Заповед търг отдаване под аренда

З  А  П  О  В  Е  Д    №  366

гр. Лозница,  20 Юли 2021 година

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка  с Решение №  169 от  30 Юни  2021 година на Общински съвет  гр. Лозница

З А П О В Я Д В А М:

1. Да се проведе явен търг за отдаванепод аренда за  6  / Шест / години  на долупосочените земеделски земи. Първата стопанска година  започва  от  01 Октомври 2021 година.

  Землище  Идентифи – катор  Местност  Н Т ПКатег.Площ /дка/Год. арендна вноска – лв. дкаДепозит за участие /лева/
Гр. Лозница44166.31.2,,Д. Мера“НиваСедма7.03840.00150.00
гр. Лозница44166.31.3,,Д. Мера“НиваСедма9.50040.00200.00
с. Чудомир81619.37.5,,Кр. Мера“НиваТрета9.50145.00220.00
с. Чудомир81619.31.14,,К. Екинлик“НиваТрета5.79145.00100.00
с. Чудомир81619.1.16,,Б. Арда“НиваТрета9.74945.00250.00
с. Манастирци47041.22.257,,М. Екинлик“НиваПета83.19140.00400.00
с. Веселина10759.96.2,,Копусчу“НиваТрета6.80745.00120.00
с. Веселина10759.86.22,,Карши“НиваТрета5.01545.00100.00
с. Веселина10759.86.23,,Карши“НиваТрета3.00045.0050.00
с. Бели лом24092.98.14,,Кьомурджик“НиваЧетвърта7.14040.00150.00
с. Студенец70069.10.1,,Авдал“НиваШеста5.99045.00100.00
с. Студенец70069.64.1,,Меше Алтъ“НиваТрета7.45445.00150.00
с. Крояч39949.43.4,,И. Дере“НиваШеста9.23740.00200.00
с. Каменар35715.59.3,,Яланджълар“НиваШеста7.78740.00150.00

       2. Търгът да се проведе на  03   Август   2021 година от 13.30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация. Всеки имот се търгува поотделно. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени поне две заявления за участие. При неявяване  на кандидати да се проведе повторен търг при същите условия на 10  Август  2021 година.                                                                        

       3. Депозитната вноска  за участие в търга, платена  до 02  Август 2021 година  / 09 Август  2021 г./  – 16.00 часа в касата на Общинска администрация – кабинет № 211, или по банков път. Стъпка за наддаване – 10 %.

      4. Необходими документи за участие:

      4.1.Заявление за участие , което се подава до  02 Август   2021 година /  09 Август  2021 г/-  16.00 часа  в Общинска администрация  – кабинет № 103, отдел ”Фронт офис”. Към заявлението се прилагат:                      

       4.2.Квитанция за внесен  депозит  или банково извлечение;

       4.3. Декларация за липса  на задължения към бюджета на Община Лозница;

       4.4. Декларация  за условията на търга и състоянието на обекта;

       4.5. Пълномощно – оригинал, когато  в търга участва пълномощник;

           Липсата на един от изискуемите документи, както и наличие на задължения към Държавата или Община Лозница ,дава право на тръжната комисия да не допусне кандидата до участие в търга.

      5. Търгът да се проведе от комисия, назначена със Заповед на Кмета на общината.

      6. Въз основа  на  резултатът от търга Кмета на Общината в 3 /Три/ дневен срок издава Заповед с която  определя кандидата спечелил търга.

      7. Подписването на договора със спечелилия търга участник – в 7 /Седем/ дневен срок от  влизане в сила на Заповедта по т. 6.

      8.Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

      9. Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

КМЕТ НА ОБЩИНАТА

СЕВГИН ШУКРИ