Местни данъци и такси

Съобщение

Заповед N.10/10.01.2023 г. – За отпадане такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, за които собствениците са подали декларация по чл.14, ал.1, т.1 и т.4 от Наредба N.7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услугите

Справка за задължения и плащания

Електронната справка за местни данъци и такси можете да ползвате, попълвайки задължителните полета „ЕГН / ЕИК/ ЛНЧ“ и „ПИН“.

ПИН-код можете да получите срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно за предоставянето му на упълномощено лице в стая 101 на МДТ – Лозница.

В справката се визуализират всички задължения за въведен ЕГН / ЕИК / ЛНЧ.При три опита да бъде направена справка с невярно въведени данни, системата временно блокира възможността за достъп. За да направите следваща справка излезте от страницата и опитайте отново по-късно.