Уведомление за инвестиционно предложение на Община Лозница

О Б Я В А

От Севгин Назъм Шукри- кмет на Община Лозница, гр. Лозница

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за “ Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици в община Лозница“  включващо следните подобекти:

Подобект: “Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици „ 3ти март“ и „Ангел Кънчев“ в с. Бели Лом, община Лозница, област Разград.

Подобект: “Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици „Дунав“ от ок 80 до ок 96, улица „Лудогорие“ от ок 14 до ок 20, улица „Паисий“ от ок 150 до ок 151; улица „Шипка“ от ок 150 до ок 147, улица „Трапезица“ от ок 141 до ок 158, улица „Плиска“ от ок 158 до ок 169; в с. Веселина, община Лозница, област Разград.

Подобект: “Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици „ Васил Левски“ от ок 206 до ок 207, „Цар Шишман“ от ок 64 до ок 179, „Еделвайс“ от ок 55 до ок 53, „Здравец“ от ок 53 до ок 51, „ Гоце Делчев“ от ок 55 до ок 52; в гр. Лозница, община Лозница, област Разград.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Лозница или в РИОСВ – Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.