Проект „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА  СТАРТИРА ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFPR002-2.003 „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА“, ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027


06.10.2023 г (обновена 17.10.2023)

ПРОЦЕДУРА И КРИТЕРИИ за подбор на персонал по проект „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“ по Договор BG05SFPR002-2.003 -0037 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” с финансиране по П РЧР

              Настоящата процедура за провеждане на подбор е създадена за нуждите на проект „БЪДЕЩЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“, Договор BG05SFPR002-2.003 -0037, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” с финансиране по П РЧР, който Община Лозница изпълнява като бенефициент по Договора за БФП от една страна и от друга – Управляващия орган /УО/ – Министерство на труда и социалната политика по горепосочената процедура.

               Подборът на персонал се извършва за целите на проект „Бъдеще за децата в община Лозница“. Персоналът се подбира на база професионална компетентност и мотивация, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.                              

                Процедурата разписва правилата за подбор на персонала, който ще работи проекта, съответстващи на изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодателство, на стандартите за предоставяне на социални услуги в общността, както и на предварително изготвения профил на всяка длъжност (длъжностна характеристика). Подборът на персонала, структурирането на длъжностите в него, координацията и управлението му са дейности с ключово значение за предоставянето и качеството на всяка социална услуга. Те имат за цел да гарантират осигуряването на професионални грижи на потребителите на услугата от страна на мотивиран, добре обучен и работещ в екип персонал….

Обявени позиции по проекта

  1. Шофьор – 1 лице или 2 лица на трудов договор при непълно работно време
  2. Медицинска сестра  – 2 лица на трудов договор при непълно работно време
  3. Социален работник –  1 лице на трудов договор при непълно работно време
  4. Логопед – 1 лице на трудов договор при непълно работно време
  5. Медиатор – 2 лица на трудов договор при пълно работно време
  6. Педагог/Специален педагог – 1 лице на трудов договор при пълно работно време
  7. Психолог– 1 лице на трудов договор при непълно работно време
  8. Рехабилитатор -1 лице на трудов договор при непълно работно време
  9. Стоматолог – на граждански договор
  10. Педиатър – на граждански договор