Актуално

 • Заповед за възмездно отдаване под наем на помещение
  ЗАПОВЕД № 64/01.02 2024 г.                                                                                                                          На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 от Закон за общинската собственост, чл. 17 ал. 1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 14 от … Read More
 • Заповед за продажба на имоти от спечелен търг
  ЗАПОВЕД № 63/01.02.2024 г.         На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение … Read More
 • Стратегически цели за 2024 г.
  ЗАПОВЕД № 59/30.01.2024 г. На основание чл.44, ал.2 от  ЗМСМА, във връзка с чл. 33а от Закона за администрацията и Плана за интегрирано развитие на Община Лозница 2021-2027г. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ Стратегическите цели имат ясен фокус към осъществяване на визията и отразяване конкретната специфика на … Read More
 • Конкурс за матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили
  О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина
 • Конкурс за приемане на военна служба във формирования от състава на Командване на логистична поддръжка
  О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 15.04.2024 г. до 19.04.2024 г., във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка
 • Заповед заличаване адресна регистрация
  ЗАПОВЕД № 47/23.01.2024 г. На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 92, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация при … Read More
 • Заповеди Областна дирекция земеделие
  Заповеди за определяне цени на имотите – общинска собственост, представляващи полски пътища, находящи се в землищата на Община Лозница, Област Разград, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2023-2024 година, в размер на средното годишно рентно плащане за землището за стопанската 2022-2023 година за имоти с начин на трайно ползване ниви…
 • Учредяване право на прокарване на трасе за Кабел  СрН от СРС към имот с ПИ 24092.501.114
  ЗАПОВЕД № 41/19.01.2024 г.     Предвид постъпило Заявление с Вх.№70-00-294/07.12.2023г. от „ ИНОВА ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 206692536 със седалище и адрес на управление Област Разград, общ. Разград, гр. Разград, п.код 7200, ул. „Каймакчалан“ 2А, ет. 1, ап. 4, представлявано от Али Назми Али, чрез пълномощник Павлина Николова Русева, ЕГН: ***** с л.к. ******, издадена на … Read More
 • Покана за публично обсъждане на бюджет 2024 на Община Лозница
  На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджет на община Лозница за 2024 година. Кметът на община … Read More
 • Заповед продажба УПИ XII-172 с.Синя вода
  ЗАПОВЕД № 29/15.01.2024 г.         На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл. 30, ал. 1 и ал. 5, от Наредба № 2 на ОбС – гр. Лозница и в изпълнение на Решение № 19 от Протокол № 3/22.12.2023г. на Общински съвет – гр. Лозница      ЗАПОВЯДВАМ: ДА СЕ … Read More
 • Заповед продажба на имот Гараж N.3 Дружба 35 гр. Лозница
  ЗАПОВЕД № 28/15.01.2024 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 8, ал. 1 във връзка с чл. 50 от Закон за общинската собственост, чл.110, ал. 2 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с … Read More
 • Заповед предоставяне право на безвъзмездно ползване Помещение 9 част от „Поликлиника“ гр.Лозница
  ЗАПОВЕД № 27/15.01.2024 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 39, ал. 5 от Закон за общинската собственост, чл. 2, ал. 1 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, чл.16, ал. 2 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински … Read More
 • Заповед отдаване под наем Кабинет 1 от „Поликлиника“ гр.Лозница
  ЗАПОВЕД № 26/15.01.2024 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал. 6 от Закон за общинската собственост, чл. 102, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, чл.18, ал. 1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, … Read More
 • Заповед публичен търг с явно наддаване
  ЗАПОВЕД № 25/15.01.2024 г.                На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 17 по Протокол № 3/22.12.2023 г. … Read More
 • Заповед процедура за отдаване под наем
  ЗАПОВЕД № 24/15.01.2024 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал. 1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 14 по … Read More
 • Заповед комисия за проверка на адресна регистрация
  ЗАПОВЕД № 18/11.01.2024 г.             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за … Read More
 • СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ДО ЛИЦЕТО:
  Вайда ******** Мехмедова с ЕГН 90******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Ловско, ул. ”Никола Петков” № 2. На основание чл. 26, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомяваме гореспоменатото лице за това, че в Община Лозница е постъпила молба с вх. № 94-Д-1/09.01.2024 г. от Диян М. Юлиянов за … Read More
 • Социална услуга „Асистентска подкрепа“
  Във връзка с организирането и предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, Община Лозница в качеството си на доставчик на социалната услуга ОБЯВЯВА: І. Процедура за подбор на служители за длъжността „Социален работник“ в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Лозница при следните условия: 1.1. Място на работа – в административната сграда на Община Лозница, ул. … Read More
 • Заповед за заличаване на адресна регистрация
  ЗАПОВЕД № 4/02.01.2024 г. – заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес на…
 • Обява за конкурс за длъжност „Рехабилитатор“ по проект BG05SFPR002-2.003-0037 „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“, ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 Г
  Община Лозница в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.003 -0037- „Бъдеще за децата в община Лозница “, по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „РЕХАБИЛИТАТОР“ – 1 лице на трудов договор при непълно работно … Read More
 • Обява свободна позиция „Вътрешен одитор“
   Община Лозница гр. Лозница, ул.”Васил Левски” № 6, област Разград търси да назначи служител на позиция „Вътрешен одитор”    Кратко описание на длъжността: Участва   пряко в проучване, планиране, изпълнение и докладване по възложения  вътрешен одит.  Да извършва  проучване на одиторския  обект и изготвя и представя годишен доклад за дейността  по вътрешния одит на ръководителя на … Read More
 • Заповед на Областна дирекция „Земеделие“ Разград
  ЗАПОВЕД № ПО-09-575-2/07.12.2023 г. – землище село Манастирци
 • СЪОБЩЕНИЕ
  Уведомяваме гражданите на Община Лозница, че на 11.12.2023г. /понеделник/ от 10.30 до 12.00 часа в сградата на Общинска администрация /стая №104/, ще бъде открита приемна на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация.
 • СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ:
  Светослав ******** Кардамов с ЕГН 62******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, град Лозница, ул. ”Освобождение” № 23; Ана ******** Кардамова с  ЕГН 64******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, град Лозница, ул. ” Освобождение” № 23; Гюлвер  ******** Салиева с ЕГН 75******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, град Лозница, ул. ” Освобождение” № 23; Наим ******** … Read More
 • Заповед за определяне комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес на територията на град Лозница
  ЗАПОВЕД № 759/27.11.2023 г.             На основание чл. 44, ал. 2 във вр. с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във вр. с чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за … Read More
 • Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ Разград
  ЗАПОВЕД № ПО-09-521-2/15.11.2023 г. – землище село Ловско ЗАПОВЕД № ПО-09-526-2/16.11.2023 г. – землище гр. Лозница
 • Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ Разград
  ЗАПОВЕД № ПО-09-487-2/10.11.2023 г. – землище село Синя вода ЗАПОВЕД № ПО-09-505-2/10.11.2023 г. – землище село Трапище
 • Търгове и процедури за продажба на дървесина
  Заповед N.738/10.11.2023 – Резултата от проведен повторен търг Протокол 1/10.11.2023 г. – Решение на комисия (Обект1) Заповед N.726/03.11.2023 – Прекратяване на търг с явно наддаване Заповед N.727/03.11.2023 – Резултат от проведен търг Протокол 1/03.11.2023 г. – Решение на комисия (Обект 1) Протокол 1/03.11.2023 г. – Решение на комисия (Обект 2) Протокол 1/03.11.2023 г. – Решение … Read More
 • Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ Разград
  ЗАПОВЕД № ПО-09-477-2/02.11.2023 г. – землище село Крояч ЗАПОВЕД № ПО-09-478-2/02.11.2023 г. – землище село Манастирско ЗАПОВЕД № ПО-09-482-2/02.11.2023 г. – землище село Веселина ЗАПОВЕД № ПО-09-485-2/02.11.2023 г. – землище село Сейдол
 • Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ Разград
  ЗАПОВЕД № ПО-09-451-2/25.10.2023 г. – землище село Тръбач ЗАПОВЕД № ПО-09-454-2/25.10.2023 г. – землище село Студенец ЗАПОВЕД № ПО-09-449-2/25.10.2023 г. – землище село Чудомир ЗАПОВЕД № ПО-09-461-2/25.10.2023 г. – землище село Каменар ЗАПОВЕД № ПО-09-413-2/11.10.2023 г. – землище село Гороцвет ЗАПОВЕД № ПО-09-439-2/23.10.2023 г. – землище село Градина ЗАПОВЕД № ПО-09-440-2/23.10.2023 г. – землище село … Read More
 • Заповед за заличаване на адресни регистрации
  ЗАПОВЕД № 691/17.10.2023 г. – заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес на…
 • Обновяване на пътната маркировка
  Община Лозница уведомява жителите на града, че на 19.10.2023 г. /четвъртък/ и 20.10.2023 г. /петък/ ще се извърши освежаване на пътната маркировка на централната улица /паркоместата/. Умоляваме всички граждани, да не паркират своите автомобили на обособените за целта места или да имат готовност те да бъдат премествани. Благодарим за Вашето разбиране и предварително се извиняваме … Read More
 • Търгове и процедури за продажба на дървесина
  Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен – обект № 1 Заповед N.685/16.10.2023 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обхвата на Републикански път ІІ-49“Търговище – Разград“ в пътен участък от км 19+700 до км 21+700 в землището на с. … Read More
 • Заповеди за заличаване на адресни регистрации и прекратяване на производство
  ЗАПОВЕД № 669/10.10.2023 г. – прекратяване производството за заличаване на адресна регистрация… ЗАПОВЕД № 668/10.10.2023 г. – прекратяване производството за заличаване на адресна регистрация… ЗАПОВЕД № 667/10.10.2023 г. – заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес на… ЗАПОВЕД № 666/10.10.2023 г. – заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес на…
 • Процедура и критерии за подбор на персонал по проект „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА (обновена)
  по Договор BG05SFPR002-2.003 -0037 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” с финансиране по П РЧР              
 • Заповед за заличаване на адресна регистрация
  ЗАПОВЕД № 628/20.09.2023г. На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 92, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация при спазване … Read More
 • Заповед за заличаване на адресна регистрация
  ЗАПОВЕД № 619/19.09.2023 г.             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация, като взех … Read More
 • Заповед за определяне комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес на територията на Община Лозница
  ЗАПОВЕД № 613/15.09.2023 г.             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за … Read More
 • СЪОБЩЕНИЕ
  Уведомяваме гражданите на Община Лозница, че на 15.09.2023г. /петък/ от 10.30 до 12.00 часа в сградата на Общинска администрация/стая №104/, ще бъде открита приемна на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация.
 • СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ДО ЛИЦАТА:
  Емилия ******** Юриева с ЕГН 74******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Синя вода, ул. „ Васил Левски” № 06; Халиме ******** Мехмед с ЕГН 31******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Синя вода, ул. „ Васил Левски” № 06; Северина ******** Йешил с ЕГН 78******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село … Read More
 • Заповед за определяне комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес на територията на Община Лозница
  ЗАПОВЕД № 590/04.09.2023 г.             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за … Read More
 • Заповед за прекратяване на търг
  Заповед 583/01.09.2023 – за прекратяване на обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обхвата на Републикански път ІІ-49“Търговище – Разград“ в пътен участък от км 19+700 до км 21+700 в землището на с. Манастирско, общ. Лозница, област Разград, т.к. не е подадено нито едно заявление за участие.
 • Протокол комисия за проведен трети търг
  Протокол N.3 от решение на комисия за проведен публичен втори търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обхвата на Републикански път ІІ-49“Търговище – Разград“ в пътен участък от км 19+700 до км 21+700 в землището на с. Манастирско, общ. Лозница, област Разград
 • Заповед за определяне комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес на територията на Община Лозница
  ЗАПОВЕД № 556/25.08.2023г.             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска … Read More
 • Протокол комисия за проведен втори търг
  Протокол N.2 от решение на комисия за проведен публичен втори търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обхвата на Републикански път ІІ-49“Търговище – Разград“ в пътен участък от км 19+700 до км 21+700 в землището на с. Манастирско, общ. Лозница, област Разград
 • Заповед за нов публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
  Заповед 555/25.08.2023 за провеждане на нов публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обхвата на Републикански път ІІ-49“Търговище – Разград“ в пътен участък от км 19+700 до км 21+700 в землището на с. Манастирско, общ. Лозница, област Разград, с намаление на първоначалната цена, и извършени корекции в тръжната документация … Read More
 • Заповед за заличаване на адресна регистрация
  ЗАПОВЕД № 544/22.08.2023г. На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 92, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация при спазване … Read More
 • Протокол комисия за проведен търг
  Протокол от решение на комисия за проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обхвата на Републикански път ІІ-49“Търговище – Разград“ в пътен участък от км 19+700 до км 21+700 в землището на с. Манастирско, общ. Лозница, област Разград
 • График за провеждане на заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 г.
  Г Р А Ф И К за  провеждане на заседания на комисията по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед  № РД-07-37/02.08.2023 г. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ град Разград за стопанската 2023/2024 г., за землищата на Община ЛОЗНИЦА Обявяваме график на заседанията на комисията, както следва: На 28.08.2023г. от 09.00ч. … Read More
 • Покана за публично обсъждане на бюджет 2023
  На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет Кметът на Община Лозница К А Н И всички жители и заинтересовани лица, ръководители … Read More
 • Конкурс за предоставяне на социални услуги
  ЗАПОВЕД № 523/11.08.2023 г.       На основание чл. 63, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 64, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Закона за социалните услуги, чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и чл. 44,         ал. 2 от ЗМСМА ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА:      Възлагане предоставянето на социални услуги, … Read More
 • Заповед за определяне комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес на територията на Община Лозница
  ЗАПОВЕД № 521/11.08.2023 г.             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за … Read More
 • СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ДО ЛИЦЕТО: Нергюл…
  СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ДО ЛИЦЕТО: Нергюл ******** Мустафа с ЕГН 70******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Синя вода, ул. „ Паркова” № 11; На основание чл. 26, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ Ви уведомяваме, че в Община Лозница е постъпила жалба с вх. № 94-Ш-21/08.08.2023г. … Read More
 • Заповед процедура дърводобив 08.2023
  Заповед 514/08.08.2023 г. за извършване на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обхвата на Републикански път ІІ-49“Търговище – Разград“ в пътен участък от км 19+700 до км 21+700 в землището на с. Манастирско, общ. Лозница, област Разград, с начална цена на обект № 1 в размер на 7970,00/седем … Read More
 • Заповед за продажба на спечелилия търг за ПИ 47041.17.6, с.Манастирци
  ЗАПОВЕД  № 509/03.08.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № … Read More
 • Заповед отдаване под наем на общинско помещение N.19
  ЗАПОВЕД № 491/01.08.2023 г.  На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закон за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка … Read More
 • Заповед отдаване под наем на общински терен N.3
  ЗАПОВЕД  № 490/01.08.2023 г.       На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закон за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка … Read More
 • Заповед отдаване под наем на общински терен N.2
  ЗАПОВЕД № 489/01.08.2023 г.                                                                                                                               На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закон за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във … Read More
 • Заповед отдаване под наем на общински терен N.1
  ЗАПОВЕД  № 467/27.07.2023 г.                                                                                                             На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закон за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във … Read More
 • Уведомление от Общинска служба по земеделие
  На основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2023/2024 година в землища:с.Веселина,с.Гороцвет,с.Градина,с.Бели Лом,с.Каменар,с.Крояч,с.Ловско,гр.Лозница,с.Манастирско,с.Манастирци, с.Сейдол,с.Синя вода,с.Студенец,с.Трапище,с.Тръбач,с.Чудомир на територията на община Лозница, област Разград, са изготвени … Read More
 • Заповед продажба на имот частна общинска собственост в с.Тръбач
  З А П О В Е Д  № 478/27.07.2023      На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, … Read More
 • СЪОБЩЕНИЕ до всички собственици и арендатори на земеделски земи и гори
  Във връзка с ежегодно провеждане на акции за недопускане движението на непочистени машини по републиканските и общински пътища, Ви информираме, че преди излизане на път от републиканската и общинска пътна мрежа трябва да се почистят от кал селскостопанската и земеделска техника, тракторите и специализираната строителна техника. Уведомяваме, Ви съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5 … Read More
 • Заповед за продажба на имот УПИ XXII-230, гр.Лозница, ул.“Хан Кубрат“ 26
  ЗАПОВЕД № 455/19.07.2023 г.         На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл. 30, ал. 5, от Наредба              № 2 на ОбС – гр. Лозница и в изпълнение на Решение № 414 от Протокол № 60/26.06.2023г. на Общински съвет – гр. Лозница ЗАПОВЯДВАМ: ДА СЕ ПРОДАДЕ на ПАВЛИНА ******* … Read More
 • Заповед за продажба на имот УПИ XIII-16 с.Гороцвет
  З А П О В Е Д  № 454/19.07.2023 г.       На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията във връзка с прилагане на влязъл в сила застроителен и регулационен план, одобрен … Read More
 • Заповед за провеждане на публичен търг за продажба на склад село Тръбач, Стопански двор
  ЗАПОВЕД № 442/18.07.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 412 по Протокол № 60/26.06.2023 … Read More
 • Заповед за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 47041.17.6 в землището на село Манастирци
  ЗАПОВЕД  № 441/18.07.2023 г.         На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 411 по Протокол № 60/26.06.2023 … Read More
 • Заповед за откриване на процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имоти – публична общинска собственост
  ЗАПОВЕД № 436/14.07.2023        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 409 по Протокол № 60/26.06.2023 г. … Read More
 • Заповед за продажба на имот частна общинска собственост, с.Чудомир, ул.“Ахелой“ 11
  З А П О В Е Д   № 424/06.07.2023 г.          На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет … Read More
 • Заповед за продажба на имот частна общинска собственост с.Чудомир, ул.“Ахелой“ 13
  З А П О В Е Д   № 423/06.07.2023 г.          На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет … Read More
 • Уведомление за пръскане против насекоми
  Община Лозница уведомява населението, че в периода от 06 юли до 09 юли 2023 год. през часовия диапазон от 22.00 ч. до 04.00 ч. на територията на населените места ще бъде извършено пръскане на зелените площи против комари, кърлежи и бълхи . Третирането ще се осъществява от „БИОКОНТРОЛ КОРПОРАЦИЯ“ ЕООД – гр. Разград. Третираните участъци … Read More
 • Заповед за продажба на УПИ II, кв.21 с. Манастирци
  З А П О В Е Д  № 412/29.06.2023 г.          На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет … Read More
 • Заповед за продажба на УПИ I, кв.21 с. Манастирци
  З А П О В Е Д  № 411/29.06.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет … Read More
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД РАЗГРАД МАНДАТ 2024-2027 г.
  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД РАЗГРАД МАНДАТ 2024-2027 г. Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Районен съд Разград и в изпълнение на Решение № 395 от 31.05.2023 г. на Общински съвет Лозница открива процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни … Read More
 • Покана на заключителна пресконференция по проект: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница“
  Уважаеми съграждани, Община Лозница има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по проект: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница“, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие към Европейския съюз, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ с бенефициент Община Лозница, която … Read More
 • Заповед за провеждане на публичен търг за продажба на имот в с.Манастирци, УПИ II, кв.21
  ЗАПОВЕД  № 366/16.06.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 402 по Протокол № 58/31.05.2023 г. … Read More
 • Заповед за провеждане на публичен търг за продажба на имот в с.Манастирци, УПИ I, кв.21
  ЗАПОВЕД № 365/16.06.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 401 по Протокол № 58/31.05.2023 … Read More
 • Заповед за провеждане на публичен търг за продажба на имот в с.Чудомир, ул. „Ахелой“ 11
  ЗАПОВЕД № 364/16.06.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 398 по Протокол № 58/31.05.2023 г. … Read More
 • Заповед за провеждане на публичен търг за продажба на имот в с.Чудомир, ул.“Ахелой“ 13
  ЗАПОВЕД № 363/16.06.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 397 по Протокол № 58/31.05.2023 … Read More
 • Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Лозница за 2022 година
  П О К А Н А     На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредба № 17 на Общински съвет – Лозницаза  условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за  съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския … Read More
 • Заповед процедура за отдаване под наем на Терен за паркинг в с.Каменар
  ЗАПОВЕД № 340/10.06.2023        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 404 по Протокол № 58/31.05.2023 г. … Read More
 • Заповед за отдаване възмездно под наем на поземлен имот в землището на с.Сейдол
  ЗАПОВЕД № 315/31.05.2023 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закон за общинската собственост, чл. 15 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № … Read More
 • Заповед за провеждане на търг за отдаване под наем на земеделски земи
  ЗАПОВЕД № 289/25.05.2023 На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 от Наредба   № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – гр. Лозница и във връзка с Решение № 385 по Протокол … Read More
 • Публиен търг за отдаване под наем на терен в с.Манастирско, ул.“Бели лом“ 3
  ЗАПОВЕД № 268/17.05.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 386 по Протокол № 56/26.04.2023 г. … Read More
 • Публичен търг за отдаване под наем на терен в с.Манастирско, ул.“Бели лом“ 18
  ЗАПОВЕД № 267/17.05.2023        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 387 по Протокол № 56/26.04.2023 г. … Read More
 • Заповед за откриване процедура за отдаване под наем на ПИ 65992.16.80 с.Сейдол
  З А П О В Е Д № 259/11.05.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.7 от Закон за общинската собственост, чл.15, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, … Read More
 • Заповед продажба на самостоятелен обект в жилищна  сграда – апартамент – частна общинска собственост
  З А П О В Е Д  № 192/24.04.2023 г.             На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 3, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 33, ал. , т. 1 и чл. … Read More
 • Процедура за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост
  ЗАПОВЕД № 171/13.04.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 379 по Протокол № 55/31.03.2023 г. … Read More
 • Процедура за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост
  ЗАПОВЕД № 162/06.04.2023        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 374 по Протокол № 54/14.03.2023 г. … Read More
 • Обява за конкурс Национална гвардейска част
  Обява за провеждане на конкурс на 27.06.2023 г. и 28.06.2023 г. във ф. 54800 – Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина
 • Търгове за отдаване под аренда на земелски земи
  Заповеди за провеждане на явни публични търгове за отдаване под аренда на земеделски земи, при първоначална годишна арендна вноска от 65.00 лв./дка. Първата стопанска година  започва  от  01 Октомври 2022 година.
 • Горско-стопански план на Община Лозница
  Горско-стопански план на горските територии, собственост на Община Лозница ДО ДИРЕКТОРА  НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ГР. РУСЕ У В Е Д О М Л Е Н И Е за план, програма или проект (съгласно приложение № 1 към  чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за … Read More
 • Заповед за инвентаризация и планиране в горските територии
  Министерство на земеделието, изпълнитена агенция по горите, Регионална дирекция по горите Русе Заповед 56/24.03.2023 г. за назначаване на комисия за провеждане на заседание, във връзка с разглеждането и приемането на материалите по чл.89, ал.1 от Наредба 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране на горските територии за изработения проект на горско-стопански план собственост на Община Лозница
 • Покана за обществено обсъждане на проект за горско-стопански план
  ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕРегионална дирекция по горите – гр. Русе и Община Лозница, уведомяват обществеността и заинтересованите страни, че е извършена инвентаризация на горските територии. Изработен е проект на горскостопански план собственост на община Лозница, в териториалния обхват на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Разград“ – гр. Разград. Изпълнител е „Силва 2003“ ООД, гр. София.На … Read More
 • Заповед за заличаване адресна регистрация
  ЗАПОВЕД № 123/13.03.2023 г. На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 92, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация при … Read More
 • Община Лозница обявява подбор на персонал за „Сътрудник социални дейности“
  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ ОБЩИНА ЛОЗНИЦА Във връзка с изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.002-044 „Укрепване на общинския капацитет в Община Лозница“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ОБЯВЯВА Подбор на персонал … Read More
 • Съобщение за забрана на нерегламентирано изгаряне и изхвърляне на отпадъци
          Във връзка със спазване на разпоредбите на чл. 19, ал. 3, т.15 и чл.112 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ СЕ ЗАБРАНЯВА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНОТО ИЗГАРЯНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ НА НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА ТОВА МЕСТА.         Съгласно чл. 133, ал.4 от ЗУО за нерегламентираното изгаряне или третиране на отпадъци, физическите лица се наказват с глоба … Read More
 • СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ДО ЛИЦЕТО: Цветелин ******** Цонков с ЕГН 65******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Манастирци, ул. „ Камчия” № 2;
  СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ДО ЛИЦЕТО: Цветелин ******** Цонков с ЕГН 65******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Манастирци, ул. „ Камчия” № 2; Цветелин ******** Цонков с ЕГН 65******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Манастирци, ул. „ Камчия” № 2; На основание чл. 26, във връзка с чл. 18а, ал. 10 … Read More
 • Заповед комисия за проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация
  ЗАПОВЕД № 108 / 06.03.2023\ На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за … Read More