Горско-стопански план на Община Лозница

Горско-стопански план на горските територии, собственост на Община Лозница

ДО ДИРЕКТОРА  НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ГР. РУСЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за план, програма или проект

(съгласно приложение № 1 към  чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони  (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ. бр.73/11.09.2007 г., ДВ бр.81/2010 г.,                               ДВ бр.3/2011 г,.  изм. и доп. ДВ бр.94/2012 г.)

1. Информация за възложителя:

Община Лозница, гр. Лозница

/име на възложителя – физическо/юридическо лице, орган или упълномощено по закон трето лице /

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Пълен пощенски адрес: 7290 град Лозница, Област Разград, ул. „Васил Левски” 6

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Телефон, факс и адрес по електронна поща: тел: 08475 25 39,

 obshtina@loznitsa.bg Лице за връзка: Севгин Шукри, кмет на община Лозница

            Уважаема Госпожо Директор,

Уведомяваме Ви, че община Лозница има следният/та план, програма, проект – «Горскостопански план на горските територии, собственост на община Лозница»

2. Обща информация за предложените план, програма и проект:

а) Основание за изготвяне на плана, програмата и проекта – нормативен или административен акт;

чл. 13, ал.1 от Закона за горите

б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана, програмата и проекта:

период на действие – 2022 год. до 2031 год. , ежегодно изпълнение

в) Териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини:

Община Лозница, Разградска област,

 землища на с. Гороцвет, с. Ловско, с. Трапище, с. Чудомир.

г) Основни цели и предмет на плана, програмата и проекта:

Основни цели – многофункционално използване на горските територии от собственика и защитата им от пожари и нарушения.

д) Срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата:

срок на изготвяне на плана – 30.10.2022 година – едноетапно

е) природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови.

НЕ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Орган, отговорен за одобряването, и орган по прилагането на плана, програмата или проекта:

Горскостопанския план на горските територии, собственост на община Лозница  се утвърждава от Директора на РДГ Русе

4. Друга информация по преценка на възложителя:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Дата: …………….2023 год.                                                    

                                                                                   Уведомител:……………………………….

                                                                                                                                  /подпис/