Заповед продажба ПИ 44166.123.2 във „Вилна зона“ на „ДИН ПРОПЪРТИС“ ООД

З А П О В Е Д  № 21/13.01.2023 г.    

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 335 от Протокол № 49 от 30.11.2022 г на ОбС гр. Лозница, Заповед № 785 /29.12.2022 г. на Кмета на общината и Протокол от 10.01.2023 г. за проведен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

       З А П О В Я Д В А М :

              1. Да се извърши продажба на спечелилия търга участник „ДИН ПРОПЪРТИС“ ООД , ЕИК : ***** със седалище и адрес на управление гр. *****, общ. *****, обл.****, ул. „******“ , ет. **, ап. **, представлявано от ***********, ЕГН:********, притежаващ л.к.******, издадена от МВР – *** на ****** г. с постоянен адрес гр. *****, общ. ****, обл.****, ул. „ *****“ № **, жк. „ *****“, вх. **, ет. **, ап. **  на следния имот частна общинска собственост : 

  1. Поземлен имот с идентификатор 44166.123.2 / четиридесет и четири хиляди сто шестдесет и шест точка сто двадесет и три точка две/ с площ 43 340 / четиридесет и три хиляди триста и четиридесет/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6 / шеста/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на гр. Лозница, местност „Вилна зона“, при граници и съседи 44166.123.499, 44166.123.498, 44166.123.3, 44166.115.336, 44166.115.332, 44166.95.326за сумата от  47 674.00 лв. без ДДС.

        2. Плащането на цената на имота по т. 1, която възлиза на стойност от 47 674.00 лв.           /четиридесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и четири лева / без ДДС да се извърши   по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 445600 в «Инвестбанк» АД клон Разград.

        3. На основание чл. 47, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси се начислява 2.6 % местен данък в размер на 1 239.50 лв. / хиляда двеста тридесет и девет лева и петдесет стотинки/ да се преведе по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 442500 в «Инвестбанк»  АД клон Разград  или в каса на общината.

        4. Плащането на цената, данъците и таксите да се извърши в 7 – дневен срок от влизането на заповедта в сила.

        5. Договорът да се сключи в 7дневен /седемдневен/ срок от представяне на  документи за плащането.

     При отказ от плащането на горепосочените суми за покупко – продажба на недвижими имоти, внесеният депозит за участие, съгласно чл.  68, ал. 2 от Наредба 2 на ОбС – Лозница не се връща.

     Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица и се обяви на информационното табло и в интернет – страница  на общината. 

СЕВГИН ШУКРИ

 Кмет на община Лозница