Заповед явен търг отдаване под наем

З  А  П  О  В  Е  Д    № 365

гр. Лозница,  20   Юли  2021 година

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка  с Решение № 162  от  30  Юни   2021 година на Общински съвет  гр. Лозница

З А П О В Я Д В А М:

              1.Да се проведе явен търг  за отдаване под   наем  за стопанската 2021 / 2022 година   на  свободни  пасища, мери  и ливади – собственост на Община Лозница. Имотите  и  годишният наем са описани в Приложение № 1,  което е неразделна част от настоящата Заповед.

              2.Търгът да се проведе    на   03 Август   2021 година  от 14.30 часа в Заседателната зала на Община    Лозница. Всеки имот  се търгува поотделно. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени поне две  заявления за участие. При неявяване  на кандидати да се проведе повторен търг при същите условия на   10  Август  2021 година. В търговете могат да участват само  собственици или ползватели на животински обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интеграционната информационна система на БАБХ.  За  останалите ненаети чрез търговете   имоти ще се допускат и лица, които поемат задължението да ги поддържат, съгласно Приложение ІІ на Регламент ( E С)  № 1306 / 2013 на Европейският парламент и на  Съвета от 17.ХІІ.2013 година. Същият търг  ще се проведе на 12  Август    2021  година от 14.30 часа  при същите условия.

3.Депозитна вноска за участие в търга, която е  20 % от годишният наем, платена до  02  Август  2021 г. -16.00ч /  09  Август  2021 г / ,  11  Август   2021 г. в касата на Общинска  администрация – кабинет№ 211, или по банков път .Стъпка за наддаване  –  10%

                4.Необходими документи за участие:

                4.1.Заявление за участие в търга, което се  подава до 02  Август  2021 г. -16.00ч. /  09  Август  2021 г. / ,  11  Август   2021 г.  в Общинската  администрация кабинет №  103, отдел „Фронт офис”.

                Към заявлението се прилагат следните документи:

                4.2. Квитанция за внесен  депозит;

              4.3.Справка за наличните животни издадена от ОДБХ;

                4.4. Декларация за липса на данъчни  задължения  към Държавата, както и задължения към Държавен фонд ”Земеделие”,  Държавен  поземлен фонд  и Община Лозница;

              4.5. Документ за актуална съдебна регистрация  или актуално удостоверение  издадено от Търговския регистър към Агенцията по вписванията / само за фирми /;

                4.6. Пълномощно – оригинал, когато в търга участва пълномощник.

                Липсата на един  от изискуемите документи, както и наличие на задължения към Държавата, Държавен  фонд „Земеделие“  или Общината, дава право на тръжната комисия да не допусне кандидатът до участие в търга.

5. Търгът да се проведе от комисия, назначена със Заповед на Кмета на общината.

6. Въз основа на резултатът от търга Кмета на Общината в 3 /три/ дневен срок издава заповед с която определя кандидатът спечелил търга.

                7.Подписването на договора със спечелилия търга участник, след заплащане на годишният наем  – в 14 /Чeтиринадесет/ дневен срок от  издаване на Заповедта по т. 6

8.Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

9. Настоящата Заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

КМЕТ НА ОБЩИНАТА

СЕВГИН  ШУКРИ