Заповед за инвентаризация и планиране в горските територии

Министерство на земеделието, изпълнитена агенция по горите, Регионална дирекция по горите Русе

Заповед 56/24.03.2023 г. за назначаване на комисия за провеждане на заседание, във връзка с разглеждането и приемането на материалите по чл.89, ал.1 от Наредба 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране на горските територии за изработения проект на горско-стопански план собственост на Община Лозница