Търг за отдаване под наем на пасища, мери и ливади за 2022-2023 г.

З  А  П  О  В  Е  Д    № 420

гр. Лозница,  22  Юли  2022 година

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка  с Решение № 281  от  29  Юни   2022 година на Общински съвет  гр. Лозница

З А П О В Я Д В А М:

             1. Да се проведе явен търг  за отдаване под   наем  за стопанската 2022 / 2023 година   на  свободни  пасища, мери  и ливади – собственост на Община Лозница. Имотите  и  годишният наем   са описани   в   Приложение № 1,  което е неразделна част от настоящата заповед.

            2.Търгът да се проведе на   09 Август  2022 година  от 13.30 часа в Заседателната зала на Община Лозница. Всеки имот  се търгува поотделно. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени поне две  заявления за участие. При неявяване  на кандидати да се проведе повторен търг при същите условия на 16 Август  2022 година. В търговете могат да участват само  собственици или ползватели на животински обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интеграционната информационна система на БАБХЗа  останалите ненаети чрез търговете имоти ще се допускат и лица, които поемат задължението да ги поддържат, съгласно Приложение ІІ на Регламент ( E С)  № 1306 / 2013 на Европейският парламент и на  Съвета от 17.ХІІ.2013 година. Същият търг  ще се проведе на    19  Август   2022  година от 13.30 часа  при същите условия.

            3.Депозитна вноска за участие в търга, която   е  20 % от годишният наем, платена до  08  Август  2022 г. -16.00ч. /  15 Август  2022 г. / ,  18  Август   2022 г. в касата на Общинска  администрация – кабинет № 211, или по банков път. Стъпка за наддаване  –  10%.

            4.Необходими документи за участие:

            4.1.Заявление за участие в търга, което се  подава до   08  Август  2022 г. -16.00ч. / 15  Август  2022 г. / ,  18  Август   2022 г. / в Общинската  администрация кабинет №  103, отдел „Фронт офис”.

            Към заявлението се прилагат следните документи:

            4.2. Квитанция за внесен  депозит;

             4.3.Справка за наличните животни издадена от ОДБХ;.

            4.4. Декларация за липса на данъчни  задължения  към Държавата, както и задължения към Държавен фонд ”Земеделие”, Държавен  поземлен фонд  и Община Лозница;

              4.5. Документ за актуална съдебна регистрация  или актуално удостоверение  издадено от Търговския регистър към Агенцията по вписванията / само за фирми /;

            4.6. Пълномощно – оригинал, когато в търга участва пълномощник.

            Липсата на един  от изискуемите документи, както и наличие на задължения към Държавата, Държавен  фонд „Земеделие“  или Общината, дава право на тръжната комисия да не допусне кандидатът до участие в търга.

            5.Въз основа на резултатът от търга Кметът на Общината в 3 /три/ дневен срок издава заповед с която определя кандидатът спечелил търга.

            6.Подписването на договора със спечелилия търга участник, след заплащане на годишният наем  – в 14 / Чeтиринадесет / дневен срок от  издаване на заповедта по т. 5.

            7.Търгът да се проведе от комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината.

            8.Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административно процесуален кодекс.

              9. Настоящата Заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на Община Лозница и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

СЕВГИН ШУКРИ

Кмет на Община Лозница