Уведомления

17.07.2024

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Лозница, област Разград на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и представен за разглеждане на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ –  извън границите на урбанизираната територия на обект: Подробен устройствен план – /ПУП- ПП/ за етап 1 „Пускова камера за очистно съоражение (ОС Пуск) към обект „Пускова и приемни камери на ГО Разград DN300“ в поземлен имот 17066.24.16 в землището на с. Гороцвет, община Лозница Област Разград. Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка в техническата служба на общината – стая № 203, ет. 2, и са качени на интернет страницата на общината. /Проект/ На основание чл. 128, ал. 5 във връзка с ал. 1 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до общинската администрация – гр. Лозница.


11.07.2024

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Решение РУ-52-ПР/2024 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирани поливни системи за напояване на земеделски култури“


04.07.2024

Съобщение 302/03.07.2024 г. – Съобщаваме на всички заинтересувани, че със Заповед N. 444/02.07.2024 г. на кмета на Община Лозница е разрешено изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на част от кв.43, гр. Лозница


01.07.2024

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Решение РУ-15-ЕО/2024 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изработване на ПУП – ПП


18.06.2024

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Лозница – гр. Лозница, съобщава, че съгласно  чл.127, ал. 6  от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/ Общински съвет – гр. Лозница е прието Решение №72/31.05.2024 г. за  одобряване на частично изменение на Общия устройствен план на землището на община Лозница, в обхвата на  Поземлени имоти с идентификатори 10759.25.383 и 10759.26.343 в землището с. Веселина и поземлен имот с идентификатор 35715.16.309 в землището на  с. Каменар, общ. Лозница., област  Разград,

Публикувано  в  брой  51 на  Държавен вестник от 15.06.2024 г.

Решението за одобряване на частичното изменение на Общият устройствен план може да се обжалва по реда на чл. 215 от Закона за устройство на територията  .

……..

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Лозница – гр. Лозница, съобщава, че съгласно  чл.127, ал. 6  от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/ Общински съвет – гр. Лозница е прието Решение №71/31.05.2024 г. за  одобряване на частично изменение на Общия устройствен план на землището на община Лозница, в обхвата на  Поземлени имоти с идентификатори 10759.23.385, 10759.35.313  и 10759.38.314 в землището с. Веселина, общ. Лозница, област  Разград,

Публикувано  в  брой  51 на  Държавен вестник от 15.06.2024 г

 Решението за одобряване на частичното изменение на Общият устройствен план може да се обжалва по реда на чл. 215 от Закона за устройство на територията  .


12.06.2024

Съобщение 276/12.06.2024 г. – Съобщаваме на всички заинтересувани лица, че със Заповед 384/11.06.2024 г. на кмета на Община Лозница е разрешено израборването на проект за изменение на ПУП – ПР на част от кв.13, с.Синя вода, УПИ VI „за озеленяване“


12.06.2024

Съобщение 275/12.06.2024 г. – Съобщаваме на всички заинтересувани лица, че със Заповед 383/11.06.2024 г. на кмета на Община Лозница е одобрен Проект за ПУП – ПР на част от кв.33, с.Синя вода, Общиона Лозница, УПИ XVI-292 и УПИ XII-292


5.06.2024

Съобщение 266/05.06.2024 – Съобщаваме на всички заинтересувани лица, че със Заповед 368/05.06.2024 на кмета на Община Лозница е разрешено изработването на проект за План – схема за техническа инфраструктура за присъединяване на обект за производство на електрическа енергия в УПИ I, кв.101, гр.Лозница към съществуващ или новоизграден СРС 20kV от електропровод „Крояч“ 20kV,


31.05.2024

О Б Я ВА

От  „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД, град Шумен

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА С МОЩНОСТ 99,99 MW“, находяща се в землищата на с. Веселина и с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград” /ПИ 10759.72.340  по КККР на с. Веселина, ПИ 35715.25.329,  35715.25.459, 35715.26.457  по КККР на с. Каменар/.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Лозница, кметство с. Каменар, кметство с. Веселина и в РИОСВ – Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.


30.05.2024

Община Лозница, съобщава на всички заинтересовани лица притежаващи имоти в землищата на гр.Лозница и с.Манастирци, засегнати за отчуждаване на част от имотите им за изграждане на Автомагистрала „Хемус“ участък от км 299+000 до 310+940 по Решение N.343 от 17.05.2024 г. на Министерски съвет


20.05.2024

ОБЯВЛЕНИЕ

Община гр. Лозница, област Разград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на  техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на обект: Стълбовни линии 110 kV  от двоен  ВЕ 110 kV  „Развигор-Топола“  до нова ВС 110 kV, за присъединяване  на Фотоволтаична  електрическа централа в поземлени имоти с идентификатори  35715.25.459, 35715.25.329, 35715.26.457  по КККР на с. Каменар, община Лозница и 10759.72.340 по КККР на с. Веселина , община Лозница  към преносната електрическа мрежа.  Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка в техническата служба на общината – стая № 203, ет. 2, и са качени на интернет страницата на общината. (ПРОЕКТ) На основание чл. 128, ал. 5 във връзка с ал. 1 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до общинската администрация – гр. Лозница.

Публикувано в Държавен вестник бр.45 от 28.05.2024


15.05.2024

Съобщение 243/15.05.2024 – Съобщаваме на всички заинтересувани лица, че със Заповед 286/15.05.2024 на кмета на Община Лозница е одобрен Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на ПИ 35715.25.459 в землището на село Каменар


30.04.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Лозница, област Разград на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията

СЪОБЩАВА, че е изготвен  проект: 

1. ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ за елементите на транспортната техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на обект: Поземлени имоти с идентификатори 35715.17.323, 35715.17.324 /архивен 35715.17.129/, 35715.40.129, 35715.17.263, 35715.17.132, 35715.19.143 и  35715.19.264 по КККР на с. Каменар, общ. Лозница.

2.КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТЕН ПЛАН КЪМ ПУП по чл.108, ал.2 от ЗУТ за ПУП – Парцеларен план за елементите на транспортната техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии с обхват ПИ 35715.17.323, 35715.17.324 /архивен 35715.17.129/,  35715.40.129, 35715.17.263, 35715.17.132, 35715.19.143 и 35715.19.264 по КККР на с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград“, с възложител: „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД.

Проектът и придружаващата го документация се намират в Общинска администрация – Лозница, гр. Лозница, ул. „Васил Левски“ № 6, ет. 2, стая № 203 и са публикувани на интернет страницата на общината (ПРОЕКТ).

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинската администрация гр. Лозница.


30.04.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Лозница, област Разград на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията

СЪОБЩАВА, че е изготвен   ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН (ПУП-ПП) за елементите на транспортната техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на обект: Поземлени имоти с идентификатори 35715.39.146, 35715.25.145, 35715.40.133 и 35715.20.133 по КККР на с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград, с възложител: „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД.

Проектът и придружаващата го документация се намират в Общинска администрация – Лозница, гр. Лозница, ул. „Васил Левски“ № 6, ет. 2, стая № 203 и са публикувани на интернет страницата на общината (ПРОЕКТ).

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинската администрация гр. Лозница.


30.04.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Лозница, област Разград на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията

СЪОБЩАВА, че е изготвен  проект: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за елементите на транспортната техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на обект: Поземлени имоти с идентификатори 10759.70.224, 10759.72.342, 10759.72.344 и 10759.72.346 по КККР на с. Веселина, общ. Лозница, обл. Разград, с възложител: „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД.

Проектът и придружаващата го документация се намират в Общинска администрация – Лозница, гр. Лозница, ул. „Васил Левски“ № 6, ет. 2, стая № 203 и са публикувани на интернет страницата на общината (ПРОЕКТ).

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинската администрация гр. Лозница.


30.04.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Лозница, област Разград на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията

СЪОБЩАВА, че е изготвен ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ОБЕКТ: „Поземлен имот с идентификатор 35715.25.459 по КККР на с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград“, с възложител: „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД.

Проектът и придружаващата го документация се намират в Общинска администрация – Лозница, гр. Лозница, ул. „Васил Левски“ № 6, ет. 2, стая № 203 и са публикувани на интернет страницата на общината (ПРОЕКТ).

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинската администрация гр. Лозница.


23.04.2024

ПРОТОКОЛ № 1 за определяне на обезщетение по реда на чл. 210 от ЗУТ във връзка с учредяване на сервитут при реконструкция на инженерни мрежи по реда на чл. 193 от ЗУТ


26.03.2024 г.

Съобщение

Община Лозница, на основание чл.39 ал.1 т.1 и т.2 от Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони  около водоизточниците на минерални води използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, съобщава на всички заинтересовани лица,  чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителните режими в пояс II и III, по изготвен  „Проект  на СОЗ около КИ „Бели Лом  за водоснабдяване на селата  Манастирско, Синя вода  и Трапище, община Лозница“.

Съобщението е качено на интернет страницата на общината, на информационното табло на кметство с. Манастирско и на информационното табло в сградата на общинска администрация гр.Лозница. Списъкът  на засегнатите имоти се отнася само за землището на с. Манастирско.

В едномесечен срок от датата на публикуване на съобщението, заинтересованите страни имат право на предоставяне на писмени становища  и възражения по проекта чрез Кмета на Община Лозница до Басейнова дирекция “Дунавски район“ – гр. Плевен ул. „Чаталджа“ № 60. Възложител на проекта е „Водоснабдяване- Дунав – гр. Разград“.

Проекта може да бъде разгледан  и в техническа служба на общината , стая № 203,  2- етаж  в  административна  сграда на общината на ул. Васил Левски № 6 в гр. Лозница.

ПРОЕКТ

СХЕМА


19.03.2024

ОБЯВЛЕНИЕ

Община гр. Лозница, област Разград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на транспортната техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на обект:

Подробен устройствен план -/ПУП- ПП / на елементите на транспортната техническа инфраструктура  с цел осигуряване на транспортна достъпност  и промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 35715.39.146, 35715.25.145, 35715.40.133 и  35715.20.133 по КККР на с. Каменар ,община Лозница

Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка в техническата служба на общината – стая № 203, ет. 2, и са качени на интернет страницата на общината. На основание чл. 128, ал. 5 във връзка с ал. 1 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до общинската администрация – гр. Лозница. Проект Каменар


19.03.2024

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Лозница, област Разград на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и представен за разглеждане на подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на  транспортната техническа инфраструктура  извън границите на урбанизираната територия на обект: подробен устройствен план -/ПУП- ПП / на елементите на транспортната техническа инфраструктура  с цел осигуряване на транспортна достъпност  и промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 10759.70.224, 10759.72.342, 10759.72.344 и  10759.72.346 по КККР на с. Веселина, община Лозница. Проектът и придружаващата документация са изложени за справка  в техническата служба на общината –стая № 203, ет.2 и са качени на интернет страницата на общината. На основание чл. 128, ал.5, във връзка с ал.1 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването на обявлението в  „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения  и искания по проекта  за ПУП – ПП до общинска администрация- гр. Лозница. Проект Веселина


13.03.2024

Съобщение 146/13.03.2024 г. – Изработване на Проект за изменение на ПУП ПР на кв.23, гр.Лозница – Заповед 140/13.03.2024

Съобщение 145/13.03.2024 г. – Изработване на Проект за изменение на ПУП ПР на кв.2, с.Манастирско – Заповед 139/13.03.2024


09.02.2024

Уведомление N. 94-A-14-3/05.02.2024 г. до Валентин Йорданов Иванов от гр. Лозница за постъпило искане N. 94-A-14 от 05.02.2024 г. за изменение на кадастралния план на гр. Лозница

Уведомление N. 94-A-14-2/05.02.2024 г. до Бюрхан Назифив Ахмедов от гр. Лозница за постъпило искане N. 94-A-14 от 05.02.2024 г. за изменение на кадастралния план на гр. Лозница

Уведомление N. 94-A-14-1/05.02.2024 г. до Цветанка Генчева Трифонова от гр. Лозница за постъпило искане N. 94-A-14 от 05.02.2024 г. за изменение на кадастралния план на гр. Лозница


18.01.2024

Инвестиционно предложение от „Булгартрансгаз“ ЕАД – Устройствено планиране и изработване на инвестиционен проект – фаза технически проект за обект „Пускова и приемна камери на ГО Разград DN 300“ етап 1

Инвестиционно предложение от „Булгартрансгаз“ ЕАД – Устройствено планиране и изработване на инвестиционен проект – фаза технически проект за обект „Пускова и приемна камери на ГО Разград DN 300“ етап 2


17.01.2024

О Б Я В Л Е Н И Е

Относно: Издадена Заповед № 33/ от 16.01.2024 г. на Кмета на Община Лозница

           На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Лозница  съобщава, че със Заповед №33 / от 16.01.2024 г. на Кмета на Община Лозница  се допуска изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – ПЛАН- Схема за  присъединяване на  ФЕЦ   към електроразпределителната мрежа  в УПИ  I   в кв. 101  гр. Лозница.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в 14-дневен срок от съобщаването й и заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до Кмета на Община Лозница .

Съгласно чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията горепосочената Заповед да се разгласи чрез обявление на интернет страницата на Община Разград, таблото за обяви на Община Лозница.

Гл. архитект:                         

/арх. Е. Проданов/


15.01.2024

Решение РУ-1-ЕО/2024 на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе, за извършване на екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на поземлени имоти 35715.17.129, 35715.40.129, 35715.17.263, 35715.17.132, 35715.19.143 и 35715.19.264


5.12.2023

О Б Я ВА

От Община Лозница, гр. Лозница, ул. Васил Левски №6, с ЕИК 000505853 представлявана от Севгин Шукри- Кмет на Община Лозница              

        На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПГВМЗ „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ ГРАД ЛОЗНИЦА“.

       Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Лозница или в РИОСВ – Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.


20.11.2023

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод издадена заповед за изменение на кадастрален план за ПИ 665, кв.65 по КП на гр. Лозница


15.11.2023

Съобщение 612/16.11.2023 г. – Одобрен проект за ПУП-ПЗ на ПИ 24092.501.114, с. Бели лом, Община Лозница Заповед 745/14.11.2023 г.


10.11.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Екологична оценка на изменение на Общ устройствен план на Община Лозница


10.11.2023

ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане

На основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл. 21, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, във връзка с чл. 81 от Закона за опазване на околната среда, се съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на 15.12.2023 г. /петък/ от 13,00 часа в заседателната зала на Община Лозница ще се проведе обществено обсъждане на проекти за изменение на ОУП, ПУП-ПЗ и Екологична оценка към тях, както следва:

Изменение на ОУП на Община Лозница в обхват ПИ с идентификатори 35715.31.5 и 35715.29.4 находящи се в землището на с. Каменар, общ. Лозница“,

„ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 35715.29.4 по КККР на с. Каменар, местност „Хайвалък“, общ. Лозница“,

„ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 35715.31.5 по КККР на с. Каменар, Хайвалък“,  общ. Лозница“,

 „Изменение на ОУП на Община Лозница в обхват ПИ с идентификатори 10759.26.383, 10759.25.343 в землището на с. Веселина и 35715.16.309 в землището на с. Каменар, общ. Лозница“,

„Изменение на ОУП на Община Лозница в обхват ПИ с идентификатори 10759.23.385, 10759.35.313, 0759.38.314 в землището на с. Веселина, общ. Лозница“.

Становища могат да се депозират на адрес: Община Лозница, област Разград, пълен пощенски адрес: 7290 гр. Лозница, ул. „Васил Левски“ № 6 в деловодството на община Лозница, стая 103 или на E-mail: obshtina@loznitsa.bg, тел. за връзка 08475 25 39.

            Публичен достъп до екологичната част на ИОУПО, Проекти на ИОУПО и ПУП-ПЗ е осигурен в сградата на Община Лозница, на адрес: гр. Лозница, обл. Разград, ул. „Васил Левски“ 6, стая 310, всеки работен ден от 9.30 до 16 часа, както и ТУК

Становища могат да се депозират в Община Лозница, на адрес: град Лозница-7290, област Разград, ул. „Васил Левски“ 6, стая 103 или на E-mail: obshtina@loznitsa.bg, тел. за връзка 08475 25 39.

Дата: 10.11.2023 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ:

КМЕТ НА ОБЩИНА  ЛОЗНИЦА – Севгин Шукри;  

Красимир  Бахнев; Марин  Йорданов


07.11.2023

Решение N. РУ-77-ПР/2023 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Техническа и биологична рекултивация на съществуващо депо за смесени отпадъци в землището на село Трапище, община Лозница“


07.11.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

Община гр. Лозница, област Разград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на транспортната техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на обект:

Подробен Устройствен План-Парцеларен план /ПУП-ПП/ на елементите на транспортната   техническата инфраструктура с цел осигуряване на транспортна достъпност и промяна на предназначението на поземлени имоти  с идентификатори 35715.17.129, 35715.40.129, 35715.17.263, 35715.17.132, 35715.19.143, 35715.19.264 по КККР на с. Каменар, община Лозница.

Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка в техническата служба на общината – стая № 203, ет. 2, и са качени на интернет страницата на общината. (ПРОЕКТ) На основание чл. 128, ал. 5 във връзка с ал. 1 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до общинската администрация – гр. Лозница.


28.09.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

               На основание чл.129 ал. 2  от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/ и във връзка с чл. 131 от ЗУТ, съобщаваме на заинтересовани лица, че със Заповед № 636  от 26.09.2023 г. на Кмета на Община Лозница за одобряване на ПУП – Парцеларен план за техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираните територии за обект : „Разкъсване на двоен въздушен електропровод /ВЕ/ 110 kV „Развигор-Топола“ и изграждане на 4 бр. електропроводни отклонения 110 kV, всяко на самостоятелна стълбова линия, изпълнени с проводник  ACO 400 mm2, от мястото на разкъсване на двоен  ВЕ 110 kV „Развигор-Топола“ до възлова станция /ВС/ 110 kV с обхват ПИ 3571525.443, 35715.20.133 и 35715.20.1  по КККР на землището на с. Каменар, община Лозница.

ПУП- ПП и горецитираната заповед са на разположение в сградата на общинска администрация- Лозница „Дирекция „ МРЕУТСД“- етаж 2 стая № 203 / всеки работен ден/.На основание  чл. 129, ал. 2 и  чл. 215, ал.1 и ал. 4 от Закона за устройство на територията в 14-дневен срок от датата на уведомяването  или от  датата на получаване на съобщението  за издадената заповед може да се подаде жалба чрез община Лозница до Административен съд- Разград.

Линк към Заповед № 636  от 26.09.2023 г.

Телефон за справка : 084-752539

Гл. архитект

Арх. Е.Проданов


18.09.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

От Община Лозница, гр. Лозница, ул. Васил Левски №6, с ЕИК 000505853 представлявана от Севгин Шукри- Кмет на Община Лозница              

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение “Техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за смесени отпадъци в землището  на с. Трапище, общ. Лозница,  обл.  Разград”. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Лозница, кметство с. Трапище или в РИОСВ – Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.


22.08.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

Община гр. Лозница, област Разград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на обект:

Разкъсване на двуверижен въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV “Развигор-Топола“ и изграждане на четири броя електропроводни отклонения 110 kV, всяко на самостоятелна стълбова линия, изпълнени с проводник АСО 400 mm2, от мястото на разкъсване на двоен ВЕ 110 kV „Развигор-Топола“ до възлова станция (ВС) 110 kV , с обхват землище с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград. Трасето на новопроектираните четири броя електропроводни отклонения от 110 kV, преминават през поземлени имоти с идентификатори 35715.20.1, 35715.20.133 и  35715.25.443

Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка в техническата служба на общината – стая № 203, ет. 2, и са качени на интернет страницата на общината (ПРОЕКТ)

На основание чл. 128, ал. 5 във връзка с ал. 1 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до общинската администрация – гр. Лозница.


06.06.2023

Съобщение 240/06.06.2023 г. – Одобрен проект за ПУП-ПЗ на ПИ 44166.10.381, местност „Омаркьой“, гр. Лозница Заповед 332/06.06.2023


31.05.2023

Съобщение 232/30.05.2023 г. – Одобрен проект за изменение ПУП-ПР с.Гороцвет Заповед 314/30.05.2023


17.05.2023

Съобщение 222/17.05.2023 г. – Одобрен проект за изменение на ПУП – ПР на част от кв.7, с. Ловско, Община Лозница, в обхват ПИ 378


19.04.2023

Съобщение 195/19.04.2023 г. – Изработен проект за изменение на ПУП – ПР на част от кв.7, с. Ловско, Община Лозница, в обхват ПИ 378


06.04.2023

  • СЪОБЩЕНИЕ – Община  Лозница, област Разград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план – парцеларен план  за елементите на техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираните територии на обект  :Кабелна линия с напрежение до 35kV между поземлени имоти с идентификатори 35715.26.445, 35715.25.329 и 35715.25.443, с. Каменар, общ.Лозница, обл.Разград. Проектът и придружаващата го документация се съхраняват в стая 203. На основание чл. 128, ал. 5 във връзка с ал. 1 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПР до Общинската администрация – гр. Лозница. (Изтегли проект от тук)
  • СЪОБЩЕНИЕ – Община  Лозница, област Разград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП – ПЗ)  на обект: „Изграждане на фотоволтаичен парк за производство на електроенергия от възобновяем източник“ в поземлени имоти с идентификатори 35715.25.443, 35715.25.458, 35715.25.329, 35715.25.145, 35715.39.146, 35715.40.133, 35715.20.133, 35715.17.133, 35715.26.445, 35715.26.449, 35715.26.450, 35715.26.451, 35715.26.452, 35715.26.453, 35715.26.454, 35715.26.455, 35715.26.456 и част от 35715.17.129, с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград. Проектът и придружаващата го документация се съхраняват в стая 203. На основание чл. 128, ал. 5 във връзка с ал. 1 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПР до Общинска администрация – гр. Лозница. (Изтегли проект от тук)
  • СЪОБЩЕНИЕ – Община  Лозница, област Разград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ)  на обект: „Изграждане на фотоволтаичен парк за производство на електроенергия от възобновяем източник“ в поземлени имоти с идентификатори 10759.70.224, 10759.72.186, 10759.72.220, 10759.72.221, с. Веселина, общ. Лозница, обл.Разград. Проектът и придружаващата го документация се съхраняват в стая 203. На основание чл. 128, ал. 5 във връзка с ал. 1 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПР до Общинска администрация – гр. Лозница. (Изтегли проект от тук)

29.03.2023

Съобщение 173/29.03.2023 г. – Одобрен проект за изменение на ПУП – ПР на част от кв.71, гр. Лозница, в обхват ПИ 656 (Заповед 142/28.03.2023)

Съобщение 172/29.03.2023 г. – Одобрен проект за ПУП – ПЗ на ПИ 44166.10.381, местност „Омаркьой“, гр. Лозница (Заповед 141/28.03.2023)

Съобщение 171/29.03.2023 г. – Одобрен проект за изменение на ПУП – ПР на част от кв.22, с.Ловско, в обхват УПИ VII-51 и УПИ VIII-51 (Заповед 140/28.03.2023)


08.03.2023

Съобщение за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.22, с.Ловско, Община Лозница, в обхват IX-51

Съобщение за изработен проект на Подробен устройствен план – План за застрояване на ПИ 44166.10.38, местност „Омаркьой“ гр. Лозница


22.02.2023

Съобщение за одобрен проект на подробен устройствен план – план за регулация на част от кв.3, с. Трапище, в обхват УПИ X-30


14.02.2023

Обява за инвестиционно предложение за строеж: „Едноетажна жилищна сграда“ в УПИ X-186, кв.16 по плана на гр. Лозница

Обява за инвестиционно предложение за строеж: „Пристройка към жилищна сграда“ в УПИ VII-186, кв.53 по плана на с. Веселина

Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.71, по плана на гр. Лозница, в обхват на имот 656

Заповед 77/14.02.2023


13.02.2023

Уведомление за инвестиционно предложение за “ Повишаване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост в община Лозница, чрез изграждане на фотоволтаични електрически централи“


08.02.2023

Съобщение за изработване на Проект за Подробен устройствен план-План за регулация на част от кв.7, по плана на с.Ловско, в обхват имот 38Заповед N.68/07.02.2023 г.


17.01.2023

Решение N. РУ-5-ЕО/2023 на РИОСВ Русе, относно необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП/ПЗ) на ПИ 35715.26.445 с.Каменар и ПИ 10759.72.338 и 10759.72.339 с.Веселина за обект „Фотоволтаична електроцентрала с изходяща мощност 50 MW“

12.01.2023

Уведомление одобрени проекти на ПУП с.Ловско и с.Сейдол


29.12.2022

Уведомление от ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС ООД за инвестиционно предложение за проект на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ 35715.26.445, землище с.Каменар, Община Лозница, Област Разград и на ПИ 10759.72.338 и 10759.72.339, землище с. Веселина, Община Лозница, Област Разград


02.12.2022

Уведомление от ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС ООД за инвестиционно предложение, изграждане на обект „ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА с изходяща мощност 50 MW“ в землището на с.Веселина и с.Каменар

09.11.2022

Съобщение за изработването на Проект за ПУП – Парцеларен план за електрозахранване на ПИ 44937.56.3 с.Ловско


27.09.2022

Съобщения за одобрен проект на ПУП, с.Веселина, с.Каменар


14.09.2022

Съобщение за изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.27, с.Чудомир, в обхват УПИ XII-49 и УПИ III-49


13.09.2022

Съобщение за изработен Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот ПИ 35715.26.445 с.Каменар

Проект ПУП с.Каменар

Съобщение за изработен Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот ПИ 10759.72.340 с.Веселина

Проект ПУП с.Веселина


01.09.2022

О Б Я В А

От Севгин Назъм Шукри- кмет на Община Лозница, гр. Лозница

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение Рехабилитация на Път RAZ 2083 /ІІІ-206, Пороище-Студенец/- Градина –  /ІІ-49/ от км 0+000 до км 1+220”.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Лозница или в РИОСВ – Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.


31.08.2022

Съобщение за изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.13, с.Градина, в обхват УПИ I-103


26.08.2022

О Б Я В А

От Севгин Назъм Шукри- кмет на Община Лозница, гр. Лозница

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА”:

ОБЕКТ 1: УЛИЦА “ОСОГОВО” (О.Т. 24-О.Т.61-О.Т.60) В С.СТУДЕНЕЦ

ОБЕКТ 2: УЛИЦА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” (О.Т.26-О.Т.24) В С.СТУДЕНЕЦ

ОБЕКТ 3: УЛИЦА “БЕЛАСИЦА” (О.Т.72-О.Т.74-О.Т.92) В С. КАМЕНАР;

ОБЕКТ 4: ПЛОЩАД В ЦЕНТЪРА НА С. ЧУДОМИР

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Лозница или в РИОСВ – Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.


20.07.2022

Съобщения за одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.43 по плана на с. Бели лом, в обхват УПИ X-170 и УПИ XI-171 и одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.33 по плана на с. Сейдол, в обхват УПИ XV-203 и УПИ XVI-202


29.03.2022

Съобщение – одобрен проект за изменение на плана за регулация и застрояване на част от кв.18, гр.Лозница в обхват УПИ II-162 и одобрен проект за изменение на плана за регулация и застрояване на част от кв.18, гр.Лозница в обхват УПИ V-162 и УПИ XVI-162-162


23.03.2022

Съобщение – проект за изменение на План за регулация на част от кв.43, с.Бели лом, в обхват УПИ X-170 и XII-171


21.02.2022

Съобщение

Община  Лозница, съобщава на заинтересованите страни по изработения проект  на  Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Автомагистрала (АМ) „ХЕМУС“, участък от км 229+000 до км 310+940, засягащ поземлени имоти в землищата на гр.Лозница и с.Манастирци, община Лозница, област Разград, че в Държавен вестник бр.14 от 18.02.2022 г.  е публикувано обявление по изработения проект.

На основание  чл.128, ал.5 от  ЗУТ  в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник„  заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на Община Лозница, отдел  „Техническа служба„ стая 203 и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинската администрация, както могат да се запознаят и със самия проект, който е качен на интернет страницата на община Лозница, Раздел – “Устройство на територията“

Краен срок за приемане на жалби и възражения  21.03.2022 г.

Проект ПУП – Парцеларен план на АМ „Хемус“ етап 3, участък 9 от км 299+000 до км 310+940, землище гр.Лозница

Схеми землище Лозница

Проект ПУП – Парцеларен план на АМ „Хемус“ етап 3, участък 9 от км 299+000 до км 310+940, землище с.Манастирци

Схеми землище Манастирци


19.01.2022

Съобщение – одобрен проект за изменение на План за регулация на част от кв.16, с.Сейдол

Заповед 43/18.01.2022


23.09.2021

Съобщение – одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на част от кв.36, с. Сейдол, УПИ XIII, УПИ XVII-245, УПИ XVIII-246


01.09.2021

Съобщение – проект за изменение на ПУП с. Сейдол УПИ XIII, УПИ XVII-245, УПИ XVIII-246


01.07.2021

Санитарно -охранителна зона на КИ Тръбач1 и Тръбач 2


23.06.2021

Съобщение за одобрен проект на ПУП на ПИ 24092.102.21 – местност „До селото“ с.Бели лом, Община Лозница


09.06.201

Съобщение за изработване на проект за ПУП на ПИ 24092.102.10 местност „До селото“ с. Бели лом, Община Лозница


19.05.2021

Публично уведомление – Проект за санитарно-охранителни зони на обект „Шахтов кладенец за водоснабдяване на с. Каменар

Скица и регистър на засегнатите имоти