница , Относно: Отмяна на Решение № 279 прието с Протокол № 42 от 29.06.2022г. на Общински съвет Лозница.

2.Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, Относно: Приемане на уточнения годишен план на бюджета за 2021 г. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г.  Приемане на  отчет за капиталовите разходи за 2021 г.

Приемане на отчет за състоянието на общинския дълг за 2021 г.

3. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот в полза на Синдикат на българските учители /СБУ/ за осъществяване на дейността на Общински кординационен съвет на Синдикат на българските учители в Община Лозница, обл. Разград.

4. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград.

5. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Продажба на ПИ с идентификатор 39949.43.4, находящ се в гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград.

6. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница, Относно: Продажба на ПИ с идентификатор 39949.48.8, находящ се в с. Крояч, общ. Лозница, обл. Разград.

7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


18.07.2022 – Заседание на 21.07.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

           На 21. 07. 2022 г. /четвъртък/ от 08.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Ибрахим Мехмедов Ахмедов  – Председател на Общински съвет Лозница , Относно: Отмяна на Решение № 274 прието с Протокол № 42 от 29.06.2022г. на Общински съвет Лозница.

2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


18.05.2022 – Заседание на 26.05.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Комисиите към Общински съвет ще заседават на 19.05.2022 г. /четвъртък/ от 8:30ч.,  09:00ч,. 9:30ч., 10:00ч., 10:30ч., 11: 00ч. и 11:30 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 26. 05. 2022 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница , Относно: Провеждане на заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр.Разград.

2. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница , Относно: Определяне на представител на Община Лозница в областната комисия за изработване на областна здравна карта

3. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница , относно: Възлагане управлението на услугата „Патронажна грижа +” като услуга от общ икономически интерес (УОИИ)

4. Докладна записка от Мехмед Билялов Хюсеинов – Зам. Кмет на Община Лозница, относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот –частна общинска  собственост за нуждите на Дирекция „Социално Подпомагане“.

5. Докладна записка от Мехмед Билялов Хюсеинов – Зам. Кмет на Община Лозница, относно: Предоставяне на земеделски земи / Реколтиране на орехови насаждения/ под аренда собственост на Община  Лозница.

6. Докладна записка от Мехмед Билялов Хюсеинов – Зам. Кмет на Община Лозница, относно: Предоставяне на земеделски земи под аренда собственост на Община  Лозница.

7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


21.04.2022 – Заседание на 27.04.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Комисиите към Общински съвет ще заседават на 21.04.2022 г. /четвъртък/ от 9:00ч.,  09:30ч,. 10:00ч., 10:30ч., 11:00ч., 11: 30ч. и 12:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 27. 04. 2022 г. /сряда/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на общински съвет гр. Лозница ,относно: Отмяна на Решение № 244 и Решение № 245 приети с Протокол № 39 от 31.03.2022г. на Общински съвет Лозница.

2. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на общински съвет гр. Лозница ,относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Разград за мандат 2023 г. – 2026 г., определяне на правила за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора.

3. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на общински съвет гр. Лозница , относно: Избор на член на Комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета на децата (консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето).

4. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет  на община Лозница , относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кмет на община и кметове на кметства

5. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница , относно: Закриване на Основно училище „Кирил и Методий“ с.Трапище, община Лозница.

6. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница , относно: Закриване  на Основно  училище „Иван Вазов” с. Веселина, община Лозница 

7. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница , относно: Наредба за изменение на Наредба № 7 на Общински съвет – Лозница за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лозница.

8. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница , относно: Одобрение на проект на решение на Кмета на Община Лозница за даване на съгласие за замяна на концесионер с правоприемник по Договор за концесия от 18.08.2005г. за предоставяне на концесия върху обект, публична  общинска собственост, а именно яз. „Сейдол“, намиращ се в землището на с. Сейдол.

9. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница , относно: Отдаване под наем на общински имот – чрез търг с явно наддаване

10. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница , относно: Предоставяне на земеделски земи под аренда собственост на Община  Лозница.

11. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница , относно: Предоставяне възмездно  право на  ползване върху  имот  –  Общинска частна собственост, находящ  се в землището на с. Крояч за устройване на пчелин.

12. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница , относно: Продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Гороцвет, общ. Лозница, обл. Разград.

13. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница , относно:  Продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Тръбач, общ. Лозница, обл. Разград.

14. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница , относно:  Застраховка на имоти частна общинска собственост.

15. Докладна записка от Гюкчан Ахмед – зам. Кмет на община Лозница , относно:  Даване на съгласие за изплащане на незаплатена такса към ДПЛФУ – с. Ловско, общ. Лозница от Вейсал Ахмедов Мустафов – потребител.

16. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


21.03.2022 – Заседание на 31.03.2022

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Комисиите към Общински съвет ще заседават на 24.03.2022 г. /четвъртък/ от 9:00ч.,  09:30ч,. 10:00ч., 10:30ч., 11:00ч., 11: 30ч. и 12:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 31.03.2022 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно : Приемане на  бюджета за 2022г.,индикативния годишен разчет за сметките за средства от европейския съюз  и актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023г. – 2025г./

2. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно : Одобряване на технически задания и изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Лозница /ИОУП/, одобрен с Решение № 5 от 21.11.2019 г. на

Общински съвет – Лозница

3. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно : Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр.Разград.

4. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно : Отчетнаформа за 2021 г. за предоставяне на информация относно изпълнението на програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Лозница

5. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда” и „Програма за управление на дейностите по отпадъците” за 2021 година.

6. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на „План за интегрирано развитие на община Лозница 2021 -2027 г.“ за периода 01.01.2021 – 31.12.2021г.

7. Докладна записка от Мехмед Билялов  – Зам. –  кмет на община Лозница относно: Промяна статута на недвижим имот и вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в с. Бели Лом.

8. Докладна записка от Мехмед Билялов  – Зам. –  кмет на община Лозница относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в   с. Бели Лом, общ. Лозница, обл. Разград.

9. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем на  без търг или конкурс на части от недвижим имот общинска собственост, за здравни дейности на ЕТ „Д-р Роза Милушева – АПМП“

10. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Предоставяне на земеделски земи под аренда собственост на Община  Лозница.

11. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Изработване на проект ПУП –  План  за застрояване на ПИ  44166.10.381, местност  „Омаркьой „, замлище Лозница по ККИР- Лозница.

12. Разглеждане на молби постъпили до Общински съвет, относно отпускане на еднократна парична помощ.

13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


18.02.2022 – Заседание на 28.02.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Комисиите към Общински съвет ще заседават на 21.02.2022 г. /понеделник/ от 9:00ч.,  09:30ч,. 10:00ч., 10:30ч., 11:00ч., 11: 30ч. и 12:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 28.02.2022 г. /понеделник/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на Общински съвет – Лозница относно:  Допълнение на Решение № 221/26.01.2022 г. и Решение № 223/26.01.2022г. по Протокол № 37/26.01.2022 г. на Общински съвет – Лозница.
 2. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно : Отмяна на Решение № 222/26.01.2022 г. по Протокол № 37/26.01.2022 г. на Общински съвет – Лозница.
 3. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно : Даване на съгласие за изключване, респективно включване на поземлени имоти  – земеделски земи в обхвата на специализирания слой „Постоянно затревени площи“.
 4. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно : Приемане на План за развитие на социалните услуги в община Лозница през 2023 г.
 5. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно : Кандидатстване на Община Лозница с проект „Обзавеждане и оборудване на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с. Ловско”  за осигуряване на финансиране от ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” към Министерството на труда и социалната политика.
 6. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Изразяване напредварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план / ПУП – ПП/ за обект : АМ „Хемус“ , участък от км 265+600 от идейния проект на НКСИП / след пътен възел „Ковачевско Кале“ , пресичане с път II-51/ до км 310+940 в землищата на с. Паламарца, гр. Попово, с. Кардам и с. Дриново, община Попово, обл. Търговище, с. Голямо Ново, с. Кръшно, с. Маково, с. Голямо Соколово, с. Бистра, с. Съединение и с. Макариополско, община Търговище, област Търговище, с. Чудомир, гр. Лозница и с. Манастирци, община Лозница, област Разград, с който се засягат поземлени имоти собственост на община Лозница, находящи се в землищата на с. Манастирци и гр. Лозница.
 7. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Съгласие за издаване на разрешително за водовземане от воден обект – публична собственост в землището на с. Сейдол, общ. Лозница.
 8. Докладна записка от Ферди Ахмедов – Зам. –  кмет на община Лозница относно: Приемане на Програма за овладяване  популацията на безстопанствените кучета на територията на община Лозница 2022-2027г.
 9. Докладна записка от Мехмед Билялов – Зам. –  кмет на община Лозница относно: Предоставяне на земеделски земи под аренда собственост на Община  Лозница.
 10. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград.
 11. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем на общински имоти – чрез търг с явно наддаване.
 12. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Даване на съгласие за разделяне на ПИ с идентификатор 24092.254.63 , находящ се в землището на с. Бели Лом, община Лозница.
 13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


17.01.2022 – Заседание на 26.01.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Комисиите към Общински съвет ще заседават на 20.01.2022 г. /четвъртък/ от 9:00ч.,  09:30ч,. 10:00ч., 10:30ч., 11:00ч., 11: 30ч. и 12:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 26.01.2022 г. /сряда/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на Общински съвет – Лозница относно: Отмяна на Решения № 212 прието с Протокол № 36 от 31.12.2021 г. на Общински съвет Лозница.
 2. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на Общински съвет – Лозница относно: Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии
 3. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно :  Приемане на Наредба № 9 на Общински съвет Лозница за условията и реда за упражняване правата на собственост от Община Лозница в търговски дружества и публични предприятия с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества, както и за изпълнението на местни дейности и услуги чрез общински предприятия.
 4. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно : Ползването на прогнозното количество дървесина за 2021г. от горски територии, собственост на Община Лозница
 5. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от нейното управление през 2021г.
 6. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно: Приемане Отчета за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на Община Лозница през 2021 год.
 7. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 година”.
 8. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Предоставяне на  общински пасища, мери и ливади.
 9. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Даване на съгласие за изключване/включване на имоти в обхвата на слой „Постоянно затревени площи“
 10. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем на част от общински имот – чрез търг с явно наддаване.
 11. Докладна записка от Гюкчан Ахмед – зам. – кмет на община Лозница относно: Предоставяне за безвъзмездно управление и ползване на урегулиран поземлен имот – общинска собственост.
 12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


20.12.2021 – Заседание на 31.12.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Комисиите към Общински съвет ще заседават на 23.12.2021 г. /четвъртък/ от 8:00ч.,  08:30ч,. 09:00ч., 09:30ч., 10:00ч., 11: 00ч. и 11:30 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

На 31.12.2021 г. /петък/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно :  Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г. на територията на Община Лозница
 2. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно :  Приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия в община Лозница за периода 2021 – 2025 г..
 3. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно : Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Лозница за 2022 г .
 4. Докладна записка от Севгин Шукри –  за кмет на община Лозница относно : Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр.Разград.
 5. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем на общински имоти – чрез търг с явно наддаване
 6. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот общинска собственост за здравни дейности на ЕТ,,Д-р Альоша Горельов АПМП“
 7. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот общинска собственост за здравни дейности на ,,Д-р Решид Кехайов – АПМП-ИПДМ“ ЕООД
 8. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот общинска собственост на „Български пощи“ ЕАД.
 9. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Тръбач, общ. Лозница, обл. Разград.
 10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


22.11.2021 – Заседание на 29.11.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Комисиите към Общински съвет ще заседават на 24.11.2021 г. /сряда/ от 8:00ч.,  08:30ч,. 09:00ч., 09:30ч., 10:00ч., 11: 00ч. и 11:30 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

На 29.11.2021 г. /понеделник/ от 09.00 часа в ОДК – ЦПЛР – Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно :  Приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Лозница за 2020 г.
 2. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно :  Приемане на Годишен план за ползване на дървесина за 2022г.от горите, собственост на Община Лозница .
 3. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно : План за Енергийна ефективност на Община Лозница за 2022 година и годишен отчет за 2021г.
 4. Докладна записка от Севгин Шукри –  за кмет на община Лозница относно : Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 7 на Общински съвет Лозница за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лозница.
 5. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем на общински имоти – чрез търг с явно наддаване
 6. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се с. Каменар, общ. Лозница.
 7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


20.10.2021 – Заседание на 29.10.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Комисиите към Общински съвет ще заседават на 25.10.2021 г. /понеделник/ от 8:00ч.,  08:30ч,. 09:00ч., 09:30ч., 10:00ч., 11: 00ч. и 11:30 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

На 29.10.2021 г. /петък/ от 09.00 часа в ОДК – ЦПЛР – Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна записка от Гюкан Ахмед Ахмед –  за кмет на община Лозница съгласно Заповед № 542/11.10.2021 г. относно :  Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови разходи за 2021 г.
 2. Докладна записка от Гюкан Ахмед Ахмед –  за кмет на община Лозница съгласно Заповед № 542/11.10.2021 г. относно :  Партньорство на Община Лозница в проектно предложение с водещ бенефициент Община Ветово по Процедура BGENVIRONMENT-4.004 – Открита покана №3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
 3. Докладна записка от Гюкан Ахмед Ахмед –  за кмет на община Лозница съгласно Заповед № 542/11.10.2021 г. относно :  Програма за опазване на околната среда на община Лозница 2021-2027 г., включително раздел „Лечебни растения” и Програма за управление на отпадъците на община Лозница 2021-2027 г., включително Програма за управление на утайките от ПСОВ.
 4. Докладна записка от Гюкан Ахмед Ахмед –  за кмет на община Лозница съгласно Заповед № 542/11.10.2021 г. относно : Приемане на Доклад за последваща оценка на изпълнението на общински план за развитие на община Лозница  (2014-2020 г.) 
 5. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : 1.Обявяването за частна общинска собственост на поземлени имоти поради промяна в начинът им на трайно ползване от пасища, мери и пасища с храсти  за други земеделски нужди – ,друга селскостопанска територия“ 2. Отдаване под аренда на земеделски земи, представляващи пасища, мери и пасища с храсти за създаване на ,,друга селскостопанска територия“, чрез  публично оповестен  търг и определяне условията на търга.                                   
 6. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Разделяне и промяна на начина на трайно ползване (НТП)  –на поземлен имот, находящ се в землището на село Бели лом.
 7. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Предоставяне   възмездно  право на  ползване върху  имот  –  общинска частна собственост, находящ  се в землището на с. Градина за устройване на пчелин.
 8. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал. 6 от ЗОС
 9. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящи се в                               с. Каменар, общ. Лозница.
 10. Разглеждане на молби постъпили до Общински съвет, относно отпускане на еднократна парична помощ.
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ                                                                                                    Председател на Общински съвет – Лозница


22.06.2021 – Заседание на 30.06.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Комисиите към Общински съвет ще заседават на 24.06.2021 г. /четвъртък/ от 9:00ч. , 9:30ч., 10:00ч,. 10:30ч., 11:00ч., 11:30ч., 12:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

На 30.06.2021 г. /сряда/ от 09.00 часа в ОДК – ЦПЛР гр. Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно: Предоставяне на общински пасища, мери и ливади чрез публичен търг за стопанската  2021 / 2022  година.
 2. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно: Предоставяне   възмездно  право на  ползване върху  имот  –  общинска частна собственост , находящ  се в землището  на с. Ловско за устройване на пчелин
 3. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Тръбач и с. Чудомир.
 4. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Каменар.
 5. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост , чрез търг с явно наддаване.
 6. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно: Отдаване под наем на общински имоти чрез търг с явно наддаване.
 7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ                                                                                                    Председател на Общински съвет – Лозница


17.06.2021 – Заседание на 21.06.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 21.06.2021 г. /понеделник/ от 9.00 часа в ЦПЛР – ОДК гр. Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна – записка от Ибрахим Ахмедов –  Председател на Общински съвет –  Лозница относно: Отмяна на Решения № 157, № 158 и  № 159 приети с  Протокол № 29 от 28.05.2021 г. на Общински съвет Лозница.
 2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


17.05.2021 – Заседание на 28.05.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Комисиите към Общински съвет ще заседават, както следва: На 20.05.2021 г. /четвъртък/ от 09.00 ч., 09.30 ч., 10.00ч., и на 21.05.2021 г.  /петък/ от 13.00ч., 13.30ч. , 14.00ч. и 14.30ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

На 28.05.2021 г. /петък/ от 15.00 часа в гр. Банско, обл. Благоевград ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Предоставяне на общински пасища, мери и ливади чрез публичен търг за стопанската  2021 / 2022  година.
 2. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Предоставяне   възмездно  право на  ползване върху  имот  –  общинска частна собственост , находящ  се в землището  на с. Ловско за устройване на пчелин
 3. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Тръбач и с. Чудомир.
 4. Разглеждане на молби постъпили до Общински съвет, относно отпускане на еднократна парична помощ.
 5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


10.05.2021 – Заседание на 14.05.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 14.05.2021 г. /петък/ от 9.00 часа в ЦПЛР – ОДК гр. Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на Общински съвет – Лозница относно: Приемане на Решение за провеждане на заседание извън територията на община Лозница.
 2. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, чрез търг с явно наддаване
 3. Отговор на питания на Александър Калинов – общински съветник
 4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


19.04.2021 – Заседание на 29.04.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

     На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 22.04.2021 г. /четвъртък/ от 09.00 ч., 09.30 ч., 10.00ч., 10.30ч., 11.00ч., 11.30ч., 12.00ч. в Заседателната зала на Общинска администрация – Лозница ще се проведе заседание на комисиите към Общински съвет – Лозница. 

      На 29.04.2021 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в ЦПЛР – ОДК гр. Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Приемане на План за развитие на социалните услуги в община Лозница през 2022г.
 2. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Издаване на Акт за възлагане от Кмета на община Лозница за изпълнението на обществената услуга от общ икономически интерес – „Патронажна грижа +“, която ще се предоставя в рамките на проект BG05M9ОP001-6.002-0101 „Патронажна грижа + в община Лозница“, Процедура BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна грижа +“, финансирана от ОП ,,РЧР“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 3. Докладна записка от Гюкчан Ахмед – зам. Кмет на община Лозница относно: Разпределение на общинските жилища в съответните групи.
 4. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Бели Лом, общ. Лозница, обл. Разград.
 5. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница относно: : Отдаване под наем на общински имот, гр. Лозница – частна общинска собственост, чрез търг с явно наддаване
 6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


19.03.2021 – Заседание на 31.03.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 24.03.2021 г. /сряда/ от 08.00 ч., 08.30 ч., 09.00ч., 09.30ч., 10.30ч., 11.00ч., 11.30ч. в Заседателната зала на Общинска администрация – Лозница ще се проведе заседание на комисиите към Общински съвет – Лозница.

На 31.03.2021 г. /сряда/ от 9,00 часа в ЦПЛР – ОДК гр. Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда” и „Програма за управление на дейностите по отпадъците” за 2020 година.
 2. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Приемане на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020г. на община Лозница за периода 01.01.2020 – 31.12.2020г.
 3. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Приемане на План за интегрирано развитие на община Лозница за периода 2021-2027 г.
 4. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Разпореждане с имот общинска собственост в гр. Лозница, община Лозница.
 5. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2020 г.
 6. Докладна записка от Гюкчан Ахмед – зам. Кмет на община Лозница относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ за мандат 2019/2023 г. на територията на община Лозница.
 7. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, находящ се в с. Бели Лом, общ. Лозница.
 8. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, чрез търг с явно наддаване.
 9. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница относно: Застраховка на имоти частна общинска собственост.
 10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


19.02.2021 – Заседание на 23.02.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

     На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 23.02.2021 г. /вторник/ от 09.00 ч. в Заседателната зала на ЦПЛР – ОДК гр. Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет – Лозница при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна – записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на общински съвет – Лозница относно: Отмяна на Решение № 125 по Протокол № 24 на Общински съвет – Лозница.
 2. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Приемане на проектобюджета на община Лозница за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г.
 3. Докладна-записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Трансформиране на длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Финанси и бюджет“ в длъжността „Главен счетоводител“.
 4. Докладна – записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно: Провеждане на редовно заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр.Разград.
 5. Докладна – записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно: : Одобрение на проект на решение на Кмета на Община Лозница за даване на съгласие за замяна на концесионер с правоприемник по Договор за концесия от 18.08.2005г. за предоставяне на концесия върху обект, публична  общинска собственост, а именно яз. „Сейдол“, намиращ се в землището на с. Сейдол.
 6. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Отчетна форма за 2020 г. за предоставяне на информация относно изпълнението на програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Лозница.
 7. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: План за Енергийна ефективност на община Лозница за 2021 година и годишен отчет за 2020 г.
 8. Докладна – записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно: Промяна на статута на недвижим имот, находящ се в с. Ловско, общ. Лозница .
 9. Докладна – записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно: Кандидатстване на Община Лозница с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
 10. Докладна – записка от Гюкчан Ахмед – зам. кмет на община Лозница относно: Разпределение на общинските жилища в съответните групи.
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


16.02.2021 – Заседание на 19.02.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 19.02.2021 г. /петък/ от 08.00 ч., 8.30 ч., 09.00ч., 09.30ч., 10.30ч., 11.00ч., 11.30ч. в Заседателната зала на Общинска администрация – Лозница ще се проведе заседание на комисиите към Общински съвет – Лозница при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна – записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на общински съвет – Лозница относно: Отмяна на Решение № 125 по Протокол № 24 на Общински съвет – Лозница.
 2. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Приемане на проектобюджета на община Лозница за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г.
 3. Докладна-записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Трансформиране на длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Финанси и бюджет“ в длъжността „Главен счетоводител“.
 4. Докладна – записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно: Провеждане на редовно заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр.Разград.
 5. Докладна – записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно: : Одобрение на проект на решение на Кмета на Община Лозница за даване на съгласие за замяна на концесионер с правоприемник по Договор за концесия от 18.08.2005г. за предоставяне на концесия върху обект, публична  общинска собственост, а именно яз. „Сейдол“, намиращ се в землището на с. Сейдол.
 6. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Отчетна форма за 2020 г. за предоставяне на информация относно изпълнението на програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Лозница.
 7. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: План за Енергийна ефективност на община Лозница за 2021 година и годишен отчет за 2020 г.
 8. Докладна – записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно: Промяна на статута на недвижим имот, находящ се в с. Ловско, общ. Лозница .
 9. Докладна – записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно: Кандидатстване на Община Лозница с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
 10. Докладна – записка от Гюкчан Ахмед – зам. кмет на община Лозница относно: Разпределение на общинските жилища в съответните групи.
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ                                                                                       Председател на Общински съвет – Лозница


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 21.01.2021 г. /четвъртък/ от 08.00 ч., 09.00 ч., 10.00ч., 11.00ч., 12.00ч., 13.00ч., 14.00ч. в Заседателната зала на Общинска администрация – Лозница ще се проведе заседание на комисиите към Общински съвет – Лозница. 

      На 28.01.2021 г. /четвъртък/ от 9,00 часа в ЦПЛР – ОДК гр. Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна – записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на Общински съвет – Лозница относно: Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии;
 2. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №  7 на ОбС Лозница за определяне размера на таксата за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена на територията на община Лозница;
 3. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно:  Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд  като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси;
 4. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно:  Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана дейност;
 5. Докладна – записка от Гюкчан Ахмед – зам. кмет на община Лозница относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ за мандат 2019/2023 г. на територията на община Лозница;
 6. Докладна – записка от Гюкчан Ахмед – зам. кмет на община Лозница относно: Разпределение на общинските жилища в съответните групи;
 7. Докладна – записка от Гюкчан Ахмед – зам. кмет на община Лозница относно: Актуализация на наемната цена на общинските жилища;
 8. Докладна – записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно: Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 година”;
 9. Докладна – записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно: Приемане  Отчета за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на Община Лозница през 2020 год;
 10. Докладна – записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал. 6 от ЗОС;
 11. Отговор на постъпило питане от Александър Калинов – общински съветник;
 12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница