Проект „Осигуряване на патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Лозница“ по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“

Проект „Осигуряване на патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Лозница“ по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“

На 12.01.2023 г. между Фонд “Социална закрила” към МТСП и Община Лозница бе подписан Договор за съвместна дейност № РД04-55/12.01.2023 г. за закупуване на нов, неупотребяван автомобил по проект „Осигуряване на патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Лозница“

Проектът е на обща стойност 41 400 лв.  с ДДС, като 35 190,00 лв. са осигурени от Фонд „Социална закрила” и 6 210,00 лева. са собствено финансово участие на община Лозница.

Дейностите по проекта включват:

  • Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта.
  • Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП.
  • Дейност 3:  Доставка на новия лекотоварен автомобил.
  • Дейност 4: Отчитане на проекта.

Проект „Осигуряване на патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Лозница“ има за цел да подпомогне реализираната от Община Лозница услуга „Топъл обяд“ и Домашен социален патронаж чрез закупуване на нов, неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна, която да достигне до всички потребители на услугата. С неговото изпълнение ще бъде осигурена помощ и подкрепа насочена към организиране на ежедневния живот на възрастните хора и лицата със специфични потребности, с оглед запазването им по-дълго време в тяхната обичайна домашна среда, както и ограничаване на социалната изолация и предотвратяване настаняването им в институции.

Реализацията на проекта и закупуването на нов, неупотребяван автомобил ще допринесе за подобряване на предоставяната услуга „Топъл обяд“ и Домашен социален патронаж в общността чрез осигуряване на по-добри работни условия на труд за персонала и ще бъде осигурена бърза и навременна доставка на топла храна до домовете на всички потребители.

Начало на проекта: 01.02.2023 г. Край на проекта: 30.06.2023 г.