Акценти

 • Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Лозница за 2023 година
      На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредба № 17 на Общински съвет – Лозницаза  условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за  съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,   К А Н И … Read More
 • Разпределение на пасища
  Протокол от 30.04.2024 от решение на комисия за разпределение на пасища, мери и ливади
 • Търг за отдаване под аренда на земеделски земи
  ЗАПОВЕД № 208/15.04.2024 г. На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка  с Решение № 48 от 13 Март  2024 година на Общински съвет  гр. Лозница З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведе явен търг за отдаванепод аренда за 6 / Шест / години на долупосочените земеделски … Read More
 • Търг за отдаване под аренда на земеделски земи
  ЗАПОВЕД № 207/15.04.2024 г. На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка  с Решение № 47 от 13 Март  2024 година на Общински съвет  гр. Лозница З А П О В Я Д В А М: 1.Да се проведе явен търг за отдаване под аренда за 6 / Шест / години на долупосочените земеделски … Read More
 • Търг за отдаване под аренда на земеделски земи
  ЗАПОВЕД № 206/15.04.2024 г. На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка  с Решение № 46 от 13 Март  2024 година на Общински съвет  гр. Лозница З А П О В Я Д В А М: 1.Да се проведе явен търг за отдаванепод аренда за 6 / Шест / години на долупосочените земеделски земи, … Read More

Банкови сметки и кодове за вид плащане

СЪОБЩЕНИЕ

Община Лозница уведомява всички граждани за събирането на местни данъци и такси за 2022 година. Плащането може да стане на касата в Общината, по Изипей, в Български пощи или по банков път   по сметката на Община Лозница

IBAN BG 59IORT81168401000100 

BIC- IORTBGSF

при Инвестбанк, клон Разград.

Код за плащане на :

Данък върху недвижимите имоти –  442100

Такса битови отпадъци – 442400

Данък върху превозните средства – 442300 

Данък за придобиване на имущества – 442500

До 30.04.2023 г. се ползва 5% отстъпка. Плащането може да стане и на две равни части като първата вноска е до 30.06.2023 г. и втората вноска до 30.10.2023 г. Може да се плаща и с банкова карта на касата на МДТ.