Покана за публично обсъждане на бюджет 2024 на Община Лозница

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджет на община Лозница за 2024 година.

Кметът на община Лозница кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и други лица, които са заинтересовани от бюджетната процедура, да се включат в публичното обсъждане, което ще се състои на 25.01.2024 г. /четвъртък/ от 12.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

СЕВГИН ШУКРИ

Кмет на община Лозница