Заповед продажба УПИ XII-172 с.Синя вода

ЗАПОВЕД № 29/15.01.2024 г.

        На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл. 30, ал. 1 и ал. 5, от Наредба № 2 на ОбС – гр. Лозница и в изпълнение на Решение № 19 от Протокол № 3/22.12.2023г. на Общински съвет – гр. Лозница

     ЗАПОВЯДВАМ:

  1. ДА СЕ ПРОДАДЕ на ДЖЕМАЛ БАКИЕВ ТЕРЗИЙСКИ, следният имот:
  2. Урегулиран поземлен имот № XII – 172 / дванадесет римско тире сто седемдесет и две/ в кв. 17 /седемнадесети/ с площ 984 /деветстотин осемдесет и четири/ кв.м., отреден за жилищно застрояване, намиращ се в с. Синя вода, общ. Лозница, обл. Разград, ул. „ Ал. Стамболийски” № 24, при граници и съседи 1. УПИ XI от кв. 17                2. УПИ XIII от кв. 17, 3. Улица, срещу заплащане на цена от е4 622.54 лв. / четири хиляди шестстотин двадесет и два лева и петдесет и четири стотинки/, върху която сума ще се начисли ДДС.
  3. Плащането  на сумата от 5 547.05 / пет хиляди петстотин четиридесет и седем лева и пет стотинки/ с ДДС да се внесе  в касата на община Лозница или по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 445600 в «Инвестбанк» АД клон Разград или в каса на общината.
  4.  На основание чл. 47, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси се начислява 2.6 % местен данък в размер на 144.22 лв. / сто четиридесет и четири лева и двадесет и две стотинки/ да се преведе  по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 442500 в «Инвестбанк»  АД клон Разград  или в каса на общината.
  5.  Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъци и такси в 7-дневен срок от връчване на влязла в сила заповед.
  6.  В 7 – дневен срок от заплащането на цената да се сключи договор с купувача въз основа на влязла в сила заповед за определяне на купувач и документ за платена цена, и в 30 – дневен срок от подписването същият да се предостави на Общинска администрация – Лозница.
  7.  На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА 30 /тридесет/ на сто от постъпленията от продажбата на горепосочения имот да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответните населени места, в който се намира имотът.

      Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведения и изпълнение.     Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

СЕВГИН ШУКРИ                                                                                                                                       Кмет на община Лозница