Уведомления

08.03.2023

Съобщение за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.22, с.Ловско, Община Лозница, в обхват IX-51

Съобщение за изработен проект на Подробен устройствен план – План за застрояване на ПИ 44166.10.38, местност „Омаркьой“ гр. Лозница


22.02.2023

Съобщение за одобрен проект на подробен устройствен план – план за регулация на част от кв.3, с. Трапище, в обхват УПИ X-30


14.02.2023

Обява за инвестиционно предложение за строеж: „Едноетажна жилищна сграда“ в УПИ X-186, кв.16 по плана на гр. Лозница

Обява за инвестиционно предложение за строеж: „Пристройка към жилищна сграда“ в УПИ VII-186, кв.53 по плана на с. Веселина

Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.71, по плана на гр. Лозница, в обхват на имот 656

Заповед 77/14.02.2023


13.02.2023

Уведомление за инвестиционно предложение за “ Повишаване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост в община Лозница, чрез изграждане на фотоволтаични електрически централи“


08.02.2023

Съобщение за изработване на Проект за Подробен устройствен план-План за регулация на част от кв.7, по плана на с.Ловско, в обхват имот 38Заповед N.68/07.02.2023 г.


17.01.2023

Решение N. РУ-5-ЕО/2023 на РИОСВ Русе, относно необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП/ПЗ) на ПИ 35715.26.445 с.Каменар и ПИ 10759.72.338 и 10759.72.339 с.Веселина за обект „Фотоволтаична електроцентрала с изходяща мощност 50 MW“

12.01.2023

Уведомление одобрени проекти на ПУП с.Ловско и с.Сейдол


29.12.2022

Уведомление от ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС ООД за инвестиционно предложение за проект на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ 35715.26.445, землище с.Каменар, Община Лозница, Област Разград и на ПИ 10759.72.338 и 10759.72.339, землище с. Веселина, Община Лозница, Област Разград


02.12.2022

Уведомление от ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС ООД за инвестиционно предложение, изграждане на обект „ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА с изходяща мощност 50 MW“ в землището на с.Веселина и с.Каменар

09.11.2022

Съобщение за изработването на Проект за ПУП – Парцеларен план за електрозахранване на ПИ 44937.56.3 с.Ловско


27.09.2022

Съобщения за одобрен проект на ПУП, с.Веселина, с.Каменар


14.09.2022

Съобщение за изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.27, с.Чудомир, в обхват УПИ XII-49 и УПИ III-49


13.09.2022

Съобщение за изработен Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот ПИ 35715.26.445 с.Каменар

Съобщение за изработен Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот ПИ 10759.72.340 с.Веселина


01.09.2022

О Б Я В А

От Севгин Назъм Шукри- кмет на Община Лозница, гр. Лозница

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение Рехабилитация на Път RAZ 2083 /ІІІ-206, Пороище-Студенец/- Градина –  /ІІ-49/ от км 0+000 до км 1+220”.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Лозница или в РИОСВ – Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.


31.08.2022

Съобщение за изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.13, с.Градина, в обхват УПИ I-103


26.08.2022

О Б Я В А

От Севгин Назъм Шукри- кмет на Община Лозница, гр. Лозница

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА”:

ОБЕКТ 1: УЛИЦА “ОСОГОВО” (О.Т. 24-О.Т.61-О.Т.60) В С.СТУДЕНЕЦ

ОБЕКТ 2: УЛИЦА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” (О.Т.26-О.Т.24) В С.СТУДЕНЕЦ

ОБЕКТ 3: УЛИЦА “БЕЛАСИЦА” (О.Т.72-О.Т.74-О.Т.92) В С. КАМЕНАР;

ОБЕКТ 4: ПЛОЩАД В ЦЕНТЪРА НА С. ЧУДОМИР

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Лозница или в РИОСВ – Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.


20.07.2022

Съобщения за одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.43 по плана на с. Бели лом, в обхват УПИ X-170 и УПИ XI-171 и одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.33 по плана на с. Сейдол, в обхват УПИ XV-203 и УПИ XVI-202


29.03.2022

Съобщение – одобрен проект за изменение на плана за регулация и застрояване на част от кв.18, гр.Лозница в обхват УПИ II-162 и одобрен проект за изменение на плана за регулация и застрояване на част от кв.18, гр.Лозница в обхват УПИ V-162 и УПИ XVI-162-162


23.03.2022

Съобщение – проект за изменение на План за регулация на част от кв.43, с.Бели лом, в обхват УПИ X-170 и XII-171


21.02.2022

Съобщение

Община  Лозница, съобщава на заинтересованите страни по изработения проект  на  Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Автомагистрала (АМ) „ХЕМУС“, участък от км 229+000 до км 310+940, засягащ поземлени имоти в землищата на гр.Лозница и с.Манастирци, община Лозница, област Разград, че в Държавен вестник бр.14 от 18.02.2022 г.  е публикувано обявление по изработения проект.

На основание  чл.128, ал.5 от  ЗУТ  в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник„  заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на Община Лозница, отдел  „Техническа служба„ стая 203 и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинската администрация, както могат да се запознаят и със самия проект, който е качен на интернет страницата на община Лозница, Раздел – “Устройство на територията“

Краен срок за приемане на жалби и възражения  21.03.2022 г.

Проект ПУП – Парцеларен план на АМ „Хемус“ етап 3, участък 9 от км 299+000 до км 310+940, землище гр.Лозница

Схеми землище Лозница

Проект ПУП – Парцеларен план на АМ „Хемус“ етап 3, участък 9 от км 299+000 до км 310+940, землище с.Манастирци

Схеми землище Манастирци


19.01.2022

Съобщение – одобрен проект за изменение на План за регулация на част от кв.16, с.Сейдол

Заповед 43/18.01.2022


23.09.2021

Съобщение – одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на част от кв.36, с. Сейдол, УПИ XIII, УПИ XVII-245, УПИ XVIII-246


01.09.2021

Съобщение – проект за изменение на ПУП с. Сейдол УПИ XIII, УПИ XVII-245, УПИ XVIII-246


01.07.2021

Санитарно -охранителна зона на КИ Тръбач1 и Тръбач 2


23.06.2021

Съобщение за одобрен проект на ПУП на ПИ 24092.102.21 – местност „До селото“ с.Бели лом, Община Лозница


09.06.201

Съобщение за изработване на проект за ПУП на ПИ 24092.102.10 местност „До селото“ с. Бели лом, Община Лозница


19.05.2021

Публично уведомление – Проект за санитарно-охранителни зони на обект „Шахтов кладенец за водоснабдяване на с. Каменар

Скица и регистър на засегнатите имоти