Покана за публично обсъждане на бюджет 2024 на Община Лозница

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, … Read More

Заповед предоставяне право на безвъзмездно ползване Помещение 9 част от „Поликлиника“ гр.Лозница

ЗАПОВЕД № 27/15.01.2024 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 39, ал. 5 от Закон за общинската собственост, чл. 2, … Read More

Социална услуга „Асистентска подкрепа“

Във връзка с организирането и предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, Община Лозница в качеството си на доставчик на социалната услуга ОБЯВЯВА: І. Процедура за подбор на служители за длъжността … Read More

Обява свободна позиция „Вътрешен одитор“

 Община Лозница гр. Лозница, ул.”Васил Левски” № 6, област Разград търси да назначи служител на позиция „Вътрешен одитор”    Кратко описание на длъжността: Участва   пряко в проучване, планиране, изпълнение и … Read More

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме гражданите на Община Лозница, че на 11.12.2023г. /понеделник/ от 10.30 до 12.00 часа в сградата на Общинска администрация /стая №104/, ще бъде открита приемна на регионалния представител на Комисията … Read More

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ:

Светослав ******** Кардамов с ЕГН 62******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, град Лозница, ул. ”Освобождение” № 23; Ана ******** Кардамова с  ЕГН 64******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, град … Read More