Екология

23.02.2022

СПРАВКА

Относно: С Ъ О Б Щ Е Н И Е съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия при които същото да бъде издадено с оглед гарантиране на лични или обществени интереси в 14 – дневен срок от обявяване на съобщението.

Съобщението е обявено на 26.01.2022 г. като към 23.02.2022 г. НЯМА постъпили Възражения или предложения.

       Изготвил  справката:  /п/

       /Анифе Салиева/

        юрисконсулт в д-я „ФБ“


26.01.2022

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите и постъпило Заявление с Вх. № 94-А-187/26.11.2021 г. от ЗП „Мирослав Бисеров Уручев“ и ЗП „Айше Алиева Уручева“ , със седалище и адрес на управление гр. Варна, жк. „Младост“ бл. 101 за откриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане от повърхностен обект – язовир „Сейдол“ разположен в ПИ № 000081 с цел напояване чрез капкова система на насаждения от ягоди и малини, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 5 от ЗВ данни и документи.

 1. Целта на заявеното използване на водите: Напояване на ягоди и малини.
 2. Водното тяло в което се предвижда използване на водите: Язовир „ Сейдол“ , разположен в имот № 00081 в землището с. Сейдол, общ. Лозница, код на водното тяло BG1RL900R008

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13

Към заявлението са представени вносна бележка за платена такса за издаване на разрешително, Скица № 15-1252512-18.11.2021 г., Скица №  15-125259-18.11.2021 г., Скица № 15-1252506-18.11.2021 г. Скица № 15-1252503-18.11..2021 г. Скица № 15-1252499-18.11.2021 г. Скица № 15-1252495-18.11.2021 г. , Акт  № 79/11.05.1998г. За публична общинска собственост, Обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определена по реда на чл. 117а, ал. 2 от ЗВ, документи удостоверяващи съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат  засегнати от завиряването и строителството на съоръженията,  удостоверение за регистрация на земеделски стопанин, Становище изх. №  И – 4189 от 27.10.2021 г. на директора на РИОСВ Русе.

 • Системите или съоръженията чрез които ще се реализира използването на язовир „Сейдол“
  • Максимален воден обем – до 162 000 куб м.
  • Залята площ на язовира – 24.3 дка
  • Язовирна стена:
 • Тип  – земнонасипна
 • Дължина – 180 м.
 • Височина –  10.53 м.
  • Облекчителни съоръжения:
 • Основен изпускател -0.2 куб. м. в сек.
 • Преливник – 3 куб. м. в сек.
 • Място на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, код по ЕКАТТЕ:
 • Язовир „Сейдол“, разположен в ПИ №  000081 в землището на с. Сейдол, община Лозница, ЕКАТТЕ: 65992, поземленият имот е публична общинска собственост, АПОС № 79/11.05.1998 г.  

Географски координати: N – 43о23’51.529”E26o30’13.844”

 • Проектните параметри на ползването: язовир „ Сейдол“ , разположен в землището на с. Сейдол, общ. Лозница – площ 24.3 дка

Количество на водите – 4000 куб. м.

Режим на водовземане – целогодишен

 • Условията при които би могло да се предостави правото за използване на водите.
 • Да уведоми Община Лозница незабавно  – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.
 • Да не допуска замърсяване на водния обект;
 • Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна.
 • Да не се извършва изпускане на води с цел риболов;
 • Да се осъществява оптимално дейността Напояване с цел предотвратяване на негативния ефект върху водната екосистема;
 • Да опазва  съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
 • Да не се засягат съществуващи съоръжения по време на водовземането.
 • Да не извършва водовземане за цели извън разрешената цел.
 • Да се спазват параметрите на разрешеното водовземане.
 • Да не се извършва водовземане при маловодие – когато оттокът при мястото на водовземане е равен или по – малък от 10% от средногодишното водно количество или  при кота мъртъв обем на водния обект.
 • Да монтира отговарящо на Закона за измерванията измервателно устройство за измерване на действително отнетите водни маси.
 • Ежемесечно да се извършва замерване и отчитане на отнетите водни количества като резултатите се нанасят в специален дневник.
 • Да не нарушава обществени интереси и придобити права упражнявани по отношение на водния обект.
 • При констатирани нарушения на целите, параметрите и условията при които е разрешено водовземането от повърхностния воден обект, разрешителното се отнема.
 • Място на предоставяне на писмени възражения или предложения от заинтересовани лица: Община Лозница, гр. Лозница, ул. „Васил Левски“ 6

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия при които същото да бъде издадено с оглед гарантиране на лични или обществени интереси в 14 – дневен срок от обявяване на съобщението.

СЕВГИН ШУКРИ

Кмет на община Лозница


22.11.2021 – Докладна записка от кмета на Община Лозница за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г.


30.03.2021МЕСТА И ПЛОЩАДКИ ЗА СЪБИРАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ определени със заповед 488/12.06.2012 г.


22.03.2021ЗАПОВЕД 163/19.03.2021 г. – замърсявания и нерегламентирани сметища