Разрешения за строеж

09.06.2021 – Разрешение за строеж N.13/08.06.2021 г. – Поставяне и захранване на чешма в УПИ N.I, кв.54, гр.Лозница- обект V-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „б“ от ЗУТ

19.05.2021Разрешение за строеж N.12/18.06.2021 г. – СМОД ( казан за ракия ) – УПИ № VІ-570, кв. 75, гр. Лозница, ул. „Иван Хараланов” № 36

27.03.2021Разрешение за строеж N.7/25.03.2021 г. – Навес за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, ПИ 39949.58.187, с.Крояч, Община Лозница

27.03.2021Разрешение за строеж N.6/16.03.2021 г. – Малка фотоволтаична централа, УПИ II-733, кв.67, ул.“Георги Бенковски“ 12, гр.Лозница

16.02.2021Разрешение за строеж N.5/05.02.2021 г. – Многофункционален комплекс – Промяна предназначението на съществуващи помещения на втори етаж на сграда 1 и сграда 2, Стопански двор гр.Лозница

28.01.2021Разрешение за строеж N.4/26.01.2021 г. – Реновиране на дворно пространство на ПГВМЗ „Ал.Стамболийски“ гр.Лозница