Заповед избор на изпълнител за предоставяне краткосрочен кредит

ЗАПОВЕД № 196/05.04.2024 г.       В Община Лозница е проведена процедура с предмет: „Избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник, която да предостави краткосрочен кредит на община Лозница“ , в която … Read More

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

Съветът на децата е консултативен орган към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето, който работи от 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за … Read More

Покана за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник, която да предостави краткосрочен кредит на община Лозница

На основание чл. 19 от Закона за общинския дълг и Решение № 33 от 16.02.2024 г. на Общински съвет – Лозница,   Община Лозница с настоящето отправя покана до всички … Read More

Конкурс за матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили

О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или … Read More

Конкурс за приемане на военна служба във формирования от състава на Командване на логистична поддръжка

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от … Read More

Социална услуга „Асистентска подкрепа“

Във връзка с организирането и предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, Община Лозница в качеството си на доставчик на социалната услуга ОБЯВЯВА: І. Процедура за подбор на служители за длъжността … Read More

Обява за конкурс за длъжност „Рехабилитатор“ по проект BG05SFPR002-2.003-0037 „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“, ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 Г

Община Лозница в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.003 -0037- „Бъдеще за децата в община Лозница “, по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките … Read More

Обява свободна позиция „Вътрешен одитор“

 Община Лозница гр. Лозница, ул.”Васил Левски” № 6, област Разград търси да назначи служител на позиция „Вътрешен одитор”    Кратко описание на длъжността: Участва   пряко в проучване, планиране, изпълнение и … Read More

Процедура и критерии за подбор на персонал по проект „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА (обновена)

по Договор BG05SFPR002-2.003 -0037 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” с финансиране по П РЧР