Планове за развитие

16.05.2024

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива на Общин Лозница 2024 – 2034 г.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива на Община Лозница 2024-2027 г.


24.04.2024

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ПИРО 2021-2027 г. на Община Лозница за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

ОТЧЕТ за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда” и „Програма за управление на дейностите по отпадъците” за 2023 година


27.03.2024

ПРОЕКТ на Общинска дългосрочна програма на Община Лозница за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2024-2034 г.

Отчетна форма за за изпълнение на общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) за 2023 г.


14.12.2023

Годишен отчет за 2023 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност, съгласно чл.63 от ЗЕЕ


17.03.2023


16.01.2023

Програма за енергийна ефективност на Община Лозница за периода 2022 – 2031 г.


14.12.2022

План за енергийна ефективност за 2023 г.


14.12.2022

Годишен отчет за 2022 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност, съгласно чл.63 от ЗЕЕ


31.03.2022


10.12.2021

План за енергийна ефективност за 2022 г.


10.12.2021

Годишен отчет за 2021 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност, съгласно чл.63 от ЗЕЕ


21.11.2021

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УТАЙКИТЕ ПСОВ ЛОЗНИЦА 2021-2027 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА 2021-2027 г.

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА 2021-2027 г.

Раздел „Лечебни растения“ към програма за опазване на околната среда на Община Лозница 2021-2027 г.

Решение 191 от 29.10.2021 на Общински съвет Лозница за приемане на програмите


18.11.2021

Доклад за последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Лозница /2014-2020 г./


07.10.2021

РЕШЕНИЕ РУ-31-ЕО/2021 на РИОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УТАЙКИТЕ ПСОВ ЛОЗНИЦА 2021-2027 г. /ПРОЕКТ/

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА 2021-2027 г. /ПРОЕКТ/

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА 2021-2027 г. /ПРОЕКТ/

Раздел „Лечебни растения“ към програма за опазване на околната среда на Община Лозница 2021-2027 г. /ПРОЕКТ/


09.06.2021

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 г. /ПРОЕКТ/


05.04.2021

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020 г. на Община Лозница за периода 01.01.2020-31.12.2020 г.


05.04.2021

План за интегрирано развитие на Община Лозница за периода 2021-2027 г – приет с решение N.143/31.03.2021 на Общински съвет Лозница


План за интегрирано развитие на Община Лозница за периода 2021-2027 г – ПРОЕКТ!

05.03.2021

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ

за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Лозница (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Лозница е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Лозница за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 05.03.2021г. до 18.03.2021 г. Мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на obshtina@loznitsa.bgили в деловодството на общината до 18.03.2021 г., включително.

План за интегрирано развитие на Община Лозница за периода 2021-2027 г. ВИЖ ТУК

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Лозница (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Лозница е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Лозница е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 18.03.2021 г. вкл. на електронен адрес e-mail: obshtina@loznitsa.bg или в деловодството на общината в сградата на Община Лозница на адрес: гр. Лозница, ул. „Васил Левски“ №6.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка Общинска администрация Лозница отправя настоящата покана-обявление за участие в публично обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

СЕВГИН ШУКРИ

Кмет на Община Лозница