Заповед продажба на имот Гараж N.3 Дружба 35 гр. Лозница

ЗАПОВЕД № 28/15.01.2024 г.

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 8, ал. 1 във връзка с чл. 50 от Закон за общинската собственост, чл.110, ал. 2 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 18 по Протокол № 3/22.12.2023 г. на Общински съвет –  гр. Лозница

З А П О В Я Д В А М :

  1. ДА СЕ ПРОДАДЕ на СТАНИСЛАВ МИЛЧЕВ МЕТОДИЕВ, следният имот:

Гараж Г № 3 – различно ниво на подовата конструкция със ЗП от 21.45 кв. м. , 1.85% ид.ч. от Общите части на сградата, равняващи се на 2.98 кв. м., находящ се в Партерен етаж на ЖБ „Група Б“ вх. А, построен в УПИ VI, в кв. 34 по ЗРП на гр. Лозница, ул. „Дружба“ 35, при граници и съседи ляво – гараж № 2; дясно – вход А; долу – земя; горе – апартамент № 1, срещу сумата от 7 500.00 лв. / седем хиляди и петстотин лева/

  • Плащането  на сумата 7 500.00 лв. / седем хиляди и петстотин лева/ да се извърши в касата на община Лозница или по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 44 55 00 в «Инвестбанк» АД, клон Разград.
  • На основание чл. 47, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси се начислява 2.6 % местен данък в размер на 195.00 лв. / сто деветдесет и пет лева/ да се преведе  по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 442500 в «Инвестбанк»  АД клон Разград  или в каса на общината.
  •  Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъци и такси в 7 –дневен срок от   влизането на заповедта в сила.
  •  Задължава кмета на община Лозница в 7 – дневен срок от заплащането на цената да сключи договор с купувача, въз основа на влязлата в сила Заповед за определяне на купувач и документ за платена цена.
  • На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА 30 /тридесет/ на сто от постъпленията от продажбата на горепосочения имот да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответните населени места, в който се намира имотът.

      Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведения и изпълнение.     Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

 Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

 Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

СЕВГИН ШУКРИ   

Кмет на община Лозница