Актуално

 • Процедури за провеждане на публичен търг за продажба на общински имоти
  ЗАПОВЕД № 689/18.11.2022 г. ЗАПОВЕД № 688/18.11.2022 г. ЗАПОВЕД № 687/18.11.2022 г. ЗАПОВЕД № 686/18.11.2022 г. ЗАПОВЕД № 685/18.11.2022 г. ЗАПОВЕД № 684/18.11.2022 г. ЗАПОВЕД № 683/18.11.2022 г. ЗАПОВЕД № 682/18.11.2022 г.
 • Процедура отдаване под наем чрез публичен търг – Масивна сграда с.Манастирци
  ЗАПОВЕД № 678/14.11.2022 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 326 по Протокол № 48/31.10.2022 … Read More
 • Заповед за процедура за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост
  ЗАПОВЕД № 676/14.11.2022 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 315 по Протокол № 48/31.10.2022 … Read More
 • Покана за обществено обсъждане на горско-стопански план
  ПОКАНАЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕна горско-стопански план, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горско-стопански карти за горските територии – общинска собственост, в района на дейност на ТП ДГС „ Разград“ гр. Разград, стопанисвани от Община ЛозницаУважаеми съграждани и представители на заинтересовани институции,Уведомяваме Ви, че във връзка с разглеждането и приемането на горско-стопански … Read More
 • Обяви процедури за подбор на образователен медиатор и помощник на учителя
  28.10.2022 – Заповед и протоколи за подбор на „Образователен модератор“ и „Помощник на учителя“ ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ„КОМПЕНСИРАЩИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ НА ГР. ЛОЗНИЦА“, НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ“,  ПО ДОГОВОР № НПОД – БС33.4-003/07.10.2022 г.ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПОМОЩНИК НА … Read More
 • Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ Разград
  Заповеди на ОД „Земеделие“ гр. Разград за определяне цена за ползването на имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ за 2022-2023 г. 26.10.2022 Заповед – землище гр. Лозница Заповед – землище с. Ловско Заповед – землище с. Манастирци 20.10.2022 Заповед – землище с. Бели лом Заповед – землище с. Чудомир Заповед – … Read More
 • Публичен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост
  ЗАПОВЕД № 615/06.10.2022 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 301 по Протокол № 46/16.09.2022 г. … Read More
 • Проект „Предоставяне на топъл обяд в община Лозница“ по Оперативна програма
  АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027 г. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮСОперация BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд О Б Я В А Общинска администрация гр. Лозница, уведомява всички заинтересовани лица, че предстои кандидатстване с проект „Предоставяне на топъл обяд в община Лозница“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане … Read More
 • Удължаване на срока за предоставяне на услугата „Топъл обяд“ по Оперативна програма
  ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ–НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ О Б Я В А Общинска администрация гр. Лозница, уведомява всички заинтересовани лица, че е подписан Анекс за удължаване на срока за предоставяне на услугата „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално … Read More
 • Обява за инвестиционно предложение “Рехабилитация на Път RAZ 2083 /ІІІ-206, Пороище-Студенец/- Градина –  /ІІ-49/ от км 0+000 до км 1+220”
  ОБЯВА От Севгин Назъм Шукри- кмет на Община Лозница, гр. Лозница На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.) У В Е Д О М Я В А М … Read More
 • Обява за инвестиционно предложение ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА”:
  О Б Я В А От Севгин Назъм Шукри- кмет на Община Лозница, гр. Лозница На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.) У В Е Д О М … Read More
 • Заповед за провеждане публичен търг за продажба на поземлен имот в с.Крояч
  ЗАПОВЕД № 499/17.08.2022 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 288 по Протокол № 44/29.07.2022 … Read More
 • Заповед за провеждане публичен търг за продажба на поземлен имот в с.Крояч
   ЗАПОВЕД № 498/17.08.2022 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 289 по Протокол № 44/29.07.2022 … Read More
 • Заповед за провеждане на публичен търг на част от поземлен имот в гр.Лозница, ул. Дружба 7
  ЗАПОВЕД № 497/17.08.2022 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 287 по Протокол № 44/29.07.2022 … Read More
 • ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
  ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ О Б Я В А Общинска администрация гр. Лозница, уведомява всички заинтересовани лица, че е подписан Анекс за удължаване на срока за предоставяне на услугата „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално … Read More
 • График на заседания на комисии по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 г.
  О Б Я В Л Е Н И Е Във връзка с дейността на сформираните по Заповед от Директора на ОД“Земеделие” гр.Разград комисии по реда на чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ,за стопанската 2022г./2023г. Обявяваме график на заседанията на комисията, както следва: На 23.08.2022г. от 09.00ч. –  землище с. Веселина На 16.08.2022г. от 13.00ч. –  землище с. … Read More
 • Конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища
  ОБЯВА
 • Овладяване популацията на безстопанствени кучета
  ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Програмата  за овладяване на популацията на безстопанствените кучета община Лозница уведомява регистрираните организации за защита на животните, че при изявяване на желание могат да сътрудничат при изпълнение на дейностите от Раздел II чл. 8, ал.1 на Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване … Read More
 • Обявление Общинска служба по земеделие
  Обявление На основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2022/2023 година в землища: с.Веселина, с.Гороцвет, с.Градина,с.Бели Лом, с.Каменар, с.Крояч, с.Ловско, гр.Лозница, с.Манастирско, с.Манастирци, с.Сейдол, … Read More
 • Областна дирекция „Земеделие“ Разград – заповед комисии
    З А П О В Е Д        № РД-07-32/01.08.2022г.             На основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ О П Р Е Д Е Л Я М: Следните комисии в състав: … Read More
 • Обява вакантни войнишки длъжности
  Обява на Съвместното командване на силите за провеждане на конкурс за 25 (двадесет и пет) вакантни войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите /СКС/ и с рег.№ 3Н – 3223 / 03.06.2022 г.на Командване за логистична поддръжка за провеждане на конкурс за 2(две) вакантни войнишки длъжности -„младши специалист по физическа … Read More
 • Търг за отдаване под наем за 10 години на земеделски земи за орехови насаждения от 01.10.2022
  З  А  П  О  В  Е  Д    № 422 гр. Лозница, 22 Юли 2022 година На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка  с Решение № 273 от  29 Юни 2022 година на Общински съвет  гр. Лозница З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведе явен търг за … Read More
 • Търг за отдаване под наем за 6 години на земеделски земи от 01.10.2022
  З  А  П  О  В  Е  Д    № 421 гр. Лозница, 22 Юли 2022 година На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка  с Решение № 280 от  29 Юни 2022 година на Общински съвет  гр. Лозница З А П О В Я Д В А М: Да се проведе явен търг за отдаванепод … Read More
 • Търг за отдаване под наем на пасища, мери и ливади за 2022-2023 г.
  З  А  П  О  В  Е  Д    № 420 гр. Лозница,  22  Юли  2022 година На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка  с Решение № 281  от  29  Юни   2022 година на Общински съвет  гр. Лозница З А П О В Я Д В А М:              1. Да се проведе явен търг  … Read More
 • Покана за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник, която да предостави краткосрочен кредит на община Лозница
  На основание чл. 19 от Закона за общинския дълг и Решение № 277 от 29.06.2022 г. на Общински съвет – Лозница,   Община Лозница с настоящето отправя покана до всички заинтересовани финансови/кредитни институции за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави краткосрочен кредит на Община Лозница, при … Read More
 • Удължаване обява за услуга „Топъл обяд“
  ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА  АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ О Б Я В А Общинска администрация гр. Лозница, уведомява всички заинтересовани лица, че е подписан Анекс за удължаване на срока за предоставяне на услугата „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално … Read More
 • Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнение на бюджет 2021
  П О К А Н А за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Лозница за 2021г.      На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет – Лозница отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, … Read More
 • Конкурс за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани в НВУ „Васил Левски“ в гр.Велико Търново и Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС“ в гр.Шумен
  О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани в НВУ „Васил Левски“ в гр.Велико Търново и Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС“ в гр.Шумен Със заповед № ОХ-571/14.06.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени общо 150 (сто и петдесет)места … Read More
 • Заповед спечелен търг
  Заповед N.312-03.06.2022 г – за извършване на продажба на имот частна общинска собственост в с.Тръбач
 • Заповед спечелен търг
  Заповед N.282-27.05.2022 г – за извършване на продажба на имот частна общинска собственост в с.Гороцвет
 • Обявление за прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели
  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД МАНДАТ 2023-2026г.      01 юни 2022 Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд Разград и в изпълнение на Решение № 251 по Протокол № 40 от 27.04.2022 г. на Общински съвет Лозница открива процедура по … Read More
 • Заповед за провеждане на явен търг за отдаване под аренда за 6 години на земеделски земи
  Заповед N.252/19.05.2022 – провеждане на явен търг за отдаване под аренда за 6 / Шест / години на долупосочените земеделски земи при годишна арендна вноска от 50.00 лв./дка
 • Заповед за провеждане на публичен търг за имот в с.Гороцвет
  ЗАПОВЕД № 250/17.05.2022 г.                                                                             На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1, чл. 59, ал. 6 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 261 … Read More
 • Заповед за провеждане на публичен търг за имот в с.Тръбач
  ЗАПОВЕД № 249/17.05.2022 г.         На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1, чл. 59, ал. 6 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 262 по … Read More
 • Проект за изменение на общ устройствен план
  ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане  На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Лозница съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на 20.06.2022 г. /Понеделник/ от 13,00 часа в заседателната зала на Община Лозница ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА в обхват: … Read More
 • Заповед за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на обект публична общинска собственост в с.Каменар
  ЗАПОВЕД № 238/11.05.2022 г.  На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 258 по Протокол № 40/27.04.2022 г. на … Read More
 • Заповед за явен търг за отдаване под аренда на земеделски земи
  Заповед N.187/21.04.2022 – провеждане на явен търг за отдаване под аренда за 6 / Шест / години на долупосочените земеделски земи при годишна арендна вноска от 50.00 лв./дка
 • Сключен договор за извършване на комплекс от дейности включващ добив/сеч на маркирана дървесина, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и сортиране/, товарене, транспортиране
  Протокол решение на комисия за сключване на договор за извършване на комплекс от дейности включващ добив/сеч на маркирана дървесина, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и сортиране/, товарене, транспортиране до съответните обекти и разтоварване на маркирана дървесина от годишен план за ползването на дървесина за 2021год. от общинските горски територии, собственост на … Read More
 • Процедура за избор на членове на съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето
  Уважаеми съграждани, Във връзка със стартиране на процедура за избор на членове на съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето община Лозница Ви уведомява, че  Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на … Read More
 • Заповед за спечелен търг
  Заповед N.135-23.03.2022 г – за извършване на продажба на Самостоятелен обект в жилищен блок – Гараж N.5, гр. Лозница, ул. Дружба 35
 • Проект на бюджет за 2022 г.
  Информация за проекта на бюджет 2022 г . на Община Лозница може да изтеглите тук: БЮДЖЕТ 2022 /проект/
 • Публично обсъждане на бюджет 2022
  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА    УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,    Предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Лозница за 2022 година.    Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва … Read More
 • Обява за провеждане на конкурс за войници
  Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища
 • Договори за продажба на дървесина
  Договор N.24 за продажба на стояща дървесина на корен Договор N.25 за продажба на стояща дървесина на корен
 • Резултат от проведен конкурс добив дървесина (Обект 1)
  Протокол от заседание на комисия Заповед N.112/09.03.2022 – определяне изпълнител
 • Заповед процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имоти – частна общинска собственост
  ЗАПОВЕД № 118/11.03.2022 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 235 по Протокол № 38/28.02.2022 г. … Read More
 • Заповед за провеждане на публичен търг за продажба на обект гараж
  ЗАПОВЕД  № 117/11.03.2022 г.                                                                       На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1, чл. 59, ал. 6 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение … Read More
 • Заповед за забрана паша на селскостопански животни
  Заповед N.86/21.02.2021 г. – Забрана на паша на селскостопански животни в държавни горски територии и общински гори
 • Заповед процедура дърводобив
  Заповед 79/17.02.2022 г. за извършване на открит конкурс за добив на маркирана дървесина от общинските горски територии, собственост на Община Лозница…. Документи за участие в конкурса
 • Заповед процедура отдаване под наем на обект публична общинска собственост в с.Каменар
  ЗАПОВЕД № 75 / 11.02.2022 г. – На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 223 по Протокол № 37/26.01.2022 … Read More
 • Протокол комисия – обект 2 и 3
  Протокол от заседание на комисия за проверка редовността и съответствието на представените документи за сключване на договор за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за 2021 г. от общинските горски територии, собсъвеност на Община Лозница (Обект 2) от участника „СТОЙКОВИ-ЛЕС“ ЕООД Протокол от заседание на комисия за проверка редовността … Read More
 • Прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2022/2023 г.
  Уведомяваме Ви, че е стартирана кампания за прием на граждански лица за курсанти във висшите военни училища: 1. Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ в гр.Шумен и факултет „Общовойскови“ в гр.Велико Търново, към Националния военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново; 2. Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия; 3.  Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“ – … Read More
 • Заповед процедура отдаване под наем на имоти частна общинска собственост
  ЗАПОВЕД № 42 / 13.01.2022 г. – На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 209 по Протокол № … Read More
 • Заповеди полски пътища
  Заповеди на ОД „Земеделие“ гр. Разград за определяне цена на имоти общинска собственост, представляващи полски пътища Заповед – землище с. Бели лом Заповед – землище с. Чудомир Заповед – землище с. Гороцвет Заповед – землище с. Градина Заповед – землище с. Каменар Заповед – землище с. Крояч Заповед – землище с. Ловско Заповед – землище … Read More
 • Заповед класиране търг (Обект 3)
  Заповед N.21/07.01.2022 г. – Резултат от проведен търг за купувач на стояща дървесина (Обект 3) Протокол от заседание на комисия
 • Заповед класиране търг (Обект 2)
  Заповед N.20/07.01.2022 – Резултат от проведен търг за купувач на стояща дървесина Протокол от заседание на комисия
 • Заповед за прекратяване на открит конкурс (Обект 1)
  Заповед N.19/07.01.2022 г . за прекратяване на открит конкурс от дейности включващи добив/сеч на маркирана дървесина (Обект 1) Протокол от заседание на комисия за Обект 1
 • Проект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница
  Публикация за предстояща встъпителна пресконференция и първа копка Уважаеми съграждани, Община Лозница има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка“ по проект: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница“, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие към Европейския съюз, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., процедура … Read More
 • Заповед за продажба спечелен търг
  ЗАПОВЕД № 10/04.01.2022 г.  На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 203 от … Read More
 • Заповед за продажба спечелен търг
  ЗАПОВЕД №668/30.12.2021 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 187 от … Read More
 • Провеждане на явен търг за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен
  ЗАПОВЕД № 653 / 21.12.2021 – Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2021 г. Документи за участие Карнет-описи – част 1 Карнет-описи – част 2 Документи участие
 • Провеждане на явен търг за продажба на стояща дървесина на корен
  ЗАПОВЕД № 652 / 21.12.2021 – Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2021 г. Документи за участие – ИЗТЕГЛИ
 • Процедура за открит конкурс добив/сеч на маркирана дървесина
  ЗАПОВЕД № 651 / 21.12.2021 – Откриване процедура за извършване на комплекс от дейности включващи добив/сеч на маркирана дървесина. Документи за участие – ИЗТЕГЛИ
 • Обява за услуга „Топъл обяд“
  ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА  АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ О Б Я В А Общинска администрация гр. Лозница, уведомява всички заинтересовани лица, че е подписан Анекс за удължаване на срока за предоставяне на услугата „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално … Read More
 • Заповед процедура отдаване под наем на общински терени
  ЗАПОВЕД № 636 / 13.12.2021 гр. Лозница         На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 202 по Протокол … Read More
 • Заповед за провеждане на публичен търг
  ЗАПОВЕД № 634/13.12.2021 г. гр. Лозница        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 203 по Протокол … Read More
 • Заповед за провеждане на публичен търг
  ЗАПОВЕД № 621/29.11.2021 г. гр. Лозница На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1, чл. 59, ал. 6 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № … Read More
 • Заповед продажба на поземлен имот
  ЗАПОВЕД № 595/09.11.2021 г.  На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 187 … Read More
 • Временно ограничение за движение
  ЗАПОВЕД № 577/03.11.2021 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с почистване на храстовидни растителност в град Лозница на 04.11.2021 г. З  А  П  О  В  Я  Д  В  А  М: ВЪВЕЖДАМ временна забрана за движение на пътни превозни средства по следната улица: 1.1 Ул.“Странджа“ гр.Лозница,считано от 08:00часа до 17:00 часа на 04.11.2021 … Read More
 • Пробно гласуване с машини
 • Покана за консултации определяне състава на подвижна СИК
  Консултации за определяне състава на Подвижна СИК на територията на Община Лозница за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент,както и избори за народни представители за Народно събрание на 14.11.2021 г. Изх. № 92- 00 – 45 Дата: 21.10.2021 г.   ДО МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС” ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  „ИТН“ КОАЛИЦИЯ „БСП  ЗА  БЪЛГАРИЯ” ПОЛИТИЧЕСКА … Read More
 • Заповед за извършване продажба на поземлени имоти
  ЗАПОВЕД № 558 гр. Лозница, 20.10.2021 г.                                                                                                                               На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 4, т. 2 и чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, чл. 34, ал.1, т.2 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско … Read More
 • Заседание на Общински съвет на 29.10.2021
  О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Комисиите към Общински съвет ще заседават на 25.10.2021 г. /понеделник/ от 8:00ч.,  08:30ч,. 09:00ч., 09:30ч., 10:00ч., 11: 00ч. и 11:30 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница. На … Read More
 • Заповед търг – аренда на земеделски земи
  З  А  П  О  В  Е  Д    № 550 гр. Лозница,  19 Октомври 2021 година На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка  с Решение №  183 от  30 Септември  2021 година на Общински съвет  гр. Лозница З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведе явен търг за … Read More
 • Заповед търг – продажба на поземлени имоти
  ЗАПОВЕД № 553/19.10.2021 На основание чл. 44,  ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 187 по Протокол № 33/30.09.2021 г. на … Read More
 • Ученици от две общински училища на община Лозница получиха таблети
  В началото на седмицата в сградата на ЦПЛР-ОДК в присъствието на директорите на  СУ „Христо Ботев“ и НУ „Васил Левски“, Кметът на община Лозница г-н Севгин Шукри раздаде 50 таблети на ученици от уязвимите групи на двете  общински училища. Таблетите бяха осигурени по проект „Компенсиращи модели  и подкрепа  за децата и учениците на  гр. Лозница … Read More
 • Заповед за провеждане на конкурс за доставчици на социални услуги
  ЗАПОВЕД № 546/14.10.2021 На основание чл. 63, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 64, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Закона за социалните услуги, чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и чл. 44,         ал. 2 от ЗМСМА ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА:      Възлагане предоставянето на социални услуги, създадени … Read More
 • Заповед търг – терени за гаражни клетки и зеленчукопроизводство
  ЗАПОВЕД № 548/14.10.2021        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 184 по Протокол № 33/30.09.2021 г. … Read More
 • Заповед търг – рекламни табели
  ЗАПОВЕД № 547/14.10.2021        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 186 по Протокол № 33/30.09.2021 г. … Read More
 • Заповеди ОД „Земеделие“ Разград
  13.10.2021 З А П О В Е Д № ПО-09-392-2/11.10.2021г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), въз основа на доклада, изготвен по реда на чл. 37в, … Read More
 • Съобщение отпадъци
  Във връзка с наближаващия отоплителен сезон и съгласно изискванията на чл. 19, ал. 3, т.15 и чл.112 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ СЕ ЗАБРАНЯВА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНОТО ИЗГАРЯНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ НА НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА ТОВА МЕСТА. Съгласно чл. 133, ал.4 от ЗУО за нерегламентираното изгаряне или третиране на отпадъци, физическите лица се наказват с … Read More
 • Обява процедури за подбор
  ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ВТОРИЧНА СЕГРЕГАЦИЯ ПО ДОГОВОР № БС33.3-008/20.09.2021 г. – ПРОЕКТ„КОМПЕНСИРАЩИ МОДЕЛИ И ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ НА ГР. ЛОЗНИЦА ПРИ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ВТОРИЧНА СЕГРЕГАЦИЯ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА … Read More
 • Заседание на Общински съвет на 30.09.2021
  О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Комисиите към Общински съвет ще заседават на 20.09.2021 г. /понеделник/ от 8:00ч.  09:00ч,. 10:00ч., 11:00ч. и на 21.09.2021 г. / вторник/ от 8:00ч.  09:00ч,. 10:00ч. в Заседателната зала на Общински … Read More
 • Заповед спечелен търг
  ЗАПОВЕД № 499/07.09.2021 гр. Лозница        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл.35, ал.6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 174 … Read More
 • Общинска служба по земеделие График за провеждане на заседания на комисията по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Министерство на земеделието  храните и горите, Областна дирекция “Земеделие” Разград, Общинска служба по земеделие – Лозница ГРАФИК За провеждане на заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-07-23/27.07.2021г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие“ гр.Разград за стопанската 2021/2022г. за землищата на общ.Лозница   Землище   Дата   Място за … Read More
 • Заповед публичен търг
  ЗАПОВЕД № 466/16.08.2021 гр. Лозница        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 173 по Протокол № … Read More
 • Заповед публичен търг
  ЗАПОВЕД № 465/16.08.2021 г. гр. Лозница        На основание чл. 44,  ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 174 по Протокол № … Read More
 • Заповед временни противоепидемични мерки
  ЗАПОВЕД № 397/30.07.2021 На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административно процесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № … Read More
 • Обявление Общинска служба по земеделие
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Министерство на земеделието  храните и горите, Областна дирекция “Земеделие” Разград, Общинска служба по земеделие – Лозница Обявление На основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на … Read More
 • Фестивал на малината 2021
 • Заповед публичен търг за продажба на имот
   ЗАПОВЕД № 370/20.07.2021 г.                                                                        гр. Лозница        На основание чл. 44,  ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 165 по … Read More
 • Заповед публичен търг за продажба на имот
  ЗАПОВЕД № 369/20.07.2021 г.                                                                        гр. Лозница        На основание чл. 44,  ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 164 по … Read More
 • Заповед търг отдаване под аренда
  З  А  П  О  В  Е  Д    №  366 гр. Лозница,  20 Юли 2021 година На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка  с Решение №  169 от  30 Юни  2021 година на Общински съвет  гр. Лозница З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведе явен търг за … Read More
 • Заповед явен търг отдаване под наем
  З  А  П  О  В  Е  Д    № 365 гр. Лозница,  20   Юли  2021 година На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка  с Решение № 162  от  30  Юни   2021 година на Общински съвет  гр. Лозница З А П О В Я Д В А М:               1.Да се проведе явен търг  за … Read More
 • ПОКАНА
  П О К А Н А за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник, която да предостави краткосрочен кредит на община Лозница На основание чл. 19 от Закона за общинския дълг и Решение № 168 от 30.06.2021г на Общински съвет – Лозница, Община Лозница с настоящето отправя покана … Read More
 • Заповед публичен търг отдаване под наем
  Заповед 354/13.07.2021 г. за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост
 • Заповед публичен търг отдаване под наем
  Заповед 353/13.07.2021 г. за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост
 • Заповед спечелен търг
  Заповед 293/07.06.2021 г. за продажба от спечелен търг на поземлен имот 24092.501.538, находящ се в с. Бели лом