Актуално

 • Заповед за заличаване на адресна регистрация
  ЗАПОВЕД № 628/20.09.2023г. На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 92, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация при спазване … Read More
 • Заповед за определяне комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес на територията на Община Лозница
  ЗАПОВЕД № 613/15.09.2023 г.             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за … Read More
 • СЪОБЩЕНИЕ
  Уведомяваме гражданите на Община Лозница, че на 15.09.2023г. /петък/ от 10.30 до 12.00 часа в сградата на Общинска администрация/стая №104/, ще бъде открита приемна на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация.
 • СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ДО ЛИЦАТА:
  Емилия ******** Юриева с ЕГН 74******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Синя вода, ул. „ Васил Левски” № 06; Халиме ******** Мехмед с ЕГН 31******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Синя вода, ул. „ Васил Левски” № 06; Северина ******** Йешил с ЕГН 78******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село … Read More
 • Заповед за определяне комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес на територията на Община Лозница
  ЗАПОВЕД № 590/04.09.2023 г.             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за … Read More
 • Заповед за прекратяване на търг
  Заповед 583/01.09.2023 – за прекратяване на обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обхвата на Републикански път ІІ-49“Търговище – Разград“ в пътен участък от км 19+700 до км 21+700 в землището на с. Манастирско, общ. Лозница, област Разград, т.к. не е подадено нито едно заявление за участие.
 • Протокол комисия за проведен трети търг
  Протокол N.3 от решение на комисия за проведен публичен втори търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обхвата на Републикански път ІІ-49“Търговище – Разград“ в пътен участък от км 19+700 до км 21+700 в землището на с. Манастирско, общ. Лозница, област Разград
 • Заповед за определяне комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес на територията на Община Лозница
  ЗАПОВЕД № 556/25.08.2023г.             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска … Read More
 • Протокол комисия за проведен втори търг
  Протокол N.2 от решение на комисия за проведен публичен втори търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обхвата на Републикански път ІІ-49“Търговище – Разград“ в пътен участък от км 19+700 до км 21+700 в землището на с. Манастирско, общ. Лозница, област Разград
 • Заповед за нов публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
  Заповед 555/25.08.2023 за провеждане на нов публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обхвата на Републикански път ІІ-49“Търговище – Разград“ в пътен участък от км 19+700 до км 21+700 в землището на с. Манастирско, общ. Лозница, област Разград, с намаление на първоначалната цена, и извършени корекции в тръжната документация … Read More
 • Заповед за заличаване на адресна регистрация
  ЗАПОВЕД № 544/22.08.2023г. На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 92, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация при спазване … Read More
 • Протокол комисия за проведен търг
  Протокол от решение на комисия за проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обхвата на Републикански път ІІ-49“Търговище – Разград“ в пътен участък от км 19+700 до км 21+700 в землището на с. Манастирско, общ. Лозница, област Разград
 • График за провеждане на заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 г.
  Г Р А Ф И К за  провеждане на заседания на комисията по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед  № РД-07-37/02.08.2023 г. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ град Разград за стопанската 2023/2024 г., за землищата на Община ЛОЗНИЦА Обявяваме график на заседанията на комисията, както следва: На 28.08.2023г. от 09.00ч. … Read More
 • Покана за публично обсъждане на бюджет 2023
  На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет Кметът на Община Лозница К А Н И всички жители и заинтересовани лица, ръководители … Read More
 • Конкурс за предоставяне на социални услуги
  ЗАПОВЕД № 523/11.08.2023 г.       На основание чл. 63, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 64, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Закона за социалните услуги, чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и чл. 44,         ал. 2 от ЗМСМА ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА:      Възлагане предоставянето на социални услуги, … Read More
 • Заповед за определяне комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес на територията на Община Лозница
  ЗАПОВЕД № 521/11.08.2023 г.             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за … Read More
 • СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ДО ЛИЦЕТО: Нергюл…
  СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ДО ЛИЦЕТО: Нергюл ******** Мустафа с ЕГН 70******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Синя вода, ул. „ Паркова” № 11; На основание чл. 26, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ Ви уведомяваме, че в Община Лозница е постъпила жалба с вх. № 94-Ш-21/08.08.2023г. … Read More
 • Заповед процедура дърводобив 08.2023
  Заповед 514/08.08.2023 г. за извършване на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обхвата на Републикански път ІІ-49“Търговище – Разград“ в пътен участък от км 19+700 до км 21+700 в землището на с. Манастирско, общ. Лозница, област Разград, с начална цена на обект № 1 в размер на 7970,00/седем … Read More
 • Заповед за продажба на спечелилия търг за ПИ 47041.17.6, с.Манастирци
  ЗАПОВЕД  № 509/03.08.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № … Read More
 • Заповед отдаване под наем на общинско помещение N.19
  ЗАПОВЕД № 491/01.08.2023 г.  На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закон за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка … Read More
 • Заповед отдаване под наем на общински терен N.3
  ЗАПОВЕД  № 490/01.08.2023 г.       На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закон за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка … Read More
 • Заповед отдаване под наем на общински терен N.2
  ЗАПОВЕД № 489/01.08.2023 г.                                                                                                                               На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закон за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във … Read More
 • Заповед отдаване под наем на общински терен N.1
  ЗАПОВЕД  № 467/27.07.2023 г.                                                                                                             На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закон за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във … Read More
 • Уведомление от Общинска служба по земеделие
  На основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2023/2024 година в землища:с.Веселина,с.Гороцвет,с.Градина,с.Бели Лом,с.Каменар,с.Крояч,с.Ловско,гр.Лозница,с.Манастирско,с.Манастирци, с.Сейдол,с.Синя вода,с.Студенец,с.Трапище,с.Тръбач,с.Чудомир на територията на община Лозница, област Разград, са изготвени … Read More
 • Заповед продажба на имот частна общинска собственост в с.Тръбач
  З А П О В Е Д  № 478/27.07.2023      На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, … Read More
 • СЪОБЩЕНИЕ до всички собственици и арендатори на земеделски земи и гори
  Във връзка с ежегодно провеждане на акции за недопускане движението на непочистени машини по републиканските и общински пътища, Ви информираме, че преди излизане на път от републиканската и общинска пътна мрежа трябва да се почистят от кал селскостопанската и земеделска техника, тракторите и специализираната строителна техника. Уведомяваме, Ви съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5 … Read More
 • Заповед за продажба на имот УПИ XXII-230, гр.Лозница, ул.“Хан Кубрат“ 26
  ЗАПОВЕД № 455/19.07.2023 г.         На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл. 30, ал. 5, от Наредба              № 2 на ОбС – гр. Лозница и в изпълнение на Решение № 414 от Протокол № 60/26.06.2023г. на Общински съвет – гр. Лозница ЗАПОВЯДВАМ: ДА СЕ ПРОДАДЕ на ПАВЛИНА ******* … Read More
 • Заповед за продажба на имот УПИ XIII-16 с.Гороцвет
  З А П О В Е Д  № 454/19.07.2023 г.       На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията във връзка с прилагане на влязъл в сила застроителен и регулационен план, одобрен … Read More
 • Заповед за провеждане на публичен търг за продажба на склад село Тръбач, Стопански двор
  ЗАПОВЕД № 442/18.07.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 412 по Протокол № 60/26.06.2023 … Read More
 • Заповед за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 47041.17.6 в землището на село Манастирци
  ЗАПОВЕД  № 441/18.07.2023 г.         На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 411 по Протокол № 60/26.06.2023 … Read More
 • Заповед за откриване на процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имоти – публична общинска собственост
  ЗАПОВЕД № 436/14.07.2023        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 409 по Протокол № 60/26.06.2023 г. … Read More
 • Заповед за продажба на имот частна общинска собственост, с.Чудомир, ул.“Ахелой“ 11
  З А П О В Е Д   № 424/06.07.2023 г.          На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет … Read More
 • Заповед за продажба на имот частна общинска собственост с.Чудомир, ул.“Ахелой“ 13
  З А П О В Е Д   № 423/06.07.2023 г.          На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет … Read More
 • Уведомление за пръскане против насекоми
  Община Лозница уведомява населението, че в периода от 06 юли до 09 юли 2023 год. през часовия диапазон от 22.00 ч. до 04.00 ч. на територията на населените места ще бъде извършено пръскане на зелените площи против комари, кърлежи и бълхи . Третирането ще се осъществява от „БИОКОНТРОЛ КОРПОРАЦИЯ“ ЕООД – гр. Разград. Третираните участъци … Read More
 • Заповед за продажба на УПИ II, кв.21 с. Манастирци
  З А П О В Е Д  № 412/29.06.2023 г.          На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет … Read More
 • Заповед за продажба на УПИ I, кв.21 с. Манастирци
  З А П О В Е Д  № 411/29.06.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет … Read More
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД РАЗГРАД МАНДАТ 2024-2027 г.
  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД РАЗГРАД МАНДАТ 2024-2027 г. Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Районен съд Разград и в изпълнение на Решение № 395 от 31.05.2023 г. на Общински съвет Лозница открива процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни … Read More
 • Покана на заключителна пресконференция по проект: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница“
  Уважаеми съграждани, Община Лозница има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по проект: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница“, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие към Европейския съюз, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ с бенефициент Община Лозница, която … Read More
 • Заповед за провеждане на публичен търг за продажба на имот в с.Манастирци, УПИ II, кв.21
  ЗАПОВЕД  № 366/16.06.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 402 по Протокол № 58/31.05.2023 г. … Read More
 • Заповед за провеждане на публичен търг за продажба на имот в с.Манастирци, УПИ I, кв.21
  ЗАПОВЕД № 365/16.06.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 401 по Протокол № 58/31.05.2023 … Read More
 • Заповед за провеждане на публичен търг за продажба на имот в с.Чудомир, ул. „Ахелой“ 11
  ЗАПОВЕД № 364/16.06.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 398 по Протокол № 58/31.05.2023 г. … Read More
 • Заповед за провеждане на публичен търг за продажба на имот в с.Чудомир, ул.“Ахелой“ 13
  ЗАПОВЕД № 363/16.06.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 397 по Протокол № 58/31.05.2023 … Read More
 • Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Лозница за 2022 година
  П О К А Н А     На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредба № 17 на Общински съвет – Лозницаза  условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за  съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския … Read More
 • Заповед процедура за отдаване под наем на Терен за паркинг в с.Каменар
  ЗАПОВЕД № 340/10.06.2023        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 404 по Протокол № 58/31.05.2023 г. … Read More
 • Заповед за отдаване възмездно под наем на поземлен имот в землището на с.Сейдол
  ЗАПОВЕД № 315/31.05.2023 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закон за общинската собственост, чл. 15 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № … Read More
 • Заповед за провеждане на търг за отдаване под наем на земеделски земи
  ЗАПОВЕД № 289/25.05.2023 На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 от Наредба   № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – гр. Лозница и във връзка с Решение № 385 по Протокол … Read More
 • Публиен търг за отдаване под наем на терен в с.Манастирско, ул.“Бели лом“ 3
  ЗАПОВЕД № 268/17.05.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 386 по Протокол № 56/26.04.2023 г. … Read More
 • Публичен търг за отдаване под наем на терен в с.Манастирско, ул.“Бели лом“ 18
  ЗАПОВЕД № 267/17.05.2023        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 387 по Протокол № 56/26.04.2023 г. … Read More
 • Заповед за откриване процедура за отдаване под наем на ПИ 65992.16.80 с.Сейдол
  З А П О В Е Д № 259/11.05.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.7 от Закон за общинската собственост, чл.15, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, … Read More
 • Заповед продажба на самостоятелен обект в жилищна  сграда – апартамент – частна общинска собственост
  З А П О В Е Д  № 192/24.04.2023 г.             На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 3, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 33, ал. , т. 1 и чл. … Read More
 • Процедура за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост
  ЗАПОВЕД № 171/13.04.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 379 по Протокол № 55/31.03.2023 г. … Read More
 • Процедура за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост
  ЗАПОВЕД № 162/06.04.2023        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 374 по Протокол № 54/14.03.2023 г. … Read More
 • Обява за конкурс Национална гвардейска част
  Обява за провеждане на конкурс на 27.06.2023 г. и 28.06.2023 г. във ф. 54800 – Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина
 • Търгове за отдаване под аренда на земелски земи
  Заповеди за провеждане на явни публични търгове за отдаване под аренда на земеделски земи, при първоначална годишна арендна вноска от 65.00 лв./дка. Първата стопанска година  започва  от  01 Октомври 2022 година.
 • Горско-стопански план на Община Лозница
  Горско-стопански план на горските територии, собственост на Община Лозница ДО ДИРЕКТОРА  НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ГР. РУСЕ У В Е Д О М Л Е Н И Е за план, програма или проект (съгласно приложение № 1 към  чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за … Read More
 • Заповед за инвентаризация и планиране в горските територии
  Министерство на земеделието, изпълнитена агенция по горите, Регионална дирекция по горите Русе Заповед 56/24.03.2023 г. за назначаване на комисия за провеждане на заседание, във връзка с разглеждането и приемането на материалите по чл.89, ал.1 от Наредба 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране на горските територии за изработения проект на горско-стопански план собственост на Община Лозница
 • Покана за обществено обсъждане на проект за горско-стопански план
  ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕРегионална дирекция по горите – гр. Русе и Община Лозница, уведомяват обществеността и заинтересованите страни, че е извършена инвентаризация на горските територии. Изработен е проект на горскостопански план собственост на община Лозница, в териториалния обхват на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Разград“ – гр. Разград. Изпълнител е „Силва 2003“ ООД, гр. София.На … Read More
 • Заповед за заличаване адресна регистрация
  ЗАПОВЕД № 123/13.03.2023 г. На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 92, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация при … Read More
 • Община Лозница обявява подбор на персонал за „Сътрудник социални дейности“
  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ ОБЩИНА ЛОЗНИЦА Във връзка с изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.002-044 „Укрепване на общинския капацитет в Община Лозница“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ОБЯВЯВА Подбор на персонал … Read More
 • Съобщение за забрана на нерегламентирано изгаряне и изхвърляне на отпадъци
          Във връзка със спазване на разпоредбите на чл. 19, ал. 3, т.15 и чл.112 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ СЕ ЗАБРАНЯВА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНОТО ИЗГАРЯНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ НА НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА ТОВА МЕСТА.         Съгласно чл. 133, ал.4 от ЗУО за нерегламентираното изгаряне или третиране на отпадъци, физическите лица се наказват с глоба … Read More
 • СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ДО ЛИЦЕТО: Цветелин ******** Цонков с ЕГН 65******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Манастирци, ул. „ Камчия” № 2;
  СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ДО ЛИЦЕТО: Цветелин ******** Цонков с ЕГН 65******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Манастирци, ул. „ Камчия” № 2; Цветелин ******** Цонков с ЕГН 65******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Манастирци, ул. „ Камчия” № 2; На основание чл. 26, във връзка с чл. 18а, ал. 10 … Read More
 • Заповед комисия за проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация
  ЗАПОВЕД № 108 / 06.03.2023\ На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за … Read More
 • ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.002-0044 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“, ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 Г.
  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.002-0044 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“, ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 Г. На 14.02.2023 г. кмета на община Лозница подписа Административен договор с Регистрационен номер BG05SFPR002-2.002-0044-C01, междуОбщина Лозница и Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, за предоставяне … Read More
 • Плащане на местни данъци и такси
  Вече можете да заплатите дължимите данъци и такси към Община Лозница лесно и бързо в реално време без чакане на опашка. За Ваше удобство и за да пестим Вашето време, чрез egov.bg с няколко клика предоставяме възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения към 227 общини. Може да платите задължения и към други … Read More
 • Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
  Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Лозница изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или … Read More
 • Благотворителна кампания – помощ за пострадалите в Турция
  Община Лозница стартира благотворителна кампания с парични средства за помощ на пострадалите в земетръсната зона в Република Турция. Във фоайето на Община Лозница е поставена прозрачна кутия за събиране на парична помощ.Благодарим за Вашата съпричастност!
 • Заповед за прекратяване производството по Жалба №94-В-3 от 24.01.2023г
  ЗАПОВЕД № 59 / 03.02.2023             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация и … Read More
 • Заповед за отказ за заличаване на адресна регистрация
  ЗАПОВЕД № 57 / 03.02.2022             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация и … Read More
 • Заповед комисия за проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация
  ЗАПОВЕД № 51 / 27.01.2023г.             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система … Read More
 • Съобщение за заличаване на адресна регистрация
  СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ДО ЛИЦЕТО: Севдалина******** Пенчева с ЕГН 69******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Крояч, ул. ”Витоша” № 19; На основание чл. 26, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомяваме Севдалина  *** Пенчева за това, че в Община Лозница е постъпила жалба с вх. … Read More
 • Заповед комисия за проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация
  ЗАПОВЕД № 47 / 25.01.2023             На основание чл. 44, ал. 2 във вр. с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във вр. с чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система … Read More
 • Съобщение за заличаване на адресна регистрация
  СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ДО ЛИЦАТА: Иво ******** Младенов с ЕГН 59******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, град Лозница, ул. ”Иван Вазов” № 08; Севда ******** Младенова с  ЕГН 63******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, град Лозница, ул. ”Иван Вазов” № 08; Мирослав ******** Младенов с ЕГН 80******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. … Read More
 • СТАРТИРА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“
  Община Лозница стартира реализирането на проект „Грижа в дома в община Лозница” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR002-2.001-0026-C01, по процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА”, финансирана от Европейския социален фонд плюс +, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. Общата стойност на проекта е в размер на 368 144,23 лева. Срокът на изпълнение на проекта е 13 … Read More
 • Заповед за търг за отдаване под аренда на земеделски земи за Реколтивиране на орехови насаждения
  Заповед 23/17.01.2023 г. На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка  с Решение № 332 от 30 Ноември 2022 година на Общински съвет  гр. Лозница З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведе явен търг за отдаванепод аренда за 10 / Десет / години на долупосочените земеделски земи … Read More
 • Заповед продажба ПИ 44166.123.2 във „Вилна зона“ на „ДИН ПРОПЪРТИС“ ООД
  З А П О В Е Д  № 21/13.01.2023 г.             На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински … Read More
 • Заповед продажба ПИ 44166.122.1 във „Вилна зона“ на „ЮЛИЯН РАЙЧЕВ – 77“ ЕООД
  З А П О В Е Д № 20/13.01.2023 г.             На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински … Read More
 • Заповед продажба ПИ 44166.20.31, местност „Куза“ на СЮЛЕЙМАН ДЕЛИЮМЕР
  З А П О В Е Д  № 19/13.01.2023 г.          На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет … Read More
 • Заповед продажба ПИ 44166.53.37, местност „Бежене“на СИМЕОН ВАНГЕЛОВ
  З А П О В Е Д   № 18/13.01.2023 г.          На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет … Read More
 • Заповед продажба имоти във „Вилна зона“ на ЕТ „БЛЕЙК – ГЮРДЖАН МЕХМЕДОВ“
  З А П О В Е Д   № 17/13.01.2023 г.             На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  … Read More
 • Заповед продажба ПИ 44166.20.27, местност „Куза“ на МЕРДЖАН СЮЛЕЙМАН
  З А П О В Е Д № 16/13.01.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет … Read More
 • Заповед продажба ПИ 44166.51.5 местност „Старите лозя“ на ЦЕКО ТИНКОВ
   З А П О В Е Д  № 15/13.01.2023 г.          На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет … Read More
 • Проект „Осигуряване на патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Лозница“ по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“
  Проект „Осигуряване на патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Лозница“ по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ На 12.01.2023 г. между Фонд “Социална закрила” към МТСП и Община Лозница бе подписан Договор за съвместна дейност № РД04-55/12.01.2023 г. за закупуване на нов, неупотребяван автомобил по проект „Осигуряване на патронажна … Read More
 • Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор 44166.51.5
  ЗАПОВЕД № 785/29.12.2022 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 335 по Протокол № 49/30.11.2022 … Read More
 • Уведомление за инвестиционно предложение на Община Лозница
  О Б Я В А От Севгин Назъм Шукри- кмет на Община Лозница, гр. Лозница На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.) У В Е Д О М … Read More
 • Заповеди полски пътища 2022-2023 г.
  Заповеди на ОД „Земеделие“ гр. Разград за определяне цена на имоти общинска собственост, представляващи полски пътища за стопанската 2022-2023 г. Заповед – землище с. Бели лом Заповед – землище с. Чудомир Заповед – землище с. Гороцвет Заповед – землище с. Градина Заповед – землище с. Каменар Заповед – землище с. Крояч Заповед – землище с. … Read More
 • Обява обществено обсъждане на проект за изменение на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
  ОБЯВА за среща за обществено обсъждане             На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Лозница съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на дата 20.01.2023 г. от 13,30 часа в заседателната зала на Община Лозница ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА … Read More
 • Годишен план за ползване на дървесина през 2023 г.
  Годишен план за ползване на дървесина през 2023 г. от гори собственост на Община Лозница
 • Заповед спечелен търг
  З А П О В Е Д № 748/06.12.2022 г.          На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински … Read More
 • Заповед спечелен търг
   З А П О В Е Д № 753/06.12.2022 г.          На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински … Read More
 • Заповед спечелен търг ПИ 73262.29.5 с.Тръбач
  З А П О В Е Д  № 716/01.12.2022 г.      На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински … Read More
 • Заповед спечелен търг ПИ 73262.29.7 с.Тръбач
  З А П О В Е Д  № 715/01.12.2022 г.          На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински … Read More
 • Заповед спечелен търг ПИ 73002.14.1 с.Трапище
  З А П О В Е Д № 714/01.12.2022 г..          На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински … Read More
 • Заповед спечелен търг ПИ 17066.93.120 с.Гороцвет
  З А П О В Е Д  № 713/01.12.2022 г.          На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет … Read More
 • Обява за услуга „Топъл обяд“
  О Б Я В А Общинска администрация гр. Лозница, уведомява всички заинтересовани лица, че стартира предоставянето на услугата „Топъл обяд“ в изпълнение на проект „Предоставяне на топъл обяд в община Лозница“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна … Read More
 • Процедури за провеждане на публичен търг за продажба на общински имоти
  ЗАПОВЕД № 689/18.11.2022 г. ЗАПОВЕД № 688/18.11.2022 г. ЗАПОВЕД № 687/18.11.2022 г. ЗАПОВЕД № 686/18.11.2022 г. ЗАПОВЕД № 685/18.11.2022 г. ЗАПОВЕД № 684/18.11.2022 г. ЗАПОВЕД № 683/18.11.2022 г. ЗАПОВЕД № 682/18.11.2022 г.
 • Процедура отдаване под наем чрез публичен търг – Масивна сграда с.Манастирци
  ЗАПОВЕД № 678/14.11.2022 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 326 по Протокол № 48/31.10.2022 … Read More
 • Заповед за процедура за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост
  ЗАПОВЕД № 676/14.11.2022 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 315 по Протокол № 48/31.10.2022 … Read More
 • Покана за обществено обсъждане на горско-стопански план
  ПОКАНАЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕна горско-стопански план, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горско-стопански карти за горските територии – общинска собственост, в района на дейност на ТП ДГС „ Разград“ гр. Разград, стопанисвани от Община ЛозницаУважаеми съграждани и представители на заинтересовани институции,Уведомяваме Ви, че във връзка с разглеждането и приемането на горско-стопански … Read More