Заповед процедура отдаване под наем на обект публична общинска собственост в с.Каменар

ЗАПОВЕД № 75 / 11.02.2022 г. – На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 223 по Протокол № 37/26.01.2022 г. на Общински съвет –  гр. Лозница

З А П О В Я Д В А М :

            1. Да се открие процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имот – публична общинска собственост, представляващ:

  1. Кабинет № 3,  с обща полезна площ от 22,00 м2 намираща се във Административна едноетажна сграда ,,Кметство“ в с. Каменар, ул. ,,Тодювци“ № 31, находящ се в УПИ VI,  кв. 19 по ЗРП на с. Каменар, при граници и съседи на имота: север – имот II- 112, ; изток – улица; юг – имот VIII – 112; улица; запад: имот – II- 112, срещу месечен наем от 30,80 /тридесет лева и осемдесет стотинки/ лева, върху която се начислява 6,16 / шест лева и шестнадесет ст. / ДДС или окончателната сума за плащане ще бъде 36,96 /тридесет и шест лева и деветдесет и шест ст. / лева за срок от 5 години.
  • Явния търг да се проведе на 24.02.2022 год. от 14:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация гр. Лозница.

         При неявяване на кандидат за обект по т. 1 да се проведе повторен търг при същите условия на 04.03.2021 г. от 14:00 ч.

        3. Депозитната вноска за участие в търга е 10 % от годишния наем, определена по начална тръжна цена за обекта, платена до 23.02.2022 г. /02.03.2022 г./ – 16:30 часа, по следната банкова сметка: IBAN: BG30 IORT 81163301000000, BIC: IORTBGSF на ТБ Инвестбанк АД клон Разград или в касата на общинска администрация гр. Лозница, стая 211, 2-ри етаж.

     4.Необходими документи за участие в търга:

     4.1 Заявление  за участие в търга, което се подава до 23.02.2022 г./02.03.2022 г./ – 16:30 часа в общинска администрация, стая 103, отдел „фронт офис“

Към заявлението се прилагат следните документи:

     4.2 Квитанция за внесен депозит или банково извлечение;

     4.3 Декларация за липса на задължения към бюджета на общината;

     4.4 Декларация за оглед на имота;

     4.5  Пълномощно – оригинал , когато в търга участва пълномощник;

     5. Търгът да се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

     6. Кметът на общината в 3 – дневен срок от провеждане на търга да издаде заповед за определяне на спечелилия търга участник.

        7.  Кметът на общината в 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта да подпише договор за наем със спечелилия търга.

Заповедта подлежи на обжалване   пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.           

Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на    общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

СЕВГИН ШУКРИ

Кмет на община Лозница