Население

Площ km²

Брой Селища

Кмет на Община Лозница

СЕВГИН  НАЗЪМ ШУКРИ

ДАТА НА РАЖДАНЕ18.06.1980 г.
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕЖЕНЕН
ОБРАЗОВАНИЕСРЕДНО: ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ
ВОЕННА СЛУЖБАОТБИЛ
ЕЗИЦИБЪЛГАРСКИ, ТУРСКИ, РУСКИ, ФРЕНСКИ, АНГЛИЙСКИ
КОМПЮТЪРНИ ЗНАНИЯMICROSOFT – WORD, EXCEL

Актуално

24.08.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, Областна дирекция “Земеделие” – Разград, Общинска служба по земеделие – Лозница

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с дейността на сформираните по Заповед от Директора на ОД“Земеделие” гр.Разград комисии по реда на чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ,за стопанската 2020г./2021г.

Обявяваме график на заседанията на комисията, както следва:

На 31.08.2020г. от 09.00ч. –  землище с. Веселина

На 28.08.2020г. от 10.00ч. –  землище с. Гороцвет

На 26.08.2020г. от 10.00ч. –  землище с. Градина

На 31.08.2020г. от 09.00ч. –  землище гр. Лозница

На 31.08.2020г. от 13.00ч. –  землище с.Бели лом

На 26.08.2020г. от 09.00ч. –  землище с.Каменар

На 26.08.2020г. от 13.00ч. –  землище с.Крояч

На 27.08.2020г. от 09.00ч. –  землище с.Ловско

На 28.08.2020г. от 09.00ч. –  землище с.Манастирци

На 25.08.2020г. от 13.00ч. –  землище с.Сейдол

На 27.08.2020г. от 15.00ч. –  землище с.Студенец

На 27.08.2020г. от 13.00ч. –  землище с.Трапище

На 25.08.2020г. от 15.00ч. –  землище с.Тръбач

На 28.08.2020г. от 13.00ч. –  землище с.Чудомир

На 25.08.2020г. от 09.00ч. –  землище с.Синя вода

На 25.08.2020г. от 10.00ч. –  землище с.Манастирско

ОСЗ-Лозница, ще предостави на желаещите да участват в споразумението по чл.37”в” регистри на имотите и карта на възстановената  собственост по землища. Заседанията са публични и на тях могат да присъстват представители на собствениците, на ползвателите и други заинтересовани лица.

Комисията ще заседава в сградата на ОСЗ-Лозница

Мехмед Капустрев  /п/

Началник ОСЗ – Лозница


03.08.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, Областна дирекция “Земеделие” – Разград, Общинска служба по земеделие – Лозница

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2020/2021 година в землища:с.Веселина,с.Гороцвет,с.Градина,с.Бели Лом,с.Каменар,с.Крояч,с.Ловско,гр.Лозница,с.Манастирско,с.Манастирци, с.Сейдол,с.Синя вода,с.Студенец,с.Трапище,с.Тръбач,с.Чудомир на територията на община Лозница, област Разград, са изготвени предварителни регистри на имотите.

 

Предварителните регистри са на разположение за разглеждане в ОСЗ  Лозница

Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август.

 

Мехмед Капустрев  /п/

Началник ОСЗ – Лозница

       

 За плащане на Местни данъци и такси

 Уважаеми граждани и гости на Община Лозница,

     Дирекция „Финанси и бюджет” Ви уведомява, че от 01.03.2020 г.  започна плащането на местните данъци и такси за 2020 г. Същото може да се извърши до 30.04.2020 г. с 5% отстъпка или на две равни вноски. Първа вноска до края на юни 2020 г. и втора до края на октомври 2020 г.

     Плащане може да се направи и в пощенските клонове на страната, по Изипей, както и по банков път по сметка:

BG59IORT81168401000100,   BIC на Инвестбанк АД – клон Разград – IORTBGSF

Вид плащане на Данък сгради 442100, на Такса битови отпадъци 442400 и на МПС – 442300

Възможно е и плащане на пост терминал на касата на „Местни данъци и такси”

Справка за задълженията може да получите на тел. 08475/25-51, вътр.101

 

15.05.2020

З А П О В Е Д  № 236/14.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1,т.8 от ЗМСМА,Заповед № РД-01-262 / 14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването, чл. 65,ал.1,т.3 от Закона за защита при бедствия,чл.63,ал.1,ал.4 и ал.11 и чл.63в от Закона за здравето,във връзка с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка и предложение от Главния държавен здравен инспектор, с цел спазване на епидемичната обстановка на територията на Община Лозница

НАРЕЖДАМ:

1.Всички физически и юридически лица,които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение,търговски или други обекти,които предоставят услуги на гражданите да прилагат следните противоепидемични мерки :

– организират дейността си по начин,който осигурява спазването на дистанция най-малко 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

– осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

– създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;

– поставят на видно място на информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция ,хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

2. Търговската дейност по пазарите на открито в населените места на общината да се спазват всички хигиенни изисквания при обслужване на клиентите.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в сайта на общината.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.-кмета  на Община Лозница – Г. Ахмед и кметовете  и кметски наместници по населени места.

   

Община  Лозница

Кмет : /п/

Севгин Шукри /

 


05.05.2020

З А П О В Е Д  № 224/04.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 37, чл. 38,  чл. 39 и чл. 39а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, с цел предоставяне управлението на социалната услуга в общността Център за социална рехабилитация и интеграция” в гр. Лозница, обл. Разград

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА:

 Предоставяне на външен доставчик управлението на социална услуга в общността Център за социална рехабилитация и интеграция” в гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград.

Към условията…


04.05.2020

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Лозница за периода 2021-2027 г. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите 7 години.

Вашето участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез попълване на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

Предвид създадената извънредна COVID-ситуация и липсата на възможност за анкета на живо и/или провеждането на работни срещи с Вас, попълването на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на плана!

Бъдете активни и отговорни към местното развитие!

 


30.04.2020

ОБЯВА

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ОРГАНИЗИРА КОНКУРС

“ДА НАПРАВИМ ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ПО-ЦВЕТНА И КРАСИВА”

вижте повече…

Община Лозница стартира традиционния конкурс

,,ДА НАПРАВИМ ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ПО-ЦВЕТНА И КРАСИВА“

Чрез конкурса се цели да се промени цялостния облик на града. Идеята е да се стимулира желанието у хората за поддържане и разкрасяване на собствените им домове и имоти, а също така и облагородяване на градските пространства.

В конкурса могат да участват градини, цветни или зелени пространства, тераси, балкони, прозорци на всички домове, многофамилни жилищни сгради, търговски обекти и други публични сгради на територията на цялата община.

Конкурсът се провежда в следните ШЕСТ КАТЕГОРИИ:

1. Най-красиво оформена зелена площ в/пред къща;

2. Най-красиво оформена зелена площ в/пред къща офиси, търговски и други публични обекти;

3. Най-красиво оформено междублоково пространство;

4. Най-красив балкон или тераса;

5. Най-красив прозорец;

6. Най-красиво оформена зеленчукова градина в къща.

 

За да участвате в конкурса е необходимо да изпратите до 3 снимки с описание, заедно с три имена на номинирания в съответната категория, както и адрес и телефон за връзка на следния имейл адрес: obloznica@abv.bg . Заявки за участие се подават до 31.07.2020г.

След това комисия ще посети на място градините и ще оцени всеки от участниците.

Победителите в конкурса по всяка една от шестте категории ще бъдат определени по два начина:

–              Чрез гласуване в социалната мрежа;

–              Чрез независимо компетентно жури;

Предвидени са награди за отличените в конкурса!

 


21.04.2020

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на договор BG05M9OP001-2.040-0032-C01 по проект № BG05M9OP001-2.040-0032 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община Самуил”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Община Лозница в качеството си на бенефициент:

СЪОБЩАВА

          Във връзка с мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация и подписано допълнително споразумение № 1 по процедура чрез директно предоставяне BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Община Лозница ще разшири обхвата на услугите със следните дейности:

  • доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства  (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора);
  • заплащане на битови сметки (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора);
  • заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).

Дейностите по процедурата са насочени към:

  • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания и техните семейства;
  • Възрастни в риск.

„Възрастен в риск” е лице, което е:

  • в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
  • в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
  • самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

       Включването на потребители в проектните дейности ще се извършва, чрез заявка на телефон 08475/ 25-51, GSM 0885 398294


Севгин Шукри,
Кмет на Община Лозница

 

 


27.03.2020

ЗАПОВЕД N.159/26.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 65, ал.1, т.3 от Закона за защита при бедствия, чл.63, ал.1, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19  на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, с цел ограничаването му на територията на Община Лозница

НАРЕЖДАМ:

На собствениците на всички търговски обекти, в това число: магазини за хранителни и промишлени стоки, банковите и застрахователни офиси, офиси за предоставяне на куриерски услуги, както и всички други места и офиси, пощенски станции, както и всички търговски дейности, неупоменати по–горе да поставят дезинфектант за ръце на входа на обектите си и да спазват всички хигиенни изисквания при обслужване на клиентите.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в сайта на общината.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.-кмета  на Община Лозница – Г. Ахмед.

 

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
КМЕТ
Севгин Шукри


ОБЯВА

“БУЛГАРТАНСГАЗ” ЕАД

започване на строителни дейности на територията на Община Лозница

Регистър на засеганите имоти


ЗАПОВЕД N.143/13.03.2020 г.

 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.31 и чл. 63  от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България, Заповед           РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А  М:

     В срок  до 29.03.2020г. на територията на община Лозница въвеждам следните противоепидемични мерки:
⦁     Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници, с изключение на банковите и застрахователните офиси, магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
⦁    Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
⦁    Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
⦁    Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
⦁     Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни.
⦁    Всички домоуправители в жилищните блокове да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в общите помещения, в т. ч филтър, дезинфекция и проветряване.
⦁    В общинските служби да се въведе специален режим за допускане на хората един по един до гишетата.
Препис от заповедта да се съобщи на всички заинтересовани страни и институции и да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Заместник-кметовете на Община Лозница.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
КМЕТ
Севгин Шукри

____________________________________________

ЗАПОВЕД N.139/12.03.2020 г.

във връзка с вземане на превантивни мерки за предпазване от заразяване, посочени от Световната здравна организация за оборба и ограничаване на заболяването COVID-19

__________________________________________________________________________

 

ВАЖНА  ИНФОРМАЦИЯ

        За плащане на Местни данъци и такси

 Уважаеми граждани и гости на Община Лозница,

     Дирекция „Финанси и бюджет” Ви уведомява, че от 01.03.2020 г.  започна плащането на местните данъци и такси за 2020 г. Същото може да се извърши до 30.04.2020 г. с 5% отстъпка или на две равни вноски. Първа вноска до края на юни 2020 г. и втора до края на октомври 2020 г.

     Плащане може да се направи и в пощенските клонове на страната, по Изипей, както и по банков път по сметка:

BG59IORT81168401000100,   BIC на Инвестбанк АД – клон Разград – IORTBGSF

      Вид плащане на Данък сгради 442100, на Такса битови отпадъци 442400 и на МПС – 442300

      Възможно е и плащане на пост терминал на касата на „Местни данъци и такси”

                Справка за задълженията може да получите на тел. 08475/25-51, вътр.101

 Град Лозница, Област Разград


ул. „Васил Левски” 6

Факс: 08475 24 03 

Фронт – офис: 08475 25 51

Технически сътрудник: 08475 25 39