Областна дирекция „Земеделие“ Разград – заповед комисии

 

З А П О В Е Д        № РД-07-32/01.08.2022г.   

         На основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/

О П Р Е Д Е Л Я М:

Следните комисии в състав:

За всяко от землищата на община Завет

Председател:Татяна Станчева Цонева – началник на Общинска служба по земеделие – Завет.

Членове:

1. Кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощено от него длъжностно лице;

2. Йовка Симеонова Ангелова – главен директор на ГД “Аграрно развитие“, Областна дирекция “Земеделие“ – Разград;

3. Началникът на СГКК – Разград или оправомощено от него длъжностно лице.

 Резервни членове:

1. Зихние Джелил Исмаил – главен експерт в  Общинска служба по земеделие – Завет;

2. Нела  Ненова Маринова – главен експерт в ГД “Аграрно развитие“, Областна дирекция “Земеделие“ – Разград.

За всяко от землищата на община Исперих

Председател: Радостин Красимиров Иванов – началник на Общинска служба по земеделие – Исперих.

Членове:

1. Кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощено от него длъжностно лице;

2. Йовка Симеонова Ангелова – главен директор на ГД “Аграрно развитие“, Областна дирекция “Земеделие“ – Разград;

3. Началникът на СГКК – Разград или оправомощено от него длъжностно лице.

Резервни членове:

1.  Антоанета Славова Петкова – главен експерт в  Общинска служба по земеделие –Исперих;

2. Нела  Ненова Маринова – главен експерт в ГД “Аграрно развитие“, Областна дирекция “Земеделие“ – Разград.

За всяко от  землищата на община Кубрат

Председател: Анелия Димова Каменова – началник на Общинска служба по земеделие – Кубрат.

Членове:

1. Кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощено от него длъжностно лице;

2. Йовка Симеонова Ангелова – главен директор на ГД “Аграрно развитие“, Областна дирекция “Земеделие“ – Разград;

3. Началникът на СГКК – Разград или оправомощено от него длъжностно лице.

Резервни членове:

1. Николай Георгиев Георгиев – главен експерт в Общинска служба по земеделие – Кубрат;

2. Нела  Ненова Маринова – главен експерт в ГД “Аграрно развитие“, Областна дирекция “Земеделие“ – Разград.

За всяко от  землищата на община Лозница

Председател:Мехмед Мустафов Капустрев – началник на Общинска служба по земеделие –Лозница.

Членове:

1. Кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощено от него длъжностно лице;

2. Йовка Симеонова Ангелова – главен директор на ГД “Аграрно развитие“, Областна дирекция “Земеделие“ – Разград;

3. Началникът на СГКК – Разград или оправомощено от него длъжностно лице.

Резервни членове:

1. Айлин Феимова Якубова – главен експерт в Общинска служба по земеделие –Лозница;

2. Нела  Ненова Маринова – главен експерт в ГД “Аграрно развитие“, Областна дирекция “Земеделие“ – Разград.

За всяко от землищата на община Разград

Председател:  Анета Николова Нецова – началник на Общинска служба по земеделие –Разград.

Членове:

1. Кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощено от него длъжностно лице;

2. Йовка Симеонова Ангелова – главен директор на ГД “Аграрно развитие“, Областна дирекция “Земеделие“ – Разград;

3. Началникът на СГКК – Разград или оправомощено от него длъжностно лице.

Резервни членове:

1. Севил Мехмет Исмаил – главен експерт в Общинска служба по земеделие –Разград;

2. Нела  Ненова Маринова – главен експерт в ГД “Аграрно развитие“, Областна дирекция “Земеделие“ – Разград.

За всяко от землищата на община Самуил

Председател: Кадир Юмер Сали – главен експерт в Общинска служба по земеделие – Исперих, офис Самуил.

Членове:

1. Кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощено от него длъжностно лице;

2. Йовка Симеонова Ангелова – главен директор на ГД “Аграрно развитие“, Областна дирекция “Земеделие“ – Разград;

3. Началникът на СГКК – Разград или оправомощено от него длъжностно лице.

Резервни членове:

1. Нурай Закир Садула – старши експерт  в Общинска служба – Исперих, офис Самуил;

2. Нела  Ненова Маринова – главен експерт в ГД “Аграрно развитие“, Областна дирекция “Земеделие“ – Разград.

За всяко  от землищата на община Цар Калоян

Председател: Шукрие Кязимова Керван – главен експерт в Общинска служба по земеделие – Разград, офис Цар Калоян.

Членове:

1. Кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощено от него длъжностно лице;

2. Йовка Симеонова Ангелова – главен директор на ГД “Аграрно развитие“, Областна дирекция “Земеделие“ – Разград;

3. Началникът на СГКК – Разград или оправомощено от него длъжностно лице.

Резервни членове:

1.  Анета Николова Нецова – началник на Общинска служба по земеделие –Разград;

2. Нела  Ненова Маринова – главен експерт в ГД “Аграрно развитие“, Областна дирекция “Земеделие“ – Разград.

Със задача:

1. Да ръководят сключването на споразумението  между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в съответното землище за стопанската 2022/2023 година.

2. Да съставят проект за служебно разпределение на ползването на земите по масиви.

Комисиите следва да осъществят правомощията си по ЗСПЗЗ/чл.37в, ал.1-4/ и съответните текстове от ППЗСПЗЗ.

Заповедта да се сведе до знанието на адресатите ѝ  за сведение и изпълнение по реда на чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, като се публикува на интернет страниците на Областна дирекция „Земеделие“ – Разград и съответните общини на територията на Разградска област и се обяви в сградите на общинските служби по земеделие и съответните кметства.

ИВАН БОРИСОВ /П/

Директор ОД “Земеделие” Разград