Проект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница

19.06.2023Публикация за предстояща заключителна пресконференция

Уважаеми съграждани,

Община Лозница има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по проект: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница“, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие към Европейския съюз, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ с бенефициент Община Лозница, която ще се състои на 27.06.2023 г. от 14.30 часа в сградата на Община Лозница, адрес: град Лозница, ул. „Васил Левски” № 6.

Общата цел на проекта е подобряване на качеството на образователната среда и повишаване на нейната привлекателност сред учениците чрез обновяване на образователната инфраструктура, което ще допринесе за намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на образованието и тяхната професионална реализация.

Насърчаване на връзката между професионалното образование, висшето образование и реалния сектор и създаване на условия за развитие на личностни и професионални знания и умения през целия живот.

Подобряване на икономията на енергия и топлосъхранение, безопасна експлоатация, опазване здравето и живота на учениците. И внедряване на мерки, осигуряващи достъп до сградата на хората със затруднена мобилност.

Обща стойност: 1 502 144.95 лв., от които: финансиране от Европейски фонд за регионално развитие към Европейския съюз – 1 189 976.48 лв., национално съфинансиране – 209 995.85лв. и собствен принос на Община Лозница в размер на 102 172.62 лв. за обновяване на дворното място.


07.01.2022Публикация за предстояща встъпителна пресконференция и първа копка

Уважаеми съграждани,

Община Лозница има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка“ по проект: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница“, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие към Европейския съюз, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ с бенефициент Община Лозница, които ще се състоят на 12.01.2022 г. от 14.00 часа в сградата на Община Лозница, адрес: град Лозница, ул. „Васил Левски” № 6. И от 15.00 часа на обекта в двора на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница.

Главната цел на този проект е да се подобри образователната инфраструктура на гимназията, чрез строително монтажни и ремонтни дейности, вкл. внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност и такива, осигуряващи достъп до сградата и участие в учебния процес на хората със затруднена мобилност като: изпълнение на подемна платформа на югозападния вход, изграждане на подемна платформа в окото на стълбите, на всички етажи ще се изгради по едно санитарно помещение за хора в неравностойно положение, а във физкултурния салон ще се обособи отделна съблекалня и тоалетна за хора в неравностойно положение.

            По проект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница“ са избрани всички изпълнители, след организацията на работата предстои започване на дейностите по СМР, строителен и авторски надзор.


Община Лозница подписа договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройство за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

На 24.09.2020 г. Община Лозница и Министерството на регионалното развитие и благоустройство сключиха договор № BG16RFOP001-3.002-0046-C01 за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по  проект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Конкретната цел на проект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница е да се подобри образователната инфраструктура на гимназията, чрез строително монтажни и ремонтни дейности, вкл. внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност и такива, осигуряващи достъп до сградата и участие в учебния процес на хората със затруднена мобилност като: изпълнение на подемна платформа на югозападния вход, изграждане на подемна платформа в окото на стълбите, на всички етажи ще се изгради по едно санитарно помещение за хора в неравностойно положение, а във физкултурния салон ще се обособи отделна съблекалня и тоалетна за хора в неравностойно положение.

С изпълнението на проекта ще се постигнат и следните общи цели:

1.Подобряване на качеството на образователната среда и повишаване на нейната привлекателност сред учениците чрез обновяване на образователната инфраструктура, което ще допринесе за намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на образованието и тяхната професионална реализация.

2. Насърчаване на връзката между професионалното образование, висшето образование и реалния сектор и създаване на условия за развитие на личностни и професионални знания и умения през целия живот.

3.Подобряване на икономията на енергия и топлосъхранение, безопасна експлоатация, опазване здравето и живота на учениците. Подобряването на енергийната ефективност има и много важен допълнителен ефект, свързан със създаването на нови работни места (най-вече за местните малки и средни предприятия от строителния сектор), конкурентоспособността, енергийната сигурност, адаптирането на градската среда към очакваните климатични промени, като крайният резултат е наличието на достъпни и атрактивни образователни дейности. Мерките ще осигурят рентабилна експлоатация на сградите, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката им, с оглед предоставяне на по-добри образователни дейности на населението.

4.Повишен капацитет на сградата, който ще позволи да се увеличи приема на ученици.

Общия размер на проекта възлиза на1 502 144.95 лева. Тази сума включва: финансиране от ЕС (Европейски Фонд за Регионално развитие) – 1 189 976.48 лв., национално съ-финансиране – 209 995.85лв. и собствен принос на общината в размер на 102 172.62 лв.

–––––––––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––––

Проект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница, договор № BG16RFOP001-3.002-0046-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“