Търг за отдаване под наем за 10 години на земеделски земи за орехови насаждения от 01.10.2022

З  А  П  О  В  Е  Д    № 422

гр. Лозница, 22 Юли 2022 година

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка  с Решение № 273 от  29 Юни 2022 година на Общински съвет  гр. Лозница

З А П О В Я Д В А М:

1. Да се проведе явен търг за отдаванепод аренда за 10 / Десет / години на долупосочените земеделски земи за Реколтиране на орехови насаждения, при първоначална годишна арендна вноска от 45.00 лв./ дка.Първата стопанска година  започва  от  01 Октомври 2022 година.

по ред  ЗемлищеИдентифи – катор        Местност  Н Т П  Катег.  Площ /дка/Депозит за участие в /лева/
1.С. Каменар35715.20.1,, Училищна “Овощна градинаІV17.389156.50

2.Търгът да се проведе на  09 Август 2022 година от 14.30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени поне две заявления за участие. При неявяване  на кандидати да се проведе повторен търг при същите условия на 16 Август 2022 година.

3.Депозитната вноска  за участие в търга, платена  до 08 Август 2022 година /  15 Август  2022 г./- 16.00 часа в касата на Общинска администрация – кабинет № 211, или по банков път. Стъпка за наддаване – 10 %.

4.Необходими документи за участие:

4.1.Заявление за участие, което се подава до 08 Август 2022 година / 15 Август 2022 г./ –  16.00 часа  в Общинска администрация  – кабинет № 103, отдел ”Фронт офис”. Към заявлението се прилагат:                      

            4.2.Квитанция за внесен  депозит  или банково извлечение;

            4.3. Декларация за липса  на задължения към бюджета на Община Лозница;

            4.4. Декларация  за условията на търга и състоянието на обекта;

            4.5. Пълномощно – оригинал, когато  в търга участва пълномощник.

Липсата на един от изискуемите документи, както и наличие на задължения към Държавата или Община Лозница, дава право на тръжната комисия да не допусне кандидата до участие в търга.      

5. Търгът да се проведе от комисия, назначена със Заповед на Кмета на Общината.

             6. Въз основа  на  резултата от търга Кметът на Общината в 3 / Три / дневен срок издава заповед с която определя кандидата спечелил търга.

             7. Подписването на договора със спечелилия търга участник – в 7 / Седем/ дневен срок от влизане в сила  на заповедта по т.6.

             8. На основание чл. 52, ал. 5, т.2 от ЗМСМА 30 / Тридесет / на сто от постъпленията от аренда на земеделски земи общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място в което се намира имотът.

             9. Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административно процесуален кодекс.

            10. Настоящата Заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на Община Лозница и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

СЕВГИН ШУКРИ

Кмет на Община Лозница