Акценти

 • Процедури за провеждане на публичен търг за продажба на общински имоти
  ЗАПОВЕД № 689/18.11.2022 г. ЗАПОВЕД № 688/18.11.2022 г. ЗАПОВЕД № 687/18.11.2022 г. ЗАПОВЕД № 686/18.11.2022 г. ЗАПОВЕД № 685/18.11.2022 г. ЗАПОВЕД № 684/18.11.2022 г. ЗАПОВЕД № 683/18.11.2022 г. ЗАПОВЕД № 682/18.11.2022 г.
 • Процедура отдаване под наем чрез публичен търг – Масивна сграда с.Манастирци
  ЗАПОВЕД № 678/14.11.2022 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 326 по Протокол № 48/31.10.2022 … Read More
 • Заповед за процедура за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост
  ЗАПОВЕД № 676/14.11.2022 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 315 по Протокол № 48/31.10.2022 … Read More
 • Покана за обществено обсъждане на горско-стопански план
  ПОКАНАЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕна горско-стопански план, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горско-стопански карти за горските територии – общинска собственост, в района на дейност на ТП ДГС „ Разград“ гр. Разград, стопанисвани от Община ЛозницаУважаеми съграждани и представители на заинтересовани институции,Уведомяваме Ви, че във връзка с разглеждането и приемането на горско-стопански … Read More
 • Обяви процедури за подбор на образователен медиатор и помощник на учителя
  28.10.2022 – Заповед и протоколи за подбор на „Образователен модератор“ и „Помощник на учителя“ ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ„КОМПЕНСИРАЩИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ НА ГР. ЛОЗНИЦА“, НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ“,  ПО ДОГОВОР № НПОД – БС33.4-003/07.10.2022 г.ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПОМОЩНИК НА … Read More

СЪОБЩЕНИЕ

Община Лозница уведомява всички граждани за събирането на местни данъци и такси за 2021 година. Плащането може да стане на касата в Общината, по Изипей, в Български пощи или по банков път   по сметката на Община Лозница

IBAN BG 59IORT81168401000100 

BIC- IORTBGSF

при Инвестбанк, клон Разград.

Код за плащане на :

Данък върху недвижимите имоти –  442100

Такса битови отпадъци – 442400

Данък върху превозните средства – 442300 

Данък за придобиване на имущества – 442500

До 30.04.2021 г. се ползва 5% отстъпка. Плащането може да стане и на две равни части като първата вноска е до 30.06.2021г. и втората вноска до 30.10.2021 г. Може да се плаща и с банкова карта на касата на МДТ.