Заповед продажба ПИ 44166.122.1 във „Вилна зона“ на „ЮЛИЯН РАЙЧЕВ – 77“ ЕООД

З А П О В Е Д № 20/13.01.2023 г.    

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 335 от Протокол № 49 от 30.11.2022 г на ОбС гр. Лозница, Заповед № 785 /29.12.2022 г. на Кмета на общината и Протокол от 10.01.2023 г. за проведен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

       З А П О В Я Д В А М :

              1. Да се извърши продажба на спечелилия търга участник „ЮЛИЯН РАЙЧЕВ – 77“ ЕООД , ЕИК : ****** със седалище и адрес на управление гр. ****, общ. ****, обл. *****, ул. „ ******“ № ***, представлявано от *************, ЕГН:*****, притежаващ л.к. *******, издадена от МВР – ******* на *****г. с постоянен адрес: гр. ***, общ. ***, обл. *****, ул. „ *****“ № *** на следния имот частна общинска собственост : 

  1. Поземлен имот с идентификатор 44166.122.1 / четиридесет и четири хиляди сто шестдесет и шест точка сто двадесет и две точка едно/ с площ 15 585 / петнадесет хиляди петстотин осемдесет и пет/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6 / шеста/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на гр. Лозница, местност „Вилна зона“, при граници и съседи 44166.122.337, 44166.115.336 за сумата от  17 143.50 лв. без ДДС

        2. Плащането на цената на имота по т. 1, която възлиза на стойност от 17 143.50 лв.           /седемнадесет хиляди сто четиридесет и три лева и петдесет стотинки/ без ДДС да се извърши   по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 445600 в «Инвестбанк» АД клон Разград.

        3. На основание чл. 47, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси се начислява 2.6 % местен данък в размер на 445,70 лв. / четиристотин четиридесет и пет лева и седемдесет стотинки/ да се преведе по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 442500 в «Инвестбанк»  АД клон Разград  или в каса на общината.

        4. Плащането на цената, данъците и таксите да се извърши в 7 – дневен срок от влизането на заповедта в сила.

        5. Договорът да се сключи в 7дневен /седемдневен/ срок от представяне на  документи за плащането.

     При отказ от плащането на горепосочените суми за покупко – продажба на недвижими имоти, внесеният депозит за участие, съгласно чл.  68, ал. 2 от Наредба 2 на ОбС – Лозница не се връща.

     Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица и се обяви на информационното табло и в интернет – страница  на общината. 

СЕВГИН ШУКРИ

Кмет на община Лозница