Уведомления

28.09.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

               На основание чл.129 ал. 2  от Закона за устройство на територията 

/ ЗУТ/,  и във връзка чл. 131 от ЗУТ съобщаваме на заинтересовани лица , че със Заповед №   от 26.09.2023 г. на Кмета на Община Лозница за одобряване на ПУП- Парцеларен план за техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираните територии за обект : „Разкъсване на двоен въздушен електропровод /ВЕ/ 110 KW „Развигор-Топола“ и изграждане на 4 бр. електропроводни отклонения 110 KW,всяко на самостоятелна стълбова линия, изпълнени с проводник  ACO 400 mm, от мястото на разкъсване на двоен  ВЕ110 KW „Развигор- Топола“ до възлова станция /ВС/110 KW с обхват ПИ 3571525.443, 35715.20.133 и 35715.20.1  по КККР на землището на с. Каменар, община Лозница.

ПУП- ПП и горецитираната заповед са на разположение в сградата на общинска администрация- Лозница „Дирекция „ МРЕУТСД“- етаж 2 стая № 203 / всеки работен ден/.На основание  чл. 129, ал. 2 и  чл. 215, ал.1 и ал. 4 от Закона за устройство на територията в 14-дневен срок от датата на уведомяването  или от  датата на получаване на съобщението  за издадената заповед може да се подаде жалба чрез община Лозница до Административен съд- Разград.

Линк към Заповед № 636  от 26.09.2023 г.

Телефон за справка : 084-752539

Гл. архитект

Арх. Е.Проданов


18.09.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

От Община Лозница, гр. Лозница, ул. Васил Левски №6, с ЕИК 000505853 представлявана от Севгин Шукри- Кмет на Община Лозница              

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение “Техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за смесени отпадъци в землището  на с. Трапище, общ. Лозница,  обл.  Разград”. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Лозница, кметство с. Трапище или в РИОСВ – Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.


22.08.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

Община гр. Лозница, област Разград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на обект:

Разкъсване на двуверижен въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV “Развигор-Топола“ и изграждане на четири броя електропроводни отклонения 110 kV, всяко на самостоятелна стълбова линия, изпълнени с проводник АСО 400 mm2, от мястото на разкъсване на двоен ВЕ 110 kV „Развигор-Топола“ до възлова станция (ВС) 110 kV , с обхват землище с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград. Трасето на новопроектираните четири броя електропроводни отклонения от 110 kV, преминават през поземлени имоти с идентификатори 35715.20.1, 35715.20.133 и  35715.25.443

Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка в техническата служба на общината – стая № 203, ет. 2, и са качени на интернет страницата на общината (ПРОЕКТ)

На основание чл. 128, ал. 5 във връзка с ал. 1 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до общинската администрация – гр. Лозница.


06.06.2023

Съобщение 240/06.06.2023 г. – Одобрен проект за ПУП-ПЗ на ПИ 44166.10.381, местност „Омаркьой“, гр. Лозница Заповед 332/06.06.2023


31.05.2023

Съобщение 232/30.05.2023 г. – Одобрен проект за изменение ПУП-ПР с.Гороцвет Заповед 314/30.05.2023


17.05.2023

Съобщение 222/17.05.2023 г. – Одобрен проект за изменение на ПУП – ПР на част от кв.7, с. Ловско, Община Лозница, в обхват ПИ 378


19.04.2023

Съобщение 195/19.04.2023 г. – Изработен проект за изменение на ПУП – ПР на част от кв.7, с. Ловско, Община Лозница, в обхват ПИ 378


06.04.2023

  • СЪОБЩЕНИЕ – Община  Лозница, област Разград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план – парцеларен план  за елементите на техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираните територии на обект  :Кабелна линия с напрежение до 35kV между поземлени имоти с идентификатори 35715.26.445, 35715.25.329 и 35715.25.443, с. Каменар, общ.Лозница, обл.Разград. Проектът и придружаващата го документация се съхраняват в стая 203. На основание чл. 128, ал. 5 във връзка с ал. 1 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПР до Общинската администрация – гр. Лозница. (Изтегли проект от тук)
  • СЪОБЩЕНИЕ – Община  Лозница, област Разград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП – ПЗ)  на обект: „Изграждане на фотоволтаичен парк за производство на електроенергия от възобновяем източник“ в поземлени имоти с идентификатори 35715.25.443, 35715.25.458, 35715.25.329, 35715.25.145, 35715.39.146, 35715.40.133, 35715.20.133, 35715.17.133, 35715.26.445, 35715.26.449, 35715.26.450, 35715.26.451, 35715.26.452, 35715.26.453, 35715.26.454, 35715.26.455, 35715.26.456 и част от 35715.17.129, с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград. Проектът и придружаващата го документация се съхраняват в стая 203. На основание чл. 128, ал. 5 във връзка с ал. 1 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПР до Общинска администрация – гр. Лозница. (Изтегли проект от тук)
  • СЪОБЩЕНИЕ – Община  Лозница, област Разград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ)  на обект: „Изграждане на фотоволтаичен парк за производство на електроенергия от възобновяем източник“ в поземлени имоти с идентификатори 10759.70.224, 10759.72.186, 10759.72.220, 10759.72.221, с. Веселина, общ. Лозница, обл.Разград. Проектът и придружаващата го документация се съхраняват в стая 203. На основание чл. 128, ал. 5 във връзка с ал. 1 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПР до Общинска администрация – гр. Лозница. (Изтегли проект от тук)

29.03.2023

Съобщение 173/29.03.2023 г. – Одобрен проект за изменение на ПУП – ПР на част от кв.71, гр. Лозница, в обхват ПИ 656 (Заповед 142/28.03.2023)

Съобщение 172/29.03.2023 г. – Одобрен проект за ПУП – ПЗ на ПИ 44166.10.381, местност „Омаркьой“, гр. Лозница (Заповед 141/28.03.2023)

Съобщение 171/29.03.2023 г. – Одобрен проект за изменение на ПУП – ПР на част от кв.22, с.Ловско, в обхват УПИ VII-51 и УПИ VIII-51 (Заповед 140/28.03.2023)


08.03.2023

Съобщение за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.22, с.Ловско, Община Лозница, в обхват IX-51

Съобщение за изработен проект на Подробен устройствен план – План за застрояване на ПИ 44166.10.38, местност „Омаркьой“ гр. Лозница


22.02.2023

Съобщение за одобрен проект на подробен устройствен план – план за регулация на част от кв.3, с. Трапище, в обхват УПИ X-30


14.02.2023

Обява за инвестиционно предложение за строеж: „Едноетажна жилищна сграда“ в УПИ X-186, кв.16 по плана на гр. Лозница

Обява за инвестиционно предложение за строеж: „Пристройка към жилищна сграда“ в УПИ VII-186, кв.53 по плана на с. Веселина

Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.71, по плана на гр. Лозница, в обхват на имот 656

Заповед 77/14.02.2023


13.02.2023

Уведомление за инвестиционно предложение за “ Повишаване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост в община Лозница, чрез изграждане на фотоволтаични електрически централи“


08.02.2023

Съобщение за изработване на Проект за Подробен устройствен план-План за регулация на част от кв.7, по плана на с.Ловско, в обхват имот 38Заповед N.68/07.02.2023 г.


17.01.2023

Решение N. РУ-5-ЕО/2023 на РИОСВ Русе, относно необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП/ПЗ) на ПИ 35715.26.445 с.Каменар и ПИ 10759.72.338 и 10759.72.339 с.Веселина за обект „Фотоволтаична електроцентрала с изходяща мощност 50 MW“

12.01.2023

Уведомление одобрени проекти на ПУП с.Ловско и с.Сейдол


29.12.2022

Уведомление от ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС ООД за инвестиционно предложение за проект на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ 35715.26.445, землище с.Каменар, Община Лозница, Област Разград и на ПИ 10759.72.338 и 10759.72.339, землище с. Веселина, Община Лозница, Област Разград


02.12.2022

Уведомление от ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС ООД за инвестиционно предложение, изграждане на обект „ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА с изходяща мощност 50 MW“ в землището на с.Веселина и с.Каменар

09.11.2022

Съобщение за изработването на Проект за ПУП – Парцеларен план за електрозахранване на ПИ 44937.56.3 с.Ловско


27.09.2022

Съобщения за одобрен проект на ПУП, с.Веселина, с.Каменар


14.09.2022

Съобщение за изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.27, с.Чудомир, в обхват УПИ XII-49 и УПИ III-49


13.09.2022

Съобщение за изработен Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот ПИ 35715.26.445 с.Каменар

Съобщение за изработен Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот ПИ 10759.72.340 с.Веселина


01.09.2022

О Б Я В А

От Севгин Назъм Шукри- кмет на Община Лозница, гр. Лозница

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение Рехабилитация на Път RAZ 2083 /ІІІ-206, Пороище-Студенец/- Градина –  /ІІ-49/ от км 0+000 до км 1+220”.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Лозница или в РИОСВ – Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.


31.08.2022

Съобщение за изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.13, с.Градина, в обхват УПИ I-103


26.08.2022

О Б Я В А

От Севгин Назъм Шукри- кмет на Община Лозница, гр. Лозница

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА”:

ОБЕКТ 1: УЛИЦА “ОСОГОВО” (О.Т. 24-О.Т.61-О.Т.60) В С.СТУДЕНЕЦ

ОБЕКТ 2: УЛИЦА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” (О.Т.26-О.Т.24) В С.СТУДЕНЕЦ

ОБЕКТ 3: УЛИЦА “БЕЛАСИЦА” (О.Т.72-О.Т.74-О.Т.92) В С. КАМЕНАР;

ОБЕКТ 4: ПЛОЩАД В ЦЕНТЪРА НА С. ЧУДОМИР

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Лозница или в РИОСВ – Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.


20.07.2022

Съобщения за одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.43 по плана на с. Бели лом, в обхват УПИ X-170 и УПИ XI-171 и одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.33 по плана на с. Сейдол, в обхват УПИ XV-203 и УПИ XVI-202


29.03.2022

Съобщение – одобрен проект за изменение на плана за регулация и застрояване на част от кв.18, гр.Лозница в обхват УПИ II-162 и одобрен проект за изменение на плана за регулация и застрояване на част от кв.18, гр.Лозница в обхват УПИ V-162 и УПИ XVI-162-162


23.03.2022

Съобщение – проект за изменение на План за регулация на част от кв.43, с.Бели лом, в обхват УПИ X-170 и XII-171


21.02.2022

Съобщение

Община  Лозница, съобщава на заинтересованите страни по изработения проект  на  Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Автомагистрала (АМ) „ХЕМУС“, участък от км 229+000 до км 310+940, засягащ поземлени имоти в землищата на гр.Лозница и с.Манастирци, община Лозница, област Разград, че в Държавен вестник бр.14 от 18.02.2022 г.  е публикувано обявление по изработения проект.

На основание  чл.128, ал.5 от  ЗУТ  в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник„  заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на Община Лозница, отдел  „Техническа служба„ стая 203 и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинската администрация, както могат да се запознаят и със самия проект, който е качен на интернет страницата на община Лозница, Раздел – “Устройство на територията“

Краен срок за приемане на жалби и възражения  21.03.2022 г.

Проект ПУП – Парцеларен план на АМ „Хемус“ етап 3, участък 9 от км 299+000 до км 310+940, землище гр.Лозница

Схеми землище Лозница

Проект ПУП – Парцеларен план на АМ „Хемус“ етап 3, участък 9 от км 299+000 до км 310+940, землище с.Манастирци

Схеми землище Манастирци


19.01.2022

Съобщение – одобрен проект за изменение на План за регулация на част от кв.16, с.Сейдол

Заповед 43/18.01.2022


23.09.2021

Съобщение – одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на част от кв.36, с. Сейдол, УПИ XIII, УПИ XVII-245, УПИ XVIII-246


01.09.2021

Съобщение – проект за изменение на ПУП с. Сейдол УПИ XIII, УПИ XVII-245, УПИ XVIII-246


01.07.2021

Санитарно -охранителна зона на КИ Тръбач1 и Тръбач 2


23.06.2021

Съобщение за одобрен проект на ПУП на ПИ 24092.102.21 – местност „До селото“ с.Бели лом, Община Лозница


09.06.201

Съобщение за изработване на проект за ПУП на ПИ 24092.102.10 местност „До селото“ с. Бели лом, Община Лозница


19.05.2021

Публично уведомление – Проект за санитарно-охранителни зони на обект „Шахтов кладенец за водоснабдяване на с. Каменар

Скица и регистър на засегнатите имоти