Изпълнявани проекти

11.10.2023

Стартиране на процедурата по провеждане на обсъждане на областно и общинско ниво на Анализ на потребностите на национално ниво и предложение за Национална карта на социалните услуги


Проект „Обзавеждане и оборудване на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с. Ловско“ в община Лозница

На 29.04.2022 г. между Фонд “Социална закрила” към МТСП и Община Лозница бе подписан Договор за съвместна дейност № РД04-21/29.04.2022 г. за закупуване на оборудване и  обзавеждане по проект „Обзавеждане и оборудване на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с. Ловско“ в община Лозница

Проектът е на обща стойност 39 497,40 лв.  с ДДС, като 31 597,92 лв. са от Фонд „Социална закрила” и 7 899,48 лева. са собствено финансово участие на община Лозница.

Дейностите по проекта включват:

  • Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта.
  • Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП.
  • Дейност 3:  Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на дома.
  • Дейност 4: Отчитане на проекта.

Проектът е насочен към потребителите и работещите в Дома за пълнолетни лица с физически увреждания с. Ловско. С неговата реализация на ползвателите на услугата ще бъдат подобрени  битовите условия за осигуряване на един по-добър живот в общността. Потребителите на услугата ще получат качествена грижа при осигуряване на техните ежедневни потребности.

На работещите в дома ще им бъдат осигурени по-добри и безопасни условия на труд, което ще повиши тяхната мотивация за предоставяне на качествена услуга на потребителите.

Обзавеждането и оборудването включват закупуване на нови мебели за домуващите, електрически уреди и кухненска посуда.

С реализирането на проекта ще се постигне една съвременна материална база и оборудвана среда, която ще спомогне за подобряване на условията на живот на лицата в неравностойно положение, както и ще допринесе за повишаване качеството на предлаганата социална услуга. На потребителите ползващи услугата в дома ще им бъде създаден домашен уют, за да се чувстват спокойно, удобно и да бъдат щастливи.

Начало на проекта: 01.06.2022 г.

Край на проекта: 31.10.2022 г.
Проект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница

Проект „Патронажна грижа + в Община Лозница“