Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор 44166.51.5

ЗАПОВЕД № 785/29.12.2022 г.

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 335 по Протокол № 49/30.11.2022 г. на Общински съвет –  гр. Лозница

                                                     З А П О В Я Д В А М :

  1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба  на:

          1.1 Поземлен имот с идентификатор 44166.51.5 / четиридесет и четири хиляди сто шестдесет и шест точка петдесет и едно точка пет/ с площ 18 046 / осемнадесет хиляди четиридесет и шест/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята: 5 / пета/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на гр. Лозница, местност „ Старите лозя“ , при граници и съседи 44166.51.26, 44166.51.25, 44166.51.18, 44166.51.17, 44166.51.6, 44166.46.279, 44166.51.4, 44166.51.22, 44166.51.23, 44166.51.2, при начална тръжна цена от 18 046.00 лв. без ДДС.

           1.2. Поземлен имот с идентификатор 44166.20.27 / четиридесет и четири хиляди сто шестдесет и шест точка двадесет точка двадесет и седем/ с площ 4 001 / четири хиляди и един / кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 2 / втора/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на гр. Лозница, местност „ Куза“ , при граници и съседи 44166.20.28, 44166.20.10, 44166.20.17, 44166.19.233, при начална тръжна цена от 4 001.00 лв. без ДДС.

           1.3. Поземлен имот с идентификатор 44166.120.5 / четиридесет и четири хиляди сто шестдесет и шест точка сто и двадесет точка пет/ с площ 34 955 /  тридесет и четири хиляди деветстотин петдесет и пет/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6 / шеста/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на гр. Лозница, местност „ Вилна зона“ , при граници и съседи 44166.120.4, 44166.120.503, 44166.119.12, 44166.119.14, 44166.119.13, 44166.119.1, 44166.78.309, 44166.115.336, при начална тръжна цена от 34 955.00 лв. без ДДС.

          1.4. Поземлен имот с идентификатор 44166.120.4 / четиридесет и четири хиляди сто шестдесет и шест точка сто и двадесет точка четири/ с площ 31 535 / тридесет и една хиляди петстотин тридесет и пет/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6 / шеста/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на гр. Лозница, местност „ Вилна зона“ , при граници и съседи 44166.120.502, 44166.121.501, 44166.120.5, 44166.115.336, 44166.78.309, при начална тръжна цена от 31 535.00 лв. без ДДС.

          1.5. Поземлен имот с идентификатор 44166.53.37 / четиридесет и четири хиляди сто шестдесет и шест точка петдесет и три точка тридесет и седем/ с площ 4000 / четири хиляди/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 2 / втора/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на гр. Лозница, местност „Бежене“, при граници и съседи 44166.53.36, 44166.53.6, 44166.53.38, 44166.53.35, 44166.53.34, при начална тръжна цена от 4000.00 лв. без ДДС.

         1.6. Поземлен имот с идентификатор 44166.20.31 / четиридесет и четири хиляди сто шестдесет и шест точка двадесет точка тридесет и едно/ с площ 4001 / четири хиляди и един/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 2 / втора/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на гр. Лозница, местност „Куза“, при граници и съседи 44166.20.14, 44166.20.32, 44166.20.30, 44166.19.233, при начална тръжна цена от 4 001.00 лв. без ДДС.

         1.7. Поземлен имот с идентификатор 44166.122.1 / четиридесет и четири хиляди сто шестдесет и шест точка сто двадесет и две точка едно/ с площ 15 585 / петнадесет хиляди петстотин осемдесет и пет/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6 / шеста/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на гр. Лозница, местност „Вилна зона“, при граници и съседи 44166.122.337, 44166.115.336, при начална тръжна цена от 15 585.00 лв. без ДДС.

        1.8. Поземлен имот с идентификатор 44166.123.2 / четиридесет и четири хиляди сто шестдесет и шест точка сто двадесет и три точка две/ с площ 43 340 / четиридесет и три хиляди триста и четиридесет/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6 / шеста/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на гр. Лозница, местност „Вилна зона“, при граници и съседи 44166.123.499, 44166.123.498, 44166.123.3, 44166.115.336, 44166.115.332, 44166.95.326, при начална тръжна цена от 43 340.00 лв. без ДДС.

       1.9. Поземлен имот с идентификатор 44166.121.1/ четиридесет и четири хиляди сто шестдесет и шест точка сто двадесет и едно точка едно/ с площ 15 517 / петнадесет хиляди петстотин и седемнадесет/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6 / шеста/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на гр. Лозница, местност „Вилна зона“, при граници и съседи 44166.121.501, 44166.115.336, 44166.120.502, 44166.122.337, при начална тръжна цена от 15 517.00 лв. без ДДС.

           2. Явният търг да се проведе на 10.01.2023 год. от 14.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация гр. Лозница.

           При неявяване на кандидати за обект по т. 1 да се проведе повторен търг при същите условия на 17.01.2023 г. от 14.00 ч.

           3. Депозитната вноска за участие в търга е 30 % от началната стойност на имота, платена до 09.01.2023 г. /16.01.2023 г./ – 16:30 часа, по следната банкова сметка: IBAN: BG30 IORT 81163301000000, BIC: IORTBGSF на ТБ Инвестбанк АД клон Разград или в касата на общинска администрация гр. Лозница, стая 211, 2-ри етаж.

    4.Необходими документи за участие в търга:

    4.1 Заявление  за участие в търга, което се подава до 09.01.2023 г./16.01.2023 г./ – 16:30 часа в общинска администрация, стая 103, отдел „фронт офис“

Към заявлението се прилагат следните документи:

    4.2 Квитанция за внесен депозит или банково извлечение;

    4.3 Декларация за липса на задължения към бюджета на общината;

    4.4 Декларация за оглед на имота;

    4.5 Пълномощно – оригинал , когато в търга участва пълномощник;

Липсата на един от изискуемите документи, както и наличие на задължения към община Лозница, дава право на тръжната комисия да не допусне кандидата до участие в търга.

    5. Търгът да се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

    6. Задължава кмета на общината в 3 – дневен срок от провеждане на търга да издаде заповед за определяне на спечелилия търга участник.

    7. Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъци и такси в 7-дневен срок от връчване на влязла в сила заповед.

    8. В 7 – дневен срок от заплащането на цената да се сключи договор със спечелилия търга участник въз основа на влязла в сила заповед за определяне на купувач и документ за платена цена, и в 30 – дневен срок от подписването същият да се предостави на общински съвет – Лозница.

    9. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА 30 /тридесет/ на сто от постъпленията от продажбата на горепосочения имот да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответните населени места, в който се намира имотът.

    Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

     Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

 СЕВГИН ШУКРИ

 Кмет на община Лозница