Заповед за продажба на имоти частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 179/28.03.2024 г.    

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 17 от Протокол № 3 от 22.12.2023 г на Общински съвет – гр. Лозница, Заповед № 126 /29.02.2024 г. на Кмета на общината и Протокол от 26.03.2024 г. за проведен повторен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

       З А П О В Я Д В А М :

  1. Да се извърши продажба на спечелилия търга участник „БОНЕВ“ ООД,    ЕИК: ***** със седалище и адрес на управление ****, представлявано от Бисер *** Бонев,                       ЕГН: *****, притежаващ л.к. *****, издадена от МВР – ***** с постоянен адрес *****,следните имоти частна общинска собственост : 

 1.1.        Поземлен имот с идентификатор 10 759.46.1 / десет хиляди седемстотин петдесет и девет точка четиридесет и шест точка едно/ с площ 42 700 / четиридесет и две хиляди и седемстотин/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – овощна градина, категория на земята: 6 / шеста/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на с. Веселина, местност „ Ески балък“ , при граници и съседи 10759.41.199, 10759.85.212, 10759.46.174, 10759.45.2, 10759.42.318, 10759.42.3 за сумата от 55 083.00 лв.     

 1.2.        Поземлен имот с идентификатор 10759.47.1 / десет хиляди седемстотин петдесет и девет точка четиридесет и седем точка едно/ с площ 27 327 / двадесет и седем хиляди триста двадесет и седем/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – овощна градина, категория на земята: 6 / шеста/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на с. Веселина, местност „ Ески балък““ , при граници и съседи 10759.41.199, 10759.47.208, 10759.85.212, 10759.46.174 за сумата от 35 252.00 лв.     

 1.3.        Поземлен имот с идентификатор 10759.48.1 / десет хиляди седемстотин петдесет и девет точка четиридесет и осем точка едно/ с площ 38 739 / тридесет и осем хиляди седемстотин тридесет и девет/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – овощна градина, категория на земята: 6 / шеста/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на с. Веселина, местност „ Ески балък“ , при граници и съседи 10759.48.206, 10759.85.212, 10759.47.208, 10759.41.199 за сумата от 49 973.00 лв.

      2. Плащането на цената на имотите по т. 1, която възлиза на стойност от 140 308.00лв. /  сто четиридесет хиляди триста и осем лева/ без ДДС да се извърши   по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 445600 в „Инвестбанк“ АД клон Разград.

        3. На основание чл. 47, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси се начислява 2.6 % местен данък в размер на 3 648,00  лв. / три хиляди шестстотин четиридесет и осем/ да се преведе по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 442500 в „Инвестбанк“ АД клон Разград  или в каса на общината.

        4. Плащането на цената, данъците и таксите да се извърши в 7 – дневен срок от влизането на заповедта в сила.

        5. Договорът да се сключи в 7дневен /седемдневен/ срок от представяне на  документи за плащането.

     При отказ от плащането на горепосочените суми за покупко – продажба на недвижими имоти, внесеният депозит за участие, съгласно чл.  68, ал. 2 от Наредба 2 на ОбС – Лозница не се връща.

     Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица и да се обяви на информационното табло и в интернет – страница  на общината. 

СЕВГИН ШУКРИ                                                                                                                                         Кмет на община Лозница