Акценти

 • Заповед за възмездно отдаване под наем на помещение
  ЗАПОВЕД № 64/01.02 2024 г.                                                                                                                          На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 от Закон за общинската собственост, чл. 17 ал. 1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 14 от … Read More
 • Заповед за продажба на имоти от спечелен търг
  ЗАПОВЕД № 63/01.02.2024 г.         На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение … Read More
 • Стратегически цели за 2024 г.
  ЗАПОВЕД № 59/30.01.2024 г. На основание чл.44, ал.2 от  ЗМСМА, във връзка с чл. 33а от Закона за администрацията и Плана за интегрирано развитие на Община Лозница 2021-2027г. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ Стратегическите цели имат ясен фокус към осъществяване на визията и отразяване конкретната специфика на … Read More
 • Конкурс за матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили
  О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина
 • Конкурс за приемане на военна служба във формирования от състава на Командване на логистична поддръжка
  О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 15.04.2024 г. до 19.04.2024 г., във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка

Банкови сметки и кодове за вид плащане

СЪОБЩЕНИЕ

Община Лозница уведомява всички граждани за събирането на местни данъци и такси за 2022 година. Плащането може да стане на касата в Общината, по Изипей, в Български пощи или по банков път   по сметката на Община Лозница

IBAN BG 59IORT81168401000100 

BIC- IORTBGSF

при Инвестбанк, клон Разград.

Код за плащане на :

Данък върху недвижимите имоти –  442100

Такса битови отпадъци – 442400

Данък върху превозните средства – 442300 

Данък за придобиване на имущества – 442500

До 30.04.2023 г. се ползва 5% отстъпка. Плащането може да стане и на две равни части като първата вноска е до 30.06.2023 г. и втората вноска до 30.10.2023 г. Може да се плаща и с банкова карта на касата на МДТ.