Обявление Общинска служба по земеделие

Обявление

На основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2022/2023 година в землища: с.Веселина, с.Гороцвет, с.Градина,с.Бели Лом, с.Каменар, с.Крояч, с.Ловско, гр.Лозница, с.Манастирско, с.Манастирци, с.Сейдол, с.Синя вода, с.Студенец, с.Трапище, с.Тръбач, с.Чудомир на територията на община Лозница, област Разград, са изготвени предварителни регистри на имотите.

Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август.

Мехмед Капустрев  /п/

Началник ОСЗ – Лозница