Проект „Патронажна грижа + в Община Лозница“

Договор BG05M9OP001-6.002-0101-C01

09.06.2022

УДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“ С ОЩЕ 6 МЕСЕЦА

Хора с увреждания, възрастни, които не могат да се обслужват сами, лица, поставени под карантина заради Ковид-19, ще продължат да получават здравни и социални услуги в домовете си до началото на месец ноември по процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + – Компонент 2”.

Община Лозница и управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към Министерството на труда и социалната политика подписаха допълнително споразумение, с което проектът „Патронажна грижа + в община Лозница“ е продължен за още 6 месеца – до 04.12.2022 г. За тази цел Община Лозница ще получи допълнителна безвъзмездна финансова помощ в размер на 106 138,34 лв.

И занапред дейностите по проекта ще се изпълняват в две направления – „Патронажна грижа“ и „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“. По проекта се осигурява психологическа помощ и консултиране, доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, закупени със средства на потребителите, както и съдействие за неотложни административни услуги. Подкрепа ще продължат да получават и социалните услуги, които се финансират от държавния бюджет, за прилагане на противоепидемични мерки за дезинфекция, тестване на персонала и потребителите, преграждане на помещения при необходимост от карантиниране на заразен човек.

Проектът „Патронажна грижа + в община Лозница” се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” и BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + – Компонент 2”.

www.eufunds.bg

Проект BG05M9OP001-6.002-0101„Патронажна грижа + в община Лозница”, договор № BG05M9OP001-6.002-0101-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове


ОБЩИНА ЛОЗНИЦА СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“

От 03.05.2021 г. община Лозница стартира предоставянето на услугите по Проект №BG05M9OP001-6.002-101 „Патронажна грижа + в община Лозница“, по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

Целта на проекта е да се осигури подкрепа, чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. 

В първото направление проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги на минимум 33 потребители в общината от специално нает и обучен за целта персонал. Допустима целева група са хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина. 

Общо 5 домашни санитари и 2 медицински сестри ще предоставят на потребителите: здравни услуги, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция). 

Целта на второто направление – превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности, е да бъдат реализирани мерки за ограничаване на разпространението на коронавирусната инфекция в процеса на предоставяне на социалните услуги, делегирани от държавата дейности. 

Предвижда се осигуряване на ЛПС, въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, тестване на персонала и на потребителите за COVID-19, осигуряване на компютърна техника и други, с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги в контекста на въведените ограничения, в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно. Предвижда се да бъдат наети 7 лица на трудови договори, които ще бъдат пряко ангажирани с въвеждане и изпълнение на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги. 

            Срокът на изпълнение на проекта е 13 месеца, считано от 03.05.2021 г. Общата стойност на финансовата помощ е 212 276,68 лв.

www.eufunds.bg

Проект BG05M9OP001-6.002-0101„Патронажна грижа + в община Лозница”, договор № BG05M9OP001-6.002-0101-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Обявление за подбор на служители на длъжности „Диспечер“, „Технически сътрудник“, „Медицинска сестра“, „Шофьор“, „Санитар“ и „Чистач/ хигиенист“

Документи за кандидатстване

Обявление за набиране на кандидат – потребители

Документи за кандидатстване на потребители