Търг за отдаване под наем за 6 години на земеделски земи от 01.10.2022

З  А  П  О  В  Е  Д    № 421

гр. Лозница, 22 Юли 2022 година

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка  с Решение № 280 от  29 Юни 2022 година на Общински съвет  гр. Лозница

З А П О В Я Д В А М:

  1. Да се проведе явен търг за отдаванепод аренда за 6 / Шест / години на долупосочените земеделски земи при годишна арендна вноска от 50.00 лв./дка.

Първата стопанска година  започва  от  01 Октомври 2022 година.

по редЗемлищеИдентификаторМестностН Т ПКатег.Площ /дка./Депозит за участие /лева/
1.С. Каменар35715.59.3,, Яланджилар “Нива7.87979.00
2.с. Каменар35715.100.5,,Срещу караач“НиваІV0.3003.00
3.с. Синя Вода66593.50.1,,Бостанлък“Нива    ІІІ1.605      16.00

2. Търгът да се проведе на 09 Август 2022 година  от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Лозница. Всеки имот  се търгува поотделно. Насроченият търг може да се проведе само в случай ,че са подадени поне две Заявления за участие. При неявяване  на кандидати да се проведе повторен търг при същите условия на 16 Август 2022 година.

                3.Депозитна вноска за участие в търга, платена до  08 Август  2022 г – 16:00 ч. /  15 Август 2022 г./,  в касата на Общинска  администрация – кабинет № 211, или по банков път. Стъпка за наддаване  –  10%

                4.Необходими документи за участие:

                4.1.Заявление за участие в търга, което се  подава до   08 Август 2022 г.  – 16:00 ч. /  15 Август 2022 г. / в Общинската  администрация кабинет №  103, отдел „Фронт офис”.

                Към заявлението се прилагат следните документи:

                4.2.Квитанция за внесен  депозит  или банково извлечение;

              4.3. Декларация за липса  на задължения към бюджета на Община Лозница;

              4.4. Декларация  за условията на търга и състоянието на обекта;

              4.5. Пълномощно – оригинал, когато  в търга участва пълномощник;

     Липсата на един от изискуемите документи, както и наличие на задължения към Държавата или Община Лозница, дава право на тръжната комисия да не допусне кандидата до участие в търга.

             5. Търгът да се проведе от комисия, назначена със Заповед на Кмета на Общината.

             6. Въз основа  на  резултата от търга Кметът на Общината в 3 / Три / дневен срок издава заповед с която определя кандидата спечелил търга.

             7. Подписването на договора със спечелилия търга участник – в 7 / Седем/ дневен срок от влизане в сила  на заповедта по т.6.

             8. На основание чл. 52, ал. 5, т.2 от ЗМСМА 30 / Тридесет / на сто от постъпленията от аренда на земеделски земи общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място в което се намира имотът.

             9. Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административно процесуален кодекс.

            10. Настоящата Заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на Община Лозница и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

СЕВГИН ШУКРИ

Кмет на Община Лозница