Заседания

18.05.2022 – Заседание на 26.05.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Комисиите към Общински съвет ще заседават на 19.05.2022 г. /четвъртък/ от 8:30ч.,  09:00ч,. 9:30ч., 10:00ч., 10:30ч., 11: 00ч. и 11:30 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 26. 05. 2022 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница , Относно: Провеждане на заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр.Разград.

2. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница , Относно: Определяне на представител на Община Лозница в областната комисия за изработване на областна здравна карта

3. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница , относно: Възлагане управлението на услугата „Патронажна грижа +” като услуга от общ икономически интерес (УОИИ)

4. Докладна записка от Мехмед Билялов Хюсеинов – Зам. Кмет на Община Лозница, относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот –частна общинска  собственост за нуждите на Дирекция „Социално Подпомагане“.

5. Докладна записка от Мехмед Билялов Хюсеинов – Зам. Кмет на Община Лозница, относно: Предоставяне на земеделски земи / Реколтиране на орехови насаждения/ под аренда собственост на Община  Лозница.

6. Докладна записка от Мехмед Билялов Хюсеинов – Зам. Кмет на Община Лозница, относно: Предоставяне на земеделски земи под аренда собственост на Община  Лозница.

7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


21.04.2022 – Заседание на 27.04.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Комисиите към Общински съвет ще заседават на 21.04.2022 г. /четвъртък/ от 9:00ч.,  09:30ч,. 10:00ч., 10:30ч., 11:00ч., 11: 30ч. и 12:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 27. 04. 2022 г. /сряда/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на общински съвет гр. Лозница ,относно: Отмяна на Решение № 244 и Решение № 245 приети с Протокол № 39 от 31.03.2022г. на Общински съвет Лозница.

2. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на общински съвет гр. Лозница ,относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Разград за мандат 2023 г. – 2026 г., определяне на правила за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора.

3. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на общински съвет гр. Лозница , относно: Избор на член на Комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета на децата (консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето).

4. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет  на община Лозница , относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кмет на община и кметове на кметства

5. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница , относно: Закриване на Основно училище „Кирил и Методий“ с.Трапище, община Лозница.

6. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница , относно: Закриване  на Основно  училище „Иван Вазов” с. Веселина, община Лозница 

7. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница , относно: Наредба за изменение на Наредба № 7 на Общински съвет – Лозница за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лозница.

8. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница , относно: Одобрение на проект на решение на Кмета на Община Лозница за даване на съгласие за замяна на концесионер с правоприемник по Договор за концесия от 18.08.2005г. за предоставяне на концесия върху обект, публична  общинска собственост, а именно яз. „Сейдол“, намиращ се в землището на с. Сейдол.

9. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница , относно: Отдаване под наем на общински имот – чрез търг с явно наддаване

10. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница , относно: Предоставяне на земеделски земи под аренда собственост на Община  Лозница.

11. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница , относно: Предоставяне възмездно  право на  ползване върху  имот  –  Общинска частна собственост, находящ  се в землището на с. Крояч за устройване на пчелин.

12. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница , относно: Продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Гороцвет, общ. Лозница, обл. Разград.

13. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница , относно:  Продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Тръбач, общ. Лозница, обл. Разград.

14. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница , относно:  Застраховка на имоти частна общинска собственост.

15. Докладна записка от Гюкчан Ахмед – зам. Кмет на община Лозница , относно:  Даване на съгласие за изплащане на незаплатена такса към ДПЛФУ – с. Ловско, общ. Лозница от Вейсал Ахмедов Мустафов – потребител.

16. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


21.03.2022 – Заседание на 31.03.2022

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Комисиите към Общински съвет ще заседават на 24.03.2022 г. /четвъртък/ от 9:00ч.,  09:30ч,. 10:00ч., 10:30ч., 11:00ч., 11: 30ч. и 12:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 31.03.2022 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно : Приемане на  бюджета за 2022г.,индикативния годишен разчет за сметките за средства от европейския съюз  и актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023г. – 2025г./

2. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно : Одобряване на технически задания и изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Лозница /ИОУП/, одобрен с Решение № 5 от 21.11.2019 г. на

Общински съвет – Лозница

3. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно : Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр.Разград.

4. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно : Отчетнаформа за 2021 г. за предоставяне на информация относно изпълнението на програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Лозница

5. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда” и „Програма за управление на дейностите по отпадъците” за 2021 година.

6. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на „План за интегрирано развитие на община Лозница 2021 -2027 г.“ за периода 01.01.2021 – 31.12.2021г.

7. Докладна записка от Мехмед Билялов  – Зам. –  кмет на община Лозница относно: Промяна статута на недвижим имот и вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в с. Бели Лом.

8. Докладна записка от Мехмед Билялов  – Зам. –  кмет на община Лозница относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в   с. Бели Лом, общ. Лозница, обл. Разград.

9. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем на  без търг или конкурс на части от недвижим имот общинска собственост, за здравни дейности на ЕТ „Д-р Роза Милушева – АПМП“

10. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Предоставяне на земеделски земи под аренда собственост на Община  Лозница.

11. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Изработване на проект ПУП –  План  за застрояване на ПИ  44166.10.381, местност  „Омаркьой „, замлище Лозница по ККИР- Лозница.

12. Разглеждане на молби постъпили до Общински съвет, относно отпускане на еднократна парична помощ.

13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


18.02.2022 – Заседание на 28.02.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Комисиите към Общински съвет ще заседават на 21.02.2022 г. /понеделник/ от 9:00ч.,  09:30ч,. 10:00ч., 10:30ч., 11:00ч., 11: 30ч. и 12:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 28.02.2022 г. /понеделник/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на Общински съвет – Лозница относно:  Допълнение на Решение № 221/26.01.2022 г. и Решение № 223/26.01.2022г. по Протокол № 37/26.01.2022 г. на Общински съвет – Лозница.
 2. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно : Отмяна на Решение № 222/26.01.2022 г. по Протокол № 37/26.01.2022 г. на Общински съвет – Лозница.
 3. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно : Даване на съгласие за изключване, респективно включване на поземлени имоти  – земеделски земи в обхвата на специализирания слой „Постоянно затревени площи“.
 4. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно : Приемане на План за развитие на социалните услуги в община Лозница през 2023 г.
 5. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно : Кандидатстване на Община Лозница с проект „Обзавеждане и оборудване на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с. Ловско”  за осигуряване на финансиране от ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” към Министерството на труда и социалната политика.
 6. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Изразяване напредварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план / ПУП – ПП/ за обект : АМ „Хемус“ , участък от км 265+600 от идейния проект на НКСИП / след пътен възел „Ковачевско Кале“ , пресичане с път II-51/ до км 310+940 в землищата на с. Паламарца, гр. Попово, с. Кардам и с. Дриново, община Попово, обл. Търговище, с. Голямо Ново, с. Кръшно, с. Маково, с. Голямо Соколово, с. Бистра, с. Съединение и с. Макариополско, община Търговище, област Търговище, с. Чудомир, гр. Лозница и с. Манастирци, община Лозница, област Разград, с който се засягат поземлени имоти собственост на община Лозница, находящи се в землищата на с. Манастирци и гр. Лозница.
 7. Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Съгласие за издаване на разрешително за водовземане от воден обект – публична собственост в землището на с. Сейдол, общ. Лозница.
 8. Докладна записка от Ферди Ахмедов – Зам. –  кмет на община Лозница относно: Приемане на Програма за овладяване  популацията на безстопанствените кучета на територията на община Лозница 2022-2027г.
 9. Докладна записка от Мехмед Билялов – Зам. –  кмет на община Лозница относно: Предоставяне на земеделски земи под аренда собственост на Община  Лозница.
 10. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград.
 11. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем на общински имоти – чрез търг с явно наддаване.
 12. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Даване на съгласие за разделяне на ПИ с идентификатор 24092.254.63 , находящ се в землището на с. Бели Лом, община Лозница.
 13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


17.01.2022 – Заседание на 26.01.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Комисиите към Общински съвет ще заседават на 20.01.2022 г. /четвъртък/ от 9:00ч.,  09:30ч,. 10:00ч., 10:30ч., 11:00ч., 11: 30ч. и 12:00 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 26.01.2022 г. /сряда/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на Общински съвет – Лозница относно: Отмяна на Решения № 212 прието с Протокол № 36 от 31.12.2021 г. на Общински съвет Лозница.
 2. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на Общински съвет – Лозница относно: Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии
 3. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно :  Приемане на Наредба № 9 на Общински съвет Лозница за условията и реда за упражняване правата на собственост от Община Лозница в търговски дружества и публични предприятия с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества, както и за изпълнението на местни дейности и услуги чрез общински предприятия.
 4. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно : Ползването на прогнозното количество дървесина за 2021г. от горски територии, собственост на Община Лозница
 5. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от нейното управление през 2021г.
 6. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно: Приемане Отчета за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на Община Лозница през 2021 год.
 7. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 година”.
 8. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Предоставяне на  общински пасища, мери и ливади.
 9. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Даване на съгласие за изключване/включване на имоти в обхвата на слой „Постоянно затревени площи“
 10. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем на част от общински имот – чрез търг с явно наддаване.
 11. Докладна записка от Гюкчан Ахмед – зам. – кмет на община Лозница относно: Предоставяне за безвъзмездно управление и ползване на урегулиран поземлен имот – общинска собственост.
 12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


20.12.2021 – Заседание на 31.12.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Комисиите към Общински съвет ще заседават на 23.12.2021 г. /четвъртък/ от 8:00ч.,  08:30ч,. 09:00ч., 09:30ч., 10:00ч., 11: 00ч. и 11:30 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

На 31.12.2021 г. /петък/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.  ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно :  Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г. на територията на Община Лозница
 2. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно :  Приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия в община Лозница за периода 2021 – 2025 г..
 3. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно : Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Лозница за 2022 г .
 4. Докладна записка от Севгин Шукри –  за кмет на община Лозница относно : Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр.Разград.
 5. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем на общински имоти – чрез търг с явно наддаване
 6. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот общинска собственост за здравни дейности на ЕТ,,Д-р Альоша Горельов АПМП“
 7. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот общинска собственост за здравни дейности на ,,Д-р Решид Кехайов – АПМП-ИПДМ“ ЕООД
 8. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот общинска собственост на „Български пощи“ ЕАД.
 9. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Тръбач, общ. Лозница, обл. Разград.
 10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


22.11.2021 – Заседание на 29.11.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Комисиите към Общински съвет ще заседават на 24.11.2021 г. /сряда/ от 8:00ч.,  08:30ч,. 09:00ч., 09:30ч., 10:00ч., 11: 00ч. и 11:30 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

На 29.11.2021 г. /понеделник/ от 09.00 часа в ОДК – ЦПЛР – Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно :  Приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Лозница за 2020 г.
 2. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно :  Приемане на Годишен план за ползване на дървесина за 2022г.от горите, собственост на Община Лозница .
 3. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно : План за Енергийна ефективност на Община Лозница за 2022 година и годишен отчет за 2021г.
 4. Докладна записка от Севгин Шукри –  за кмет на община Лозница относно : Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 7 на Общински съвет Лозница за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лозница.
 5. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем на общински имоти – чрез търг с явно наддаване
 6. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно : Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се с. Каменар, общ. Лозница.
 7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


20.10.2021 – Заседание на 29.10.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Комисиите към Общински съвет ще заседават на 25.10.2021 г. /понеделник/ от 8:00ч.,  08:30ч,. 09:00ч., 09:30ч., 10:00ч., 11: 00ч. и 11:30 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

На 29.10.2021 г. /петък/ от 09.00 часа в ОДК – ЦПЛР – Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна записка от Гюкан Ахмед Ахмед –  за кмет на община Лозница съгласно Заповед № 542/11.10.2021 г. относно :  Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови разходи за 2021 г.
 2. Докладна записка от Гюкан Ахмед Ахмед –  за кмет на община Лозница съгласно Заповед № 542/11.10.2021 г. относно :  Партньорство на Община Лозница в проектно предложение с водещ бенефициент Община Ветово по Процедура BGENVIRONMENT-4.004 – Открита покана №3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
 3. Докладна записка от Гюкан Ахмед Ахмед –  за кмет на община Лозница съгласно Заповед № 542/11.10.2021 г. относно :  Програма за опазване на околната среда на община Лозница 2021-2027 г., включително раздел „Лечебни растения” и Програма за управление на отпадъците на община Лозница 2021-2027 г., включително Програма за управление на утайките от ПСОВ.
 4. Докладна записка от Гюкан Ахмед Ахмед –  за кмет на община Лозница съгласно Заповед № 542/11.10.2021 г. относно : Приемане на Доклад за последваща оценка на изпълнението на общински план за развитие на община Лозница  (2014-2020 г.) 
 5. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : 1.Обявяването за частна общинска собственост на поземлени имоти поради промяна в начинът им на трайно ползване от пасища, мери и пасища с храсти  за други земеделски нужди – ,друга селскостопанска територия“ 2. Отдаване под аренда на земеделски земи, представляващи пасища, мери и пасища с храсти за създаване на ,,друга селскостопанска територия“, чрез  публично оповестен  търг и определяне условията на търга.                                   
 6. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Разделяне и промяна на начина на трайно ползване (НТП)  –на поземлен имот, находящ се в землището на село Бели лом.
 7. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Предоставяне   възмездно  право на  ползване върху  имот  –  общинска частна собственост, находящ  се в землището на с. Градина за устройване на пчелин.
 8. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал. 6 от ЗОС
 9. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящи се в                               с. Каменар, общ. Лозница.
 10. Разглеждане на молби постъпили до Общински съвет, относно отпускане на еднократна парична помощ.
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ                                                                                                    Председател на Общински съвет – Лозница


22.06.2021 – Заседание на 30.06.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Комисиите към Общински съвет ще заседават на 24.06.2021 г. /четвъртък/ от 9:00ч. , 9:30ч., 10:00ч,. 10:30ч., 11:00ч., 11:30ч., 12:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

На 30.06.2021 г. /сряда/ от 09.00 часа в ОДК – ЦПЛР гр. Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно: Предоставяне на общински пасища, мери и ливади чрез публичен търг за стопанската  2021 / 2022  година.
 2. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно: Предоставяне   възмездно  право на  ползване върху  имот  –  общинска частна собственост , находящ  се в землището  на с. Ловско за устройване на пчелин
 3. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Тръбач и с. Чудомир.
 4. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Каменар.
 5. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост , чрез търг с явно наддаване.
 6. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно: Отдаване под наем на общински имоти чрез търг с явно наддаване.
 7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ                                                                                                    Председател на Общински съвет – Лозница


17.06.2021 – Заседание на 21.06.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 21.06.2021 г. /понеделник/ от 9.00 часа в ЦПЛР – ОДК гр. Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна – записка от Ибрахим Ахмедов –  Председател на Общински съвет –  Лозница относно: Отмяна на Решения № 157, № 158 и  № 159 приети с  Протокол № 29 от 28.05.2021 г. на Общински съвет Лозница.
 2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


17.05.2021 – Заседание на 28.05.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Комисиите към Общински съвет ще заседават, както следва: На 20.05.2021 г. /четвъртък/ от 09.00 ч., 09.30 ч., 10.00ч., и на 21.05.2021 г.  /петък/ от 13.00ч., 13.30ч. , 14.00ч. и 14.30ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

На 28.05.2021 г. /петък/ от 15.00 часа в гр. Банско, обл. Благоевград ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Предоставяне на общински пасища, мери и ливади чрез публичен търг за стопанската  2021 / 2022  година.
 2. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Предоставяне   възмездно  право на  ползване върху  имот  –  общинска частна собственост , находящ  се в землището  на с. Ловско за устройване на пчелин
 3. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Тръбач и с. Чудомир.
 4. Разглеждане на молби постъпили до Общински съвет, относно отпускане на еднократна парична помощ.
 5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


10.05.2021 – Заседание на 14.05.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 14.05.2021 г. /петък/ от 9.00 часа в ЦПЛР – ОДК гр. Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на Общински съвет – Лозница относно: Приемане на Решение за провеждане на заседание извън територията на община Лозница.
 2. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, чрез търг с явно наддаване
 3. Отговор на питания на Александър Калинов – общински съветник
 4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


19.04.2021 – Заседание на 29.04.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

     На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 22.04.2021 г. /четвъртък/ от 09.00 ч., 09.30 ч., 10.00ч., 10.30ч., 11.00ч., 11.30ч., 12.00ч. в Заседателната зала на Общинска администрация – Лозница ще се проведе заседание на комисиите към Общински съвет – Лозница. 

      На 29.04.2021 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в ЦПЛР – ОДК гр. Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Приемане на План за развитие на социалните услуги в община Лозница през 2022г.
 2. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Издаване на Акт за възлагане от Кмета на община Лозница за изпълнението на обществената услуга от общ икономически интерес – „Патронажна грижа +“, която ще се предоставя в рамките на проект BG05M9ОP001-6.002-0101 „Патронажна грижа + в община Лозница“, Процедура BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна грижа +“, финансирана от ОП ,,РЧР“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 3. Докладна записка от Гюкчан Ахмед – зам. Кмет на община Лозница относно: Разпределение на общинските жилища в съответните групи.
 4. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Бели Лом, общ. Лозница, обл. Разград.
 5. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница относно: : Отдаване под наем на общински имот, гр. Лозница – частна общинска собственост, чрез търг с явно наддаване
 6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


19.03.2021 – Заседание на 31.03.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 24.03.2021 г. /сряда/ от 08.00 ч., 08.30 ч., 09.00ч., 09.30ч., 10.30ч., 11.00ч., 11.30ч. в Заседателната зала на Общинска администрация – Лозница ще се проведе заседание на комисиите към Общински съвет – Лозница.

На 31.03.2021 г. /сряда/ от 9,00 часа в ЦПЛР – ОДК гр. Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда” и „Програма за управление на дейностите по отпадъците” за 2020 година.
 2. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Приемане на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020г. на община Лозница за периода 01.01.2020 – 31.12.2020г.
 3. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Приемане на План за интегрирано развитие на община Лозница за периода 2021-2027 г.
 4. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Разпореждане с имот общинска собственост в гр. Лозница, община Лозница.
 5. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2020 г.
 6. Докладна записка от Гюкчан Ахмед – зам. Кмет на община Лозница относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ за мандат 2019/2023 г. на територията на община Лозница.
 7. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, находящ се в с. Бели Лом, общ. Лозница.
 8. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, чрез търг с явно наддаване.
 9. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница относно: Застраховка на имоти частна общинска собственост.
 10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


19.02.2021 – Заседание на 23.02.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

     На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 23.02.2021 г. /вторник/ от 09.00 ч. в Заседателната зала на ЦПЛР – ОДК гр. Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет – Лозница при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна – записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на общински съвет – Лозница относно: Отмяна на Решение № 125 по Протокол № 24 на Общински съвет – Лозница.
 2. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Приемане на проектобюджета на община Лозница за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г.
 3. Докладна-записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Трансформиране на длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Финанси и бюджет“ в длъжността „Главен счетоводител“.
 4. Докладна – записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно: Провеждане на редовно заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр.Разград.
 5. Докладна – записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно: : Одобрение на проект на решение на Кмета на Община Лозница за даване на съгласие за замяна на концесионер с правоприемник по Договор за концесия от 18.08.2005г. за предоставяне на концесия върху обект, публична  общинска собственост, а именно яз. „Сейдол“, намиращ се в землището на с. Сейдол.
 6. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Отчетна форма за 2020 г. за предоставяне на информация относно изпълнението на програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Лозница.
 7. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: План за Енергийна ефективност на община Лозница за 2021 година и годишен отчет за 2020 г.
 8. Докладна – записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно: Промяна на статута на недвижим имот, находящ се в с. Ловско, общ. Лозница .
 9. Докладна – записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно: Кандидатстване на Община Лозница с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
 10. Докладна – записка от Гюкчан Ахмед – зам. кмет на община Лозница относно: Разпределение на общинските жилища в съответните групи.
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница


16.02.2021 – Заседание на 19.02.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 19.02.2021 г. /петък/ от 08.00 ч., 8.30 ч., 09.00ч., 09.30ч., 10.30ч., 11.00ч., 11.30ч. в Заседателната зала на Общинска администрация – Лозница ще се проведе заседание на комисиите към Общински съвет – Лозница при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна – записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на общински съвет – Лозница относно: Отмяна на Решение № 125 по Протокол № 24 на Общински съвет – Лозница.
 2. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Приемане на проектобюджета на община Лозница за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г.
 3. Докладна-записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Трансформиране на длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Финанси и бюджет“ в длъжността „Главен счетоводител“.
 4. Докладна – записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно: Провеждане на редовно заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр.Разград.
 5. Докладна – записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно: : Одобрение на проект на решение на Кмета на Община Лозница за даване на съгласие за замяна на концесионер с правоприемник по Договор за концесия от 18.08.2005г. за предоставяне на концесия върху обект, публична  общинска собственост, а именно яз. „Сейдол“, намиращ се в землището на с. Сейдол.
 6. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Отчетна форма за 2020 г. за предоставяне на информация относно изпълнението на програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Лозница.
 7. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: План за Енергийна ефективност на община Лозница за 2021 година и годишен отчет за 2020 г.
 8. Докладна – записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно: Промяна на статута на недвижим имот, находящ се в с. Ловско, общ. Лозница .
 9. Докладна – записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно: Кандидатстване на Община Лозница с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
 10. Докладна – записка от Гюкчан Ахмед – зам. кмет на община Лозница относно: Разпределение на общинските жилища в съответните групи.
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ                                                                                       Председател на Общински съвет – Лозница


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 21.01.2021 г. /четвъртък/ от 08.00 ч., 09.00 ч., 10.00ч., 11.00ч., 12.00ч., 13.00ч., 14.00ч. в Заседателната зала на Общинска администрация – Лозница ще се проведе заседание на комисиите към Общински съвет – Лозница. 

      На 28.01.2021 г. /четвъртък/ от 9,00 часа в ЦПЛР – ОДК гр. Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна – записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на Общински съвет – Лозница относно: Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии;
 2. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №  7 на ОбС Лозница за определяне размера на таксата за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена на територията на община Лозница;
 3. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно:  Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд  като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси;
 4. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно:  Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана дейност;
 5. Докладна – записка от Гюкчан Ахмед – зам. кмет на община Лозница относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ за мандат 2019/2023 г. на територията на община Лозница;
 6. Докладна – записка от Гюкчан Ахмед – зам. кмет на община Лозница относно: Разпределение на общинските жилища в съответните групи;
 7. Докладна – записка от Гюкчан Ахмед – зам. кмет на община Лозница относно: Актуализация на наемната цена на общинските жилища;
 8. Докладна – записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно: Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 година”;
 9. Докладна – записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно: Приемане  Отчета за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на Община Лозница през 2020 год;
 10. Докладна – записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал. 6 от ЗОС;
 11. Отговор на постъпило питане от Александър Калинов – общински съветник;
 12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница