ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

Съветът на децата е консултативен орган към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето, който работи от 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за деца и вземане на решения. Съветът на децата включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

   Председателят на Държавна агенция за закрила на детето е утвърдил процедура за избор на членове на Съвета на децата. Съгласно процедурата, кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на Областния управител. От своя страна Областният управител извършва подбор на кандидатурите, подадени от всички общини и представя трите номинирани за областта кандидатури във всяко направление, съществуващо на територията на областта до Председателя на ДАЗД.

 Комисията, определена от Председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите съгласно критериите, описани в чл. 5 в процедурата. Първият класиран е титуляр за съответната област, а вторият класиран е заместник на титуляра в Съвета. Заместниците участват в заседанията на Съвета, когато титулярят е възпрепятстван и подпомагат дейността му на местно ниво.

Община Лозница стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата. Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите.

За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години.

По този начин се дава увереност на младите хора и децата от община Лозница, че тяхното мнение е важно и то ще бъде взето предвид от всички ангажирани страни, гарантиращи правата на децата.


     Община Лозница отправя покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл. 3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, както следва:
       Всяко дете, кандидатстващо по направления:

А) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

Б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

В) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

Г) индивидуални кандидатури.

Ролята на детето е представителна. Всяко дете кандидатства по местоживеене и посочва настоящ адрес на територията на община Лозница. Съгласно процедурата всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления.

Забележка: При кандидатстване по направление А, Б или В към формуляра за кандидатстване се прикрепя протокол или друг официален документ, доказващ решение на организацията, от който е видно, че детето е номинирано.

       Кандидатите за членовете на Съвета трябва да отговарят на критериите по чл. 5 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, а именно:

 1. Активност;
 2. Креативност;
 3. Толерантност;
 4. Ангажираност към обща кауза;
 5. Умения за участие в дискусии;
 6. Ориентираност към резултати;
 7. Организаторски умения;
 8. Умения да мотивира и обединява деца от областта;
 9. Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
 10. Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа);
 11. Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:

–  Детето да е поучило международна закрила;

 – Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

Документите на кандидатите – формуляр и мотивационно писмо по образец, се подават в Община Лозница в срок от 28 март до 23 май 2024 г., всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа, в сградата на Общинска администрация – Лозница, ул. „Васил Левски“ , стая 103 /Фронт офис/ или на официалната електронна поща на Община Лозница  – obshtina@loznitsa.bg

       Цялата информация за кандидатстване по утвърдената процедура, както и формулярите за кандидатстване за избор на членове на Съвета на децата, може да намерите ТУК

Формуляр за кандидатстване

Мотивационно писмо

Държавна агенция за закрила на детето