ПОКАНА

П О К А Н А за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник, която да предостави краткосрочен кредит на община Лозница

На основание чл. 19 от Закона за общинския дълг и Решение № 168 от 30.06.2021г на Общински съвет – Лозница,

Община Лозница с настоящето отправя покана до всички заинтересовани финансови/кредитни институции за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави краткосрочен кредит на Община Лозница, при следните задължителни условия и параметри:

I. Общи Условия и параметри:

1. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност до: 250 000(двеста и петдесет хиляди) лева;

2. Валута на дълга: български лева;

3. Вид на дълга: краткосрочен дълг, поет с договора за общински заем;

4. Цел на дълга – обслужване на текущи нужди, поради възникнали временни касови разриви по бюджета на общината

5. Начин на усвояване – еднократно;

6. Начин на обезпечение- особен залог върху настоящи и бъдещи парични вземания от трети лица, представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на община Лозница и върху изравнителна субсидия за местни дейности;

7. Начин на погасяване –  на две вноски, както следва:

  • До 28.02.2022г –  150 000 лева
  • До 31.08.2022г. – 100 000 лева

8. Краен срок на погасяване на кредита –31.08.2022г.  

9. Максимални лихвени проценти, такси комисионни и други:

– максимален лихвен процент – до 8 %

– такса – до 1% за управление на кредита;

II. Изисквания към участниците, документация за участие, критерии и методика за оценка

  1. Изисквания към участниците:
    1. В процедурата могат да вземат участие местни чуждестранни банки с валиден лиценз за осъществяване на банкова дейност на територията на Република България, вписани в публичния регистър по чл.34 от Наредба №2 от 22.12.2006г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българска народна банка съгласно Закона за кредитните институции и  отговарящи на условията за участие.
    1. В процедурата не могат да вземат участие следните участници:

 които са поставени под специален надзор по смисъла на чл.115 от Закон за кредитните институции-приложимо за банки;

–  банка, спрямо която се прилагат оздравителни мерки или прекратителни процедури по реда на Закона за кредитните институции;

– има парични задължения към общината по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

– няма опит в обслужване на бюджетни организации.

1.3. Задължения на участниците:

– участникът е длъжен да уведоми община Лозница за всички промени в декларираните обстоятелства в тридневен срок от настъпването им.

          – Участниците в процедурата подготвят своята оферта като се придържат точно към обявените от Община Лозница условия. Документите и данните в предложението се подписват само от лица с представителни по закон функции или упълномощени за това лица – пълномощното следва да бъде нотариално заверено. Всички документи, които не се представят в оригинал, трябва да са заверени с гриф „Вярно с оригинала“, подпис на лицето/та, представляващо/и участника и печат. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, същите трябва да са придружени със заверен превод на български език.

Всеки участник следва да представи предложение за оферта, съдържащо следните документи:

– Административни сведения за участника с посочване на единен идентификационен код и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата – в оригинал, с подпис и печат (Образец № 1);

– Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – в оригинал, с подпис и печат (Образец № 2);

– Оферта за участие в процедура с предмет: „Избор на финансова/кредитна институция за предоставяне на краткосрочен кредит на община Лозница;

– Декларация за липса на пречки за участие – в оригинал с подпис и печат (Образец № 3);

–  Нотариално заверено Пълномощно на лицето, подписващо Предложението на участника и цялата свързана с него документация –представя се само, ако това лице не е законен представител;

– Лиценз за осъществяване на банкова дейност – заверено копие с гриф „вярно с оригинала“ с подпис и печат;

– Декларация, че участникът има опит в обслужване на бюджетни организации – в оригинал с подпис и печат (Образец № 4);

– Декларация, че участникът няма парични задължения към община Лозница – в оригинал с подпис и печат (Образец № 5).

3.Критерии за оценка на офертите и класиране на участник:

– Оценката на постъпилите оферти и класирането на участниците след провеждане на процедурата се извършва въз основа на критерия „икономически най – изгодна оферта“ по следните критерии: годишен лихвен процент не по – висок от 8 %, такса за управление на кредита – до 1 % и залог на вземанията. Ако в процедурата е взел участие само един кандидат и неговата оферта удовлетворява интересите на общината, същият се класира и с него се сключва договор за заем.

III. Място, срок и начин на подаване и отваряне на офертите

Крайният срок за подаване на офертите е  17 часа на  26.07.2021 г., като оферти могат да подават неограничен брой кандидати. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участника.

Срокът за валидност на офертите е  30 ( тридесет) дни и започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

Отварянето на офертите ще се проведе на 27.07.2021 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Лозница – ет.3, стая 301.

При участие в процедура с предмет: „Избор на кредитна/финансова институция или финансов посредник за предоставяне на краткосрочен заем на Община Лозница“  се посочва име на участника; адрес за кореспонденция; лице за контакт, телефон, факс, електронен адрес.

Участниците подават своите оферти в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Лозница на следния адрес: град Лозница, ул. „Васил Левски“ № 6, фронт офис – стая 103, всеки делничен ден от 08:00 до 17:00 часа.

Всички образци на документите за участие можете да изтеглите от тук: Образци на документи

V. Лице за контакт :

Тотка Паисиева Тодорова – главен счетоводител, Дирекция „Финанси и бюджет“, телефон:0886 100 697 факс: 08475/24-03, e-mail:, obshtina@loznitsa.bg ,