Уведомления

09.11.2022

Съобщение за изработването на Проект за ПУП – Парцеларен план за електрозахранване на ПИ 44937.56.3 с.Ловско


27.09.2022

Съобщения за одобрен проект на ПУП, с.Веселина, с.Каменар


14.09.2022

Съобщение за изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.27, с.Чудомир, в обхват УПИ XII-49 и УПИ III-49


13.09.2022

Съобщение за изработен Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот ПИ 35715.26.445 с.Каменар

Съобщение за изработен Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот ПИ 10759.72.340 с.Веселина


01.09.2022

О Б Я В А

От Севгин Назъм Шукри- кмет на Община Лозница, гр. Лозница

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение Рехабилитация на Път RAZ 2083 /ІІІ-206, Пороище-Студенец/- Градина –  /ІІ-49/ от км 0+000 до км 1+220”.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Лозница или в РИОСВ – Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.


31.08.2022

Съобщение за изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.13, с.Градина, в обхват УПИ I-103


26.08.2022

О Б Я В А

От Севгин Назъм Шукри- кмет на Община Лозница, гр. Лозница

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА”:

ОБЕКТ 1: УЛИЦА “ОСОГОВО” (О.Т. 24-О.Т.61-О.Т.60) В С.СТУДЕНЕЦ

ОБЕКТ 2: УЛИЦА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” (О.Т.26-О.Т.24) В С.СТУДЕНЕЦ

ОБЕКТ 3: УЛИЦА “БЕЛАСИЦА” (О.Т.72-О.Т.74-О.Т.92) В С. КАМЕНАР;

ОБЕКТ 4: ПЛОЩАД В ЦЕНТЪРА НА С. ЧУДОМИР

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Лозница или в РИОСВ – Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.


20.07.2022

Съобщения за одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.43 по плана на с. Бели лом, в обхват УПИ X-170 и УПИ XI-171 и одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.33 по плана на с. Сейдол, в обхват УПИ XV-203 и УПИ XVI-202


29.03.2022

Съобщение – одобрен проект за изменение на плана за регулация и застрояване на част от кв.18, гр.Лозница в обхват УПИ II-162 и одобрен проект за изменение на плана за регулация и застрояване на част от кв.18, гр.Лозница в обхват УПИ V-162 и УПИ XVI-162-162


23.03.2022

Съобщение – проект за изменение на План за регулация на част от кв.43, с.Бели лом, в обхват УПИ X-170 и XII-171


21.02.2022

Съобщение

Община  Лозница, съобщава на заинтересованите страни по изработения проект  на  Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Автомагистрала (АМ) „ХЕМУС“, участък от км 229+000 до км 310+940, засягащ поземлени имоти в землищата на гр.Лозница и с.Манастирци, община Лозница, област Разград, че в Държавен вестник бр.14 от 18.02.2022 г.  е публикувано обявление по изработения проект.

На основание  чл.128, ал.5 от  ЗУТ  в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник„  заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на Община Лозница, отдел  „Техническа служба„ стая 203 и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинската администрация, както могат да се запознаят и със самия проект, който е качен на интернет страницата на община Лозница, Раздел – “Устройство на територията“

Краен срок за приемане на жалби и възражения  21.03.2022 г.

Проект ПУП – Парцеларен план на АМ „Хемус“ етап 3, участък 9 от км 299+000 до км 310+940, землище гр.Лозница

Схеми землище Лозница

Проект ПУП – Парцеларен план на АМ „Хемус“ етап 3, участък 9 от км 299+000 до км 310+940, землище с.Манастирци

Схеми землище Манастирци


19.01.2022

Съобщение – одобрен проект за изменение на План за регулация на част от кв.16, с.Сейдол

Заповед 43/18.01.2022


23.09.2021

Съобщение – одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на част от кв.36, с. Сейдол, УПИ XIII, УПИ XVII-245, УПИ XVIII-246


01.09.2021

Съобщение – проект за изменение на ПУП с. Сейдол УПИ XIII, УПИ XVII-245, УПИ XVIII-246


01.07.2021

Санитарно -охранителна зона на КИ Тръбач1 и Тръбач 2


23.06.2021

Съобщение за одобрен проект на ПУП на ПИ 24092.102.21 – местност „До селото“ с.Бели лом, Община Лозница


09.06.201

Съобщение за изработване на проект за ПУП на ПИ 24092.102.10 местност „До селото“ с. Бели лом, Община Лозница


19.05.2021

Публично уведомление – Проект за санитарно-охранителни зони на обект „Шахтов кладенец за водоснабдяване на с. Каменар

Скица и регистър на засегнатите имоти