СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ДО ЛИЦЕТО

Сюлейман ******** Асенов, ЕГН 97*******, постоянен адрес: село Васил Левски, ул. „Стефан Караджа“ № 2, общ. Търговище, обл. Търговище и настоящ адрес: село Студенец, ул. „Витоша“ №7, общ. Лозница, обл. Разград.

На основание чл. 26, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореспоменатото лице за това, че в Община Лозница е постъпила молба с вх. № 94-Р-9(1)/21.03.2024 г. от Радослав М. Асенов за заличаване на адресната му регистрация по настоящ: обл. Разград, общ. Лозница, село Студенец, ул. ”Витоша” № 7.

На основание чл. 34, ал. 1 от АПК гореспоменатото лице има право да прегледа документите по преписката в сградата на Общинска администрация Лозница на адрес град Лозница, п. к. 7290, ул. ”Васил Левски” № 6 в отдел „ГРАО“ във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си прави бележки и извадки или – според техническите възможности – копия за негова сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл.34, ал. 3 от АПК в срок до 7 /седем/ дни, считано от получаването на настоящото съобщение, гореспоменатото лице може да изрази становище по събраните доказателства, както и по предявените искания, може да правеи писмени искания и възражения.

Това съобщение е обявено на 21 март 2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал. 10 от АПК.