Заповед предоставяне право на безвъзмездно ползване Помещение 9 част от „Поликлиника“ гр.Лозница

ЗАПОВЕД № 27/15.01.2024 г.

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 39, ал. 5 от Закон за общинската собственост, чл. 2, ал. 1 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, чл.16, ал. 2 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 16 по Протокол № 3/22.12.2023 г. на Общински съвет –  гр. Лозница

З А П О В Я Д В А М :

  1. Да се предостави  право на безвъзмездно ползване на обособена част от общински недвижим имот, а именно:  Помещение № 9 с полезна площ 19.50 кв. м., находящ се на 2 – ри етаж в Обособена част от „Поликлиника“ – гр. Лозница, ул. „Г. С. Раковски“ № 2, на                      СЪЮЗ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ, което Сдружение с обществено полезна дейност, със седалище и адрес на управление: Област София, общ. Столична, гр. София, пощ. код 1000, ул. „ Христо Белчев“ № 21, представлявано от                   МЛ. ЛЕЙТ. О.З. ИНЖ. ПЕТЪР ТРОЯНОВ ВЕЛЧЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ.
  2. Срокът на договора за безвъзмездно ползване на общински имот да бъде 5 /пет/ години.

       3. В 7 – дневен срок от влизане в сила на заповедта да се сключи договор със СЪЮЗ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ.

      Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

     Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

СЕВГИН ШУКРИ   

Кмет на община Лозница