Съобщение местни данъци такси

Община Лозница уведомява всички граждани за събирането на местни данъци и такси за 2021 година. Плащането може да стане на касата в Общината, по Изипей, в Български пощи или по банков път   по сметката на Община Лозница

IBAN BG 59IORT81168401000100  BIC- IORTBGSF

при Инвестбанк, клон Разград. Кодът за плащане на Данък сгради 442100, и за Такса битови отпадъци 442400. До 30.04.2021 г. се ползва 5% отстъпка. Плащането може да стане и на две равни части като първата вноска е до 30.06.2021г. и втората вноска до 30.10.2021 г. Може да се плаща и с банкова карта на касата на МДТ.