Актуално

 • Обява ОУ „Хр.Ботев“ с.Гороцвет
  Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на пасищни земи/мера/ 10.06.2021г. ОБЯВА ОУ „Христо Ботев ”, с. Гороцвет, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на пасищни земи/мера/  в землището на с.Гороцвет . Процедурата е открита със  Заповед   № РД15-159/09.06.2021 г. на директора на ОУ „Христо Ботев ”, с. … Read More
 • Обява ОУ „Хр.Ботев“ с.Гороцвет
  08.06.2021 г. ОБЯВА ОУ „Христо Ботев ”, с. Гороцвет, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи в землището на с.Гороцвет и с.Студенец. Процедурата е открита със  Заповед   № РД15-157/07.06.2021 г. на директора на ОУ „Христо Ботев ”, с. Гороцвет за провеждане на търг  с тайно наддаване за отдаване под  аренда на  земеделски … Read More
 • Заповед спечелен търг
  Заповед 293/07.06.2021 г. за продажба от спечелен търг на поземлен имот 24092.501.538, находящ се в с. Бели лом
 • Съобщение местни данъци такси
  Община Лозница уведомява всички граждани за събирането на местни данъци и такси за 2021 година. Плащането може да стане на касата в Общината, по Изипей, в Български пощи или по банков път   по сметката на Община Лозница IBAN BG 59IORT81168401000100  BIC- IORTBGSF при Инвестбанк, клон Разград. Кодът за плащане на Данък сгради 442100, и за … Read More
 • Обявление за вакантни длъжности
  Обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина и определяне на условията и реда за конкурс
 • Заповед публичен търг
  Заповед 250 от 19.05.2021 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба  на Поземлен имот с идентификатор 24092.501.538 с площ 534 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, находящ се в с. Бели Лом, общ. Лозница, обл. Разград. Граници и съседи на имота са следните: 24092.501.537, … Read More
 • Заседание на Общински съвет на 28.05.2021
  О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Комисиите към Общински съвет ще заседават, както следва: На 20.05.2021 г. /четвъртък/ от 09.00 ч., 09.30 ч., 10.00ч., и на 21.05.2021 г.  /петък/ от 13.00ч., 13.30ч. , 14.00ч. и 14.30ч. в Заседателната зала … Read More
 • ОБЩИНА ЛОЗНИЦА СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“
  От 03.05.2021 г. община Лозница стартира предоставянето на услугите по Проект №BG05M9OP001-6.002-101 „Патронажна грижа + в община Лозница“, по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Повече информация…
 • Разпределение на пасища и ливади
  Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за 6 /шест/ стопански години от Общински поземлен фонд на собственици или ползватели на животински обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интеграционната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните.
 • Заповед процедура отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг
  ЗАПОВЕД  № 200 гр. Лозница  20.04.2021 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 148 по … Read More
 • Заповед временни противоепидемични мерки
  З  А  П  О  В  Е  Д № 176 гр.Лозница, 31.03.2021г. На основание чл.44, ал.1 т.1 във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 63,  ал. 4 и ал. 6 във връзка с ал. 1, ал. 6 и ал. 9 от Закона за здравето, Решение №855 на Министерски … Read More
 • МЕСТА И ПЛОЩАДКИ ЗА СЪБИРАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ
  Общинска администрация Лозница напомня, че местата за събиране на масово разпространени отпадъци са регламентирани и определени със заповед 488/12.06.2012 г.
 • Обява
  ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ О Б Я В А Общинска администрация гр. Лозница, уведомява всички заинтересовани лица, че предстои удължаване на срока за предоставяне на услугата „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за … Read More
 • Покана за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Лозница (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Лозница е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Лозница за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в … Read More
 • Съобщение местни данъци
  Община Лозница започна събирането на местни данъци и такси за 2021 година. Плащането  може да стане на касата в Общината, по Изипей, в Български пощи или по банков път   по сметката на Община Лозница IBAN BG 59IORT81168401000100  BIC- IORTBGSF при Инвестбанк, клон Разград. Кодът за плащане на Данък сгради 442100, и за Такса битови отпадъци … Read More
 • Проектобюджет 2021
  П О К А Н А На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Община Лозница организира публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2021 година. Каним гражданите на общината, кметове на кметства, юридически лица, представители на средствата … Read More
 • Обява
  ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ О Б Я В А Общинска администрация гр. Лозница, уведомява всички заинтересовани лица, че предстои предоставяне на услугата „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна … Read More