Екология

08.08.2023

До всички заинтересовани лица, на основание на чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС

Уведомяваме Ви, че Инвестиционно предложение за „Доизграждане на автомагистрала „Хемус“ /Ябланица-Белокопитово/ – Участък 8 от км 267+650.11 ; 265+600 /пресичане с път II-51/ до км 301+148.90; 299+104.93 /пресичане с път II-49/“ е публикувано на интернет страницата на Министреството на околната среда и водите на следния адрес:

„Доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (Ябланица-Белкопитово) – Участък 8 от км 267+650.11≡ км 265+600 (пресичане на път II-51) до км 301+148.90≡км299+104.93 (пресичане на път II-49) във връзка с промяна на схемите на пътните възли за подучастък от км 2 | МОСВ (government.bg)


25.01.2023

СПРАВКА

Относно: СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

    Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия при които същото да бъде издадено с оглед гарантиране на лични или обществени интереси в 14 – дневен срок от обявяване на съобщението.

    Съобщението е обявено на 10.01.2023 г. като към 25.01.2023 г. НЯМА постъпили Възражения или предложения.

       Изготвил  справката:  /п/

       /Анифе Салиева/  юрисконсулт в д-я „ФБ“


10.01.2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите и постъпило Заявление и придружаваща документация от ЕТ „ПОЛИГРАФ – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ“, ЕИК 206869641 със седалище и адрес на управление: гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, ул. „Антим I” № 8А представлявано от Георги Илиев Георгиев за откриване на процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен обект – язовир „Сейдол“ разположен в ПИ № 000081 с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 5 от ЗВ данни и документи.

 1. Целта на заявеното използване на водите: Риборазвъждане и възпроизводство на аквакултури.
 2. Водното тяло в което се предвижда използване на водите
 3. Язовир „ Сейдол“ , разположен в имот № 00081 в землището с. Сейдол, общ. Лозница, код на водното тяло BG1RL900R008

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13

Към заявлението са представени заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното, актуална скица на имота в който ще се осъществява дейността, Договор за Концесия от 18.08.2005 г. вписан в СВ вх. Рег. № 3998/24.08.2005 г., изменен и допълнен с Анекс към договор за концесия от 20.05.2015 г., изменен и допълнен с Допълнително споразумение от 16.03.2021г., изменен и допълнен с Допълнително споразумение от 20.05.2022г., проект за дейността, съгласувателно становище от компетентен орган, последният протокол от комисията за извършване на технически прегледи по чл. 14, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол на техническото им състояние.

        Системите или съоръженията чрез които ще се реализира използването на язовир „Сейдол“

 • Максимален воден обем – до 162 000 куб м.
  • Залята площ на язовира – 24.3 дка
  • Язовирна стена:
 • Тип  – земнонасипна
 • Дължина – 180 м.
 • Височина –  10.53 м.
  • Облекчителни съоръжения:
 • Основен изпускател -0.2 куб. м. в сек.
 • Преливник – 3 куб. м. в сек.
 • Място на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, код по ЕКАТТЕ:
 • Язовир „Сейдол“, разположен в ПИ №  000081 в землището на с. Сейдол, община Лозница, ЕКАТТЕ: 65992, поземленият имот е публична общинска собственост, АПОС № 79/11.05.1998 г.  

Географски координати: N – 43о23’51.529”E26o30’13.844”

 • Проектните параметри на ползването: язовир „ Сейдол“ , разположен в землището на с. Сейдол, общ. Лозница – площ 24.3 дка
 • Условията при които би могло да се предостави правото за използване на водите.
 • Да не се допуска замърсяване на води с цел риболов;
 • Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане / хранене и здравословно състояние на рибите/ с цел предотвратяване на негативния ефект върху водната екосистема;
 • Да се осигурява подаване на вода за напояване на земеделски земи, при наличие на издадени разрешителни за водоползване за напояване, без това да застрашава отглеждане на риба;
 • Да се гарантира правото на гражданите за общо водовземане и/или ползване при наличие на полезен воден обем в язовира – над технолигичния минимум, необходим за поддържане живота на рибите и за контрола върху качеството на водите, обитавани от риби;
 • Да се взима един път годишно водна проба от язовира от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели разтворен кислород, водороден показател, биохимична потребност от кислород, общ фосфор, нитрити, амониеви йони, йонизиран амоняк и неразтворени вещества в съответствие с изискванията на  НАРЕДБА № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми и Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите;
 • Да се организира извършването на хидрологичен мониторинг чрез изграждане на един водомерен пост, като данните от отчета на водното ниво и завирения обем на водата в язовирната чаша се нанасят ежедневно в специална книга, която се съхранява на обекта и предоставя на компетентните органи при поискване;
 • Да представя в Басейнова дирекция „Черноморски район“ резултатите от провеждания собствен мониторинг във връзка с изискванията на чл. 174 от Закона за водите и чл. 68, ал. 1 от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите;
 • При осъществяване на дейността да се извършва постоянен контрол върху състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея и се вземат мерки за отстраняване на неизправностите по същите, като се информират своевременно компетентните органи;
 • При наложително изпускане на води във връзка с висока вълна, възникване на авария или извършване на ремонтни дейности, титуляра на разрешението е длъжен своевременно да уведоми: Контролиращия орган Басейнова дирекция „Черноморски район“; Дирекция „ Пожарна безопасност и защита на населението“ ; Община Лозница;
 • При възникване на непосредствена заплаха за причиняване на значително отрицателно въздействие върху състоянието на повърхностните води да уведоми писмено незабавно контролиращия орган – Басейнова дирекция „Черноморски район“ и       РИОСВ – Русе за заплахата и за предприетите превантивни мерки в съответствие с разпоредбата по чл. 20 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети;
 • Да предостави в срок до 31 март на следващата отчетна година на контролиращия орган доклад за изпълнението на условията в настоящото разрешително, съгласно чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите. Копие от доклада да бъде предоставено и в община Лозница;
 • Режим на риболов – съгласно Закона за рибарството и аквакултурите;
 • Режим на ползване – целогодишно;
 • Да се поддържа нормалната проводимост на трасето на преливника и отвеждащия канал до 500 м. от язовирната стена;
 • Действието на разрешителното се прекратява по реда и при условията на чл. 70, ал. 1 от Закона за водите, включително в т.ч. при неупражняване в срок от 1 /една/ година на произтичащото от настоящото разрешително право на ползване;
 • Изменение и/или продължаване на разрешителното се извършва по реда на Глава четвърта, раздел трети от Закона за водите.
 • Кмета на община Лозница може да постанови отнемане на разрешителното по реда на чл. 79а  от Закона за водите при :
 • Неизползване на изградена водностопанска система за срок от една година;
 • Осъществяване на ползване извън целите, посочени в разрешителното;
 • Нарушаване на условията на разрешителното;
 • Неупражняване на права, предоставени с разрешителното в определения в него срок;
 • Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването;
 • Място на предоставяне на писмени възражения или предложения от заинтересовани лица: Община Лозница, гр. Лозница, ул. „Васил Левски“ 6

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия при които същото да бъде издадено с оглед гарантиране на лични или обществени интереси в 14 – дневен срок от обявяване на съобщението.

СЕВГИН ШУКРИ

Кмет на община Лозница


23.02.2022

СПРАВКА

Относно: С Ъ О Б Щ Е Н И Е съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия при които същото да бъде издадено с оглед гарантиране на лични или обществени интереси в 14 – дневен срок от обявяване на съобщението.

Съобщението е обявено на 26.01.2022 г. като към 23.02.2022 г. НЯМА постъпили Възражения или предложения.

       Изготвил  справката:  /п/

       /Анифе Салиева/

        юрисконсулт в д-я „ФБ“


26.01.2022

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите и постъпило Заявление с Вх. № 94-А-187/26.11.2021 г. от ЗП „Мирослав Бисеров Уручев“ и ЗП „Айше Алиева Уручева“ , със седалище и адрес на управление гр. Варна, жк. „Младост“ бл. 101 за откриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане от повърхностен обект – язовир „Сейдол“ разположен в ПИ № 000081 с цел напояване чрез капкова система на насаждения от ягоди и малини, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 5 от ЗВ данни и документи.

 1. Целта на заявеното използване на водите: Напояване на ягоди и малини.
 2. Водното тяло в което се предвижда използване на водите: Язовир „ Сейдол“ , разположен в имот № 00081 в землището с. Сейдол, общ. Лозница, код на водното тяло BG1RL900R008

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13

Към заявлението са представени вносна бележка за платена такса за издаване на разрешително, Скица № 15-1252512-18.11.2021 г., Скица №  15-125259-18.11.2021 г., Скица № 15-1252506-18.11.2021 г. Скица № 15-1252503-18.11..2021 г. Скица № 15-1252499-18.11.2021 г. Скица № 15-1252495-18.11.2021 г. , Акт  № 79/11.05.1998г. За публична общинска собственост, Обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определена по реда на чл. 117а, ал. 2 от ЗВ, документи удостоверяващи съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат  засегнати от завиряването и строителството на съоръженията,  удостоверение за регистрация на земеделски стопанин, Становище изх. №  И – 4189 от 27.10.2021 г. на директора на РИОСВ Русе.

 • Системите или съоръженията чрез които ще се реализира използването на язовир „Сейдол“
  • Максимален воден обем – до 162 000 куб м.
  • Залята площ на язовира – 24.3 дка
  • Язовирна стена:
 • Тип  – земнонасипна
 • Дължина – 180 м.
 • Височина –  10.53 м.
  • Облекчителни съоръжения:
 • Основен изпускател -0.2 куб. м. в сек.
 • Преливник – 3 куб. м. в сек.
 • Място на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, код по ЕКАТТЕ:
 • Язовир „Сейдол“, разположен в ПИ №  000081 в землището на с. Сейдол, община Лозница, ЕКАТТЕ: 65992, поземленият имот е публична общинска собственост, АПОС № 79/11.05.1998 г.  

Географски координати: N – 43о23’51.529”E26o30’13.844”

 • Проектните параметри на ползването: язовир „ Сейдол“ , разположен в землището на с. Сейдол, общ. Лозница – площ 24.3 дка

Количество на водите – 4000 куб. м.

Режим на водовземане – целогодишен

 • Условията при които би могло да се предостави правото за използване на водите.
 • Да уведоми Община Лозница незабавно  – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.
 • Да не допуска замърсяване на водния обект;
 • Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна.
 • Да не се извършва изпускане на води с цел риболов;
 • Да се осъществява оптимално дейността Напояване с цел предотвратяване на негативния ефект върху водната екосистема;
 • Да опазва  съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
 • Да не се засягат съществуващи съоръжения по време на водовземането.
 • Да не извършва водовземане за цели извън разрешената цел.
 • Да се спазват параметрите на разрешеното водовземане.
 • Да не се извършва водовземане при маловодие – когато оттокът при мястото на водовземане е равен или по – малък от 10% от средногодишното водно количество или  при кота мъртъв обем на водния обект.
 • Да монтира отговарящо на Закона за измерванията измервателно устройство за измерване на действително отнетите водни маси.
 • Ежемесечно да се извършва замерване и отчитане на отнетите водни количества като резултатите се нанасят в специален дневник.
 • Да не нарушава обществени интереси и придобити права упражнявани по отношение на водния обект.
 • При констатирани нарушения на целите, параметрите и условията при които е разрешено водовземането от повърхностния воден обект, разрешителното се отнема.
 • Място на предоставяне на писмени възражения или предложения от заинтересовани лица: Община Лозница, гр. Лозница, ул. „Васил Левски“ 6

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия при които същото да бъде издадено с оглед гарантиране на лични или обществени интереси в 14 – дневен срок от обявяване на съобщението.

СЕВГИН ШУКРИ

Кмет на община Лозница


22.11.2021 – Докладна записка от кмета на Община Лозница за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г.


30.03.2021МЕСТА И ПЛОЩАДКИ ЗА СЪБИРАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ определени със заповед 488/12.06.2012 г.


22.03.2021ЗАПОВЕД 163/19.03.2021 г. – замърсявания и нерегламентирани сметища