Планове за развитие

31.03.2022


10.12.2021

План за енергийна ефективност за 2022 г.


10.12.2021

Годишен отчет за 2021 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност, съгласно чл.63 от ЗЕЕ


21.11.2021

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УТАЙКИТЕ ПСОВ ЛОЗНИЦА 2021-2027 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА 2021-2027 г.

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА 2021-2027 г.

Раздел „Лечебни растения“ към програма за опазване на околната среда на Община Лозница 2021-2027 г.

Решение 191 от 29.10.2021 на Общински съвет Лозница за приемане на програмите


18.11.2021

Доклад за последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Лозница /2014-2020 г./


07.10.2021

РЕШЕНИЕ РУ-31-ЕО/2021 на РИОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УТАЙКИТЕ ПСОВ ЛОЗНИЦА 2021-2027 г. /ПРОЕКТ/

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА 2021-2027 г. /ПРОЕКТ/

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА 2021-2027 г. /ПРОЕКТ/

Раздел „Лечебни растения“ към програма за опазване на околната среда на Община Лозница 2021-2027 г. /ПРОЕКТ/


09.06.2021

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 г. /ПРОЕКТ/


05.04.2021

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020 г. на Община Лозница за периода 01.01.2020-31.12.2020 г.


05.04.2021

План за интегрирано развитие на Община Лозница за периода 2021-2027 г – приет с решение N.143/31.03.2021 на Общински съвет Лозница


План за интегрирано развитие на Община Лозница за периода 2021-2027 г – ПРОЕКТ!

05.03.2021

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ

за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Лозница (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Лозница е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Лозница за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 05.03.2021г. до 18.03.2021 г. Мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на obshtina@loznitsa.bgили в деловодството на общината до 18.03.2021 г., включително.

План за интегрирано развитие на Община Лозница за периода 2021-2027 г. ВИЖ ТУК

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Лозница (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Лозница е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Лозница е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 18.03.2021 г. вкл. на електронен адрес e-mail: obshtina@loznitsa.bg или в деловодството на общината в сградата на Община Лозница на адрес: гр. Лозница, ул. „Васил Левски“ №6.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка Общинска администрация Лозница отправя настоящата покана-обявление за участие в публично обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

СЕВГИН ШУКРИ

Кмет на Община Лозница