Покана за обществено обсъждане на проект за горско-стопански план

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Регионална дирекция по горите – гр. Русе и Община Лозница, уведомяват обществеността и заинтересованите страни, че е извършена инвентаризация на горските територии. Изработен е проект на горскостопански план собственост на община Лозница, в териториалния обхват на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Разград“ – гр. Разград. Изпълнител е „Силва 2003“ ООД, гр. София.
На основание чл. 90, ал. 2 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горски територии, на 10.04.2023 г. (Понеделник) от 10.00 часа в административната сграда/заседателна зала на ОС/ на Община Лозница, с адрес: гр. Лозница, ул. „Васил Левски“ № 6 ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на изработения проект на горскостопански план собственост на община Лозница, в териториалния обхват на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Разград“ – гр. Разград.
Първото заседание на комисията по чл. 90, ал. 1, т. 2, от цитираната наредба ще се проведе на 10.04.2023 г. от 13.00 часа в административната сграда/ заседателна зала на ОС/ на Община Лозница, с адрес: гр. Лозница, ул. „Васил Левски“ № 6.
Материалите от извършената инвентаризация и последващи дейности са на разположение на заинтересованите лица и органи в Община Лозница, с адрес: гр. Лозница, ул. „Васил Левски“ № 6, етаж 2 стая №3 всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа, лице за контакти – Абдуллах Ахмед.
Материалите от извършената инвентаризация са публикувани на интернет страницата на Регионална дирекция по горите – гр. Русе: http://www.ruse.iag.bg/.
Становища, писмени предложения и препоръки по предмета на общественото обсъждане се приемат до датата на общественото обсъждане: – писмено в Община Лозница, с адрес: гр. Лозница, ул. „Васил Левски“ № 6 – на е-mail: obshtina@loznica.bg