Акценти

 • Заповед комисия за проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация
  ЗАПОВЕД № 51 / 27.01.2023г.             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система … Read More
 • Съобщение за заличаване на адресна регистрация
  СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ДО ЛИЦЕТО: Севдалина******** Пенчева с ЕГН 69******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Крояч, ул. ”Витоша” № 19; На основание чл. 26, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомяваме Севдалина  *** Пенчева за това, че в Община Лозница е постъпила жалба с вх. … Read More
 • Заповед комисия за проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация
  ЗАПОВЕД № 47 / 25.01.2023             На основание чл. 44, ал. 2 във вр. с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във вр. с чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система … Read More
 • Съобщение за заличаване на адресна регистрация
  СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ДО ЛИЦАТА: Иво ******** Младенов с ЕГН 59******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, град Лозница, ул. ”Иван Вазов” № 08; Севда ******** Младенова с  ЕГН 63******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, град Лозница, ул. ”Иван Вазов” № 08; Мирослав ******** Младенов с ЕГН 80******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. … Read More
 • СТАРТИРА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“
  Община Лозница стартира реализирането на проект „Грижа в дома в община Лозница” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR002-2.001-0026-C01, по процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА”, финансирана от Европейския социален фонд плюс +, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. Общата стойност на проекта е в размер на 368 144,23 лева. Срокът на изпълнение на проекта е 13 … Read More

СЪОБЩЕНИЕ

Община Лозница уведомява всички граждани за събирането на местни данъци и такси за 2022 година. Плащането може да стане на касата в Общината, по Изипей, в Български пощи или по банков път   по сметката на Община Лозница

IBAN BG 59IORT81168401000100 

BIC- IORTBGSF

при Инвестбанк, клон Разград.

Код за плащане на :

Данък върху недвижимите имоти –  442100

Такса битови отпадъци – 442400

Данък върху превозните средства – 442300 

Данък за придобиване на имущества – 442500

До 30.04.2022 г. се ползва 5% отстъпка. Плащането може да стане и на две равни части като първата вноска е до 30.06.2022г. и втората вноска до 30.10.2022 г. Може да се плаща и с банкова карта на касата на МДТ.