Актуално

 • Заповед за инвентаризация и планиране в горските територии
  Министерство на земеделието, изпълнитена агенция по горите, Регионална дирекция по горите Русе Заповед 56/24.03.2023 г. за назначаване на комисия за провеждане на заседание, във връзка с разглеждането и приемането на материалите по чл.89, ал.1 от Наредба 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране на горските територии за изработения проект на горско-стопански план собственост на Община Лозница
 • Покана за обществено обсъждане на проект за горско-стопански план
  ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕРегионална дирекция по горите – гр. Русе и Община Лозница, уведомяват обществеността и заинтересованите страни, че е извършена инвентаризация на горските територии. Изработен е проект на горскостопански план собственост на община Лозница, в териториалния обхват на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Разград“ – гр. Разград. Изпълнител е „Силва 2003“ ООД, гр. София.На … Read More
 • Заповед за заличаване адресна регистрация
  ЗАПОВЕД № 123/13.03.2023 г. На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 92, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация при … Read More
 • Община Лозница обявява подбор на персонал за „Сътрудник социални дейности“
  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ ОБЩИНА ЛОЗНИЦА Във връзка с изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.002-044 „Укрепване на общинския капацитет в Община Лозница“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ОБЯВЯВА Подбор на персонал … Read More
 • Съобщение за забрана на нерегламентирано изгаряне и изхвърляне на отпадъци
          Във връзка със спазване на разпоредбите на чл. 19, ал. 3, т.15 и чл.112 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ СЕ ЗАБРАНЯВА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНОТО ИЗГАРЯНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ НА НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА ТОВА МЕСТА.         Съгласно чл. 133, ал.4 от ЗУО за нерегламентираното изгаряне или третиране на отпадъци, физическите лица се наказват с глоба … Read More
 • СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ДО ЛИЦЕТО: Цветелин ******** Цонков с ЕГН 65******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Манастирци, ул. „ Камчия” № 2;
  СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ДО ЛИЦЕТО: Цветелин ******** Цонков с ЕГН 65******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Манастирци, ул. „ Камчия” № 2; Цветелин ******** Цонков с ЕГН 65******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Манастирци, ул. „ Камчия” № 2; На основание чл. 26, във връзка с чл. 18а, ал. 10 … Read More
 • Заповед комисия за проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация
  ЗАПОВЕД № 108 / 06.03.2023\ На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за … Read More
 • ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.002-0044 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“, ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 Г.
  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.002-0044 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“, ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 Г. На 14.02.2023 г. кмета на община Лозница подписа Административен договор с Регистрационен номер BG05SFPR002-2.002-0044-C01, междуОбщина Лозница и Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, за предоставяне … Read More
 • Плащане на местни данъци и такси
  Вече можете да заплатите дължимите данъци и такси към Община Лозница лесно и бързо в реално време без чакане на опашка. За Ваше удобство и за да пестим Вашето време, чрез egov.bg с няколко клика предоставяме възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения към 227 общини. Може да платите задължения и към други … Read More
 • Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
  Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Лозница изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или … Read More
 • Благотворителна кампания – помощ за пострадалите в Турция
  Община Лозница стартира благотворителна кампания с парични средства за помощ на пострадалите в земетръсната зона в Република Турция. Във фоайето на Община Лозница е поставена прозрачна кутия за събиране на парична помощ.Благодарим за Вашата съпричастност!
 • Заповед за прекратяване производството по Жалба №94-В-3 от 24.01.2023г
  ЗАПОВЕД № 59 / 03.02.2023             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация и … Read More
 • Заповед за отказ за заличаване на адресна регистрация
  ЗАПОВЕД № 57 / 03.02.2022             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация и … Read More
 • Заповед комисия за проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация
  ЗАПОВЕД № 51 / 27.01.2023г.             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система … Read More
 • Съобщение за заличаване на адресна регистрация
  СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ДО ЛИЦЕТО: Севдалина******** Пенчева с ЕГН 69******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Крояч, ул. ”Витоша” № 19; На основание чл. 26, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомяваме Севдалина  *** Пенчева за това, че в Община Лозница е постъпила жалба с вх. … Read More
 • Заповед комисия за проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация
  ЗАПОВЕД № 47 / 25.01.2023             На основание чл. 44, ал. 2 във вр. с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във вр. с чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система … Read More
 • Съобщение за заличаване на адресна регистрация
  СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ДО ЛИЦАТА: Иво ******** Младенов с ЕГН 59******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, град Лозница, ул. ”Иван Вазов” № 08; Севда ******** Младенова с  ЕГН 63******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, град Лозница, ул. ”Иван Вазов” № 08; Мирослав ******** Младенов с ЕГН 80******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. … Read More
 • СТАРТИРА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“
  Община Лозница стартира реализирането на проект „Грижа в дома в община Лозница” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR002-2.001-0026-C01, по процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА”, финансирана от Европейския социален фонд плюс +, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. Общата стойност на проекта е в размер на 368 144,23 лева. Срокът на изпълнение на проекта е 13 … Read More
 • Заповед за търг за отдаване под аренда на земеделски земи за Реколтивиране на орехови насаждения
  Заповед 23/17.01.2023 г. На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка  с Решение № 332 от 30 Ноември 2022 година на Общински съвет  гр. Лозница З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведе явен търг за отдаванепод аренда за 10 / Десет / години на долупосочените земеделски земи … Read More
 • Заповед продажба ПИ 44166.123.2 във „Вилна зона“ на „ДИН ПРОПЪРТИС“ ООД
  З А П О В Е Д  № 21/13.01.2023 г.             На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински … Read More
 • Заповед продажба ПИ 44166.122.1 във „Вилна зона“ на „ЮЛИЯН РАЙЧЕВ – 77“ ЕООД
  З А П О В Е Д № 20/13.01.2023 г.             На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински … Read More
 • Заповед продажба ПИ 44166.20.31, местност „Куза“ на СЮЛЕЙМАН ДЕЛИЮМЕР
  З А П О В Е Д  № 19/13.01.2023 г.          На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет … Read More
 • Заповед продажба ПИ 44166.53.37, местност „Бежене“на СИМЕОН ВАНГЕЛОВ
  З А П О В Е Д   № 18/13.01.2023 г.          На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет … Read More
 • Заповед продажба имоти във „Вилна зона“ на ЕТ „БЛЕЙК – ГЮРДЖАН МЕХМЕДОВ“
  З А П О В Е Д   № 17/13.01.2023 г.             На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  … Read More
 • Заповед продажба ПИ 44166.20.27, местност „Куза“ на МЕРДЖАН СЮЛЕЙМАН
  З А П О В Е Д № 16/13.01.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет … Read More
 • Заповед продажба ПИ 44166.51.5 местност „Старите лозя“ на ЦЕКО ТИНКОВ
   З А П О В Е Д  № 15/13.01.2023 г.          На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет … Read More
 • Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор 44166.51.5
  ЗАПОВЕД № 785/29.12.2022 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 335 по Протокол № 49/30.11.2022 … Read More
 • Уведомление за инвестиционно предложение на Община Лозница
  О Б Я В А От Севгин Назъм Шукри- кмет на Община Лозница, гр. Лозница На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.) У В Е Д О М … Read More
 • Заповеди полски пътища 2022-2023 г.
  Заповеди на ОД „Земеделие“ гр. Разград за определяне цена на имоти общинска собственост, представляващи полски пътища за стопанската 2022-2023 г. Заповед – землище с. Бели лом Заповед – землище с. Чудомир Заповед – землище с. Гороцвет Заповед – землище с. Градина Заповед – землище с. Каменар Заповед – землище с. Крояч Заповед – землище с. … Read More
 • Обява обществено обсъждане на проект за изменение на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
  ОБЯВА за среща за обществено обсъждане             На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Лозница съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на дата 20.01.2023 г. от 13,30 часа в заседателната зала на Община Лозница ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА … Read More
 • Годишен план за ползване на дървесина през 2023 г.
  Годишен план за ползване на дървесина през 2023 г. от гори собственост на Община Лозница
 • Заповед спечелен търг
  З А П О В Е Д № 748/06.12.2022 г.          На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински … Read More
 • Заповед спечелен търг
   З А П О В Е Д № 753/06.12.2022 г.          На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински … Read More
 • Заповед спечелен търг ПИ 73262.29.5 с.Тръбач
  З А П О В Е Д  № 716/01.12.2022 г.      На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински … Read More
 • Заповед спечелен търг ПИ 73262.29.7 с.Тръбач
  З А П О В Е Д  № 715/01.12.2022 г.          На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински … Read More
 • Заповед спечелен търг ПИ 73002.14.1 с.Трапище
  З А П О В Е Д № 714/01.12.2022 г..          На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински … Read More
 • Заповед спечелен търг ПИ 17066.93.120 с.Гороцвет
  З А П О В Е Д  № 713/01.12.2022 г.          На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет … Read More
 • Обява за услуга „Топъл обяд“
  О Б Я В А Общинска администрация гр. Лозница, уведомява всички заинтересовани лица, че стартира предоставянето на услугата „Топъл обяд“ в изпълнение на проект „Предоставяне на топъл обяд в община Лозница“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна … Read More
 • Процедури за провеждане на публичен търг за продажба на общински имоти
  ЗАПОВЕД № 689/18.11.2022 г. ЗАПОВЕД № 688/18.11.2022 г. ЗАПОВЕД № 687/18.11.2022 г. ЗАПОВЕД № 686/18.11.2022 г. ЗАПОВЕД № 685/18.11.2022 г. ЗАПОВЕД № 684/18.11.2022 г. ЗАПОВЕД № 683/18.11.2022 г. ЗАПОВЕД № 682/18.11.2022 г.
 • Процедура отдаване под наем чрез публичен търг – Масивна сграда с.Манастирци
  ЗАПОВЕД № 678/14.11.2022 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 326 по Протокол № 48/31.10.2022 … Read More
 • Заповед за процедура за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост
  ЗАПОВЕД № 676/14.11.2022 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 315 по Протокол № 48/31.10.2022 … Read More
 • Покана за обществено обсъждане на горско-стопански план
  ПОКАНАЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕна горско-стопански план, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горско-стопански карти за горските територии – общинска собственост, в района на дейност на ТП ДГС „ Разград“ гр. Разград, стопанисвани от Община ЛозницаУважаеми съграждани и представители на заинтересовани институции,Уведомяваме Ви, че във връзка с разглеждането и приемането на горско-стопански … Read More
 • Обяви процедури за подбор на образователен медиатор и помощник на учителя
  28.10.2022 – Заповед и протоколи за подбор на „Образователен модератор“ и „Помощник на учителя“ ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ„КОМПЕНСИРАЩИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ НА ГР. ЛОЗНИЦА“, НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ“,  ПО ДОГОВОР № НПОД – БС33.4-003/07.10.2022 г.ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПОМОЩНИК НА … Read More
 • Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ Разград
  Заповеди на ОД „Земеделие“ гр. Разград за определяне цена за ползването на имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ за 2022-2023 г. 26.10.2022 Заповед – землище гр. Лозница Заповед – землище с. Ловско Заповед – землище с. Манастирци 20.10.2022 Заповед – землище с. Бели лом Заповед – землище с. Чудомир Заповед – … Read More
 • Публичен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост
  ЗАПОВЕД № 615/06.10.2022 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 301 по Протокол № 46/16.09.2022 г. … Read More
 • Проект „Предоставяне на топъл обяд в община Лозница“ по Оперативна програма
  АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027 г. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮСОперация BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд О Б Я В А Общинска администрация гр. Лозница, уведомява всички заинтересовани лица, че предстои кандидатстване с проект „Предоставяне на топъл обяд в община Лозница“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане … Read More
 • Удължаване на срока за предоставяне на услугата „Топъл обяд“ по Оперативна програма
  ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ–НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ О Б Я В А Общинска администрация гр. Лозница, уведомява всички заинтересовани лица, че е подписан Анекс за удължаване на срока за предоставяне на услугата „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално … Read More
 • Обява за инвестиционно предложение “Рехабилитация на Път RAZ 2083 /ІІІ-206, Пороище-Студенец/- Градина –  /ІІ-49/ от км 0+000 до км 1+220”
  ОБЯВА От Севгин Назъм Шукри- кмет на Община Лозница, гр. Лозница На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.) У В Е Д О М Я В А М … Read More
 • Обява за инвестиционно предложение ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА”:
  О Б Я В А От Севгин Назъм Шукри- кмет на Община Лозница, гр. Лозница На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.) У В Е Д О М … Read More
 • Заповед за провеждане публичен търг за продажба на поземлен имот в с.Крояч
  ЗАПОВЕД № 499/17.08.2022 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 288 по Протокол № 44/29.07.2022 … Read More
 • Заповед за провеждане публичен търг за продажба на поземлен имот в с.Крояч
   ЗАПОВЕД № 498/17.08.2022 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 289 по Протокол № 44/29.07.2022 … Read More
 • Заповед за провеждане на публичен търг на част от поземлен имот в гр.Лозница, ул. Дружба 7
  ЗАПОВЕД № 497/17.08.2022 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 287 по Протокол № 44/29.07.2022 … Read More
 • ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
  ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ О Б Я В А Общинска администрация гр. Лозница, уведомява всички заинтересовани лица, че е подписан Анекс за удължаване на срока за предоставяне на услугата „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално … Read More
 • График на заседания на комисии по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 г.
  О Б Я В Л Е Н И Е Във връзка с дейността на сформираните по Заповед от Директора на ОД“Земеделие” гр.Разград комисии по реда на чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ,за стопанската 2022г./2023г. Обявяваме график на заседанията на комисията, както следва: На 23.08.2022г. от 09.00ч. –  землище с. Веселина На 16.08.2022г. от 13.00ч. –  землище с. … Read More
 • Конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища
  ОБЯВА
 • Овладяване популацията на безстопанствени кучета
  ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Програмата  за овладяване на популацията на безстопанствените кучета община Лозница уведомява регистрираните организации за защита на животните, че при изявяване на желание могат да сътрудничат при изпълнение на дейностите от Раздел II чл. 8, ал.1 на Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване … Read More
 • Обявление Общинска служба по земеделие
  Обявление На основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2022/2023 година в землища: с.Веселина, с.Гороцвет, с.Градина,с.Бели Лом, с.Каменар, с.Крояч, с.Ловско, гр.Лозница, с.Манастирско, с.Манастирци, с.Сейдол, … Read More
 • Областна дирекция „Земеделие“ Разград – заповед комисии
    З А П О В Е Д        № РД-07-32/01.08.2022г.             На основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ О П Р Е Д Е Л Я М: Следните комисии в състав: … Read More
 • Обява вакантни войнишки длъжности
  Обява на Съвместното командване на силите за провеждане на конкурс за 25 (двадесет и пет) вакантни войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите /СКС/ и с рег.№ 3Н – 3223 / 03.06.2022 г.на Командване за логистична поддръжка за провеждане на конкурс за 2(две) вакантни войнишки длъжности -„младши специалист по физическа … Read More
 • Търг за отдаване под наем за 10 години на земеделски земи за орехови насаждения от 01.10.2022
  З  А  П  О  В  Е  Д    № 422 гр. Лозница, 22 Юли 2022 година На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка  с Решение № 273 от  29 Юни 2022 година на Общински съвет  гр. Лозница З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведе явен търг за … Read More
 • Търг за отдаване под наем за 6 години на земеделски земи от 01.10.2022
  З  А  П  О  В  Е  Д    № 421 гр. Лозница, 22 Юли 2022 година На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка  с Решение № 280 от  29 Юни 2022 година на Общински съвет  гр. Лозница З А П О В Я Д В А М: Да се проведе явен търг за отдаванепод … Read More
 • Търг за отдаване под наем на пасища, мери и ливади за 2022-2023 г.
  З  А  П  О  В  Е  Д    № 420 гр. Лозница,  22  Юли  2022 година На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка  с Решение № 281  от  29  Юни   2022 година на Общински съвет  гр. Лозница З А П О В Я Д В А М:              1. Да се проведе явен търг  … Read More
 • Покана за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник, която да предостави краткосрочен кредит на община Лозница
  На основание чл. 19 от Закона за общинския дълг и Решение № 277 от 29.06.2022 г. на Общински съвет – Лозница,   Община Лозница с настоящето отправя покана до всички заинтересовани финансови/кредитни институции за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави краткосрочен кредит на Община Лозница, при … Read More
 • Удължаване обява за услуга „Топъл обяд“
  ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА  АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ О Б Я В А Общинска администрация гр. Лозница, уведомява всички заинтересовани лица, че е подписан Анекс за удължаване на срока за предоставяне на услугата „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално … Read More
 • Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнение на бюджет 2021
  П О К А Н А за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Лозница за 2021г.      На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет – Лозница отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, … Read More
 • Конкурс за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани в НВУ „Васил Левски“ в гр.Велико Търново и Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС“ в гр.Шумен
  О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани в НВУ „Васил Левски“ в гр.Велико Търново и Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС“ в гр.Шумен Със заповед № ОХ-571/14.06.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени общо 150 (сто и петдесет)места … Read More
 • Заповед спечелен търг
  Заповед N.312-03.06.2022 г – за извършване на продажба на имот частна общинска собственост в с.Тръбач
 • Заповед спечелен търг
  Заповед N.282-27.05.2022 г – за извършване на продажба на имот частна общинска собственост в с.Гороцвет
 • Обявление за прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели
  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД МАНДАТ 2023-2026г.      01 юни 2022 Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд Разград и в изпълнение на Решение № 251 по Протокол № 40 от 27.04.2022 г. на Общински съвет Лозница открива процедура по … Read More
 • Заповед за провеждане на явен търг за отдаване под аренда за 6 години на земеделски земи
  Заповед N.252/19.05.2022 – провеждане на явен търг за отдаване под аренда за 6 / Шест / години на долупосочените земеделски земи при годишна арендна вноска от 50.00 лв./дка
 • Заповед за провеждане на публичен търг за имот в с.Гороцвет
  ЗАПОВЕД № 250/17.05.2022 г.                                                                             На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1, чл. 59, ал. 6 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 261 … Read More
 • Заповед за провеждане на публичен търг за имот в с.Тръбач
  ЗАПОВЕД № 249/17.05.2022 г.         На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1, чл. 59, ал. 6 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 262 по … Read More
 • Проект за изменение на общ устройствен план
  ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане  На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Лозница съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на 20.06.2022 г. /Понеделник/ от 13,00 часа в заседателната зала на Община Лозница ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА в обхват: … Read More
 • Заповед за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на обект публична общинска собственост в с.Каменар
  ЗАПОВЕД № 238/11.05.2022 г.  На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 258 по Протокол № 40/27.04.2022 г. на … Read More
 • Заповед за явен търг за отдаване под аренда на земеделски земи
  Заповед N.187/21.04.2022 – провеждане на явен търг за отдаване под аренда за 6 / Шест / години на долупосочените земеделски земи при годишна арендна вноска от 50.00 лв./дка
 • Сключен договор за извършване на комплекс от дейности включващ добив/сеч на маркирана дървесина, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и сортиране/, товарене, транспортиране
  Протокол решение на комисия за сключване на договор за извършване на комплекс от дейности включващ добив/сеч на маркирана дървесина, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и сортиране/, товарене, транспортиране до съответните обекти и разтоварване на маркирана дървесина от годишен план за ползването на дървесина за 2021год. от общинските горски територии, собственост на … Read More
 • Процедура за избор на членове на съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето
  Уважаеми съграждани, Във връзка със стартиране на процедура за избор на членове на съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето община Лозница Ви уведомява, че  Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на … Read More
 • Заповед за спечелен търг
  Заповед N.135-23.03.2022 г – за извършване на продажба на Самостоятелен обект в жилищен блок – Гараж N.5, гр. Лозница, ул. Дружба 35
 • Проект на бюджет за 2022 г.
  Информация за проекта на бюджет 2022 г . на Община Лозница може да изтеглите тук: БЮДЖЕТ 2022 /проект/
 • Публично обсъждане на бюджет 2022
  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА    УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,    Предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Лозница за 2022 година.    Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва … Read More
 • Обява за провеждане на конкурс за войници
  Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища
 • Договори за продажба на дървесина
  Договор N.24 за продажба на стояща дървесина на корен Договор N.25 за продажба на стояща дървесина на корен
 • Резултат от проведен конкурс добив дървесина (Обект 1)
  Протокол от заседание на комисия Заповед N.112/09.03.2022 – определяне изпълнител
 • Заповед процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имоти – частна общинска собственост
  ЗАПОВЕД № 118/11.03.2022 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 235 по Протокол № 38/28.02.2022 г. … Read More
 • Заповед за провеждане на публичен търг за продажба на обект гараж
  ЗАПОВЕД  № 117/11.03.2022 г.                                                                       На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1, чл. 59, ал. 6 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение … Read More
 • Заповед за забрана паша на селскостопански животни
  Заповед N.86/21.02.2021 г. – Забрана на паша на селскостопански животни в държавни горски територии и общински гори
 • Заповед процедура дърводобив
  Заповед 79/17.02.2022 г. за извършване на открит конкурс за добив на маркирана дървесина от общинските горски територии, собственост на Община Лозница…. Документи за участие в конкурса
 • Заповед процедура отдаване под наем на обект публична общинска собственост в с.Каменар
  ЗАПОВЕД № 75 / 11.02.2022 г. – На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 223 по Протокол № 37/26.01.2022 … Read More
 • Протокол комисия – обект 2 и 3
  Протокол от заседание на комисия за проверка редовността и съответствието на представените документи за сключване на договор за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за 2021 г. от общинските горски територии, собсъвеност на Община Лозница (Обект 2) от участника „СТОЙКОВИ-ЛЕС“ ЕООД Протокол от заседание на комисия за проверка редовността … Read More
 • Прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2022/2023 г.
  Уведомяваме Ви, че е стартирана кампания за прием на граждански лица за курсанти във висшите военни училища: 1. Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ в гр.Шумен и факултет „Общовойскови“ в гр.Велико Търново, към Националния военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново; 2. Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия; 3.  Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“ – … Read More
 • Заповед процедура отдаване под наем на имоти частна общинска собственост
  ЗАПОВЕД № 42 / 13.01.2022 г. – На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 209 по Протокол № … Read More
 • Заповеди полски пътища
  Заповеди на ОД „Земеделие“ гр. Разград за определяне цена на имоти общинска собственост, представляващи полски пътища Заповед – землище с. Бели лом Заповед – землище с. Чудомир Заповед – землище с. Гороцвет Заповед – землище с. Градина Заповед – землище с. Каменар Заповед – землище с. Крояч Заповед – землище с. Ловско Заповед – землище … Read More
 • Заповед класиране търг (Обект 3)
  Заповед N.21/07.01.2022 г. – Резултат от проведен търг за купувач на стояща дървесина (Обект 3) Протокол от заседание на комисия
 • Заповед класиране търг (Обект 2)
  Заповед N.20/07.01.2022 – Резултат от проведен търг за купувач на стояща дървесина Протокол от заседание на комисия
 • Заповед за прекратяване на открит конкурс (Обект 1)
  Заповед N.19/07.01.2022 г . за прекратяване на открит конкурс от дейности включващи добив/сеч на маркирана дървесина (Обект 1) Протокол от заседание на комисия за Обект 1
 • Проект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница
  Публикация за предстояща встъпителна пресконференция и първа копка Уважаеми съграждани, Община Лозница има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка“ по проект: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница“, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие към Европейския съюз, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., процедура … Read More
 • Заповед за продажба спечелен търг
  ЗАПОВЕД № 10/04.01.2022 г.  На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 203 от … Read More
 • Заповед за продажба спечелен търг
  ЗАПОВЕД №668/30.12.2021 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 187 от … Read More