Селско стопанство

20.08.2023

Г Р А Ф И К

за  провеждане на заседания на комисията по

чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед  № РД-07-37/02.08.2023 г.

на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ град Разград

за стопанската 2023/2024 г., за землищата на Община ЛОЗНИЦА

Обявяваме график на заседанията на комисията, както следва:

На 28.08.2023г. от 09.00ч. –  землище с. Веселина

На 23.08.2023г. от 13.00ч. –  землище с. Гороцвет

На 22.08.2023г. от 15.00ч. –  землище с. Градина

На 29.08.2023г. от 09.00ч. –  землище гр. Лозница

На 28.08.2023г. от 13.00ч. –  землище с.Бели лом

На 23.08.2023г. от 10.00ч. –  землище с.Каменар

На 24.08.2023г. от 13.00ч. –  землище с.Крояч

На 24.08.2023г. от 15.00ч. –  землище с.Ловско

На 29.08.2023г. от 13.00ч. –  землище с.Манастирци

На 21.08.2023г. от 11.00ч. –  землище с.Сейдол

На 22.08.2023г. от 10.00ч. –  землище с.Студенец

На 21.08.2023г. от 15.00ч. –  землище с.Трапище

На 18.08.2023г. от 09.00ч. –  землище с.Тръбач

На 18.08.2023г. от 13.00ч. –  землище с.Чудомир

На 25.08.2023г. от 09.00ч. –  землище с.Синя вода

На 25.08.2023г. от 15.00ч. –  землище с.Манастирско

Комисията ще заседава в сградата а ОСЗ-Лозница

Мехмед Капустрев  /п/


11.08.2023

Заповед N. 520/10.08.2023 – Провеждане на явен търг за отдаване под аренда за 10 /Десет/ години на долупосочените земеделски земи, при първоначална годишна арендна вноска от 50 лв./дка. Първата стопанска година започва от 01 Октомври 2023 година.

Заповед N. 519/10.08.2023 – Провеждане на явен търг  за отдаване под наем за стопанската 2023/2024 година на  свободни пасища, мери  и ливади – собственост на Община Лозница


08.08.2023

Обявление

На основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2023/2024 година в землища:с.Веселина,с.Гороцвет,с.Градина,с.Бели Лом,с.Каменар,с.Крояч,с.Ловско,гр.Лозница,с.Манастирско,с.Манастирци, с.Сейдол,с.Синя вода,с.Студенец,с.Трапище,с.Тръбач,с.Чудомир на територията на община Лозница, област Разград, са изготвени предварителни регистри на имотите.

Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август.


10.05.2023

Протокол разпределение на пасища 2023


03.04.2023

Заповед 153/03.04.2023 г. – Провеждане на явен търг за отдаване под аренда за 6 /Шест/ години на долупосочените земеделски земи, при първоначална годишна арендна вноска от 65.00 лв./дка. Първата стопанска година  започва  от  01 Октомври 2022 година.

Заповед 152/03.04.2023 г. – Провеждане на явен търг за отдаване под аренда за 10 /Десет/ години на долупосочените земеделски земи, при първоначална годишна арендна вноска от 65.00 лв./дка.Първата стопанска година  започва  от  01 Октомври 2023 година.

Заповед 151/03.04.2023 г. – Провеждане на явен търг за отдаване под аренда за 6 /шест/ години на долупосочените земеделски земи, при първоначална годишна арендна вноска от 65.00 лв./дка. Първата стопанска година  започва  от  01 Октомври 2022 година


28.02.2023

Oбразци на  Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ с Приложение № 1 и Приложение № 2 и Декларация по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ.


27.02.2023

Списък на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване през стопанската 2023-2024 година.


29.04.2022

Протокол разпределение на пасища 2022


30.04.2021 – Разпределение на пасища и ливади

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за 6 /шест/ стопански години от Общински поземлен фонд на собственици или ползватели на животински обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интеграционната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните.